1) ச்ரிச்தியன் இன்டர்நெட் ரேடியோ லிங்க் ஜெசுஸ் ச்ரிஸ்ட் கோச்பேல்

http://www.oneplace.com/ministries/leading_the_way_english_tamil_radio/

2)  نصرانی انجیل ۔ حَضرَت ۔

http://www.oneplace.com/ministries/leading_the_way_english_Urdu_radio/

3)  খ্রীষ্টান ইন্টারনেট রেডিও যীশু যীশুখ্রীষ্ট দৈববাণী সংযোগ

http://www.oneplace.com/ministries/leading_the_way_english_bengali_radio/

4)       廣州基督教網絡收音機耶穌基督福音鏈接

http://www.oneplace.com/ministries/leading_the_way_english_cantonese_radio/

5)       基督教网络收音机耶稣基督福音链接

http://www.oneplace.com/ministries/leading_the_way_english_mandarin_radio/

6)      ईसाई इंटरनेट रेडियो यीशु मसीह इंजील लिंक

http://www.oneplace.com/ministries/leading_the_way_english_hindi_radio/

7)      Radio Internet Kristen Injil Yesus Kristus Link

http://www.oneplace.com/ministries/leading_the_way_english_indonesian_radio/

8)       رادیو مسیحی عیسی مسیح انجیل پیوند

http://www.oneplace.com/ministries/leading_the_way_english_farsi_radio/

9)       African français Christian Internet Radio Evangile de Jésus-Christ Link

http://www.oneplace.com/ministries/leading_the_way_english_african_french_radio/

10)  راديو الإنترنت مسيحية يسوع المسيح الانجيل وصله

http://www.oneplace.com/ministries/leading_the_way_english_arabic_radio/

11)   पंजाब ईसाई इंटरनेट रेडियो यीशु मसीह इंजील लिंक

http://www.oneplace.com/ministries/leading_the_way_english_punjabi_radio/

12)   Hristiyan ağlararası ağ radio Isa Mesih bağlantılama

http://www.oneplace.com/ministries/leading_the_way_english_turkish_radio/

13)  Cristiano internet radiofonía Evangelio de Cristo Jesús

http://www.oneplace.com/ministries/leading_the_way_english_spanish_radio/

Advertisements