You are currently browsing the category archive for the ‘Uncategorized’ category.

Twitter website

Facebook website

Human Race Survival Resistance (HRSR) wordpress website

Advertisements

Instructions On How To Find The Article You Want To Read On The WordPress Blog Website: Go to the “SEARCH” bar at the bottom of the page or on the left column of images, and type in or paste the title of the article you are looking for, then click on the “SEARCH” button, and your article should appear.

 

הנחיות כיצד לחשב את סעיף אתה רוצה לקרוא באתר בלוג WordPress: עבור בר “חיפוש” בתחתית הדף או על העמוד השמאלי של תמונות, להקליד או להדביק את הכותרת של המאמר אתה מחפש, ואז ללחוץ על כפתור “חיפוש”, ואת המאמר שלך אמור להופיע.

 

記事を探すためには:検索の欄に課題やタイトルや探している言葉を入力してエンターをクリックして下さい。

 

 1. Christian Rapture / Armageddon / Apocalypse / End Of World / Explanation Description Definition כריסטיאן התלהבות / ארמגדון / אפוקליפסה / סוף עולם הגדרת תיאור / הסבר クリスチャン再臨歓喜・アルマゲドン・世界終末期・説明 (October 8, 2009)
 2. Truth: The Word Of God
 3. Giving
 4. God’s Sanctifying Work
 5. Eschatology: End Times Prophcies
 6. Empowerment: Baptism Of The Holy Spirit
 7. Peace: A Peace From God That Transcends All Understanding
 8. Sin: Separation From God’s Protection, Blessing, And Prayer
 9. Healing: God Answers Faith In His Love
 10. Faith: God’s Choice For Salvation
 11. Prayer: A Relationship With the Almighty God
 12. The Love of Christ
 13. Memo to 144,000 Hebrew Remnant – Two Bloodline War – Volume 1 to 44 十四万四千人のヘブライの末裔へのメモ・二つの血筋の戦争・1巻から44巻 מזכר 144,000 שריד עברי – שתי מלחמת Bloodline – כרך 1 עד 44 (October 1, 2016)
 14. The Jews’ Long Trip Home to the God of Abraham, Isaac and Jacob アブラハム・イサック・ヤコブの全能神へ戻るユダヤの民の長い道筋 (あなた方ユダヤの末裔である日本人も含め)犹太人的长途旅行家对亚伯拉罕,以撒,雅各的神 בית הטיול הארוךשל היהודיםלאלוהי אברהם , יצחק ויעקב  Еврейская ” Длинные Главная Поездка в Бога Авраама , Исаака и Иакова (January 14, 2014)
 15. Warning: Your Spouse or Children May Be Replaced Clones 警告:貴方の結婚相手又は子供たちは入れ替えられたクローン人間かも知れません 警告:你的配偶或子女可更换克隆 המשובטים בן הזוג או הילדים שלך עשוי להיות מוחלף : אזהרה ВНИМАНИЕ: Ваш супруг или дети могут быть заменены Клоны  (January 13, 2014)
 16. The Secret Takeover of the Human Race (January 6, 2014)
 17. 秘密に人類を入れ替える秘密結社の陰謀 (January 6, 2014)
 18. 人类种族的秘密收购 (January 6, 2014)
 19. השתלטות סודו של המין האנושי (January 6, 2014)
 20. Секрет Приобретение человеческого рода (January 6, 2014)
 21. The Nephilim Hybrids Are Already Living Amongst Us: Superhero Transhumanism and Transgenetics – 2nd Letter ネフィリム混成物は、我々の周りに既に生きている:スーパーヒーロー人類遺伝子と墜天使遺伝子と動物遺伝子の遺伝子を混ぜている怪物たち ・ 第二の手紙 כלאי הנפילים כבר חיים בקרבנו: Transhumanism גיבור וTransgenetics – מכתב伟人杂种已经生活在我们中间:超级英雄超人Transgenetics, – 第二个字母Нефилим Гибриды уже живут среди нас: супергерой Трансгуманизм и Transgenetics – 2 Письмо (October 30, 2013)
 22. The Nephilim Hybrids Are Already Living Amongst Us: Superhero Transhumanism and Transgenetics – 1st Letter ネフィリム混成物は、我々の周りに既に生きている:スーパーヒーロー人類遺伝子と墜天使遺伝子と動物遺伝子の遺伝子を混ぜている怪物たち ・ 第一の手紙 כלאי הנפילים כבר חיים בקרבנו: Transhumanism וTransgenetics גיבור – מכתב伟人杂种已经生活在我们中间:超级英雄超人Transgenetics – 第一个字母Нефилим Гибриды уже живут среди нас: супергерой Трансгуманизм и Transgenetics – 1 Письмо (October 30, 2013)
 23. Satan’s Recruitment Business Revealed悪魔サタンの採用募集ビジネスを暴くעסקי גיוסו של השטן נחשף (October 6, 2013)
 24. How to Defeat the Illuminati & Protect Yourself from EMP Electromagnetic Weapons – Third Letter イルミナティ秘密結社を敗北に追い込む方法と自分をEMP電磁波武器から守る方法 - 手紙第三枚目 איך להביס את האילומינטי ולהגן על עצמך מנשק אלקטרומגנטיים EMP – המכתב שלישי (September 30, 2013)
 25. How to Defeat the Illuminati & Protect Yourself from EMP Electromagnetic Weapons – Second Letter イルミナティ秘密結社を敗北に追い込む方法と自分をEMP電磁波武器から守る方法 - 手紙第二枚目 איך להביס את האילומינטי ולהגן על עצמך מנשק אלקטרומגנטיים EMP – המכתב שני (September 30, 2013)
 26. How to Defeat the Illuminati & Protect Yourself from EMP Electromagnetic Weapons – First Letter イルミナティ秘密結社を敗北に追い込む方法と自分をEMP電磁波武器から守る方法 - 手紙第一枚目 איך להביס את האילומינטי ולהגן על עצמך מנשק אלקטרומגנטיים EMP – האות ראשונה (September 30, 2013)
 27. —–Western Illuminati’s Hidden Ancient Technology to Destroy and Deceive the World—–טכנולוגיה עתיקה חבויה של המערבי האילומינטי להרוס ולהונות את העולם—————Скрытые Древние западные иллюминаты Технология разрушать и обмануть мир ———-西方光明隱藏的古代科技的破壞和欺騙世界———-世界を破壊し、欺くために西洋イルミナティの隠された古代の技術—– (September 5, 2013)
 28. —–Eastern Illuminati is Trying to Stop Western Illuminati from Starting World War 3 to Make Asians Kill Each Other———- מזרח האילומינטי מנסה לעצור מערבי האילומינטי מהתחלת מלחמת העולם 3 לעשות אסייתים להרוג אחד את —– אחר—– Восточной иллюминатов пытается остановить западные иллюминаты с Начальная мировой войны 3 для азиатов убивать друг друга ———-东区光明正试图阻止西方光明启动第三次世界大战亚洲人杀死对方———-アジア人同士がお互い殺しあうように第三次大戦を起こそうとしている西洋イルミナティ秘密結社を東洋イルミナティが止めようとしている—– (September 3, 2013)
 29. —–Beware of the Eastern Collaborators of the Western Illuminati———-היזהרממשתפי הפעולההמזרחיים שלמערבהאילומינטי———-ОстерегайтесьВосточнойсоавторызападныхиллюминатов———-當心東部的合作者的西部光明———-西洋イルミナティの東洋協力者には注意して下さい—– (August 30, 2013)
 30. —–The Replacement of Russians and Asians and Brown Skinned People by Clones of the Western Aryan Illuminati———-ロシア人やアジア人や茶色い肌の人間を西洋アールヤン人イルミナティのクローン人間で取り換える計画———-俄羅斯和亞洲人和布朗更換皮膚的人無性系西方雅利安光明的———- Замена русских и азиатов и Браун кожей людей клонами западных арийских иллюминатов ———- ההחלפה של רוסים ואסייתים ובראון קלופים אנשים לפי שיבוטים של מערב הארי האילומינטי—– (August 25, 2013)
 31. Update on the Western Illuminati versus Eastern Illuminati War for Survival עדכון במערב לעומת מזרח האילומינטי האילומינטי מלחמת הישרדות Обновленная информация о Западной и Восточной Иллюминатов Иллюминаты Война за выживание 更新西方光明和東歐先覺生存戰爭 西洋イルミナティと東洋イルミナティの生存をかけた全面戦争:アプデート情報 Update pada Illuminati Barat dan Timur Illuminati Perang untuk Survival पश्चिमी प्रबुद्ध और जीवन रक्षा के लिए पूर्वी प्रबुद्ध युद्ध पर अद्यतन (August 14, 2013)
 32. Attempted Terrorism But God’s Sovereignty And Final Warning And Protection / Benediction (June 15, 2012)
 33. ניסיתיטרור אלאריבונותו של אלוהיםואזהרהוהגנה/ברכהסופית (June 15, 2012)
 34. The Myths Of Socialist Congressmen (May 21, 2012)
 35. את המיתוסים של חברי קונגרס סוציאליסטים (May 21, 2012)
 36. The Irony: Satan Uses Religious Christians To Attack Real Christians (March 8, 2012)
 37. האירוניה: השטן משתמש נוצרים דתיים כדי לתקוף נוצרים אמיתיים (March 8, 2012)
 38. Family Oriented Nations Are The Most Evil Nations (March 3, 2012)
 39. האומות משפחה ומוטות האם האומות המרושעות ביותר (March 3, 2012)
 40. How To Deal With Demonic Spirits (February 25, 2012)
 41. איך להתמודד עם רוחות שטניים (February 25, 2012)
 42. Fake Christian Media & Fake Christian Fund-Raisers (February 19, 2012)
 43. הואה נוצרי מדיה (February 19, 2012)
 44. Warning Concerning Japan Bible Institute אזהרה לגבי יפן Bible המכון (January 26, 2012)
 45. Western Christianity = Corporate Christianity (October 15, 2011)
 46. המערב והנצרות = חברות הנצרות (October 15, 2011)
 47. Connections Between The Aliens And The Occult (October 14, 2011)
 48. חיבורים בין החייזרים ותורת הנסתר. (October 14, 2011)
 49. Many Non-Christian Scientists Admit To Intelligent Design (October 12, 2011)
 50. רבים לא נוצריות מדענים להודות התכנון התבוני. (October 12, 2011)
 51. Attacks From Christians & Interference: Satan’s Tactics Exposed (October 10, 2011)
 52. התקפות מצד הנוצרים & התערבות: טקטיקות של השטן חשוף. October 10, 2011)
 53. Ancient Power Sources Of Atlantis Before Noah’s Flood (October 5, 2011)
 54. כוח מקורות עתיקים של אטלנטיס לפני המבול של נוח. (October 5, 2011)
 55. Examples Of How Lukewarm End-Times Western Christians Warp Truth – Head Covering (September 28, 2011)
 56. דוגמאות כיצד פושרים קצה טיימס המערבי נוצרים עיוות האמת: כיסוי הראש. (September 28, 2011)
 57. Pre-Adamic Creation (September 28, 2011)
 58. טרום אדם הבריאה. (September 28, 2011)
 59. Words Of Encouragement To Israel (September 18, 2011)
 60. מילות עידוד לישראל. (September 18, 2011)
 61. Religion – The Enemy Of God (September 17, 2011)
 62. דת – האויב של אלוהים. (September 17, 2011)
 63. Earth’s Doom Foretold (September 16, 2011)
 64. אבדון של כדור הארץ מראש. (September 16, 2011)
 65. Beware Of False Prophets, Brethren (September 13, 2011)
 66. היזהרו הנביאים, אחיהם שווא. (September 13, 2011)
 67. Pride Of Life: Children Of Satan (September 11, 2011)
 68. הגאווה של החיים: ילדים של השטן. (September 11, 2011)
 69. Fallacy Of Capitalism: God’s Provisions In Christ And Freedom From Sin’s Power (September 10, 2011)
 70. הכשל של הקפיטליזם: הוראות של אלוהים במשיח וחופש מהשלטון של חטא. (September 10, 2011)
 71. The Ultimate Decision: What You Do With God’s Love (September 8, 2011)
 72. ההחלטה הסופית: מה אתה עושה עם אהבת אלוהים. (September 8, 2011)
 73. God’s Zodiac (August 30, 2011)
 74. אלוהים של גלגל המזלות (August 30, 2011)
 75. God Loves You Regardless Of Who You Are (August 24, 2011)
 76. אלוהים אוהב אותך ולא משנה מי אתה. (August 24, 2011)
 77. Logical Deduction Of Christianity (August 21, 2011)
 78. ניכוי הלוגי של הנצרות. (August 21, 2011)
 79. Letters To Beloved Israel 2 (August 5, 2011)
 80. מכתבים ישראל אהובים 2 (August 5, 2011)
 81. Letters To Beloved Israel 1 (August 5, 2011)
 82. מכתבים ישראל האהוב 1 (August 5, 2011)
 83. Donald Trump On Fox News Has Godly Wisdom (March 31, 2011)
 84. דונלד טראמפ על חדשות פוקס אדוק חוכמה (March 31, 2011)
 85. Nazi Germany & Its Occult Origin (March 12, 2011)
 86. גרמניה הנאצית מוצאם הנסתר שלה. (March 12, 2011)
 87. Church Needs Disciplers—Not Pastors (February 27, 2011)
 88. הכנסייה צריכה disciplers – לא כמרים. (February 27, 2011)
 89. God’s Love v.s. Hippy Rogue Pastors’ Concept Of Love (February 27, 2011)
 90. אלוהים של אהבה מול המושג כמרים סוררים “היפי של אהבה. (February 27, 2011)
 91. Earth’s Magnetic Reversal (February 17, 2011)
 92. היפוך מגנטי של כדור הארץ (February 17, 2011)
 93. Princes & Princesses (February 11, 2011)
 94. נסיכים ונסיכות. (February 22, 2011)
 95. Society’s Measuring Stick For Corruption (February 2, 2011)
 96. מקל מדידה של האגודה למען השחיתות. (February 2, 2011)
 97. God Healed Frank’s Leukemia (January 30, 2011)
 98. אלוהים ריפא לוקמיה של פרנק. (January 30, 2011)
 99. Dinosaurs In The Bible (January 25, 2011)
 100. הדינוזאורים בתנ”ך. (January 25, 2011)
 101. Reestablishment Of The Tower Of Babel Obelisk (January 19, 2011)
 102. כינונה מחדש של מגדל בבל. (January 19, 2011)
 103. Pray For Brother Frank Who Has Leukemia (January 19, 2011)
 104. להתפלל עבור אחיו פרנק שיש לו לוקמיה. (January 19, 2011)
 105. Satan’s Great Deception Of Evolutionary Extraterrestrial Life Begins (January 13, 2011)
 106. התרמית הגדולה של השטן של חיים מחוץ לכדור הארץ האבולוציוני מתחיל. (January 13, 2011)
 107. Physical Health Comes From Living By The Bible (January 13, 2011)
 108. בריאות פיזית מגיע לחיות לפי התנ”ך. (January 13, 2011)
 109. One Of The Reasons For 60% Divorce In Western Churches (January 8, 2011)
 110. אחת הסיבות לגירושין 60% בכנסיות המערב. (January 8, 2011)
 111. A Man Is What He Eats (January 4, 2011)
 112. אדם הוא מה שהוא אוכל. (January 4, 2011)
 113. There Is No Excuse For Not Knowing God (January 4, 2011)
 114. אין שום תירוץ לא לדעת אלוהים. (January 4, 2011)
 115. Admonishment To Christian Men (January 4, 2011)
 116. תוכחה על גברים נוצרים. (January 4, 2011)
 117. Americans Becoming More Pagan Brainwashed (January 4, 2011)
 118. האמריקנים הופכים יותר שטיפת מוח פגאנית. (January 4, 2011)
 119. Characteristics Of The End-Times Laity Diocese Church (January 4, 2011)
 120. מאפיינים של הכנסייה קצה טיימס המחוז ההדיוטות. (January 4, 2011)
 121. Humans Becoming More Stuipd, Not Smart (January 4, 2011)
 122. בני האדם הופכים טיפשים יותר, לא חכם. (January 4, 2011)
 123. Reaction Difference Between God’s People & Satan’s People (January 4, 2011)
 124. התגובה ההבדל בין אנשים של אלוהים ואנשים של השטן. (January 4, 2011)
 125. God’s End-Times Timeline – “Six & One” Principle (December 28, 2010)
 126. אלוהים של ציר קצה טיימס – “שש אחד” עקרון. (December 28, 2010)
 127. Satan’s Calendar Versus God’s Calendar (December 21, 2010)
 128. השטן של לוח השנה לעומת לוח השנה של אלוהים. (December 21, 2010)
 129. Pray For The Angels: The Eagle Overcomes The Serpent (December 13, 2010)
 130. התפללו המלאכים: הנשר מתגבר את הנחש. (December 13, 2010)
 131. Strange End-Times Pastoral Standards (December 6, 2010)
 132. מוזר והסיום סטנדרטים פסטורלי. (December 6, 2010)
 133. They Say Atheists Experience Horrible Death Beds (November 20, 2010)
 134. הם אומרים אתאיסטים ניסיון מיטות מוות נוראי. (November 20, 2010)
 135. Fallen Human Nature Is Prone To Commit Idolatry (November 16, 2010)
 136. טבע הנופלים האדם נוטה לבצע עבודת אלילים. (November 16, 2010)
 137. Those Who Bless Israel Will Be Blessed & Those Who Curse Israel Will Be Cursed (November 13, 2010)
 138. מי שברך ישראל יהיה מבורך מי לקלל את ישראל יהיה מקולל (November  13, 2010)
 139. Nuclear Suitcase Bomb Threat (November 9, 2010)
 140. הגרעין המזוודה איום הפצצה (November 9, 2010)
 141. Hollywood Movies – An Instrument Of The Devil (November 3, 2010)
 142. סרטים הוליוודיים הם מכשיר בידי השטן. (November 3, 2010)
 143. Clash Of Cultures (October 30, 2010)
 144. עימות של תרבויות (October 30, 2010)
 145. Communism and Socialism Are Satan’s Disguised Form of Satanism (October 29, 2010)
 146. קומוניזם וסוציאליזם הם השטן הסתיר משל סטניזם. (October 20, 2010)
 147. Move Toward Prophesied One-World Relgion (September 15, 2010)
 148. לנוע לעבר ניבא דת אחת בעולם. (September 15, 2010)
 149. The Age Of The Pharisees Has Ended (September 15, 2010)
 150. הגיל של הפרושים הסתיים. (September 15, 2010)
 151. The Testimony Of A Jewish Brother (September 13, 2010)
 152. עדותו של אחיו היהודים. (September 13, 2010)
 153. General Time Of Christians’ Rapture Into Heaven Prophesied In The Bible (September 9, 2010)
 154. כללי זמן של אקסטזה “נוצרים לשמים ניבא בתנ”ך. (September 9, 2010)
 155. God’s Charge To The Jewish Remnant & Tribulation Saints (September 7, 2010)
 156. אלוהים אחראי על שארית היהודים הקדושים התלאות (September 7, 2010)
 157. Survival Instruction Kit For 144,000 Jewish Remnant & Tribulation Saints (September 7, 2010)
 158. הישרדות ערכת הדרכה עבור שריד000 היהודי הקדושים התלאות. (September 7, 2010)
 159. World’s Greatest Alien Deception (September 7, 2010)
 160. העולם של הזר הגדול ביותר הונאה. (September 7, 2010)
 161. Rising New One World Order – Illuminati (September 7, 2010)
 162. Rising סדר חדש אחד בעולם – האילומינטי. (September 7, 2010)
 163. How To Overcome Sin In Your Life (September 7, 2010)
 164. כיצד להתגבר על החטא בחיים שלך. (September 7, 2010)
 165. Jesus Fulfilled Over A Hundred Prophecies For Messiah (September 5, 2010)
 166. ישוע הגשים יותר ממאה נבואות על המשיח. (September 5, 2010)
 167. Difference Between A Religious Christian & Spiritual Christian (September 5, 2010)
 168. ההבדל בין נוצרי דתי רוחני נוצרי. (September 5, 2010)
 169. End-Times Pharisee Teachings (September 3, 2010)
 170. סוף טיימס הפרוש תורתו. (September 3, 2010)
 171. Appendix To Previous Letter – No More Sin’s Curse Of Work & Birth Pain (September 3, 2010)
 172. נספח למכתב הקודם: הקללה לא חטא של יותר עבודה וכאב הלידה (September 3, 2010)
 173. How To Discern Pastors & Their Wives (September 2, 2010)
 174. כיצד להבחין כמרים ונשותיהם. (September 2, 2010)
 175. Are Christians Still Under Sin’s Curse Of Work & Birth Pain? (August 30, 2010)
 176. האם הנוצרים עדיין תחת קללת החטא של עבודה & כאב לידה? (August 30, 2010)
 177. God Focuses On The Spirit – Man Focuses On The Genes (August 27, 2010)
 178. אלוהים מתמקד רוח – האדם מתמקד בגנים. (August 27, 2010)
 179. Childishness Versus Child-likeness (August 24, 2010)
 180. ילדותיות מול ילד הדמיון. (August 24, 2010)
 181. I Am Not A Pastor Or Evangelist Or Deacon – I Am A Nobody (August 21, 2010)
 182. אני לא כומר או מטיף או הדיאקון: אני איש. (August 21, 2010)
 183. Appendix To Previous Article – Cultures (August 20, 2010)
 184. נספח לסעיף הקודם – תרבויות. (August 20, 2010)
 185. Human Culture Divides The Church – God’s Culture Unifies The Church (August 19, 2010)
 186. התרבות האנושית מחלק את הכנסייה; התרבות של אלוהים מאחד את הכנסייה. (August 19, 2010)
 187. Politics & Christians (August 16, 2010)
 188. פוליטיקה ונוצרים (August 16, 2010)
 189. Healing – Will Jesus Find Faith When He Returns? (August 12, 2010)
 190. ריפוי: ישו תמצא אמונה כשהוא חוזר? (August 12, 2010)
 191. Church Becoming More Sunday Entertainment? (August 9, 2010)
 192. הכנסייה נהיית יותר של בידור ראשון? (August 9, 2010)
 193. Effect Of Post 1960’s Western Music On The Brain (August 5, 2010)
 194. אפקט של העברת מוסיקה מערבית של 1960 על המוח. (August 5, 2010)
 195. Walid Shoebat Talks About Obama’s One-World Rule Hidden Agenda (August 2, 2010)
 196. וליד Shoebat מדבר על שלטון היחיד בעולם של אובמה אג ‘נדה נסתרת. (August 2, 2010)
 197. Origin Of Western Humanism & Church Self-Righteousness (July 30, 2010)
 198. המקור של ההומניזם המערבי הכנסייה וצדקנות. (July 30, 2010)
 199. You Will See A Greater Centralization Of Power (July 26, 2010)
 200. תוכלו לראות ריכוז גדול של כוח. (July 26, 2010)
 201. Worship God Not Humans (July 22, 2010)
 202. תפילה אלוהים, לא בני אדם. (July 22, 2010)
 203. Gog of Magog & Is There Oil In Israel? (July 19, 2010)
 204. מלחמת גוג ומגוג, והוא שם נפט בישראל? (July 19, 2010)
 205. Liberalism Versus Legalism (July 15, 2010)
 206. הליברליזם לעומת משפטית (July 15, 2010)
 207. S. Now Owned By China (July 12, 2012)
 208. ארצות הברית כיום בבעלות סין. (July 12, 2012)
 209. Why We Need To Return To Holiness & Truth (July 8, 2010)
 210. למה אנחנו צריכים לחזור קדושה האמת. (July 8, 2010)
 211. Authors & Television Writers Will Receive The Worst Kind Of Judgment (July 5, 2010)
 212. כותבים וסופרים הטלוויזיה יקבל את הסוג הגרוע ביותר של שיקול דעת. (July 5, 2010)
 213. Witchcraft In The Last Days (July 1, 2010)
 214. כישוף בימים האחרונים. (July 1, 2010)
 215. Christians The Preserving Salt Of The World (June 27, 2010)
 216. הנוצרים הם מלח שימור העולם. (June 27, 2010)
 217. Salvation & Rewards In Heaven Are Two Different Things (June 23, 2010)
 218. ישועה התגמולים בשמים הם שני דברים שונים. (June 23, 2010)
 219. Worldly Intelligence Versus Godly Wisdom (June 21, 2010)
 220. הארציים לעומת המודיעין אלוהי החוכמה. (June 21, 2010)
 221. Freedom We Enjoy Comes From Christianity (June 17, 2010)
 222. החופש שאנו נהנים באה הנצרות. (June 17, 2010)
 223. ישראל הותקפה על ידי טילים גרעיניים: העתיד יחזקאל 38 הנבואה בקרוב יקרה. (ראה  (June 14, 2010)
 224. Israel Nuclear Attacked – Future Ezekiel 38 Prophecy (June 14, 2010)
 225. Armor Of God (June 10, 2010)
 226. השריון של אלוהים (June 10, 2010)
 227. Suppressing Power Of Holy Spirit Against Evil In World (June 6, 2010)
 228. הכוח לדכא את רוח הקודש נגד הרוע בעולם (June 6, 2010)
 229. How To Distinguish God’s Church From Satan’s Church (June 3, 2010)
 230. כיצד להבחין בין כנסיית האל מן הכנסייה של השטן. (June 3, 2010)
 231. שלטים של ה ‘טיימס סוף. (May 31, 2010)
 232. שאלות שאינם מאמינים לעתים קרובות על אלוהים. (May 31, 2010)
 233. מתי ישראל לחזור ישו? (May 31, 2010)
 234. משמעות שנולדו מחדש. (May 31, 2010)
 235. האם אובמה באמת הנשיא היהודי הראשון בארצות הברית? (May 31, 2010)
 236. קצה טיימס נבואה נגד פלסטין ואת פולחן אמיתי. (May 31, 2010)
 237. אמינות של תחיית המתים. (May 31, 2010)
 238. הנבואה על איך המשיח ישוע יחזור בזמן שלו השני מתקרב להגדיר את ממלכתו. (May 31, 2010)
 239. מי נגד ישו? (May 31, 2010)
 240. God’s Inseparable Love (May 31, 2010)
 241. אהבה בלתי נפרד של אלוהים (May 31, 2010)
 242. When Will Israel Return To Jesus Christ מתי ישראל לחזור ישו הוצרי (May 27, 2010)
 243. Judgment Versus Discernment פסק דין מול הבחה (May 25, 2010
 244. Time Management ניהול זמן (May 20, 2010)
 245. Positive Thinking חשיבה חיובית (May 18, 2010)
 246. Church Unity אחדות הכסייה (May 13, 2010)
 247. Meaning of “Born-Again” המשמעות של “נולד-שוב” (May 9, 2010)
 248. Overcome Fatigue להתגבר על עייפות (May 5, 2010)
 249. God’s Sovereignty אלוהים ריבונות (May 3, 2010)
 250. Prayer תפילה (April 30, 2010)
 251. Obedience צייתות (April 28, 2010)
 252. Announcement: Change Of Focus In Ministry ההודעה: שיוי להתמקד משרד. (April 23, 2010)
 253. Why The Satanic Plan “Post-Tribulation-Rapture Theory” Is A Deception From Hell למה זדוי תוכנית “פוסט-מצוקה-שמחה תורת” הוא פיקצייה משאול (April 22, 2010)
 254. How To Deal With Problem-Makers In Church איך להתמודד עם הבעיה יוצרי הכסייה. (April 21, 2010)
 255. Letter Of Hope From Christian Brother In Frontlines מכתב של תקווה טיל נוצרי אחי בחזית (April 20, 2010)
 256. Middle-East Hot Spot Only An End-Times Plan המזרח התיכון כתם אור רק קץ-פעמים תכית (April 20, 2010)
 257. Fallacies Of Evolutionist Religion המשגים דוגל בתורת ההתפתחות של הדת (April 20, 2010)
 258. Reliability Of The Christ’s Resurrection מהימות של ישו של תחיית המתים (April 19, 2010)
 259. Russia Assisting Iran To Build Nuclear Weapons רוסיה לסייע לאיראן לבנות נשק גרעיני (April 16, 2010)
 260. Godly Marriage Tips & Decision Whether To Marry Or Not אלוהי נישואין טיפים הזכויות ההחלטה האם להינשא או לא (April 15, 2010)
 261. God’s Advice On What You Do During The Storms Of Life אלוהים עצה על מה אתה במהלך המכונה של החיים (April 14, 2010)
 262. Israel Protected Miraculously By God To Fulfill End-Times Prophecy ישראל מוגנים באורח פלא אלוהים למלא בסוף פעמים ביאות (April 13, 2010)
 263. Ki jan pou sove kite vini destriksyon nan mondyal (Haiti Creole Translation) (April 13, 2010)
 264. President Obama Advancing Islamic Sharia Law & Prohibiting Criticism of Islam הנשיא אובאמה לקידום האיסלאמי השרעי חוק הזכויות איסור ביקורת של האיסלאם (April 12, 2010)
 265. Satan’s End-Times Tactics Exposed: Defamation Of Christianity & Antagonizing Law Enforcement Agencies של השטן סוף פעמים טקטיקה חשף: השמצה של הנצרות antagonizing הזכויות אכיפת החוק בסוכנות (April 9, 2010)
 266. Missing Link Ape Men Of Evolutionism All Faked By Frauds חוליה חסרה קוף גברים של תורת ההתפתחות כל שקרי מירי רבתי (April 8, 2010)
 267. Exponentially Increasing Earthquakes In End-Times יורד הגדלת מערכת בסוף-פעמים (April 7, 2010)
 268. How To Change From Depression To Joy איך השינוי דיכאון כדי שמחה (April 6, 2010)
 269. Spiritual Warfare לוחמה רוחי (April 5, 2010)
 270. All Citizens’ Census Personal Information Power Shifts To Obama’s Direct Control כל האזרחים’ מפקד פרטים אישיים הכוח שמונה כדי אובאמה ישירה של שליטה (April 2, 2010)
 271. Methods To Smuggle Bibles In & To Share The Gospel In Perilous End-Times שיטות להבריח ספרי הזכויות’לחלוק הבשורה בשכונת מסוכן בסוף פעמים (April 1, 2010)
 272. Send God’s Cavalry: Organizations Working In The Frontline For Persecuted Brothers לשלוח אלוהים חיל פרשים: הארגונים העובדים המאבק למען רדף אחים (March 30, 2010)
 273. Socialism: Satan’s Tool For End-Times Agenda Exposed סוציאליזם: של השטן כלי על סוף-פעמים הפרק חשוף (March 29, 2010)
 274. ச்ரிச்தியன்இன்டர்நெட்ரேடியோலிங்க்ஜெசுஸ்ச்ரிஸ்ட்கோச்பேல்
 275. نصرانی انجیل ۔ حَضرَت ۔
 276. খ্রীষ্টানইন্টারনেটরেডিওযীশুযীশুখ্রীষ্টদৈববাণীসংযোগ
 277. 廣州基督教網絡收音機耶穌基督福音鏈接
 278. 基督教网络收音机耶稣基督福音链接
 279. ईसाईइंटरनेटरेडियोयीशुमसीहइंजीललिंक
 280. Radio Internet Kristen Injil Yesus Kristus Link
 281. رادیو مسیحی عیسی مسیح انجیل پیوند
 282. African français Christian Internet Radio Evangile de Jésus-Christ Link
 283. راديو الإنترنت مسيحية يسوع المسيح الانجيل وصله
 284. पंजाबईसाईइंटरनेटरेडियोयीशुमसीहइंजीललिंक
 285. Hristiyan ağlararası ağ radio Isa Mesih bağlantılama
 286. Cristiano internet radiofonía Evangelio de Cristo Jesús
 287. Molech The Feminist’s Pagan God Of Worship Exposed מולך את פמייסט של עבודת אלילים של אלוהים הפולחן חשוף (March 26, 2010)
 288. Allah Is A Fake Ancient Pagan Arab Tribal Moon God אללה היא זיוף העתיק של עבודת אלילים ערבי שיבטי ירח אלוהים (March 25, 2010)
 289. Why Mormon Is A Cult למה מורמוי הוא פולחן (March 24, 2010)
 290. Why Jehovah’s Witness Is A Cult למה עד יהוה הוא פולחן (March 23, 2010)
 291. Why Catholic & Orthodox Eastern Churches & Post-Tribulationists Are A Cult למה קתולי הזכויות המזרחי החרדית כנסיות הזכויות פוסט-tribulationists הן פולחן (March 22, 2010)
 292. Prophecy On How Jesus Will Return During His Second Coming & Set Up Kingdom בואה כיצד ישו יחזור במהלך השנייה שלו הקרובים הזכויות הקים מלכות (March 19, 2010)
 293. Not Your Abilities But What You Do For The Lord שלכם לא ויכולותיה אבל מה שאתם עושים ויהוה (March 18, 2010)
 294. Sådan at flygte fra den kommende verdensomspændende ødelæggelse (Danish Translation) (January 25, 2010)
 295. Як пазбегнуць маючага адбыцца знішчэння ва ўсім свеце (Belarus Translation) (January 25, 2010)
 296. Hvordan unnslippe den kommende verden undergang (Norwegian Translation) (January 25, 2010)
 297. Jak uniknout nadcházející celosvětové zničení (Czech Translation) (January 25, 2010)
 298. Si për t’i shpëtuar shkatërrimit që vjen në botë (Albanian Translation) (January 25, 2010)
 299. hogyan kell menekülni az elkövetkező világ megsemmisülése (Hungarian Translation) (January 25, 2010)
 300. Cum de a scăpa de distrugere Coming la nivel mondial (Romanian Translation) (January 25, 2010)
 301. Как да избягат от следващите света унищожаване (Bulgarian Translation) (January 25, 2010)
 302. ווי אַזוי צו אַנטלויפן די קומענדיק ווערלדווייד כורבן (Yiddish Translation) (January 25, 2010)
 303. Nasıl geliyor dünya çapında imha kaçış (Turkish Translation) (January 25, 2010)
 304. Miten välttää tulossa maailman tuhoaminen (Finnish Translation) (January 25, 2010)
 305. kung paano mag-escape sa mga darating na pagkawasak sa buong mundo (Tagalog Translation) (January 25, 2010)
 306. Làm thế nào để thoát khỏi sự hủy diệt đến trên toàn thế giới (Vietnamese Translation) (January 25, 2010)
 307. कैसे आ दुनिया भर में विनाश से बचने के लिए (Hindi Translation) (January 25, 2010)
 308. Hoe om te ontsnap aan die komende wêreldwye verwoesting (Afrikaan Translation) (January 25, 2010)
 309. Bagaimana untuk menghindari kerusakan di seluruh dunia yang akan datang (Indonesian Malaysian Translation) (January 25, 2010)
 310. چگونه برای فرار از تخریب آینده در سراسر جهان (Persian Translation) (January 25, 2010)
 311. Як уникнути майбутнього знищення в усьому світі (Ukrainian Translation) (January 25, 2010)
 312. Hur undgå kommande världsomfattande förstörelse (Swedish Translation) (January 25, 2010)
 313. Jinsi ya kuepuka uharibifu kuja duniani kote (Swahili Translation) (January 25, 2010)
 314. من النجاة كيفية تدمير العالم المقبلة (Arabic Translation) (January 25, 2010)
 315. איך לברוח הבוא הרס עולמי (Hebrew Translation) (January 25, 2010)
 316. วิธี การ หลบ หนี การ ทำลาย ทั่ว โลก มา (Thai Translation) (January 2010)
 317. Jak uciec przed nadchodzącym świecie zniszczenia (Polish Translation) (January 25, 2010)
 318. Questions That Non-Believers Often Have About God שאלות כי אי-הנבחרים לעתים קרובות יש בערך אלוהים (March 17, 2010)
 319. Humanism: The Self-Righteousness & Downfall Of Man הומיות: את עצמי הזכויות צדק הפלת אדם (March 16, 2010)
 320. Salvation Is By Grace: Not By Religion Or Rituals Or Good Works Or Church Membership ישועה היא חסד: לא דת או טקסים או מעשים טובים או חבר הכסייה (March 15, 2010)
 321. Failure Is God’s Way Of Restoring הוא כשל אלוהים דרך השבת (March 12, 2010)
 322. End-Times Prophecy Against Palestine & True Worship בסוף פעמים ביאות נגד פלסטין הזכויות נכון תפילה (March 11, 2010)
 323. Prophetic War Clouds Gathering Above Damascus & Kiev ביאי המלחמה ענני שקושש מעל דמשק הזכויות קיב (March 10, 2010)
 324. Anti-Christ’s End-Times Persecution Agenda Has Started: Rise Up For Battle! של anti-christ סוף פעמים רדיפות סדר היום החלה: אבך לקרב! (March 9, 2010)
 325. How Old Is The World Really? בן כמה הוא העולם באמת? (March 8, 2010)
 326. Global-Warming Deception: Satan’s One-World-Government Forming Plot [Hal Lindsey Report February 19, 2010 Video at http://www.hallindsey.com/ ] גלובלי-חימום פיקצייה: השטן אחת-בעולם-הממשלה גיבוש חלקת [האל lindsey הדו”ח 19 בפברואר 2010 וידאו על http://www.hallindsey.com/ ] (March 6, 2010)
 327. Restoration For The Addicts, Broken-Hearted & Penniless שחזור על לתכניות, שבור לב הזכויות תפרן (March 4, 2010)
 328. Men’s Finite Minds Differs From God’s Infinite Wisdom הגברים מוגבל מוחות שונה אלוהים רב חכמה (March 3, 2010)
 329. Comment échapper à la prochaine destruction mondiale (French Translation) (January 25, 2010)
 330. 如何逃脫以后的全世界破壞 (Chinese Translation) (January 25, 2010)
 331. Wie man der kommenden weltweiten Zerstörung entgeht (German Translation) (January 25, 2010)
 332. 来る世界的な破壊を脱出する方法 (Japanese Translation) (January 25, 2010)
 333. Как избеубежать приходя всемирное разрушение (Russian Translation) (January 25, 2010)
 334. Come fuoriuscire distruzione in tutto il mondo venente (Italian Translation) (January 25, 2010)
 335. Πώς να δραπετεύσει την ερχόμενη παγκόσμια καταστροφή (Greek Translation) (January 25, 2010)
 336. Hoe te om aan de komende vernietiging wereldwijd te ontsnappen (Dutch Translation) (January 25, 2010)
 337. 다가오는 세계적인 파괴를 도주하는 방법 (Korean Translation) (January 25, 2010)
 338. Como escapar a destruição mundial de vinda (Portuguese Translation) (January 25, 2010)
 339. Cómo escapar la destrucción mundial que viene (Spanish Translation) (January 25, 2010)
 340. Satan-ization Begins In The 1970’s: Satan’s Preparation For The End השטן-ization מתחיל את של 1970 : של השטן לקראת סוף (March 1, 2010)
 341. Islamic Takeover Of Enemy Nations [Hal Lindsey Report February 19, 2010 Video at http://www.hallindsey.com/ ] האסלאמי ההשתלטות של האויב עמים [האל lindsey הדו”ח 19 בפברואר 2010, וידאו על http://www.hallindsey.com/ ] (February 25, 2010)
 342. Preparations For Invasion Of Israel [Hal Lindsey Report February 19, 2010 Video at http://www.hallindsey.com/ ] הערכות לקראת לפלישה בישראל [האל lindsey הדו”ח 19 בפברואר 2010 וידאו על http://www.hallindsey.com/ ] (February 24, 2010)
 343. a (February 22, 2010)
 344. Similarities Right Before Judgment Falls: Days of Noah’s Flood & End-Times Today הדמיון זכות לפני פסק דין יורד: ימי המבול הזכויות בסוף פעמים היום (February 18, 2010)
 345. 「予言ではこの先なにが記されているか」 2009年6月5日 フランク富山氏 ビデオはhttp://www.calvarychapelkaneohe.com/ (Japanese Translation) (February 17, 2010)
 346. 「何故我々は最後の時代にいるのか」 2009年6月1日 フランク富山氏 ビデオはhttp://www.calvarychapelkaneohe.com/ (Japanese Translation) (February 17, 2010)
 347. 「危険な時代」 2009年5月29日 フランク富山氏 ビデオはhttp://www.calvarychapelkaneohe.com/ (Japanese Translation) (February 17, 2010)
 348. “Why I believe it is the last days – Part 2” video at http://www.calvarychapelkaneohe.com/ by Frank Toyama July 21, 2009 “למה אני מאמין שזוהי את הימים האחרונים – חלק 2” וידאו על http://www.calvarychapelkaneohe.com/ של פרנק toyama 21 ביולי 2009 (February 15, 2010)
 349. “What’s ahead in prophecy” video at http://www.calvarychapelkaneohe.com/ by Frank Toyama June 5, 2009 של “קדימה ג נבואה” וידאו על ידי http://www.calvarychapelkaneohe.com/ toyama פרק 5 ביוני 2009 (February 12, 2010)
 350. “Why we are in the last days” video at http://www.calvarychapelkaneohe.com/ by Frank Toyama June 1, 2009 “למה אנחנו נמצאים את הימים האחרונים” וידאו על http://www.calvarychapelkaneohe.com/ של פרנק toyama 1 ביוני 2009 (February 10, 2010)
 351. “Scientific Advancements Proving The Bible” Interview with Dr. Baumgardner on HisChannel Live Internet TV ( Video-On-Demand at http://www.hischannel.com/ ) “מדעי החקלאות הוכחה”ך” ראיון עם ד”ר baumgardner hischannel על גרים טלוויזיה האינטרנט ( וידאו על הדרישה על http://www.hischannel.com/) (February 5, 2010)
 352. “Perilous Times” video at http://www.calvarychapelkaneohe.com/ by Frank Toyama May 29, 2009 “מסוכן פעמים” וידאו על http://www.calvarychapelkaneohe.com/ של פרנק toyama 29 במאי, 2009 (February 3, 2010)
 353. Weekly “End-Times Bible Prophecy” Sermon Video at http://www.calvarychapelkaneohe.com/ by J.D. Farag שבועון “סוף-פעמים Bible נבואה” דרשה וידאו על http://www.calvarychapelkaneohe.com/ מירי למשפטים פארג’ October 25, 2009 (February 1, 2010)
 354. Enoch Raptured Into Heaven Before The Judgment: Not Face Death חוך raptured לתוך שמים לפני משפט׃ לא הפנים מוות (January 29, 2010)
 355. How To Escape The Coming Worldwide Destruction איך לברוח את מגיע ברחבי העולם ההרס (January 25, 2010)
 356. What Happens To Those Who Die As Christians? מה קורה לאלה למות כפי נוצרים? (January 21, 2010)
 357. Overcoming Fear התגברות פחד (January 7, 2010)
 358. Recent Scientific Evidence Of Asteroid Hitting Sodom & Gomorrah Changing The World’s Climate מדעי האחרונים הוכחות אסטרואיד ופגע סדום ועמורה הזכויות לשנות את העולם האקלים (January 5, 2010)
 359. Who Is The Anti-Christ? מי אנטי-הוצרי? (January 2, 2010)
 360. Anti-Christ Barack Obama and Satan’s Draco alien fallen angel reptilian hybrid nephilim descendant witch race royal bloodline family genes反キリスト・バラク・オバマ大統領と悪魔サタンのドラコ宇宙人堕天使爬虫類混血ハイブリッド・ネフィリム子孫魔女種族王室皇室血筋家族遺伝子 Anti-Christ ברק אובמה המלאך שנפל הזר דראקו של השטן היברידי הזוחלים 反キリスト・バラク・オバマ大統領と悪魔サタンのドラコ宇宙人堕天使爬虫類混血ハイブリッド・ネフィリム子孫魔女種族王室皇室血筋家族遺伝子  (November 30, 2009)

(The Hebrew translation of this article is located at the bottom of this page. See bottom.)

(תרגום עברית של מאמר זה ממוקם בחלק התחתון של דף זה. ראה בתחתית.)

(この記事の日本語訳はこのページの一番下にあります。下記をご覧下さい。)

 

Journal Entry Date: October 8, 2009

 

Dear 144,000 Hebrew Remnant brethren,

 

If you are reading this, then the rapture has already occurred, and the real born-again Christians with the Holy Spirit have been caught up to heaven, and only the religious Christians are left on the earth.

 

I would like to extend to you a loving welcome into the Kingdom of Christ Jesus our Lord. We are living in the very last days of human history as we know it. The prophecies of the Bible are coming true at unparalleled frequency. As God told us, when these things start to happen, look up, for our redemption is close.

 

I will be giving you a timeline of Bible prophecy eschatology, to give you an idea of what is about to happen. There will be a series of events that will be taking place during the last seven-year Tribulation Age, in which you are now living in. The Lord has given me His command to give you insight into His Bible timeline and your coming mission. You are the commando crack troops of God to carry out the gospel salvation news of our Lord Jesus Christ and our Almighty God YHWH to all nations, tribes and tongues throughout the world.

 

God our Father and Creator of all creation came in the form of a man, Jesus Christ, and died on the cross to solve the problem of our sins, so that if we believe in Him, our souls can be saved through faith in Christ, and we can have forgiveness for our sins and eternal life with Him, as well as a personal relationship with Him..

 

——————————————————————-

 

Schedule

 

 1. Rapture of the Church (Born-Again Believers are taken into heaven by Jesus before the Tribulation Age begins)
 2. Appearance of the Anti-Christ (Satan will use him to rule the world)
 3. Ezekiel Chapter 38 Bible Prophecy (Israel will be attacked by Gog and Magog and a
  coalition of Muslim nations, but God will destroy their enemies)
 4. Anti-Christ will be Assasinated (Satan, the devil will possess his body & fake resurrection)
 5. Anti-Christ will Form a One-World Government/One-World Economy/One-World Religion
 6. Anti-Christ will Use New Roman Empire (7-Headed Beast) to Rule the World
 7. Anti-Christ will Force Everyone to Receive the Mark of the Beast “666” on the Arm or Forehead
 8. Anti-Christ will Set-Up the “Abomination of Desolation” in the rebuilt Temple in Jerusalem
 9. 144,000 Hebrew Remnant will Receive Jesus & Be Saved (They will go into the world to share the gospel)
 10. 7 Seal & 7 Trumpet & 7 Bowl Judgment of God Upon Those Who Do Not Receive Christ
 11. Euphrates River Dries Up & 2 Million Troops March Across for Battle of Armageddon
 12. Babylon Religion is Judged and Destroyed
 13. 2nd Coming Of Christ with His Saints to Battle the Armies of the World (Armageddon)
 14. Devil is Thrown into the Abyss for a Thousand Years
 15. 1000 Year Millennial Kingdom Reign of Christ with His Saints
 16. Satan is Released to Deceive the Armies of the World Again to Fight God
 17. Satan is Thrown into the Lake of Fire
 18. All Humans Receive Judgment Before the Great White Throne of God
 19. All Humans who do not have the Atonement for Sins Through Jesus’ Shed Blood on the Cross are Thrown into the Lake of Fire
 20. Present Physical World’s Elements will Melt Away
 21. God Creates a New Heaven & Earth for His People (Saved Saints in Christ)
 22. Eternity (New Jerusalem)

 

Rapture

 

First, the Church (born-again believers in Christ) has been raptured into heaven, as you already know. The Church Saints or the Bride of Christ are those who were saved during the 2,000 years of the Church Age, along with all of those who have fallen asleep in the Lord prior to that period. They are referred to as the Bride of Christ, in contrast to the Tribulation Saints during the Tribulation Age, who will not be the Bride, but will be the guests to the wedding feast of the Lamb—Christ Jesus our King. The Tribulation Saints are those who did not have the Holy Spirit at the time of the rapture, just as those who fell asleep prior to Christ, who were lukewarm saints.

 

In Christian teaching, the rapture means that event where Jesus returns and redeems His saved believers who are the real born-again Christians, not the religious carnal Christians. The Bible says that He will come with the voice of the archangel and the trumpet call of God, as a lightning from the east to the west. The dead in Christ will be resurrected from the sea and the earth, first. Then, we who are still alive will be “caught up” into the sky with them. In a twinkling of an eye, we will all be transformed into our spiritual glorified eternal bodies. We will be taken to heaven to dwell with Him forever. On the Bible prophecy timeline, this happens right before the Tribulation upon the earth begins (hyper inflation, plagues, wars, persecution of Christian believers, etc.), or right before the Anti-Christ confirms the fake peace treaty between Israel and Palestine (Philistine), where the last seven-year Tribulation Age clock starts ticking.

 

The great deceiver, Satan will make excuses for the rapture or disappearance of all the Christians. Only the Born-Again Christian believers will be raptured, and a lot of the religious fake Christians & Catholics will not be raptured. Satan has introduced the theory of evolution in these last days, in order to concoct his great deception which God talks about, concerning extraterrestrial intelligent life. These fallen angels can transfigure themselves into angels of light and other forms, as well as create material objects such as UFOs. These “Watchers” or fallen angels were here before Noah’s flood, and taught people technology and Satan’s evolutionism, and society became corrupt. They created half breed children with human women, in order to create nephilim giants. Their genetically engineered nephilims and chimera monsters killed the humans. Therefore, God wiped out the ancient technologically advanced civilization and the perverted creatures with the Flood, and started the human race all over again with Noah’s family who had pure human genes, as well as the genetically uncorrupted animals on the ark.

 

Satan is a master deceiver. He and his Anti-Christ will deceive the whole earth. He deceived and took one-third of the fallen angels from heaven in rebellion to God because they did not want to serve humans, so it would not be difficult for him to deceive the evil-doers remaining on the earth. God says that because the people have rejected God’s Torah Truth—Jesus Christ, He has allowed a strong delusion to come upon them, by the deceiver of the world. They are spiritually blinded. If you reject God’s Truth (the Bible), then you will believe the craziest of lies, such as the evolutionist theory that you are an evolved ape. The Luciferian Satanist Illuminati secret societies’ reptilian nephilim bloodline family descendants do not believe this evolutionary theory that they brainwash the humans with. They believe in Satan and his fallen angels as being their fathers, and that they are a superior race that must create a New World Order to exterminate all human homo-sapiens again, and restore their ancient Atlantis civilization with their nephilim homo-capensis race. They want to be gods themselves.

 

Tribulation

 

The Holy Spirit was holding back the spirit of the Anti-Christ, until the Church Saints were raptured out. Now that the Holy Spirit is taken away, the Anti-Christ will be allowed to be revealed. Since the Holy Spirit is in the Church Age saints or born-again Christian believers, when the saints were raptured into heaven, then the Holy Spirit was taken away with them. Then, the seven year tribulation age will begin, and during the last three and a half years, God’s judgment and wrath will be poured out on the earth for those who did not receive Christ’s redemption for their sins. You, the 144,000 Hebrew Remnant will be divinely protected from harm and will be raptured out three and a half years into the Tribulation Age, before the horrendous Great Tribulation begins—the last three and a half years where two-thirds of the Hebrew Jewish nation will be massacred by the Anti-Christ. When the Anti-Christ confirms the fake peace treaty between Israel and Palestine (Philistines), then the 7-Year Tribulation Age clock starts ticking. The Anti-Christ will rebuild the Temple in Jerusalem.

 

Anti-Christ

 

The Anti-Christ will come as a charismatic leader of peace, at first, deceiving many to destruction. He will be assassinated, and he will receive a terrible head wound and it will also wound his arm. Satan, the devil will possess his body, and fake-resurrect him back to life. Thereby, imitating Christ’s true resurrection. He will form a one-world government, a one-world economy, and a one-world religion. The False Prophet will create the one-world religion, and hand over authority to the Anti-Christ. The Anti-Christ will cause everyone to receive the “Mark of the Beast” “666” microchip implant in their arm or forehead. He will be ushered in by the world as a Savior and Masonic Messiah, for Satan will give him the power to provide the world’s economic solution and bring fake peace to the Middle East.

 

Ezekiel 38 Bible Prophecy

 

Ezekiel prophesied that Gog and Magog, Iran (Persia), and an alliance of Muslim nations (Turkey, Libya, Sudan) will attack Israel. However, God will save Israel and destroy the the enemy’s armies. It will be a nuclear war. When they find bodies, they won’t bury them, but they will only set up markers there, and later on, professionally-hired buriers will come and dispose of the bodies (due to fear of radiation). Then, Israel will know that it was the Lord God Almighty that had saved them. Iran’s president, Mahmoud Ahmedinejad believes that he has been called by Allah (the pagan Arab ancient moon god) to usher in the seven-year Mahdi or Muslim Messiah (12th Imam), or who is referred by the Bible as the seven-year Anti-Christ who will set up the one-world religion. The Mahdi is prophesied in Islam to bring a period of seven year peace, and can only be revealed when chaotic times come upon the world. So, the Iranian president is hell bent on destroying Israel with nuclear weapons and creating that chaos, so that the Mahdi can be ushered in. He said that “Israel’s days are numbered.” The Illuminati globalist elites are trying to cause the World War.

 

One-World Religion

 

The one-world religion will be made up by Catholicism, Islam and Judaism. Catholicism is Satanism or the Mystery Babylon religion disguised as Christianity. All the secret societies of the nephilim bloodline families are connected to each other (Freemasonry, Rosicrucianism, Illuminati, Club of Rome, Skull & Bones, Trilateral Commission, Bilderberg, United Nations, CIA, NSA, MI6, MJ-12 MAJI AQUARIUS, Committee of Three Hundred, Council of Foreign Relations, etc.). The Vatican Jesuit Luciferian Satanism will be the fake shell of Christianity left on the earth, after the real Christians are raptured out. The False-Prophet (the 2nd Beast) or Pope will do great signs and wonders to astonish the people of the earth with their fallen angel alien technology, and make them worship the Anti-Christ (the 1st Beast). The devil, Satan will deceive the whole world into worshipping the Anti-Christ.

 

The word “Catholicism” means “universalism”. It tries to unite all the religions of the world together, welcoming all faiths. It has its roots in the Mystery Babylon religion of the nephilim descendants’ secret societies since the days of Cain’s Enoch and Tubal-Cain, and that is why they worship the same goddess—Mother Mary with Islam’s Fatimah; as well as the Pope lying that Allah and Jehovah are one and the same God. They just overlayed Christianity’s name over the pagan Satanist mystery religion that was in Rome—an offshoot of the Babylonian mystery Satanist religion. All the religions of the world and occults and pagan worship and secret societies are just offshoots of this Mystery Babylon religion or Satanism that has its roots in Babylon, and belong to the thousands of years old “Brotherhood of the Snake” nephilim organization. They worship their gods or fathers, who are the Anunnaki or fourth dimensional Draco reptilian alien fallen angels. They gave up their dimensions in order to detach from God, so that they can put on physical chimera bodies to enslave mankind in the third dimension, and to parasite off of them. They are detached from God, so they have to parasite life force off of the humans by creating negative energy through causing all the wars in history, economic crashes, plagues and cancer viruses, Illuminati witch race nephilim descendant reptilian hybrid homo-capensis species’ live child sacrifice Satanist rituals. They eat the humans and harvest their DNA and souls through soul-scalping. The most precious commodities traded among the nephilim aliens on other planets are human DNA and human souls in jars. There are many abducted human slaves on other planets. There are many alien species like the Draco reptilians and Hydra and grey aliens and tall white aliens that control the rogue shadow governments through their secret societies’ nephilim alien hybrids.

 

Those who do not receive the Anti-Christ’s “Mark of the Beast 666” will be beheaded in Muslim style. Beheading is commanded in the Koran for the infidels, meaning the Jews and Christians and non-Muslims. So, Islam will play a big role in the one-world religion. The Jews will also be deceived into believing that the Anti-Christ is their Messiah, and worship him, thereby, Judaism becoming a part of the one-world religion, also. The Jews are people from different ethnicities living in Israel. God will call the Hebrew descendants back who have spread to all the nations of the world over thousands of years.

 

One-World Government

 

Daniel and John prophesied that the Anti-Christ will set up a one-world government. A one-world government cannot arise as long as the United States is a superpower. China and Russia are trying to introduce a one-world currency to replace the dollar. The best way to destroy a country is to devalue its currency. The Anti-Christ will create a huge national debt to crash the U.S. dollar and start a hyper-inflation. When the people riot, he will use the DHS FEMA alien hybrid Nazi SS armies to come to power through martial law.

 

The Anti-Christ will lead the Revived Roman Empire (the 10-crowned, 7-headed beast). The ten crowns refer to 10 world leaders, and seven heads refers to 7 hills of the city where the Mystery Babylon religion is located. The Anti-Christ will be an eleventh leader, who will uproot three of the other leaders, and the other 7 kings will give him their authorities. The Anti-Christ will use this so-called “One-World Government” or “Revived Roman Empire” to rule the world for 1,260 days as prophesied in the Bible.

 

One-World Economy

 

Due to the crash of the U.S. dollar and the United States, and consequently, a world-wide economic crash, there will be a move for a one-world currency and economy. Just as Hitler came to power during the depression, Satan has created this destruction of the dollar in order to bring his Anti-Christ to power through providing the world’s economic solution. The banks want a cashless society. It will also allow the Anti-Christ’s IRS to prevent tax evasion. The Anti-Christ will introduce and astonish the people with a proposal for a one-world cashless economy. He will force all people of the world to receive a Mark of the Beast “666.” No one will be able to buy or sell without this mark. The bar code which is on all the products we buy at the supermarket & stores in the world has this number “666.” The separator numbers in the beginning, middle and end are the number “6.” Hence, “666.”

 

There are microchips already in use by many people that are implanted into their bodies. The microchips allow the employees of certain companies to get through security doors in their workplaces. There are biochips being used in Spain, much like a cash card, which are implanted into people’s arms. Anyone who receives this mark of the beast microchip implant cannot be saved, because their DNA will be changed to nephilims, and they will no longer have human souls that can be saved through faith in Christ. The Tribulation Saints during the tribulation age will refuse to receive this mark. The Anti-Christ will behead these saints in typical Muslim fashion. So, in order to be saved during the tribulation period, the believers will have to be martyred for their faith. But for those who receive Jesus and are martyred, they will enter into God’s kingdom.

 

God’s Judgment & Wrath Poured Out On The Earth

 

John prophesies to us about the fearful judgment of God that will fall upon the earth, during the last three and a half year Great Tribulation Age. Three and a half years into the Tribulation Age, the Anti-Christ will set up the “Abomination That Causes Desolation” in the Holy-Of-Holies of the Temple in Jerusalem that he will rebuild, that will bring about the final judgments of God. The Anti-Christ will then try to elevate himself as God, and make people worship him. The Hebrew people will then finally realize that he is a fake Messiah. You, the 144,000 Hebrew Remnant will be raptured away by Christ, and so you shall be with Him forever. God will miraculously protect the Israelite nation from the onslaught of the Anti-Christ’s army by taking them to Petra in Jordan. There will be wars, famines, earthquakes, hyper-inflations, asteroids hitting the earth, and plagues. The Illuminati New World Order nephilim descendant globalist elites and their fallen angel Archons and Satan are manufacturing large numbers of nephilim giants and chimera monsters and dinosaurs and ancient mythological creatures. This is why they invaded Iraq, in order to steal the ancient technologies and mummies of tne ancient nephilim giants, so that they can use their DNA to clone bodies for their disembodied demon spirits of the dead ancient nephilims. They are kept for the time of judgment. In the underground alien bases, the nephilim aliens and alien hybrid human military are creating all these nephilim giants and dinosaurs and mythological creatures of ancient legends and monsters, in order to exterminate the human homo-sapiens specie populace. Many of these giants are tens of feet tall, and the tyrannosaurus rex dinosaurs run along as pets alongside them. They are supernatural and have psychic abilities, just like the Draco reptilian alien fallen angels and their witch race hybrids. They dissect the humans they alien abduct, and make half human half animal half plant creatures to create their armies to eradicate the humans. They are creating an army of nephilims and chimeras to fight God at Armageddon. This is why they seeded the earth with fallen angel alien technology at Roswell and Nazi Germany, in order to create their space fleets Solar Warden and Radiant Guardian. One in ten to fifteen people are now non-humans without human souls. They are alien hybrid infiltrator invaders and organic robotoids and fallen angel avatars and clones. It is the secret silent invasion of earth and replacement of humans with their new transhumanism nephilim race. Their armies include their vampires and werewolves and minotaurs and centaurs and dinosaurs and fairies and goblins and gargoyles and dragons and bigfoot sasquatches. They are creating zombie viruses, in order to create zombie armies that will kill the human populace. They are the “Seven Seal Judgments,” “Seven Trumpet Judgments,” and the “Seven Bowl Judgments” that will be poured out on the earth. Almost the entire earth’s population will be killed by meteors, earth polar shifts, earthquakes, and the demonic entities that the Illuminati black magicians are bringing in from their CERN hadron collider star gate portals and other star gates. These ancient star gates are what the Bible calls the Gates of Hell where all the demonic creatures come through in the Great Tribulation Age.

 

Two Witnesses

 

Two witnesses of God will arise to prophesy. Those who try to harm them will be consumed by fire from their mouths. They will be given power to shut up the sky’s rain, and bring plagues. After they have given their testimony, the Anti Christ will be allowed to kill them, and the world will celebrate. However, on the third day, God will resurrect them into heaven, and the people of the world will see this live on satellite television in horror. An earthquake will destroy the city where they were resurrected.

 

Babylon Destroyed

 

The city of commercial power and corruption, Mystery Babylon religion, the adulterous city with seven hills will be destroyed. Rome’s Vatican Satanism that was the center of world commerce and wealth, and it will be destroyed in an instant by fire. It’s musicians, entertainers, business traders, and world’s greatest merchants will be annihilated in a flash. The ships and sea captains will stay clear of its ports out of fear, and lament in shock, from afar. The Vatican Mystery Babylon religion has martyred the greatest number of Christians in the history of the world, even more than Caesar, and God will take revenge upon it. God calls the city the Great Mystery Babylon harlot, since it disguises itself as Christianity and commits adultery with Jezebel or Satanism.

 

Battle Of Armageddon

 

The Anti-Christ and the armies of the world, whom Satan has gathered to fight against the Lord, will assemble in Armageddon. Demonic spirits will come out of the Anti-Christ, False-Prophet and the devil’s mouths, to go into the world to deceive the leaders of nations. Our Lord Jesus Christ, during His second-coming, will land on the Mount of Olives, and split the mountain in two. The world’s armies will be annihilated by our Lord Jesus Christ at Armageddon. Then, the Anti-Christ and False-Prophet will be thrown into the Lake Of Fire. The Tribulation Saints will be resurrected along with those lukewarm Christians who had fallen asleep in Christ from their graves to join the wedding feast of the Groom—Jesus Christ.

 

1000 Year Millennial Kingdom Reign Of Christ

 

After Jesus’ 2nd-Coming, our Lord will set up His kingdom on this earth for one thousand years. Satan will be captured, and thrown into the Abyss for a thousand years. Jesus and His saints will reign on the earth. There will be peace for a thousand years. After a thousand years, Satan will be temporarily released to go out into the world to deceive the people of the world, again. He will assemble the armies of the world to fight against the Lord and His saints. They will be destroyed by fire from heaven, and Satan, the devil will be thrown into the Lake of Fire, along with the Anti-Christ and False-Prophet.

 

Great White Throne Judgment Of God

 

All those people who do not have the payment for their sins through Jesus’ blood, will be resurrected to life, and face their judgment before God’s great white throne. Every knee shall bow, and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. If they do not have Jesus’ payment on the cross for their sins, then they will be thrown into the Lake of Fire with the devil and his fallen angels.

 

Eternity

 

The old heaven and earth will pass away, and the elements will melt away. A new heaven and earth will be created by God. There will be no ocean or night there. The New Jerusalem will have streets made of pure gold and gates of pearl. There won’t be any sun, since God’s glory will be its light. There will be no pain, tears, death, suffering or sin. The river of life will flow from God’s throne, through the middle of the city. On each side of the river will be the tree of life. God will dwell with His people, and we shall reign forever with Him.

 

—————————————————————

 

The Lord bless you and provide you His Spirit of wisdom and love and righteousness. His peace be with you, dearly beloved. Glory and praise be to His name forevermore!

 

 

ジャーナルエントリー日:2009年10月8日

 

親愛なる144000ヘブライ語レムナントの兄弟、

 

あなたがこれを読んでいる場合は、携挙は、すでに発生している、と聖霊との本当の生まれ変わったクリスチャンは天に巻き込まれている、とだけ宗教的なキリスト教徒は、地球上に残されています。

 

私は、私たちの主キリスト・イエスの王国にあなたに愛情のこもった歓迎を拡張したいと思います。我々はそれを知っているように私たちは、人間の歴史の非常に最後の日に生きています。聖書の預言は、比類のない周波数で真来ています。神のようにこれらの事は、私たちの償還が近くなるために、ルックアップ、起こるを開始したとき、私たちに語りました。

 

私はあなたに起こることを約あるかのアイデアを与えるために、あなたに聖書の預言の終末論のタイムラインを与えることになります。あなたが今に生きているの最後の7年間の艱難時代、中に行われる一連のイベントがあります。主はあなたに彼の聖書のタイムラインへの洞察力とあなたの今後の使命を与えるために私に彼のコマンドを与えています。あなたはコマンドーは、世界中のすべての国民、部族と舌に私たちの主イエス・キリストと私たちの全能の神YHWHの福音の救いのニュースを実行するために、神の軍隊をクラックされています。

 

神のすべての創造の私たちの父とCreatorは、男は、イエス・キリストの形で来て、我々は彼を信じるならば、私たちの魂は、キリストへの信仰を通して保存できるように、私たちの罪の問題を解決するために十字架で死なれました我々は彼と一緒に私たちの罪と永遠の命のための赦しだけでなく、神との個人的な関係を持つことができます..

 

————————————————– —————–

 

スケジュール

 

教会の1ラプチャー(艱難時代が始まる前に生まれ変わった信者はイエスによって天国に取り込まれます)

反キリストの2.外観(サタンが世界を支配するために彼を使用します)

4.エゼキエル第38章聖書の預言(イスラエルはゴグマゴグあり、aによって攻撃されます

イスラム教徒の国の連合が、神は彼らの敵を破壊します)

5.アンチキリストはAssasinatedされます(サタン、悪魔が彼の体&偽の復活を保有します)

6.アンチキリストがワンワールド政府/ One-世界経済/ワン世界宗教を形成し、

7.反キリストが世界を支配する新ローマ帝国(7双頭獣)を使用します

8.アンチキリストは腕や額に獣「666」のマークを受信するために皆を強制します

9.アンチキリストがセットアップされます “荒廃の嫌悪を「エルサレムの再建寺で

 1. 144000ヘブライレムナントは、(彼らは福音を共有するために、世界になります)イエスを受信します&救われます
 2. 7シール&7キリストを受信して​​いない人の時に神のトランペット&7ボウル判決

ハルマゲドンの戦いのための12ユーフラテス川ドリスアップ&2百万軍アクロス月

13.バビロンの宗教を判断し、破壊されます

世界の軍隊を戦うために彼の聖人とキリストの再臨14.第二(ハルマゲドン)

15.悪魔は、千年のためにアビスにスローされます

彼の聖人とキリストの16千年千年王国統治

17.サタンは神と戦うために再び世界の軍隊を欺くためにリリースされます

18.サタンは火の池に投げ込まれます

19.すべての人間は神のグレートホワイトスローン前に判決を受信します

イエスを通して罪のための贖いを持って十字架上で血を流さないでください20.すべての人間は火の池に投げ込まれています

21.現在の物理的な世界の要素が溶けます

22.神は彼の人々のための新しい天と地(キリストに保存された聖人)を作成します

23.エタニティ(新エルサレム)

 

歓喜

 

あなたが既に知っているように、まず、教会は(生まれ変わったキリストを信じる)、天にrapturedされています。教会の聖人またはキリストの花嫁は、その前の期間に主にあって眠った者のすべてと一緒に、教会時代の2000年の間に保存された人々です。彼らは花嫁ではありません艱難時代、時の艱難聖人とは対照的に、キリストの花嫁と呼ばれているが、ラムキリスト・イエス私たちの王の結婚披露宴にゲストになります。艱難聖人は、直前にぬるま湯聖徒たキリストに眠ってしまった人たちのように、歓喜の時に聖霊を持っていなかった人々です。

 

キリスト教の教えでは、歓喜は、イエスが戻るそのイベントを意味し、実生まれ変わったクリスチャンである彼の保存信者ではなく、宗教的な肉欲のキリスト教徒を償還します。聖書は彼が東から西へ雷として、大天使の声と神のラッパの付いてくると言います。キリストにある死者は最初に、海と大地から復活されます。そして、まだ生きている私たちは彼らと一緒に空に「巻き込ま」されます。瞬く間に、我々はすべて私たちの精神的な栄光の永遠の体に変換されます。私たちは永遠に彼と住むために天国に連れて行かれます。聖書の預言のタイムラインでは、これは地上にトリビュレーションは、(ハイパーインフレ、疫病、戦争、キリスト教の信者の迫害など)を開始します右の前に発生、または反キリストは、イスラエルとパレスチナ間(偽の平和条約を確認し、右の前にペリシテ人)、最後の7年間の艱難時代の時計は刻々と過ぎて開始します。

 

偉大な詐欺師、サタンはすべてのキリスト教徒の携挙または消失のために言い訳をします。のみ生まれ変わったクリスチャンの信者がrapturedされ、宗教的な偽クリスチャン&カトリック教徒の多くはrapturedされません。サタンは、神が地球外知的生命に関わる、について語って彼の偉大な詐欺をでっち上げるために、これらの最後の日で進化論を導入しています。これらの落とされた天使は光や他の形態の天使に身を変貌、ならびにそのようなUFOのような材料のオブジェクトを作成することができます。これらの「ウォッチャー」または落とされた天使は、ノアの洪水の前にここにいた、と人々の技術とサタンの進化論を教え、そして社会が壊れていました。彼らはネフィリム巨人を作成するために、人間の女性と半分品種の子を作成しました。彼らの遺伝子操作されたnephilimsとキメラモンスターが人間を殺しました。したがって、神は古代技術的に高度な文明と洪水と倒錯のクリーチャーを一掃し、そして純粋なヒト遺伝子、ならびに箱舟に遺伝的に破損していない動物を持っていたノアの家族とすべての上に再び人類を開始しました。

 

サタンは、マスター詐欺師です。彼と彼の反キリストが地球全体を欺くます。彼は騙され、彼らは人間に奉仕したくなかったので、神への反逆で天から落とされた天使の3分の1を取ったので、彼は地球上に残って悪徒を欺くことは困難ではないであろう。神は、人々が神の律法の真実 – イエス・キリストを拒否したため、彼は世界の詐欺師によって、強力な妄想が彼らに来ることができましたことを述べています。彼らは霊的に盲目にされています。あなたが神の真理(聖書)を拒否した場合、その後、あなたは進化類人猿であるような進化論の理論として、嘘のクレイジーを信じています。ルシファーの悪魔崇拝者イルミナティ秘密結社「爬虫類のネフィリムの血統の家族の子孫は、彼らが人間を洗脳することを、この進化論を信じていません。彼らは自分の父親であるとしてサタンと彼の堕天使を信じ、そして、彼らは再びすべての人間のホモサピエンスを退治し、そのネフィリムホモカペンシスレースで彼らの古代アトランティス文明を復元するために、新世界秩序を作成する必要があり、優れた種族であること。彼らは神自身になりたいです。

 

試練

 

教会の聖徒たちが出てrapturedされるまで、聖霊は、アンチキリストの精神をバック保持しました。今、聖霊が奪われていること、アンチキリストが明らかにすることが許可されます。聖霊は聖徒たちが天にrapturedた教会時代の聖人や生まれ、再びキリスト教の信者であるため、その後、聖霊が彼らと一緒に奪われました。その後、7年間の艱難時代が始まり、最後の3年半の間に、神の裁きと憤りは彼らの罪のためにキリストの贖いを受けなかった人のために地上に注がれます。あなた、144000ヘブライ語レムナントは神の害から保護され、恐ろしい大艱難が始まる-前に、ヘブライ語、ユダヤ人国家の三分の二の最後の3年半を、艱難時代に3年半アウトrapturedされますアンチキリストによって虐殺されます。アンチキリストがイスラエルとパレスチナ(ペリシテ)との間に偽の平和条約を確認すると、その後7年間の艱難時代の時計は刻々と過ぎて開始します。反キリストはエルサレムの神殿を再構築します。

 

アンチキリスト

 

アンチキリストが破壊に多くを欺き、最初に、平和のカリスマ的指導者として来ます。彼が暗殺され、彼はひどい頭の傷を受け取ることになりますし、それはまた、彼の腕に巻かれます。サタン、悪魔は彼の体を所有し、生活に戻って彼を偽-復活させます。これにより、キリストの真の復活を真似。彼はワン世界政府、ワン世界経済、および1世界の宗教を形成することになります。偽預言者は、1世界の宗教を作成し、反キリストの権威を手渡す予定。反キリストは、誰もが「獣の刻印」その腕や額で「666」マイクロチップのインプラントを受けることになります。サタンが彼に世界の経済のソリューションを提供し、中東に偽の平和をもたらすために力を与えるために彼は、救い主とフリーメーソンの救世主として世界に先駆けされます。

 

エゼキエル38聖書の預言

 

エゼキエルはゴグマゴグ、イラン(ペルシャ)、およびイスラム教徒の国の同盟(トルコ、リビア、スーダン)がイスラエルを攻撃することを預言しました。しかし、神はイスラエルを保存し、敵の軍隊を破壊します。これは、核戦争になります。彼らは遺体を見つけたとき、彼らはそれらを埋めることはありませんが、彼らはそこにマーカーを設定し、後に、プロが雇ったburiersが来て、(放射線の恐怖に起因する)の体を処分します。その後、イスラエルはそれが彼らを救ったその主なる全能の神であったことを知っています。イランの大統領は、マハムードAhmedinejadは彼がの到来を告げるためにアッラー(異教のアラブ古代の月の神)によって呼び出されていると考えている7年マハディやイスラム教徒の救世主(第12イマーム)、または7年間のアンチとして聖書によって参照されます-Christ人は、1世界の宗教を設定します。マハディは、7年間の平和の期間をもたらすためにイスラム教に預言され、混沌と時間が世界に来たときにのみ明らかにすることができます。だから、イランの大統領は核兵器でイスラエルを破壊し、マハディを迎えたことができるように、その混乱を作成する上で地獄を曲げです。彼は、「イスラエルの日は番号が付けられています。」と述べたイルミナティグローバエリートが世界大戦を引き起こすしようとしています。

 

ワンワールド・宗教

 

1世界の宗教はカトリック、イスラム教やユダヤ教によって作られます。カトリックは、悪魔主義やキリスト教を装っミステリーバビロンの宗教です。ネフィリム血統の家族のすべての秘密結社が互いに(フリーメーソン、バラ十字運動、イルミナティ、ローマクラブ、スカル&ボーンズ、三極委員会、ビルダーバーグ、国連、CIA、NSA、MI6、MJ-12 MAJI AQUARIUS、委員会に接続されています。スリーハンドレッド、外交問題評議会、などの)。本当のクリスチャンが出rapturedされた後、バチカン、イエズス会ルシファーの悪魔は、地球上に残され、キリスト教の偽のシェルになります。偽預言者(第二ビースト)または教皇は、大いなるしるしを行い、その堕天使エイリアンの技術で、地球の人々を驚かせる、と彼らは反キリスト(第一ビースト)崇拝するために疑問に思うでしょう。悪魔は、サタンは、反キリストを崇拝に全世界を欺くます。

 

単語「カトリック」は「普遍主義」を意味します。これは、すべての宗教を歓迎し、一緒に世界のすべての宗教を統一しようとします。これは、カインのエノクとトバル・カインの時代からネフィリムの子孫「秘密結社の謎バビロンの宗教にルーツを持っており、彼らはイスラムのファティマと同じ女神-聖母マリアを崇拝する理由です。だけでなく、教皇は、アッラーとエホバが1と同じ神であることを横たわっています。彼らはただローマにバビロニアの謎サタニストの宗教の分派した異教の悪魔崇拝者の謎の宗教の上にキリスト教の名前をオーバーレイ。世界とoccultsと異教の礼拝と秘密結社のすべての宗教は、バビロンにルーツを持つこのミステリーバビロンの宗教や悪魔崇拝のちょうど分派であり、数千年の昔、「蛇の兄弟愛 “ネフィリムの組織に属しています。彼らは、アヌンナキまたは第4次元のドラコ爬虫類エイリアン落とされた天使である彼らの神々や先祖たちを、礼拝します。彼らは三次元で人類を奴隷に物理的なキメラ体上に置くことができ、それらのオフに寄生虫するように彼らは、神から切り離すために、その寸法をあきらめました。彼らは神から切り離さので、イルミナティ魔女のレースネフィリムは子孫の歴史、経済がクラッシュし、疫病やがんウイルス、内のすべての戦争を引き起こしを通じて負のエネルギーを作成することによって、人間のオフ生命力を寄生虫する必要がありますされている雑種の爬虫類ホモカペンシス種」ライブ子供はサタニストの儀式を生け贄に捧げます。彼らは人間を食べて、魂スキャルピングを介して自分のDNAと魂を収穫します。他の惑星上のネフィリム外国人の間で取引される最も貴重な商品は、ヒトDNAや瓶で人間の魂です。他の惑星上の多くの誘拐、人間の奴隷があります。ドラコの爬虫類とハイドラと灰色のエイリアンとその秘密結社「ネフィリムエイリアンのハイブリッドを介して不正な影の政府を制御する背の高い白い宇宙人のような多くの外来種があります。

 

「獣666のマーク「アンチキリストのを受けていない人は、イスラム教徒のスタイルで斬首されます。首切りは、ユダヤ人とキリスト教徒と非イスラム教徒を意味し、異教徒のためにコーランに命令されます。だから、イスラム教は1世界の宗教に大きな役割を果たします。ユダヤ人もユダヤ教も、1世界の宗教の一部になって、それによって、反キリストが彼らのメシアであることを信じるように騙され、彼を崇拝されます。ユダヤ人がイスラエルに住むさまざまな民族の人々です。神は、数千年にわたって世界のすべての国に広がっているヘブライ語の子孫バックを呼び出します。

 

ワン・ワールド政府

 

ダニエルとジョンは、反キリストが1世界政府を樹立することを預言しました。 1-世界政府は限り米国が超大国であるとして生じることはできません。中国とロシアは、ドルを交換するために、1つの世界通貨を導入しようとしています。国を破壊するための最良の方法は、その通貨を切り下げることです。反キリストは、米ドルをクラッシュさせ、ハイパーインフレを開始するために莫大な国家債務が作成されます。人々は暴動とき、彼は戒厳令を介して電源に来てDHS FEMAエイリアンハイブリッドナチSSの軍隊を使用します。

 

アンチキリストが復活ローマ帝国(10戴冠、7頭の獣)をもたらすであろう。 10クラウンは10世界の指導者、および七つの頭を参照してくださいミステリーバビロンの宗教が配置されている都市の7丘を指します。反キリストは他の指導者の3を根絶し、他の7人の王が彼にその権限を与える第十のリーダーになります。アンチキリストが、聖書に預言として1260日間世界を支配するために、このいわゆる「ワン・ワールド政府」や「復活ローマ帝国」を使用します。

 

ワンワールド・経済

 

米ドルと米国の衝突、その結果、世界的な経済のクラッシュに、ワンワールドの通貨と経済の動きがあるでしょう。ヒトラーが不況時の電力に来たのと同じように、サタンは世界経済のソリューションを提供することを介して電源に彼の反キリストをもたらすために、ドルのこの破壊を作成しました。銀行はキャッシュレス社会にしたいです。また、反キリストのIRSは、脱税を防止することができます。アンチキリストが紹介し、ワンワールドキャッシュレス経済のための提案を持つ人々を驚かせるでしょう。彼は、誰がこのマークなしで購入または売却することはできません獣 “666”のマークを受信するために、世界のすべての人々を強制します。すべての製品であるバーコードを我々はスーパーマーケット&店舗で購入します世界はこの番号を持っている最初、中間および最後に「666」、セパレータ番号がある番号「6」したがって、「666」

 

自分の体に移植され、すでに多くの人々によって使用されているマイクロチップがあります。マイクロチップは、特定の企業の従業員が職場にセキュリティドアを介して取得することができます。人の腕の中に注入されたキャッシュカード、似スペインで使用されているバイオチップは、あります。そのDNAはnephilimsに変更されますので、獣のマイクロチップインプラントのこのマークを受けて誰もが、保存することはできません、そして、彼らはもはやキリストへの信仰によって保存することができ、人間の魂を持っています。艱難時代の間の艱難セインツは、このマークを受け取ることを拒否します。反キリストは、典型的なイスラム教徒の方法でこれらの聖人を首を切るだろう。ですから、試練の期間中に保存するために、信者は彼らの信仰のために殉教する必要があります。しかし、イエスを受け、殉教している人のために、彼らは神の国に入るだろう。

 

神の裁き&怒りは、地球の上に注ぎ出し

 

ジョンは最後の3年半大艱難時代に、地球に落ちる神の恐ろしい裁きについての私達に預言します。艱難時代に3年半、アンチキリストは神の最終的な判断をもたらすこと、彼が再構築されていることを聖・オブ・ホリーズエルサレムの神殿の中で「荒廃の原因嫌悪者 “を設定します。反キリストは神として自分自身を高めるためにしよう、と人々は彼を崇拝するようになります。ヘブライ語の人々が、最終的に彼は偽の救世主であると認識するでしょう。あなたは、144000ヘブライ語のレムナントは、キリストによって離れrapturedされ、あなたは永遠に彼としなければなりません。神は奇跡的にヨルダンペトラにそれらを取ることによって、アンチキリストの軍隊の攻撃からイスラエル国民を保護します。戦争、飢饉、地震、ハイパーinflations、地球を打つ小惑星、および疫病があります。イルミナティ新世界秩序ネフィリムの子孫グローバエリートとその堕天使アルコンとサタンはネフィリム巨人とキメラモンスターや恐竜や古代神話の生き物を大量に製造しています。彼らは死んだ古代nephilimsの彼らの肉体の悪魔の霊のために体をクローニングし、そのDNAを使用できるように、TNE古代ネフィリム巨人の古代技術やミイラを盗むために、イラクを侵略する理由です。これらは、判定時のために保存されています。地下エイリアンの拠点では、ネフィリムエイリアンとエイリアンのハイブリッド人間軍は、人間のホモサピエンス種の民衆を駆除するためには、これらすべてのネフィリム巨人と恐竜と古代の伝説やモンスターの神話の生き物を作成しています。これらの巨人の多くは、背の高いフィートの数十あり、ティラノサウルスレックスの恐竜は彼らと一緒にペットとして沿って実行します。彼らは超自然的であり、ちょうどドラコ爬虫類エイリアン落とされた天使とその魔女のレースハイブリッドのように、精神的能力を持っています。彼らは外国人誘拐人間を解剖し、半人半動物半分植物生き物が人間を根絶するために彼らの軍隊を作成することを可能にします。彼らはハルマゲドンで神と戦うためにnephilimsとキメラの軍隊を作成しています。彼らは宇宙艦隊ソーラーウォーデンとRadiantガーディアンを作成するために、ロズウェルとナチスドイツで堕天使エイリアンのテクノロジーと地球を播種した理由です。 1015年に人に1人は現在、人間の魂のない非ヒトです。彼らはエイリアンのハイブリッド潜入の侵略者と有機robotoidsと堕天使のアバターとクローンです。それは、地球とその新しいトランスヒューマニズムネフィリムレースによるヒトの交換の秘密サイレント侵略です。彼らの軍隊は、彼らの吸血鬼と狼男とミノタウロスやケンタウロスや恐竜や妖精やゴブリンやガーゴイルや竜やビッグフットsasquatches含まれます。彼らは人間の民衆を殺すゾンビの軍隊を作成するために、ゾンビウイルスを作成しています。彼らは地球上に注がれる「七つの封印の判決、「「七トランペットの判決」、および「セブンボウル判決」です。ほぼ地球全体の人口は流星、地球極性シフト、地震、イルミナティ黒魔術師は彼らのCERNのハドロンコライダーのスターゲートポータルや他のスターゲートからもたらしている悪魔エンティティによって殺されます。これらの古代のスターゲートは、聖書は、すべての悪魔的な生き物が大艱難時代に通ってくる地獄の門と呼ぶものです。

 

二人の証人

 

神の二人の証人が預言する生じることになります。それらに害をしようとする者は、彼らの口から火によって消費されます。彼らは、空の雨を遮断する力を与えられ、災いをもたらすことになります。彼らは彼らの証言を与えた後、反キリストは彼らを殺すために許可され、世界が迎えます。しかし、三日目に、神は天にそれらを復活し、世界の人々が恐怖に衛星テレビで、このライブが表示されます。地震は、彼らが復活された街を破壊します。

 

バビロン破壊されました

 

商用電源と腐敗の街、ミステリーバビロンの宗教は、7の丘との不倫市は破棄されます。世界の商業と富の中心地であった、そしてそれが火災で瞬時に破壊されるローマのバチカン悪魔崇拝。それはミュージシャン、芸能人、ビジネスのトレーダーだし、世界で最も偉大な商人は、フラッシュに消滅させることになります。船と海の船長は遠くから、ショックで恐怖、と嘆くのうち、そのポートの明確なままになります。バチカンミステリーバビロンの宗教はシーザーよりもさらに、世界の歴史の中でキリスト教徒の最大数を、殉教した、神はそれに復讐をします。それはキリスト教のように変身し、イゼベルや悪魔との姦通を犯したので、神は、都市グレートミステリーバビロンの娼婦を呼び出します。

 

ハルマゲドンの戦い

 

反キリストとサタンが主と戦うために集まった世界の軍隊は、ハルマゲドンで組み立てます。悪魔の霊は、国の指導者を欺くために世界に行くために、反キリスト、偽預言者と悪魔の口から出てくるだろう。私たちの主イエス・キリストは、彼の第二来る時に、オリーブ山に着陸し、2で山を分割します。世界の軍隊がハルマゲドンで、わたしたちの主イエス・キリストによって消滅させることになります。その後、反キリストと偽預言者は、火の池に投げ込まれます。艱難聖人は、新郎、イエス・キリストの結婚披露宴に参加するために彼らの墓から、キリストに眠っていたものをぬるま湯キリスト教徒と一緒に復活されます。

 

キリストの千年千年王国統治

 

イエスの第二-来た後、私たちの主は千年間、この地球上で彼の王国を設定します。サタンが取り込まれ、千年のためにアビスにスローされます。イエスと聖徒は、地球上に君臨します。千年のために平和があるでしょう。千年後、サタンは一時的に再び、世界の人々を欺くために世界に出て行くためにリリースされます。彼は主と聖徒と戦うために、世界の軍隊を組み立てます。彼らは天からの火によって破壊され、サタン、悪魔が反キリストと偽預言者と共に、火の池に投げ込まれます。

 

神のグレートホワイトスローン判決

 

イエスの血を介して自分の罪のための支払いを持っていないすべての人々は、生活に復活、そして神の大きな白い御座の前に彼らの判断に直面することになります。すべてのひざはかがみ、すべての舌がイエス・キリストは主であることを告白しなければなりません。彼らは彼らの罪のために十字架上のイエスの支払いを持っていない場合、それらは悪魔と彼の堕天使と火の池に投げ込まれます。

 

永遠

 

古い天と地が離れて通過し、そして要素が溶けます。新しい天と地は神によって作成されます。そこには海や夜景はありません。新エルサレムは、純粋な金と真珠のゲートで作られた街を持つことになります。神の栄光はその光になるため、任意の日があってはなりません。痛み、涙、死、苦しみや罪はありません。命の川は街の真ん中を通って、神の御座から流れます。川の両側に命の木となります。神は人と住むであろうし、我々は彼と永遠に君臨しなければなりません。

 

————————————————– ————-

 

主があなたを祝福し、あなたの知恵と愛と義の御霊を提供します。彼の平和が、あなたと心から愛すること。栄光と賛美をとこしえ彼の名前になります!

 

 

תאריך פינוי Journal: 8 באוקטובר, 2009

 

אחים ורעים 144,000 שריד העברי,

 

אם אתה קורא את זה, אז ההתלהבות כבר התרחשה, והנוצרים אמת שוב נולדו עם רוח הקודש נתפסו לשמים, ורק הנוצרים הדתיים נותרים על פני האדמה.

 

אני רוצה להאריך לכם קבלת פנים אוהבת למלכות אדוננו ישו. אנחנו חיים בימים האחרונים של ההיסטוריה האנושית כפי שאנו מכירים אותה. הנבואות של התנ”ך מתגשמות בתדר ללא תחרות. כפי שאלוהים אמר לנו, כאשר הדברים האלה מתחילים לקרות, להסתכל למעלה, על גאולתנו קרובה.

 

אני אהיה נותן לך ציר זמן של חזון אחרית ימי נבואה בתנ”ך, כדי לתת לכם מושג של מה עומד לקרות. תהיה שורה של אירועים כי יהיה מתרחשים בתקופת תלאות שבע השנים האחרונות, שבו אתה חי כיום. השר נתן לי הפקודה שלו לתת לך תובנה ציר הזמן התנ”ך שלו והמשימה הקרובה שלך. אתה קומנדו מיומנותם הגבוה של חיילים של אלוהים לבצע את חדשות ישועת הבשורה של אדוננו ישו ואת יהוה אלוהים האדיר שלנו לכל העמים, שבטים ולשונות ברחבי העולם.

 

אלוהים אבינו והיוצר של כל הבריאה בא בצורה של גבר, ישו, ומת על הצלב כדי לפתור את הבעיה של חטאינו, כך שאם אנחנו מאמינים בו, ניתן לשמור את נשמותינו דרך האמונה במשיח, ואנחנו יכולים להיות מחילה על חטאינו וחיי נצח איתו, כמו גם מערכת יחסים אישית איתו ..

 

————————————————– —————–

 

לוח זמנים

 

 1. התלהבות של הכנסייה (המאמינים שנולדו מחדש נלקחים עדן על ידי ישוע לפני גיל התלאות מתחיל)
 2. מראה של Anti-Christ (השטן ישתמש בו כדי להשתלט על העולם)
 3. הנבואה בתנ”ך יחזקאל פרק 38 (ישראל תותקף על ידי גוג ומגוג וכן

קואליציה של מדינות מוסלמיות, אבל אלוהים ישמיד את אויביהם)

 1. Anti-Christ יהיה Assasinated (השטן, השטן יהיה בעל גופו & תחיית זיוף)
 2. אנטי משיח יקי ממשלת אחת-העולם / One-כלכלה עולמית / One-דת העולם
 3. Anti-Christ ישתמש אימפריה הרומית חדשה (7-Headed חיה) להשתלט על העולם
 4. Anti-Christ יאלץ כולם מי שיקבל את הסימן של החיה “666” על הזרוע או מצח
 5. אנטי המשיח תהיה הגדרת את “שיקוץ משומם” בבית המקדש מחדש בירושלים
 6. 144,000 עברי שריד יקבל ישו & להיות הציל (הם ילכו לעולם כדי לחלוק את הבשורה)
 7. 7 חותם & 7 דין קערת חצוצרה & 7 של אלוהים על אלה שאינם מקבל המשיח
 8. נהר הפרת מתייבש ו -2 מיליון חיילים במרץ מעבר עבור קרב ארמגדון
 9. בבילון דת נשפטת והרסה
 10. 2 ביאת המשיח עם הקדושים שלו לקרב את צבאות העולם (ארמגדון)
 11. השטן נזרק לתהום במשך אלף שנים
 12. 1000 שנה המילניום הממלכה Reign of Christ עם הקדושים שלו
 13. השטן הוא שוחרר כדי להטעות את צבאות העולם שוב כדי להילחם אלוהים
 14. השטן נזרק לתוך האגם של אש
 15. כל בני האדם קבלת דין לפני הכסא הלבן הגדול של אלוהים
 16. כל בני האדם שאין להם כפרה על עוונות דרך ישו “לשפוך דם על הצלב נזרקים לתוך האגם של אש
 17. אלמנטי הווה של Physical העולם יתמסמסו
 18. אלוהים יוצר ניו שמיים וארץ לעמו (שמורים הקדושים במשיח)
 19. נצח (ירושלים החדשה)

 

הִתלַהֲבוּת

 

ראשית, הכנסייה (שנולד מחדש המאמינים בישוע) כבר raptured לגן עדן, כפי שאתה יודע כבר. קדושי הכנסייה או כלתו של ישו הם אלה שניצלו במהלך 2,000 השנים של גיל הכנסייה, יחד עם כל מי נרדם יהוה לפני התקופה. הם מכונים כלתו של ישו, בניגוד קדושי התלאות במהלך גיל התלאות, אשר לא יהיה הכלה, אבל יהיו את האורחים לסעודת החתונה של ישו כבש-המשיח מלך. קדושי התלאות הם אלה שלא היו להם רוח הקודש בעת ההתלהבות, בדיוק כמו מי נרדם לפני ישו, שהיו קדושים פושרים.

 

בשנת הוראה נוצרית, ההתלהבות אומרת במקרה שבו ישו חוזר וגואל המאמינים הצילו שלו מי הם הנוצרים אמת שוב נולדו, לא נוצרי הבשרים הדתיים. התנ”ך אומר כי הוא יבוא עם הקול של המלאך ואת שיחת החצוצרה של אלוהים, כמו ברק מהמזרח למערב. המתים במשיח יקום לתחייה מן הים ואת הארץ, ראשון. לאחר מכן, אנו שעודם חיים יהיו “דביקים” אל השמים איתם. בעוד כהרף עין, כולנו יהיה להפוך הגופים הנצחיים המהוללים הרוחניים שלנו. אנחנו נילקח לשמים להתעכב איתו לנצח. על ציר הזמן הנבואה בתנ”ך, זה קורה ממש לפני התלאות על פני האדמה מתחילה (היפר-אינפלציה, מגיפות, מלחמות, רדיפת המאמינים הנוצרים, וכו ‘), או ממש לפני Anti-Christ מאשרת את הסכם השלום המזויף בין ישראל לבין פלסטין ( פלשתי), שבו שעון שבע שנתי תלאות הגיל האחרון מתחיל לתקתק.

 

הרמאי הגדול, שטן תירוצי ההתלהבות או ההיעלמות של כל הנוצרים. רק המאמינים הנוצרי שנולד מחדש יהיה raptured, והרבה הנוצרים הדתיים המזויפים & הקתולים לא יהיה raptured. השטן הציג את תורת האבולוציה בימים האחרונים האלה, כדי לרקוח התרמית הגדולה שלו שבו אלוהים מדבר על, בנוגע חיים תבוניים מחוץ לכדור ארץ. המלאכים הנופלים אלה יכולים לְשַׁנוֹת צוּרָה עצמם צורתם למלאכים של אור וצורות אחרות, כמו גם ליצור עצמים חומריים כגון עב”מים. אלה “שומרים” או מלאכים נופלים היו כאן לפני המבול של הנח, ולמדו טכנולוגית אנשים הִתפַּתְחוּתָנוּת של השטן, והחברה הפכה מושחתת. הם יצרו ילדי גזע וחצי עם נשי אדם, על מנת ליצור ענקים נפלים. המהונדסים הגנטיים שלהם nephilims ומפלצות הכימרה הרגו את בני האדם. לכן, אלוהים מחק את התרבות המתקדמת עתיקת טכנולוגית יצורים הסוטים עם המבול, וחל המין האנושי בכל רחבי שוב עם משפחתו של הנח שהיו גנים אנושיים טהורים, כמו גם חיות גנטיות לא הושחתו על הארון.

 

השטן הוא רמאי מאסטר. הוא אנטי המשיח שלו יהיה להטעות את כדור הארץ כולו. הוא השולל ולקח שליש של המלאכים הנופלים מן השמים במרד לאלוהים כי הם לא רוצים לשרת בני אדם, כך שזה לא יהיה קשה בשבילו כדי להטעות את הרע, העושים שנותרו על כדור הארץ. אלוהים אומר שבגלל העם דחו תורת ה ‘אמת-ישו, הוא איפשר אשליה חזקה לבוא עליהם, על ידי הרמאי של העולם. הם מסונוורים רוחניים. אם תדחה האמת של אלוהים (התנ”ך), אז אתה מאמין מטורף של שקרים, כגון תורת האבולוציה כי אתה קוף מפותח. צאצאי המשפחה Bloodline הנפלים זוחל ‘אגודות-הסתר ולוציפרית השטן האילומינטי לא מאמין תורת האבולוציה זה שהם לשטוף את מוחם של בני אדם עם. הם מאמינים שטן המלאכים הנופלים שלו כמו להיות אבותיהם, וכי הם גזע עליון שחייבת ליצור סדר עולמי חדש כדי להשמיד את כל ההומו-סאפיינס האדם שוב, ולשחזר תרבות אטלנטיס העתיקה שלהם עם גזע ההומו-capensis הנפלים שלהם. הם רוצים להיות אלים עצמם.

 

פּוּרעָנוּת

 

רוח הקודש הייתה מתאפקת ברוח אנטי המשיח, עד Saints Church היו raptured החוצה. עכשיו שרוח הקודש נלקחה ממנו, האנטי-המשיח יהיה רשאי להתגלות. מאז רוח הקודש נמצאת קדושי גיל הכנסייה או שנולד מחדש מאמינים נוצר, כאשר הקדושים היו raptured לגן עדן, אז רוח הקודש נלקחת איתם. ואז, בגיל פורענות שבע השנים תחל, ובמהלך שלוש וחצי השנים האחרונות, על פי שיפוטה של ​​אלוהים זעם יהיה נשפך על האדמה לאלה שלא קיבלו הגאולה של המשיח על חטאיהם. אתה, 144,000 עברי השריד יהיה מוגן אלוהי מפני פגיעה ויהיה raptured מתוך שלוש וחצי שנים אל תוך גיל התלאות, לפני הצרה הגדולה הנוראית מתחילה-שנתי שלוש והחצי האחרונות שבו שני שלישים של העם היהודי העברי יהיה נטבחו על ידי המשיח אנטי. כאשר Anti-Christ מאשרת את הסכם השלום המזויף בין ישראל לבין פלסטין (פלשתים), ואז השעון גיל התלאות 7-שנה מתחיל לתקתק. The Anti-המשיח יהיה לבנות מחדש את בית המקדש בירושלים.

 

Anti-Christ

 

The Anti-המשיח יבוא כמנהיג כריזמטי של שלום, בהתחלה, מרמה רבה להרס. הוא יירצח, והוא יקבל פצע ראש נורא וזה יהיה גם פצע את זרועו. השטן, השטן יהיה בעל גופו, זיוף-להחיות אותו לחיים. ובכך, מחק התחייה האמיתית של ישו. הוא יקים ממשלה אחת בעולם, כלכלה חד בעולם, דת אחת בעולם. נביא השקר ייצור את הדת אחת בעולם, ולמסור סמכות האנטי-המשיח. The Anti-המשיח יגרום לכולם לקבל את “סימן החיה” “666” שתל שבב בזרוע או המצח שלהם. הוא יהיה הוביל על ידי העולם כמשיח מושיע הבונים החופשיים, עבור השטן ייתן לו את הכוח לספק את הפתרון הכלכלי בעולם ולהביא שלום מזויף למזרח התיכון.

 

יחזקאל 38 התנ”ך הנבואה

 

יחזקאל ניבא גוג ומגוג, איראן (פרס), ואת ברית של מדינות מוסלמיות (טורקיה, לוב, סודאן) יתקוף את ישראל. עם זאת, אלוהים יציל את ישראל ולהשמיד את צבאות האויב. זו תהיה מלחמה גרעינית. כאשר הם מוצאים את גופות, הם לא יקברו אותם, אבל הם רק יקימו סמנים שם, ובהמשך, buriers-שכר המקצועי יבוא להשליך את הגופות (בשל חשש קרינה). לאחר מכן, ישראל תדע שזה היה אלוהים אדיר אלוהים כי הציל אותם. נשיא איראן, מחמוד אחמדינג’אד מאמין שהוא כבר נקרא על ידי אללה (אל הירח העתיק הערבי הפגאני), שנוצר לקראת שבע שנים מהדים או מוסלמי משיח (אימאם ה -12), או מי נקרא על ידי במקרא כשם שבע השנים אנטי -Christ אשר יקים את הדת אחת בעולם. המהדי הוא ניבא באיסלאם להביא לתקופה של שבע לשלום השנה, והוא יכול להתגלות רק כאשר פעמים כאוטי לבוא על העולם. אז, נשיא איראן הוא התכופף לעזאזל להרוס את ישראל בנשק גרעיני ויצירה כי הכאוס, כך המהדי ניתן הוביל. הוא אמר כי “בימים של ישראל ספורים.” האליטות הגלובליסט האילומינטי מנסה לגרום מלחמת העולם.

 

One-דת העולם

 

הדת חד העולם יהיה מורכב על ידי הקתוליות, האיסלאם והיהדות. הקתוליות היא כת השטן או הדת בבל המסתורין מחופש הנצרות. כל האגודות החשאיות של משפחות Bloodline הנפלים מחוברים זה לזה (הבונים החופשיים, הרוזנקרויצרים, האילומינטי, מועדון רומא, גולגולת & Bones, ועדת משולשת, Bilderberg, האו”ם, ה- CIA, NSA, MI6, MJ-12 מאגיי AQUARIUS, ועדת של שלוש מאות, המועצה ליחסי חוץ, וכו ‘). כת השטן לוציפר ישועי הוותיקן יהיה הפגז המזויף של הנצרות שנותר לו בעולם, אחרי הנוצרים האמיתיים הם raptured החוצה. השקר-הנביא (והחיה 2) או האפיפיור יעשה שלטים גדולים ונפלאות להדהים את האנשים של כדור הארץ עם טכנולוגיה זרה מלאך שנפלו, ולגרום להם לעבוד את Anti-Christ (והחיה 1). השטן, השטן להונות את העולם כולו לסגוד Anti-Christ.

 

המילה “הקתולית” פירושו “אוניברסלית”. הוא מנסה לאחד את כל הדתות בעולם ביחד, מסבירת פנים לכל הדתות. יש לו שורשים בדת בבל המסתורין של האגודות החשאיות “צאצאי הנפלים מאז ימי חנוך של קין תובל-קין, ובגלל זה הם סוגדים אותה אלת-אמא מרי עם פאטימה של האיסלאם; כמו גם את האפיפיור משקר כי אללה יהוה הם היינו הך אלוהים. הם פשוט יכסו את שמו של הנצרות על דת מסתורין השטן הפגאנית הייתה ברומא-שלוחה של דת שטן המסתורין בבל. כל הדתות של העולם occults ופולחן פגאני אגודות-הסתר הן רק שלוחות של הדת בבל המסתורין הזה או כת השטן כי שורשיה בבל, והם שייכים אלף שנים “האחים של הנחש” הארגון נפלה. הם סוגדים לאלים או אבותיהם, שהם Anunnaki או רביעיים ממדיים דראקו מלאכים זוחל זרים נפלו. הם ויתרו הממדים שלהם על מנת לנתק מאלוהים, כדי שיוכלו לשים על גופים הכימרה פיסיים לשעבד את האנושות בממד השלישי, וכדי טפיל את אחד מהם. הם מנותקים מאלוהים, ולכן הם צריכים טפיל כוח חי הנחה של בני האדם על ידי יצירת אנרגיה שלילית באמצעות גרימה כל המלחמות בהיסטוריה, קריסות כלכליות, מכות וירוסי סרטן, נפלי מירוץ מכשפה האילומינטי צאצא מינים זוחלים היברידי הומו-capensis ‘חיים ילד להקריב טקסים השטן. הם אוכלים בני האדם לקצור DNA ונשם דרך נשמה-הקרקוף. המצרכים היקרים ביותר הנסחרים בין החייזרים הנפלים על כוכב לכת אחרת הם ה- DNA אנושי ונשמה אנושית בצנצנות. יש הרבה עבדי אדם חטופים על כוכב לכת אחרת. ישנם מינים זרים רבים כמו reptilians דראקו הידרה והחייזרים אפורים וחייזרים לבנים גבוהים השולטים בממשלות צל הנוכלים דרך הכלאיים הזרים הנפלים ‘האגודות החשאיות שלהם.

 

מי שלא לקבל את “סימן החיה 666” של Anti-Christ יהיה נערף בסגנון מוסלמי. עריפת מצווה בקוראן עבור הכופרים, כלומר יהודים ונוצרים ולא מוסלמים. אז, האיסלאם ישחק תפקיד גדול בדת חד העולם. היהודים יהיו גם שולל ולגרום לו להאמין כי אנטי-המשיח הוא המשיח שלהם, וסוגדים לו, ובכך, יהדות הופכת חלק מהדת חד בעולם, גם. היהודים הם אנשים מעדות שונות חיים בישראל. אלוהים ייקרא הצאצאים העברים בחזרה מי התפשטו לכל אומות העולם במשך אלף שנים.

 

One-עולם ממשלה

 

דניאל וג’ון ניבא כי אנטי-המשיח יהיה להקים ממשלה אחת בעולם. ממשלה אחת בעולם לא יכולה להתעורר כל עוד ארצות הברית היא מעצמה. סין ורוסיה מנסות להכניס מטבע אחד בעולם להחליף את הדולר. הדרך הטובה ביותר להרוס מדינה היא פיחות המטבע שלה. The Anti-המשיח ייצור חוב לאומי ענק לקרוס לדולר ארה”ב ולהתחיל א-היפר-אינפלציה. כאשר האנשים משתוללים, הוא ישתמש צבאות הנאצים SS ההיברידיים הזרים DHS FEMA לעלות לשלטון באמצעות משטר צבאי.

 

The Anti-המשיח יוביל את האימפריה הרומית לתחייה (10-מוכתרת, 7 ראשי חיה). העשרה הכתרים מתייחסים 10 מנהיגי עולם, ושבעה ראשים מתייחסים 7 גבעות של העיר שבה הדת בבל המסתורין ממוקמת. The Anti-המשיח יהיה מנהיג י”א, אשר יעקור שלושה מראשי אחרים, ואת 7 המלכים האחרים ינתנו לו גם הסמכויות שלהם. The Anti-המשיח ישתמש זה מה שנקרא “One-עולם ממשלה” או “החיתה אימפריה רומית” לשלוט בעולם עבור 1,260 ימים כפי שניבא בתנ”ך.

 

One-כלכלה עולמית

 

בשל ההתרסקות של הדולר של ארה”ב וארצות הברית, וכתוצאה מכך, התרסקות כלכלית ברחבי עולם, יהיה מהלך למטבע וכלכלה חד עולם. בדיוק כפי שהיטלר עלה לשלטון בתקופת השפל, השטן יצר ההרס הזה של הדולר על מנת להביא Anti-Christ שלו לשלטון באמצעות מתן הפתרון הכלכלי בעולם. הבנקים רוצים חברה ומזומנים. זה גם יאפשר למס הכנסה של אנטי-ישו כדי למנוע העלמות מס. The Anti-המשיח יכיר ו להדהים את האנשים עם הצעת כלכלת cashless חד עולם. הוא יאלץ את כל אנשי העולם כדי לקבל סימן החיה “666.” אף אחד לא יוכל לקנות או למכור ללא סימן זה. הברקוד אשר על כל המוצרים שאנו קונים בסופרמרקט & החנויות בעולם יש את המספר הזה “666.” מספרים מפרידים בהתחלה, האמצע והסוף הם מספר “6.” לפיכך, “666.”

 

ישנם שבבים כבר בשימוש על ידי אנשים רבים כי הם מושתלים לתוך גופם. השבבים לאפשר לעובדי חברות מסוימות לעבור דלתות ביטחון במקום עבודתם. ישנם biochips בשימוש בספרד, ממש כמו כרטיס במזומן, אשר מושתלים לתוך זרועותיו של אנשים. מי שהגיע אליו סימן זה של השתל החיה שבב לא ניתן לשמור, כי ה- DNA שלהם ישונה nephilims, והם כבר לא צריך נשמות אנושיות שניתן לשמור דרך האמונה במשיח. קדושי התלאות במהלך עידן התלאות יסרבו לקבל את הסימן הזה. The Anti-המשיח יהיה לערוף קדושים אלה באופנה מוסלמית טיפוסית. לכן, על מנת להינצל בתקופת הצרה הגדולה, המאמינים יצטרכו להיות מות קדושים למען אמונתם. אבל עבור מי שמקבל ישו והם מעונה, הם ייכנסו לתוך הממלכה של אלוהים.

 

הדין של אלוהים & הזעם נשפך על כדור הארץ

 

ג’ון מתנבא איתנו על פסק הדין מפחד האלוהים כי תיפול על פני האדמה, במהלך שלושת האחרונים ושנה וחצי גיל צרה גדולה. שלוש וחצי שנים אל תוך גיל הצרה הגדולה, Anti-Christ תקים את “תועבה הגורמת שממה” בקודש-Of-הקודשים של בית המקדש בירושלים שהוא יהיה לבנות מחדש, שיביא את פסקי הדין הסופי של אלוהים . The Anti-המשיח יהיה ואז לנסות לרומם את עצמו כאלוהים, לגרום לאנשים לעבוד אותו. האנשים העברים אז יהיו סוף סוף להבין כי הוא משיח מזויף. אתה, 144,000 עברי השריד יהיה raptured משם על ידי משיח, כך אתם תהיו איתו לנצח. אלוהים מגן על האומה הישראלית בדרך נס מפני המתקפה של הצבא אנטי המשיח על ידי לקיחה אותם לפטרה בירדן. יהיו מלחמות, רעב, רעידות אדמה,-inflations יתר, אסטרואידים להכות את כדור הארץ, ואת המכות. האילומינטי סדר עולמי חדש הנפלים צאצא האליטות הגלובליסט ו ארכונים מלאך שנפלו והשטן ייצור כמויות גדולות של ענקים הנפלים ואת הכימרה מפלצות ודינוזאורים ויצורים מיתולוגיים עתיקים. זו הסיבה מדוע הם פלשו לעיראק, כדי לגנוב את טכנולוגיות מומיות העתיקות של tne ענק נפלים עתיקים, כדי שיוכלו להשתמש DNA שלהם לשבט מרכבי רוחות השדים הערטילאיות שלהם של nephilims עתיק מת. הם נשמרים בפעם בשיפוט. ב הבסיסים הזרים המחתרת, החייזרים הנפלים וצבאי אדם היברידי זר יוצרים כל ענקי הנפלים האלה ודינוזאורים ויצורי מיתולוגיים של אגדות מפלצות עתיקות, על מנת להשמיד את העם מצלצל הומו-סאפיינס אדם. רבי הענקים האלה הם עשרות מטרים, ודינוזאורי טירנוזאורוס רקס לרוץ לאורך כחיות מחמד לצידם. הם על טבעיים ויש להם יכולים על חושי, בדיוק כמו המלאכים הזוחלים דראקו נפל הזרים כלאי מירוץ המכשפה שלהם. הם מחלקים את בני האדם הוא לחטוף זר, ולעשות חץ יצורי צמח חצי אדם חצי חיה ליצור צבאותיהם לחסל את בני האדם. הם יצירת צבא של nephilims ו מפלצות להילחם אלוהים בארמגדון. זו הסיבה מדוע הם זורעים באדמה עם טכנולוגית זרת מלאך שנפל ב רוזוול וגרמניה הנאצית, על מנת ליצור ציי החלל שלהם ורדן שמש קורן Guardian. אחד מכל עשרה עד חמש עשרה אנשים נמצא כעת-אדם שאינו חסר נשמה אנושית. הם פולש מסתננים היברידיים זרים robotoids האורגני avatars מלאך שנפל ומשכפל. זהו פלישת סוד הדומם של כדור הארץ והחלפת בני האדם עם הגזע הנפלים טרנס הומניזם החדש שלהם. צבאותיהם כוללים ערפדים, אנשי זאב שלהם ומינוטאורים וקנטאורים ודינוזאורים ופיות ושדונים ומרזבים ודרקונים sasquatches ביגפוט. הם יוצרים וירוסים זומבי, כדי ליצור צבאות זומבי כי יהרגו את האוכלוסייה האנושית. הם “פסקי הדין החותמים שבע”, “פסקי דין חצוצרת שבע,” ואת “פסקי דין שבע קערה” כי יהיו נשפכו על האדמה. כמעט כל אוכלוסיית כדור ארץ כולו תיהרג על ידי מטאורים, משמרות קוטביות כדור הארץ, רעידות אדמה, כאשר הגופים שטניים עוסקת במגיה השחורה האילומינטי מביאה מ- פורטלי שער כוכב מאיץ ההדרונים CERN שלהם ושערי כוכב אחרים. שערי כוכבים עתיקים אלה הם מה התנ”ך קורא בשערי הגיהינום שבו כל היצורים השטניים לבוא דרך בעידן הצרה הגדול.

 

שני עדים

 

שני עדים של אלוהים יקומו להתנבא. מי שינסה לפגוע בהם יהיה נצרך על ידי אש מפיהם. הם יינתנו כוח לשתוק הגשם של השמים, ולהביא מכות. אחרי שהם נתנו עדותם, ישו אנטי יהיה מותר להרוג אותם, והעולם יחגוג. עם זאת, ביום שלישי, ה ‘, תחייה מחדש אותם לגן עדן, ואת אנשי העולם יראו חי זה בטלוויזיה בלוויין באימה. רעידת אדמה תהרוס את העיר שבה הם היו לתחייה.

 

בבילון Destroyed

 

עיר הכח מסחרי ושחיתות, דת בבל מסתורין, עיר הניאוף עם שבע גבעות תושמד. הוותיקן כת השטן של רומא היה מרכז מסחר ועושר בעולם, וזה יושמד באופן מיידי על ידי אש. זה מוסיקאים, בדרנים, סוחרי עסק, והסוחרים הגדולים ביותר בעולם יושמדו במהירות הבזק. הספינות ורבות החובלים יישארו ברורות של נמליה מתוך פחד, ולקונן בהלם, מרחוק. הדת בבל המסתורין הוותיקן מעונה את המספר הגדול ביותר של נוצרים בהיסטוריה של העולם, אפילו יותר מאשר קיסר, ואלוהים ינקום עליו. אלוהים קורא בעיר הזונה מבבל תעלומה גדולה, שכן הוא מסווה את עצמו בתור הנצרות תנאף עם איזבל או כת השטן.

 

הקרב של מלחמת גוג ומגוג

 

The Anti-המשיח ואת צבאות העולם, מי השטן אסף להילחם נגד הלורד, יתכנסו ב מלחמת גוג ומגוג. רוחות שטניות ייצא של Anti-Christ, False-הנביא ואת הפה של השטן, כדי לצאת אל העולם לרמות את מנהיגי מדינות. אדוננו ישו, במהלך שלו שני קרוב ינחת על הר הזיתים, ולפצל את ההר לשתיים. צבאות בעולם יושמד על ידי אדוננו ישוע המשיח בארמגדון. לאחר מכן, אנטי-ישו-נביא שקר יושלכו לאגם האש. קדושי תלאות יקום לתחייה יחד עם אלה נוצרים הפושרים שנרדמו במשיח מקבריהם להצטרף לסעודת החתונה של ישו החתן-ישו.

 

1000 שנה המילניום הממלכה Reign Of המשיח

 

אחרי ישו ‘2-Coming, אדוננו יקים ממלכתו על פני האדמה הזאת אלף שנים. השטן יהיה בשבי, והושלך התהום במשך אלף שנים. ישו קדושיו ימלכו על פני האדמה. יהיה שלום במשך אלף שנים. אחרי אלף שנים, השטן ישוחרר באופן זמני כדי לצאת אל העולם כדי לרמות את העם של העולם, שוב. הוא יהיה להרכיב את צבאות העולם להילחם נגד הלורד והקדושים שלו. הם יושמדו על ידי אש מן השמים, ואת השטן, השטן יושלך לאגם אש, יחד עם אנטי-ישו-נביא שקר.

 

דין כס הלבן גדול של אלוהים

 

כל אותם האנשים שאין להם את התשלום עבור חטאיהם באמצעות דמו של ישו, יקום לתחייה לחיים, ופונים שיפוטם לפני הכסא הלבן הגדול של אלוהים. כל ברך ישתחוו, וכל לשון אתוודה כי ישוע המשיח הוא האדון. אם אין להם תשלום של ישו על הצלב עבור חטאיהם, אז הם יושלכו לאגם האש עם השטן והמלאכים הנופלים שלו.

 

נֵצַח

 

את השמים ואת הארץ הישנים יחלפו, ואת האלמנטים יתמסמסו. גן עדן והארץ חדש ייוצרו על-ידי אלוהים. לא יהיה אוקיינוס ​​או לילה. ירושלים החדשה תהיה ברחוב עשוי זהב טהור ושערים של פנינה. לא יהיה שום שמש, מאז התהילה של אלוהים תהיה האור שלה. לא יהיה כאב, דמעות, מוות, סבל או חטא. הנהר של החיים יזרום מן כסאו של הקב”ה, דרך באמצע העיר. בכל צד של הנהר יהיה עץ החיים. אלוהים ישכון לעמו, ואנחנו נימלך לנצח איתו.

 

————————————————– ————-

 

השר יברך אותך ולספק לך רוחו של חוכמה ואהבה וצדקה. השלום שלו להיות איתך, שיקיריהם. גלורי ושבח שמו לעד!

The Truth is God, and God is the Truth. He cannot tell a lie. A white lie is a black lie, for there is no truth in a white lie. Satan covers lies up by making them white lies. The truth is not in him. Satan is the father of lies. He deceived Eve in the Garden of Eden, and led a rebellion against God by deceiving the angels.

 

If you believe the gospel of Christ is a lie, and you do not believe you need salvation, then you make God out to be a liar and evil. If you believe that God is telling you the truth, and that you do need salvation, you acknowledge that God is true and good. The Truth will identify and expose the inner most part of your heart. If your heart is evil, and you want to hide the fact that you are evil, you will deny the Truth about yourself. Hence, in the process, you will make God out to be a liar. However, if your heart is truthful and honest, you will admit that you are evil, and you need God; thereby, acknowledging God is Truth.

 

The Truth sets us free. It sets us free from ignorance, lies, the deceptiveness of the evil heart, the bondage to sin, the curses of sin (illness, poverty, work, childbirth, etc.). We become free to pursue righteousness through the power of the Holy Spirit. The Truth gives us wisdom into all things, whereas the lie clouds everything up and conceals the Truth. The Truth guides us in our path, and we know where we came from, where we are, and where we are headed. The lie will confuse and mislead and make us bear the fruits of sin: fanaticism, ungodliness, Satan worship, suffering, conflict, hatred. The Truth will lead us to Christ and the fruits of the Holy Spirit: love, peace, joy, patience, diligence, faith, hope, kindness.

 

The Truth leads us to salvation, and the lie leads us to destruction. The Truth leads us to the Father in heaven, and the lie leads us to the Lake of Fire. Those who love the Truth come to the Father through Christ. Those who love the lie will be deceived, for the light is not in them. Light and darkness cannot coexist, for both are opposites. There will come a strong deception on those who rejected the Truth of Christ, for they would not accept the Light. They do not recognize the Light, for they have no Truth in them. For those who have the Light, it will shine in them revealing every part of their hearts, turning them to righteousness; and the Light will shine through them unto others, so they may come to the Light also. God is the Truth and lives in everlasting light, and the gospel of Christ Jesus our Lord is His message of Truth that shines our path to Him.

There is no obligation to give tithes or offerings, but if you are a real Christian, you would give back to God for His work. It is not an obligation, but it is a joy and a blessing to be able to give to God. Everything belongs to Him anyway, including our very breath. He is the owner of the universe, and has given us everything that we have. He does not need our money, but He blesses us by using us to give to His work.

 

God says to bring in the offerings, so that His House will be full. Western churches require that you give to them. This is not biblical. You should give to whoever God leads you to give, whether it is a person or group or ministry. Churches should not always be asking for money. God does not expect us to be beggars. If we are doing God’s work and obeying Him, then He will provide for all of our needs and a lot of times even beyond our needs. The Western Christianity is a religion, so it has become a Corporate Christianity. There are many false-prophets joining the churches, trying to make money off of the Christians. This is why discernment by the Holy Spirit is important. All giving should be led by the Holy Spirit.

 

God says that you cannot out-give God. He will pour out blessings to you, whether they are spiritual or material, if you give to Him. However, many false ministers use this to try to make people give to them. This should not be. Our motive for giving should not be to make more money. God is not a servant or genie to provide all your wishes. He is our Father and provider.

 

God says not to be anxious or fearful like the heathens concerning what we shall eat or wear, but first seek the Kingdom of God and His righteousness, and all these other things shall be added unto us. If Jesus died for you on the cross to save you, He is not going to abandon you when He knows you need food and clothing and money to pay for rent. The difference is that love creates faith in our Father, and distrust creates fear in the heathen’s heart.

 

Giving does not mean only giving money, but it means our time, energy, labor, prayer, and heart. Giving means giving all of ourselves to the Lord.

God loves you, this you know. If a parent loves a child, they want the child to be good, not evil. Therefore, the parent disciplines the child. The child cannot give anything to the parent, for the parent has everything, and the child does not. The child can only receive. The only thing that the parent requires of the child is obedience. That is why we cannot do anything for God, because He owns the universe and even every breath that we breathe. He only expects us to obey Him, for it is for our good. If we disobey, we will sin, and sin leads to death ultimately, after creating much pain and suffering. God knows what is best for us, and His intentions for us are good and love.

 

The Christian life is a process of becoming more like God in our Christ-likeness. We change from the nature of our former father Satan, to the nature of our new Father in heaven—God. This takes God’s sanctifying work, for we cannot change our human sinful nature ourselves. We are justified when we receive Christ; we are sanctified through discipline by God in our lifetime; and will be glorified when we are raptured and resurrected to receive our new glorified spiritual bodies. Therefore, we must not resist the discipline of God and His love and His sanctifying work. We must be grateful, for He is able to do what we are unable to do.

 

God may use the curses of sin to discipline us. He may use illness to rid our hearts of the lusts of the flesh. He may use financial difficulty to rid our hearts of the lusts of the eyes. He may use attack from humans to rid our hearts of the pride of life. These are the three major categories of sin. Once we are free of sin in our lives, there is no longer the power of sin over us, and therefore, we are free from the curses of sin. We are protected by God, for we obey Him. Just as when Israel disobeyed, God allowed them to go under bondage; and when they returned to the Lord, He freed them and not only that, He blessed them.

 

God knows we do not have the willpower or goodness to obey. So, He will do it for us through discipline, so that we may obey Him. It is because you are His child. If you are not a born-again Christian, then He would not discipline you. A parent never disciplines his or her neighbor’s child or an illegitimate child; a parent only disciplines his or her own child, for the parent loves the child or legitimate child. This is how you know you are loved, and that you are a legitimate child of God and not a illegitimate child. He treats you as would any parent treat his or her child. So, rejoice! You are a child of God! And learn from the discipline, and be sanctified by the Holy Spirit. The fire tempers the steel and makes it stronger, and refines the gold to make it pure; and to make your character more like Christ. Praise be to God!

Since the prophecy that Israel will return as a nation was fulfilled by God in 1948, all the other prophecies for the Tribulation Age is coming true at breakneck speed never seen before in human history. As you know, one-third of the Bible is on prophecy or eschatology, so one-third of all sermons should be on Bible prophecy. We are living in an age which is most talked about in the Bible than any other time in the Bible.

 

The prophecies about the 666 biochip mark of the Beast; 200 million troop army of the Kings of the East of China; the drying up of the Euphrates; the satellite television technology for the whole world to view the two witnesses being resurrected; the rise of the New Roman Empire; the coming together of the Ezekiel 38 Israeli nuclear war nations allied against Israel, including the Gog of Russia and Muslim coalition of Persia, Libya, Turkey, Sudan; the preparation for the rebuilding of the Temple; the move for a one-world currency and economy; the move for a one-world religion; the move for a one-world government by the Anti-Christ; the rise of Islam; the building of the FEMA concentration camps and import of thousands of guillotines by the Anti-Christ; the increase in frequency of wars and rumors of wars and earthquakes and tidal waves and famines; the increase in Satan’s deceptive UFO sightings; the apostasy of the End Times churches; the increase of ungodliness in the world; etc., etc., etc.

 

If the prophecies for the last seven-year Tribulation Age is coming true already, how close is the rapture of the Christians when Jesus comes back, which will take place before the Anti-Christ signs the peace treaty between Israel and Palestine that will start the last seven-year clock of the Tribulation Age of God’s judgment and wrath upon the earth? There is no prophecy that needs to be fulfilled before the rapture, so Jesus may come back for His Church anytime now. We need to be pure in our lives, since the Groom may come back anytime. Once we are gone, all hell will literally break loose on this earth with meteors, earthquakes, plagues, hyper-inflation, nuclear wars, etc. The Anti-Christ will behead all the Tribulation Saints during the Tribulation Age. However, we the Church Saints will be in heaven celebrating with the Lord, along with all of our brothers who Jesus will raise from the grave, when He returns.

 

After the Tribulation Age, Jesus will come back at His Second-Coming during Armageddon along with us the Church Saints and His angels, and destroy the Anti-Christ and his armies of the earth; and Jesus will set up His millennial kingdom on this earth. Be ready, for the Bible teaches us to be ready and to look up, when all of these things start happening, for our redemption is near; and our Lord Jesus Christ is right at the door! Be ready to receive your spiritual glorified bodies.

God tells us that we must be born by water and by Spirit to see the Kingdom of God: once in the physical, and born-again by the Holy Spirit.

 

There are two types of baptism: one is the baptism of salvation, where your soul is saved; and the other baptism is by the Holy Spirit for the empowerment of the Christian. Jesus received the Holy Spirit from the Father before He started His ministry. We need an anointing from God in order to do His ministry.

 

That is why it is vital that we lay hands on our brothers to pray for their receiving of the Holy Spirit, so that they may go out in the power of the Spirit to disciple all men to Christ. No work of God can be done in one’s own power. It must be by the grace and Spirit of God.

 

You do not have to worry about what you will say or do. The Holy Spirit will give you the words and guidance where to go and who to talk to. Just as a demon-possessed person does the will of the demon, a Christian filled by the Holy Spirit is enabled to do the will of the Lord.

 

Many Christians go through a roller coaster life of struggle with sin and depression and weakness; since they are not filled by the Holy Spirit. The apostles and disciples of God should be filled by the Holy Spirit rejoicing and empowered to go to all corners of the earth preaching the great news of salvation to all men. Instead of human fear, self-focus, sin, defeatism, doubt of salvation, worry, guilt, sickness and religious routine; you will have boldness, faith, love, victory over sin, joy, peace, healing, power, deliverance, gifts of the Spirit and a Christ-centered life. This is the true life of a Christian that God intends. It is not possible with man, but it is possible in Christ through dependence in Him. It is not by man, but by the His Spirit.

 

Distrust and religion will obstruct the Holy Spirit and Baptism of the Holy Spirit. Faith and an intimate relationship will allow the Holy Spirit to flow and to be Baptized by the Holy Spirit. Receive the fullness of the Holy Spirit and God’s provision to do your ministry.

True peace comes from God. While the world is running around in panic and turmoil, God’s people can have complete peace. The reason why Jesus could sleep through the storm, while the disciples were panicking that the boat might sink, is because Jesus trusted the Father. If you trust the Father in heaven, then you have complete peace. If you do not trust the Father in heaven, then you will panic. That is why God’s people can have a peace that transcends all understanding—a peace that the world cannot understand.

 

The world has no peace. You can see them running around with bills to pay, mortgages, marital issues, children’s issues, car insurance, medical bills, health problems, human relations problems, work related concerns, deadlines, traffic irritations, busyness, etc. There is no peace in the world, since the world does not have the Prince of Peace, who is Christ—the Creator of the universe. If one knows the Creator and owner of the universe, then one can be at complete peace. If you are driving, but if you know that the driver is a F-1 driver, and not a 12 year old, then you can be at peace, since you know who is at the steering wheel.

 

Love and fear are opposite spirits. If you love the Lord, then there is no fear. If you have fear, you have no love. If you do not love God, then you always fear what may happen to you. If you love your God, you will not fear any persecution or demon or financial problems or humans or future. God has given us a Spirit of love, and not of fear. The non-believers are always fearful and living in worries. Worry is sin. If the Creator of heaven and earth is watching over you, what can you add to your life by worrying? This is where faith and love comes in. If you lack love and faith, ask the Father in heaven, and He will give them to you. Peace be unto you, brethren.

Sin is the great divider between man and God. You may think of it as a wall. It is because God’s nature is holy, and He cannot fellowship with evil. If you are saved, you are saved by grace, regardless of your past, present or future sins. God has forgotten all sins as far as the east is from the west. However, sin will keep you from being filled by the Holy Spirit, and from that intimate relationship with Christ, and God listening to your prayers.

God says to be holy as He is holy. Of course, as Apostle Paul said, we do what we do not want to do, and we do not do what we want to do. He said that with human sinful nature, it is impossible, but with God’s Holy Spirit all things are possible. If you need deliverance from sin, all you need to do is to depend on God and ask Him in prayer. He will discipline you, so that you will repent. It may be through illness or finance or people, but God has His ways. He is love.

Of course, if we are born-again Christians we cannot continue to live in sin. It is because the Holy Spirit will convict our hearts. God would take away the life of a back-slider, before they can sin to the extent of losing their souls. So, their salvations are safe with God. God will not allow anyone to snatch you away from His hand. Those who renounce Christ and go into sin were not born-again Christians in the first place, since you cannot get unsaved. Your salvation is secure in Christ if you are a true believer.

Sin is deceitful in that it makes you compromise a little, then slowly gains control over you, and then enslaves you: whether it is greed, gluttony, hatred, anger, bitterness, laziness, stalking lust, idolizing a car or career or family, religion, pride, lying, or whatever sin it may be. Even if it is as small as using the company pen. Sin is evil to God. However, through Christ, God sees you sinless through Christ’s redemptive blood on the cross, so that He sees you as pure and righteous. It is mind-boggling, but true. It is a mystery and love and grace of God.

We are not saved by our good deeds or reciting “Hell, Mary,” three times or doing rituals or giving money. Our works are pride and like dirty rags to God. His salvation is free by God’s grace, and we only need to accept it by faith. It would be an insult to try to buy a Christmas gift from someone, if he is trying to give it to you free. The only way you can refuse that salvation is by refusing to believe in Christ (God’s only payment and solution to sin). That is the only sin that God cannot forgive, although He can forgive all other sins, whether it be a serial killer or abortion or stealing or divorce. He is only a repentance away.

Translate

חינם אנגלית עברית כדי תוכנות תרגום Online Hebrew To English Translation Software オンライン翻訳ソフト Интернет Программное обеспечение перевода 在线翻译软件 Software Online Penerjemahan ऑनलाइन अनुवाद सॉफ्टवेयर

Text to Speech Converter website

Human Race Survival Resistance (HRSR) Headquarters (Old Twitter Article Website)

Twitter Site

Facebook Site

Cancer Healing Hertz 528 God’s Love Frequency

Protect the Freedom of Speech & Religion

Protect the Constitution’s Bill of Rights Freedom of Speech and Religion by supporting Wordpress.com against the secret disguised Illuminati secret-societies-owned government activists and politicians and assassin squads, who are trying to carry out their Satanist 6,000 year old “Brotherhood of the Snake” religious agenda of their god Lucifer, and trying to shut down all voices of opposition and rid of the freedom of speech and freedom of religion and freedom of press and freedom to peaceably assemble. Save people’s favorite blog articles on flash memory right now, and distribute them to as many people as you can, before the Anti-Christ’s future New World Order shuts down all free media institutions and starts executing everyone who refuse to take their so-called “pandemic suppression” “666 Mark of the Beast” government microchip impants in the soon coming Tribulation Age of their Nazi Fourth Reich. 全ての反対派の声を消し、表現の自由、宗教の自由、自由メディアの自由、平和に集合する自由を止めようとし、彼らの神ルシファーを祭る悪魔崇拝である6千年の「蛇の秘密結社」の宗教的な企みを進めようとしているイルミナティ秘密結社の変装した政府の活動家や政治家や暗殺グループに対し、憲法の権限である話す自由と宗教の自由を、ワードプレス・ドット・コムをサポートする事によって、守って下さい。 もうすぐ来る彼らのナチス第4帝国で、彼らの言う「疫病を抑える」「怪物の印666」の政府体埋め込みマイクロチップを拒否する全ての人を処刑し、自由メディアを閉鎖する、反キリストの将来の「新世界秩序」が来る前に、人々の人気のブログの記事をフラッシュ・メモリーに今直ちに保存し、なるべく出来るだけ多くの方々に配布して下さい。 הגן על ביל של החוקה של זכויות חופש הביטוי ודת על ידי התמיכה Wordpress.com נגד הפעילים החשאיים במסווה האילומינטי בעלות סוד החברות הממשלתיות ופוליטיקאים וחוליות מתנקש, שמנסים לבצע את "האחים השטן 6,000 בתם של הנחש "סדר היום דתי של האל שלהם לוציפר, ומנסה לסגור את כל הקולות של אופוזיציה ולהיפטר של חופש הדיבור וחופש הדת וחופש העיתונות והחופש להרכיב בדרכי שלום. להציל את המאמרים בבלוג האהובים של אנשים בזכרון פלאש עכשיו, ולהפיץ אותם לכמה שיותר אנשים שאתה יכול, לפני העולם החדש להזמין העתיד של אנטי ישו כיבוי כל מוסדות התקשורת חופשיים ומתחיל בביצוע כל מי שמסרב לקחת כביכול שלהם ""666 סימן החיה" דיכוי מגיפה "impants שבב הממשלה בתלאות גיל בקרוב הנאציים הרייך הרביעי שלהם.

Advertisements