Table Of Contents תוכן העניינים 目次

 

Instructions On How To Find The Article You Want To Read On The WordPress Blog Website: Go to the “SEARCH” bar at the bottom of the page or on the left column of images, and type in or paste the title of the article you are looking for, then click on the “SEARCH” button, and your article should appear.

 

הנחיות כיצד לחשב את סעיף אתה רוצה לקרוא באתר בלוג WordPress: עבור בר “חיפוש” בתחתית הדף או על העמוד השמאלי של תמונות, להקליד או להדביק את הכותרת של המאמר אתה מחפש, ואז ללחוץ על כפתור “חיפוש”, ואת המאמר שלך אמור להופיע.

 

記事を探すためには:検索の欄に課題やタイトルや探している言葉を入力してエンターをクリックして下さい。

 

 1. Christian Rapture / Armageddon / Apocalypse / End Of World / Explanation Description Definition כריסטיאן התלהבות / ארמגדון / אפוקליפסה / סוף עולם הגדרת תיאור / הסבר クリスチャン再臨歓喜・アルマゲドン・世界終末期・説明 (October 8, 2009)
 2. The Jews’ Long Trip Home to the God of Abraham, Isaac and Jacob アブラハム・イサック・ヤコブの全能神へ戻るユダヤの民の長い道筋 (あなた方ユダヤの末裔である日本人も含め)犹太人的长途旅行家对亚伯拉罕,以撒,雅各的神 בית הטיול הארוךשל היהודיםלאלוהי אברהם , יצחק ויעקב  Еврейская ” Длинные Главная Поездка в Бога Авраама , Исаака и Иакова (January 14, 2014)
 3. Warning: Your Spouse or Children May Be Replaced Clones 警告:貴方の結婚相手又は子供たちは入れ替えられたクローン人間かも知れません 警告:你的配偶或子女可更换克隆 המשובטים בן הזוג או הילדים שלך עשוי להיות מוחלף : אזהרה ВНИМАНИЕ: Ваш супруг или дети могут быть заменены Клоны  (January 13, 2014)
 4. The Secret Takeover of the Human Race (January 6, 2014)
 5. 秘密に人類を入れ替える秘密結社の陰謀 (January 6, 2014)
 6. 人类种族的秘密收购 (January 6, 2014)
 7. השתלטות סודו של המין האנושי (January 6, 2014)
 8. Секрет Приобретение человеческого рода (January 6, 2014)
 9. The Nephilim Hybrids Are Already Living Amongst Us: Superhero Transhumanism and Transgenetics – 2nd Letter ネフィリム混成物は、我々の周りに既に生きている:スーパーヒーロー人類遺伝子と墜天使遺伝子と動物遺伝子の遺伝子を混ぜている怪物たち ・ 第二の手紙 כלאי הנפילים כבר חיים בקרבנו: Transhumanism גיבור וTransgenetics – מכתב伟人杂种已经生活在我们中间:超级英雄超人Transgenetics, – 第二个字母Нефилим Гибриды уже живут среди нас: супергерой Трансгуманизм и Transgenetics – 2 Письмо (October 30, 2013)
 10. The Nephilim Hybrids Are Already Living Amongst Us: Superhero Transhumanism and Transgenetics – 1st Letter ネフィリム混成物は、我々の周りに既に生きている:スーパーヒーロー人類遺伝子と墜天使遺伝子と動物遺伝子の遺伝子を混ぜている怪物たち ・ 第一の手紙 כלאי הנפילים כבר חיים בקרבנו: Transhumanism וTransgenetics גיבור – מכתב伟人杂种已经生活在我们中间:超级英雄超人Transgenetics – 第一个字母Нефилим Гибриды уже живут среди нас: супергерой Трансгуманизм и Transgenetics – 1 Письмо (October 30, 2013)
 11. Satan’s Recruitment Business Revealed悪魔サタンの採用募集ビジネスを暴くעסקי גיוסו של השטן נחשף (October 6, 2013)
 12. How to Defeat the Illuminati & Protect Yourself from EMP Electromagnetic Weapons – Third Letter イルミナティ秘密結社を敗北に追い込む方法と自分をEMP電磁波武器から守る方法 - 手紙第三枚目 איך להביס את האילומינטי ולהגן על עצמך מנשק אלקטרומגנטיים EMP – המכתב שלישי (September 30, 2013)
 13. How to Defeat the Illuminati & Protect Yourself from EMP Electromagnetic Weapons – Second Letter イルミナティ秘密結社を敗北に追い込む方法と自分をEMP電磁波武器から守る方法 - 手紙第二枚目 איך להביס את האילומינטי ולהגן על עצמך מנשק אלקטרומגנטיים EMP – המכתב שני (September 30, 2013)
 14. How to Defeat the Illuminati & Protect Yourself from EMP Electromagnetic Weapons – First Letter イルミナティ秘密結社を敗北に追い込む方法と自分をEMP電磁波武器から守る方法 - 手紙第一枚目 איך להביס את האילומינטי ולהגן על עצמך מנשק אלקטרומגנטיים EMP – האות ראשונה (September 30, 2013)
 15. Video Links קישורי וידאוВидео Ссылки视频链接 ビデオリンク(September 6, 2013)
 16. —–Western Illuminati’s Hidden Ancient Technology to Destroy and Deceive the World—–טכנולוגיה עתיקה חבויה של המערבי האילומינטי להרוס ולהונות את העולם—————Скрытые Древние западные иллюминаты Технология разрушать и обмануть мир ———-西方光明隱藏的古代科技的破壞和欺騙世界———-世界を破壊し、欺くために西洋イルミナティの隠された古代の技術—– (September 5, 2013)
 17. —–Eastern Illuminati is Trying to Stop Western Illuminati from Starting World War 3 to Make Asians Kill Each Other———- מזרח האילומינטי מנסה לעצור מערבי האילומינטי מהתחלת מלחמת העולם 3 לעשות אסייתים להרוג אחד את —– אחר—– Восточной иллюминатов пытается остановить западные иллюминаты с Начальная мировой войны 3 для азиатов убивать друг друга ———-东区光明正试图阻止西方光明启动第三次世界大战亚洲人杀死对方———-アジア人同士がお互い殺しあうように第三次大戦を起こそうとしている西洋イルミナティ秘密結社を東洋イルミナティが止めようとしている—– (September 3, 2013)
 18. —–Beware of the Eastern Collaborators of the Western Illuminati———-היזהרממשתפי הפעולההמזרחיים שלמערבהאילומינטי———-ОстерегайтесьВосточнойсоавторызападныхиллюминатов———-當心東部的合作者的西部光明———-西洋イルミナティの東洋協力者には注意して下さい—– (August 30, 2013)
 19. —–The Replacement of Russians and Asians and Brown Skinned People by Clones of the Western Aryan Illuminati———-ロシア人やアジア人や茶色い肌の人間を西洋アールヤン人イルミナティのクローン人間で取り換える計画———-俄羅斯和亞洲人和布朗更換皮膚的人無性系西方雅利安光明的———- Замена русских и азиатов и Браун кожей людей клонами западных арийских иллюминатов ———- ההחלפה של רוסים ואסייתים ובראון קלופים אנשים לפי שיבוטים של מערב הארי האילומינטי—– (August 25, 2013)
 20. Update on the Western Illuminati versus Eastern Illuminati War for Survival עדכון במערב לעומת מזרח האילומינטי האילומינטי מלחמת הישרדות Обновленная информация о Западной и Восточной Иллюминатов Иллюминаты Война за выживание 更新西方光明和東歐先覺生存戰爭 西洋イルミナティと東洋イルミナティの生存をかけた全面戦争:アプデート情報 Update pada Illuminati Barat dan Timur Illuminati Perang untuk Survival पश्चिमी प्रबुद्ध और जीवन रक्षा के लिए पूर्वी प्रबुद्ध युद्ध पर अद्यतन (August 14, 2013)
 21. Attempted Terrorism But God’s Sovereignty And Final Warning And Protection / Benediction (June 15, 2012)
 22. ניסיתיטרור אלאריבונותו של אלוהיםואזהרהוהגנה/ברכהסופית (June 15, 2012)
 23. The Myths Of Socialist Congressmen (May 21, 2012)
 24. את המיתוסים של חברי קונגרס סוציאליסטים (May 21, 2012)
 25. The Irony: Satan Uses Religious Christians To Attack Real Christians (March 8, 2012)
 26. האירוניה: השטן משתמש נוצרים דתיים כדי לתקוף נוצרים אמיתיים (March 8, 2012)
 27. Family Oriented Nations Are The Most Evil Nations (March 3, 2012)
 28. האומות משפחה ומוטות האם האומות המרושעות ביותר (March 3, 2012)
 29. How To Deal With Demonic Spirits (February 25, 2012)
 30. איך להתמודד עם רוחות שטניים (February 25, 2012)
 31. Fake Christian Media & Fake Christian Fund-Raisers (February 19, 2012)
 32. הואה נוצרי מדיה (February 19, 2012)
 33. Warning Concerning Japan Bible Institute אזהרה לגבי יפן Bible המכון (January 26, 2012)
 34. Western Christianity = Corporate Christianity (October 15, 2011)
 35. המערב והנצרות = חברות הנצרות (October 15, 2011)
 36. Connections Between The Aliens And The Occult (October 14, 2011)
 37. חיבורים בין החייזרים ותורת הנסתר. (October 14, 2011)
 38. Many Non-Christian Scientists Admit To Intelligent Design (October 12, 2011)
 39. רבים לא נוצריות מדענים להודות התכנון התבוני. (October 12, 2011)
 40. Attacks From Christians & Interference: Satan’s Tactics Exposed (October 10, 2011)
 41. התקפות מצד הנוצרים & התערבות: טקטיקות של השטן חשוף. October 10, 2011)
 42. Ancient Power Sources Of Atlantis Before Noah’s Flood (October 5, 2011)
 43. כוח מקורות עתיקים של אטלנטיס לפני המבול של נוח. (October 5, 2011)
 44. Examples Of How Lukewarm End-Times Western Christians Warp Truth – Head Covering (September 28, 2011)
 45. דוגמאות כיצד פושרים קצה טיימס המערבי נוצרים עיוות האמת: כיסוי הראש. (September 28, 2011)
 46. Pre-Adamic Creation (September 28, 2011)
 47. טרום אדם הבריאה. (September 28, 2011)
 48. Words Of Encouragement To Israel (September 18, 2011)
 49. מילות עידוד לישראל. (September 18, 2011)
 50. Religion – The Enemy Of God (September 17, 2011)
 51. דת – האויב של אלוהים. (September 17, 2011)
 52. Earth’s Doom Foretold (September 16, 2011)
 53. אבדון של כדור הארץ מראש. (September 16, 2011)
 54. Beware Of False Prophets, Brethren (September 13, 2011)
 55. היזהרו הנביאים, אחיהם שווא. (September 13, 2011)
 56. Pride Of Life: Children Of Satan (September 11, 2011)
 57. הגאווה של החיים: ילדים של השטן. (September 11, 2011)
 58. Fallacy Of Capitalism: God’s Provisions In Christ And Freedom From Sin’s Power (September 10, 2011)
 59. הכשל של הקפיטליזם: הוראות של אלוהים במשיח וחופש מהשלטון של חטא. (September 10, 2011)
 60. The Ultimate Decision: What You Do With God’s Love (September 8, 2011)
 61. ההחלטה הסופית: מה אתה עושה עם אהבת אלוהים. (September 8, 2011)
 62. God’s Zodiac (August 30, 2011)
 63. אלוהים של גלגל המזלות (August 30, 2011)
 64. God Loves You Regardless Of Who You Are (August 24, 2011)
 65. אלוהים אוהב אותך ולא משנה מי אתה. (August 24, 2011)
 66. Logical Deduction Of Christianity (August 21, 2011)
 67. ניכוי הלוגי של הנצרות. (August 21, 2011)
 68. Letters To Beloved Israel 2 (August 5, 2011)
 69. מכתבים ישראל אהובים 2 (August 5, 2011)
 70. Letters To Beloved Israel 1 (August 5, 2011)
 71. מכתבים ישראל האהוב 1 (August 5, 2011)
 72. Donald Trump On Fox News Has Godly Wisdom (March 31, 2011)
 73. דונלד טראמפ על חדשות פוקס אדוק חוכמה (March 31, 2011)
 74. Nazi Germany & Its Occult Origin (March 12, 2011)
 75. גרמניה הנאצית מוצאם הנסתר שלה. (March 12, 2011)
 76. Church Needs Disciplers—Not Pastors (February 27, 2011)
 77. הכנסייה צריכה disciplers – לא כמרים. (February 27, 2011)
 78. God’s Love v.s. Hippy Rogue Pastors’ Concept Of Love (February 27, 2011)
 79. אלוהים של אהבה מול המושג כמרים סוררים “היפי של אהבה. (February 27, 2011)
 80. Earth’s Magnetic Reversal (February 17, 2011)
 81. היפוך מגנטי של כדור הארץ (February 17, 2011)
 82. Princes & Princesses (February 11, 2011)
 83. נסיכים ונסיכות. (February 22, 2011)
 84. Society’s Measuring Stick For Corruption (February 2, 2011)
 85. מקל מדידה של האגודה למען השחיתות. (February 2, 2011)
 86. God Healed Frank’s Leukemia (January 30, 2011)
 87. אלוהים ריפא לוקמיה של פרנק. (January 30, 2011)
 88. Dinosaurs In The Bible (January 25, 2011)
 89. הדינוזאורים בתנ”ך. (January 25, 2011)
 90. Reestablishment Of The Tower Of Babel Obelisk (January 19, 2011)
 91. כינונה מחדש של מגדל בבל. (January 19, 2011)
 92. Pray For Brother Frank Who Has Leukemia (January 19, 2011)
 93. להתפלל עבור אחיו פרנק שיש לו לוקמיה. (January 19, 2011)
 94. Satan’s Great Deception Of Evolutionary Extraterrestrial Life Begins (January 13, 2011)
 95. התרמית הגדולה של השטן של חיים מחוץ לכדור הארץ האבולוציוני מתחיל. (January 13, 2011)
 96. Physical Health Comes From Living By The Bible (January 13, 2011)
 97. בריאות פיזית מגיע לחיות לפי התנ”ך. (January 13, 2011)
 98. One Of The Reasons For 60% Divorce In Western Churches (January 8, 2011)
 99. אחת הסיבות לגירושין 60% בכנסיות המערב. (January 8, 2011)
 100. A Man Is What He Eats (January 4, 2011)
 101. אדם הוא מה שהוא אוכל. (January 4, 2011)
 102. There Is No Excuse For Not Knowing God (January 4, 2011)
 103. אין שום תירוץ לא לדעת אלוהים. (January 4, 2011)
 104. Admonishment To Christian Men (January 4, 2011)
 105. תוכחה על גברים נוצרים. (January 4, 2011)
 106. Americans Becoming More Pagan Brainwashed (January 4, 2011)
 107. האמריקנים הופכים יותר שטיפת מוח פגאנית. (January 4, 2011)
 108. Characteristics Of The End-Times Laity Diocese Church (January 4, 2011)
 109. מאפיינים של הכנסייה קצה טיימס המחוז ההדיוטות. (January 4, 2011)
 110. Humans Becoming More Stuipd, Not Smart (January 4, 2011)
 111. בני האדם הופכים טיפשים יותר, לא חכם. (January 4, 2011)
 112. Reaction Difference Between God’s People & Satan’s People (January 4, 2011)
 113. התגובה ההבדל בין אנשים של אלוהים ואנשים של השטן. (January 4, 2011)
 114. God’s End-Times Timeline – “Six & One” Principle (December 28, 2010)
 115. אלוהים של ציר קצה טיימס – “שש אחד” עקרון. (December 28, 2010)
 116. Satan’s Calendar Versus God’s Calendar (December 21, 2010)
 117. השטן של לוח השנה לעומת לוח השנה של אלוהים. (December 21, 2010)
 118. Pray For The Angels: The Eagle Overcomes The Serpent (December 13, 2010)
 119. התפללו המלאכים: הנשר מתגבר את הנחש. (December 13, 2010)
 120. Strange End-Times Pastoral Standards (December 6, 2010)
 121. מוזר והסיום סטנדרטים פסטורלי. (December 6, 2010)
 122. They Say Atheists Experience Horrible Death Beds (November 20, 2010)
 123. הם אומרים אתאיסטים ניסיון מיטות מוות נוראי. (November 20, 2010)
 124. Fallen Human Nature Is Prone To Commit Idolatry (November 16, 2010)
 125. טבע הנופלים האדם נוטה לבצע עבודת אלילים. (November 16, 2010)
 126. Those Who Bless Israel Will Be Blessed & Those Who Curse Israel Will Be Cursed (November 13, 2010)
 127. מי שברך ישראל יהיה מבורך מי לקלל את ישראל יהיה מקולל (November  13, 2010)
 128. Nuclear Suitcase Bomb Threat (November 9, 2010)
 129. הגרעין המזוודה איום הפצצה (November 9, 2010)
 130. Hollywood Movies – An Instrument Of The Devil (November 3, 2010)
 131. סרטים הוליוודיים הם מכשיר בידי השטן. (November 3, 2010)
 132. Clash Of Cultures (October 30, 2010)
 133. עימות של תרבויות (October 30, 2010)
 134. Communism and Socialism Are Satan’s Disguised Form of Satanism (October 29, 2010)
 135. קומוניזם וסוציאליזם הם השטן הסתיר משל סטניזם. (October 20, 2010)
 136. Move Toward Prophesied One-World Relgion (September 15, 2010)
 137. לנוע לעבר ניבא דת אחת בעולם. (September 15, 2010)
 138. The Age Of The Pharisees Has Ended (September 15, 2010)
 139. הגיל של הפרושים הסתיים. (September 15, 2010)
 140. The Testimony Of A Jewish Brother (September 13, 2010)
 141. עדותו של אחיו היהודים. (September 13, 2010)
 142. General Time Of Christians’ Rapture Into Heaven Prophesied In The Bible (September 9, 2010)
 143. כללי זמן של אקסטזה “נוצרים לשמים ניבא בתנ”ך. (September 9, 2010)
 144. God’s Charge To The Jewish Remnant & Tribulation Saints (September 7, 2010)
 145. אלוהים אחראי על שארית היהודים הקדושים התלאות (September 7, 2010)
 146. Survival Instruction Kit For 144,000 Jewish Remnant & Tribulation Saints (September 7, 2010)
 147. הישרדות ערכת הדרכה עבור שריד000 היהודי הקדושים התלאות. (September 7, 2010)
 148. World’s Greatest Alien Deception (September 7, 2010)
 149. העולם של הזר הגדול ביותר הונאה. (September 7, 2010)
 150. Rising New One World Order – Illuminati (September 7, 2010)
 151. Rising סדר חדש אחד בעולם – האילומינטי. (September 7, 2010)
 152. How To Overcome Sin In Your Life (September 7, 2010)
 153. כיצד להתגבר על החטא בחיים שלך. (September 7, 2010)
 154. Jesus Fulfilled Over A Hundred Prophecies For Messiah (September 5, 2010)
 155. ישוע הגשים יותר ממאה נבואות על המשיח. (September 5, 2010)
 156. Difference Between A Religious Christian & Spiritual Christian (September 5, 2010)
 157. ההבדל בין נוצרי דתי רוחני נוצרי. (September 5, 2010)
 158. End-Times Pharisee Teachings (September 3, 2010)
 159. סוף טיימס הפרוש תורתו. (September 3, 2010)
 160. Appendix To Previous Letter – No More Sin’s Curse Of Work & Birth Pain (September 3, 2010)
 161. נספח למכתב הקודם: הקללה לא חטא של יותר עבודה וכאב הלידה (September 3, 2010)
 162. How To Discern Pastors & Their Wives (September 2, 2010)
 163. כיצד להבחין כמרים ונשותיהם. (September 2, 2010)
 164. Are Christians Still Under Sin’s Curse Of Work & Birth Pain? (August 30, 2010)
 165. האם הנוצרים עדיין תחת קללת החטא של עבודה & כאב לידה? (August 30, 2010)
 166. God Focuses On The Spirit – Man Focuses On The Genes (August 27, 2010)
 167. אלוהים מתמקד רוח – האדם מתמקד בגנים. (August 27, 2010)
 168. Childishness Versus Child-likeness (August 24, 2010)
 169. ילדותיות מול ילד הדמיון. (August 24, 2010)
 170. I Am Not A Pastor Or Evangelist Or Deacon – I Am A Nobody (August 21, 2010)
 171. אני לא כומר או מטיף או הדיאקון: אני איש. (August 21, 2010)
 172. Appendix To Previous Article – Cultures (August 20, 2010)
 173. נספח לסעיף הקודם – תרבויות. (August 20, 2010)
 174. Human Culture Divides The Church – God’s Culture Unifies The Church (August 19, 2010)
 175. התרבות האנושית מחלק את הכנסייה; התרבות של אלוהים מאחד את הכנסייה. (August 19, 2010)
 176. Politics & Christians (August 16, 2010)
 177. פוליטיקה ונוצרים (August 16, 2010)
 178. Healing – Will Jesus Find Faith When He Returns? (August 12, 2010)
 179. ריפוי: ישו תמצא אמונה כשהוא חוזר? (August 12, 2010)
 180. Church Becoming More Sunday Entertainment? (August 9, 2010)
 181. הכנסייה נהיית יותר של בידור ראשון? (August 9, 2010)
 182. Effect Of Post 1960’s Western Music On The Brain (August 5, 2010)
 183. אפקט של העברת מוסיקה מערבית של 1960 על המוח. (August 5, 2010)
 184. Walid Shoebat Talks About Obama’s One-World Rule Hidden Agenda (August 2, 2010)
 185. וליד Shoebat מדבר על שלטון היחיד בעולם של אובמה אג ‘נדה נסתרת. (August 2, 2010)
 186. Origin Of Western Humanism & Church Self-Righteousness (July 30, 2010)
 187. המקור של ההומניזם המערבי הכנסייה וצדקנות. (July 30, 2010)
 188. You Will See A Greater Centralization Of Power (July 26, 2010)
 189. תוכלו לראות ריכוז גדול של כוח. (July 26, 2010)
 190. Worship God Not Humans (July 22, 2010)
 191. תפילה אלוהים, לא בני אדם. (July 22, 2010)
 192. Gog of Magog & Is There Oil In Israel? (July 19, 2010)
 193. מלחמת גוג ומגוג, והוא שם נפט בישראל? (July 19, 2010)
 194. Liberalism Versus Legalism (July 15, 2010)
 195. הליברליזם לעומת משפטית (July 15, 2010)
 196. S. Now Owned By China (July 12, 2012)
 197. ארצות הברית כיום בבעלות סין. (July 12, 2012)
 198. Why We Need To Return To Holiness & Truth (July 8, 2010)
 199. למה אנחנו צריכים לחזור קדושה האמת. (July 8, 2010)
 200. Authors & Television Writers Will Receive The Worst Kind Of Judgment (July 5, 2010)
 201. כותבים וסופרים הטלוויזיה יקבל את הסוג הגרוע ביותר של שיקול דעת. (July 5, 2010)
 202. Witchcraft In The Last Days (July 1, 2010)
 203. כישוף בימים האחרונים. (July 1, 2010)
 204. Christians The Preserving Salt Of The World (June 27, 2010)
 205. הנוצרים הם מלח שימור העולם. (June 27, 2010)
 206. Salvation & Rewards In Heaven Are Two Different Things (June 23, 2010)
 207. ישועה התגמולים בשמים הם שני דברים שונים. (June 23, 2010)
 208. Worldly Intelligence Versus Godly Wisdom (June 21, 2010)
 209. הארציים לעומת המודיעין אלוהי החוכמה. (June 21, 2010)
 210. Freedom We Enjoy Comes From Christianity (June 17, 2010)
 211. החופש שאנו נהנים באה הנצרות. (June 17, 2010)
 212. ישראל הותקפה על ידי טילים גרעיניים: העתיד יחזקאל 38 הנבואה בקרוב יקרה. (ראה  (June 14, 2010)
 213. Israel Nuclear Attacked – Future Ezekiel 38 Prophecy (June 14, 2010)
 214. Armor Of God (June 10, 2010)
 215. השריון של אלוהים (June 10, 2010)
 216. Suppressing Power Of Holy Spirit Against Evil In World (June 6, 2010)
 217. הכוח לדכא את רוח הקודש נגד הרוע בעולם (June 6, 2010)
 218. How To Distinguish God’s Church From Satan’s Church (June 3, 2010)
 219. כיצד להבחין בין כנסיית האל מן הכנסייה של השטן. (June 3, 2010)
 220. שלטים של ה ‘טיימס סוף. (May 31, 2010)
 221. שאלות שאינם מאמינים לעתים קרובות על אלוהים. (May 31, 2010)
 222. מתי ישראל לחזור ישו? (May 31, 2010)
 223. משמעות שנולדו מחדש. (May 31, 2010)
 224. האם אובמה באמת הנשיא היהודי הראשון בארצות הברית? (May 31, 2010)
 225. קצה טיימס נבואה נגד פלסטין ואת פולחן אמיתי. (May 31, 2010)
 226. אמינות של תחיית המתים. (May 31, 2010)
 227. הנבואה על איך המשיח ישוע יחזור בזמן שלו השני מתקרב להגדיר את ממלכתו. (May 31, 2010)
 228. מי נגד ישו? (May 31, 2010)
 229. God’s Inseparable Love (May 31, 2010)
 230. אהבה בלתי נפרד של אלוהים (May 31, 2010)
 231. When Will Israel Return To Jesus Christ מתי ישראל לחזור ישו הוצרי (May 27, 2010)
 232. Judgment Versus Discernment פסק דין מול הבחה (May 25, 2010
 233. Time Management ניהול זמן (May 20, 2010)
 234. Positive Thinking חשיבה חיובית (May 18, 2010)
 235. Church Unity אחדות הכסייה (May 13, 2010)
 236. Meaning of “Born-Again” המשמעות של “נולד-שוב” (May 9, 2010)
 237. Overcome Fatigue להתגבר על עייפות (May 5, 2010)
 238. God’s Sovereignty אלוהים ריבונות (May 3, 2010)
 239. Prayer תפילה (April 30, 2010)
 240. Obedience צייתות (April 28, 2010)
 241. Announcement: Change Of Focus In Ministry ההודעה: שיוי להתמקד משרד. (April 23, 2010)
 242. Why The Satanic Plan “Post-Tribulation-Rapture Theory” Is A Deception From Hell למה זדוי תוכנית “פוסט-מצוקה-שמחה תורת” הוא פיקצייה משאול (April 22, 2010)
 243. How To Deal With Problem-Makers In Church איך להתמודד עם הבעיה יוצרי הכסייה. (April 21, 2010)
 244. Letter Of Hope From Christian Brother In Frontlines מכתב של תקווה טיל נוצרי אחי בחזית (April 20, 2010)
 245. Middle-East Hot Spot Only An End-Times Plan המזרח התיכון כתם אור רק קץ-פעמים תכית (April 20, 2010)
 246. Fallacies Of Evolutionist Religion המשגים דוגל בתורת ההתפתחות של הדת (April 20, 2010)
 247. Reliability Of The Christ’s Resurrection מהימות של ישו של תחיית המתים (April 19, 2010)
 248. Russia Assisting Iran To Build Nuclear Weapons רוסיה לסייע לאיראן לבנות נשק גרעיני (April 16, 2010)
 249. Godly Marriage Tips & Decision Whether To Marry Or Not אלוהי נישואין טיפים הזכויות ההחלטה האם להינשא או לא (April 15, 2010)
 250. God’s Advice On What You Do During The Storms Of Life אלוהים עצה על מה אתה במהלך המכונה של החיים (April 14, 2010)
 251. Israel Protected Miraculously By God To Fulfill End-Times Prophecy ישראל מוגנים באורח פלא אלוהים למלא בסוף פעמים ביאות (April 13, 2010)
 252. Ki jan pou sove kite vini destriksyon nan mondyal (Haiti Creole Translation) (April 13, 2010)
 253. President Obama Advancing Islamic Sharia Law & Prohibiting Criticism of Islam הנשיא אובאמה לקידום האיסלאמי השרעי חוק הזכויות איסור ביקורת של האיסלאם (April 12, 2010)
 254. Satan’s End-Times Tactics Exposed: Defamation Of Christianity & Antagonizing Law Enforcement Agencies של השטן סוף פעמים טקטיקה חשף: השמצה של הנצרות antagonizing הזכויות אכיפת החוק בסוכנות (April 9, 2010)
 255. Missing Link Ape Men Of Evolutionism All Faked By Frauds חוליה חסרה קוף גברים של תורת ההתפתחות כל שקרי מירי רבתי (April 8, 2010)
 256. Exponentially Increasing Earthquakes In End-Times יורד הגדלת מערכת בסוף-פעמים (April 7, 2010)
 257. How To Change From Depression To Joy איך השינוי דיכאון כדי שמחה (April 6, 2010)
 258. Spiritual Warfare לוחמה רוחי (April 5, 2010)
 259. All Citizens’ Census Personal Information Power Shifts To Obama’s Direct Control כל האזרחים’ מפקד פרטים אישיים הכוח שמונה כדי אובאמה ישירה של שליטה (April 2, 2010)
 260. Methods To Smuggle Bibles In & To Share The Gospel In Perilous End-Times שיטות להבריח ספרי הזכויות’לחלוק הבשורה בשכונת מסוכן בסוף פעמים (April 1, 2010)
 261. Send God’s Cavalry: Organizations Working In The Frontline For Persecuted Brothers לשלוח אלוהים חיל פרשים: הארגונים העובדים המאבק למען רדף אחים (March 30, 2010)
 262. Socialism: Satan’s Tool For End-Times Agenda Exposed סוציאליזם: של השטן כלי על סוף-פעמים הפרק חשוף (March 29, 2010)
 263. ச்ரிச்தியன்இன்டர்நெட்ரேடியோலிங்க்ஜெசுஸ்ச்ரிஸ்ட்கோச்பேல்
 264. نصرانی انجیل ۔ حَضرَت ۔
 265. খ্রীষ্টানইন্টারনেটরেডিওযীশুযীশুখ্রীষ্টদৈববাণীসংযোগ
 266. 廣州基督教網絡收音機耶穌基督福音鏈接
 267. 基督教网络收音机耶稣基督福音链接
 268. ईसाईइंटरनेटरेडियोयीशुमसीहइंजीललिंक
 269. Radio Internet Kristen Injil Yesus Kristus Link
 270. رادیو مسیحی عیسی مسیح انجیل پیوند
 271. African français Christian Internet Radio Evangile de Jésus-Christ Link
 272. راديو الإنترنت مسيحية يسوع المسيح الانجيل وصله
 273. पंजाबईसाईइंटरनेटरेडियोयीशुमसीहइंजीललिंक
 274. Hristiyan ağlararası ağ radio Isa Mesih bağlantılama
 275. Cristiano internet radiofonía Evangelio de Cristo Jesús
 276. Molech The Feminist’s Pagan God Of Worship Exposed מולך את פמייסט של עבודת אלילים של אלוהים הפולחן חשוף (March 26, 2010)
 277. Allah Is A Fake Ancient Pagan Arab Tribal Moon God אללה היא זיוף העתיק של עבודת אלילים ערבי שיבטי ירח אלוהים (March 25, 2010)
 278. Why Mormon Is A Cult למה מורמוי הוא פולחן (March 24, 2010)
 279. Why Jehovah’s Witness Is A Cult למה עד יהוה הוא פולחן (March 23, 2010)
 280. Why Catholic & Orthodox Eastern Churches & Post-Tribulationists Are A Cult למה קתולי הזכויות המזרחי החרדית כנסיות הזכויות פוסט-tribulationists הן פולחן (March 22, 2010)
 281. Prophecy On How Jesus Will Return During His Second Coming & Set Up Kingdom בואה כיצד ישו יחזור במהלך השנייה שלו הקרובים הזכויות הקים מלכות (March 19, 2010)
 282. Not Your Abilities But What You Do For The Lord שלכם לא ויכולותיה אבל מה שאתם עושים ויהוה (March 18, 2010)
 283. Sådan at flygte fra den kommende verdensomspændende ødelæggelse (Danish Translation) (January 25, 2010)
 284. Як пазбегнуць маючага адбыцца знішчэння ва ўсім свеце (Belarus Translation) (January 25, 2010)
 285. Hvordan unnslippe den kommende verden undergang (Norwegian Translation) (January 25, 2010)
 286. Jak uniknout nadcházející celosvětové zničení (Czech Translation) (January 25, 2010)
 287. Si për t’i shpëtuar shkatërrimit që vjen në botë (Albanian Translation) (January 25, 2010)
 288. hogyan kell menekülni az elkövetkező világ megsemmisülése (Hungarian Translation) (January 25, 2010)
 289. Cum de a scăpa de distrugere Coming la nivel mondial (Romanian Translation) (January 25, 2010)
 290. Как да избягат от следващите света унищожаване (Bulgarian Translation) (January 25, 2010)
 291. ווי אַזוי צו אַנטלויפן די קומענדיק ווערלדווייד כורבן (Yiddish Translation) (January 25, 2010)
 292. Nasıl geliyor dünya çapında imha kaçış (Turkish Translation) (January 25, 2010)
 293. Miten välttää tulossa maailman tuhoaminen (Finnish Translation) (January 25, 2010)
 294. kung paano mag-escape sa mga darating na pagkawasak sa buong mundo (Tagalog Translation) (January 25, 2010)
 295. Làm thế nào để thoát khỏi sự hủy diệt đến trên toàn thế giới (Vietnamese Translation) (January 25, 2010)
 296. कैसे आ दुनिया भर में विनाश से बचने के लिए (Hindi Translation) (January 25, 2010)
 297. Hoe om te ontsnap aan die komende wêreldwye verwoesting (Afrikaan Translation) (January 25, 2010)
 298. Bagaimana untuk menghindari kerusakan di seluruh dunia yang akan datang (Indonesian Malaysian Translation) (January 25, 2010)
 299. چگونه برای فرار از تخریب آینده در سراسر جهان (Persian Translation) (January 25, 2010)
 300. Як уникнути майбутнього знищення в усьому світі (Ukrainian Translation) (January 25, 2010)
 301. Hur undgå kommande världsomfattande förstörelse (Swedish Translation) (January 25, 2010)
 302. Jinsi ya kuepuka uharibifu kuja duniani kote (Swahili Translation) (January 25, 2010)
 303. من النجاة كيفية تدمير العالم المقبلة (Arabic Translation) (January 25, 2010)
 304. איך לברוח הבוא הרס עולמי (Hebrew Translation) (January 25, 2010)
 305. วิธี การ หลบ หนี การ ทำลาย ทั่ว โลก มา (Thai Translation) (January 2010)
 306. Jak uciec przed nadchodzącym świecie zniszczenia (Polish Translation) (January 25, 2010)
 307. Questions That Non-Believers Often Have About God שאלות כי אי-הנבחרים לעתים קרובות יש בערך אלוהים (March 17, 2010)
 308. Humanism: The Self-Righteousness & Downfall Of Man הומיות: את עצמי הזכויות צדק הפלת אדם (March 16, 2010)
 309. Salvation Is By Grace: Not By Religion Or Rituals Or Good Works Or Church Membership ישועה היא חסד: לא דת או טקסים או מעשים טובים או חבר הכסייה (March 15, 2010)
 310. Failure Is God’s Way Of Restoring הוא כשל אלוהים דרך השבת (March 12, 2010)
 311. End-Times Prophecy Against Palestine & True Worship בסוף פעמים ביאות נגד פלסטין הזכויות נכון תפילה (March 11, 2010)
 312. Prophetic War Clouds Gathering Above Damascus & Kiev ביאי המלחמה ענני שקושש מעל דמשק הזכויות קיב (March 10, 2010)
 313. Anti-Christ’s End-Times Persecution Agenda Has Started: Rise Up For Battle! של anti-christ סוף פעמים רדיפות סדר היום החלה: אבך לקרב! (March 9, 2010)
 314. How Old Is The World Really? בן כמה הוא העולם באמת? (March 8, 2010)
 315. Global-Warming Deception: Satan’s One-World-Government Forming Plot [Hal Lindsey Report February 19, 2010 Video at http://www.hallindsey.com/ ] גלובלי-חימום פיקצייה: השטן אחת-בעולם-הממשלה גיבוש חלקת [האל lindsey הדו”ח 19 בפברואר 2010 וידאו על http://www.hallindsey.com/ ] (March 6, 2010)
 316. Restoration For The Addicts, Broken-Hearted & Penniless שחזור על לתכניות, שבור לב הזכויות תפרן (March 4, 2010)
 317. Men’s Finite Minds Differs From God’s Infinite Wisdom הגברים מוגבל מוחות שונה אלוהים רב חכמה (March 3, 2010)
 318. Comment échapper à la prochaine destruction mondiale (French Translation) (January 25, 2010)
 319. 如何逃脫以后的全世界破壞 (Chinese Translation) (January 25, 2010)
 320. Wie man der kommenden weltweiten Zerstörung entgeht (German Translation) (January 25, 2010)
 321. 来る世界的な破壊を脱出する方法 (Japanese Translation) (January 25, 2010)
 322. Как избеубежать приходя всемирное разрушение (Russian Translation) (January 25, 2010)
 323. Come fuoriuscire distruzione in tutto il mondo venente (Italian Translation) (January 25, 2010)
 324. Πώς να δραπετεύσει την ερχόμενη παγκόσμια καταστροφή (Greek Translation) (January 25, 2010)
 325. Hoe te om aan de komende vernietiging wereldwijd te ontsnappen (Dutch Translation) (January 25, 2010)
 326. 다가오는 세계적인 파괴를 도주하는 방법 (Korean Translation) (January 25, 2010)
 327. Como escapar a destruição mundial de vinda (Portuguese Translation) (January 25, 2010)
 328. Cómo escapar la destrucción mundial que viene (Spanish Translation) (January 25, 2010)
 329. Satan-ization Begins In The 1970’s: Satan’s Preparation For The End השטן-ization מתחיל את של 1970 : של השטן לקראת סוף (March 1, 2010)
 330. Islamic Takeover Of Enemy Nations [Hal Lindsey Report February 19, 2010 Video at http://www.hallindsey.com/ ] האסלאמי ההשתלטות של האויב עמים [האל lindsey הדו”ח 19 בפברואר 2010, וידאו על http://www.hallindsey.com/ ] (February 25, 2010)
 331. Preparations For Invasion Of Israel [Hal Lindsey Report February 19, 2010 Video at http://www.hallindsey.com/ ] הערכות לקראת לפלישה בישראל [האל lindsey הדו”ח 19 בפברואר 2010 וידאו על http://www.hallindsey.com/ ] (February 24, 2010)
 332. a (February 22, 2010)
 333. Similarities Right Before Judgment Falls: Days of Noah’s Flood & End-Times Today הדמיון זכות לפני פסק דין יורד: ימי המבול הזכויות בסוף פעמים היום (February 18, 2010)
 334. 「予言ではこの先なにが記されているか」 2009年6月5日 フランク富山氏 ビデオはhttp://www.calvarychapelkaneohe.com/ (Japanese Translation) (February 17, 2010)
 335. 「何故我々は最後の時代にいるのか」 2009年6月1日 フランク富山氏 ビデオはhttp://www.calvarychapelkaneohe.com/ (Japanese Translation) (February 17, 2010)
 336. 「危険な時代」 2009年5月29日 フランク富山氏 ビデオはhttp://www.calvarychapelkaneohe.com/ (Japanese Translation) (February 17, 2010)
 337. “Why I believe it is the last days – Part 2” video at http://www.calvarychapelkaneohe.com/ by Frank Toyama July 21, 2009 “למה אני מאמין שזוהי את הימים האחרונים – חלק 2” וידאו על http://www.calvarychapelkaneohe.com/ של פרנק toyama 21 ביולי 2009 (February 15, 2010)
 338. “What’s ahead in prophecy” video at http://www.calvarychapelkaneohe.com/ by Frank Toyama June 5, 2009 של “קדימה ג נבואה” וידאו על ידי http://www.calvarychapelkaneohe.com/ toyama פרק 5 ביוני 2009 (February 12, 2010)
 339. “Why we are in the last days” video at http://www.calvarychapelkaneohe.com/ by Frank Toyama June 1, 2009 “למה אנחנו נמצאים את הימים האחרונים” וידאו על http://www.calvarychapelkaneohe.com/ של פרנק toyama 1 ביוני 2009 (February 10, 2010)
 340. “Scientific Advancements Proving The Bible” Interview with Dr. Baumgardner on HisChannel Live Internet TV ( Video-On-Demand at http://www.hischannel.com/ ) “מדעי החקלאות הוכחה”ך” ראיון עם ד”ר baumgardner hischannel על גרים טלוויזיה האינטרנט ( וידאו על הדרישה על http://www.hischannel.com/) (February 5, 2010)
 341. “Perilous Times” video at http://www.calvarychapelkaneohe.com/ by Frank Toyama May 29, 2009 “מסוכן פעמים” וידאו על http://www.calvarychapelkaneohe.com/ של פרנק toyama 29 במאי, 2009 (February 3, 2010)
 342. Weekly “End-Times Bible Prophecy” Sermon Video at http://www.calvarychapelkaneohe.com/ by J.D. Farag שבועון “סוף-פעמים Bible נבואה” דרשה וידאו על http://www.calvarychapelkaneohe.com/ מירי למשפטים פארג’ October 25, 2009 (February 1, 2010)
 343. Enoch Raptured Into Heaven Before The Judgment: Not Face Death חוך raptured לתוך שמים לפני משפט׃ לא הפנים מוות (January 29, 2010)
 344. How To Escape The Coming Worldwide Destruction איך לברוח את מגיע ברחבי העולם ההרס (January 25, 2010)
 345. What Happens To Those Who Die As Christians? מה קורה לאלה למות כפי נוצרים? (January 21, 2010)
 346. Overcoming Fear התגברות פחד (January 7, 2010)
 347. Recent Scientific Evidence Of Asteroid Hitting Sodom & Gomorrah Changing The World’s Climate מדעי האחרונים הוכחות אסטרואיד ופגע סדום ועמורה הזכויות לשנות את העולם האקלים (January 5, 2010)
 348. Who Is The Anti-Christ? מי אנטי-הוצרי? (January 2, 2010)
 349. Is Barack Obama Really The “First Jewish U.S. President?” הוא מעודד אובאמה באמת את “היהודי הראשון ארה”ב הנשיא?”   (November 30, 2009)

(The Hebrew translation of this article is located at the bottom of this page. See bottom.)

(תרגום עברית של מאמר זה ממוקם בחלק התחתון של דף זה. ראה בתחתית.)

(この記事の日本語訳はこのページの一番下にあります。下記をご覧下さい。)

Journal Entry Date: October 8, 2009

Dear 144,000 Jewish Remnant,

If you are reading this, then the rapture has already occurred, and the real born-again Christians with the Holy Spirit have been caught up to heaven, and only the religious Christians are left on the earth.

I would like to extend to you a loving welcome into the Kingdom of Christ Jesus our Lord. We are living in the very last days of human history as we know it. The prophecies of the Bible are coming true at unparalleled frequency. As God told us, when these things start to happen, look up, for our redemption is close.

I will be giving you a timeline of Bible prophecy eschatology, to give you an idea of what is about to happen. There will be a series of events that will be taking place during the last seven-year Tribulation Age, in which you are now living in. The Lord has given me His command to give you insight into His Bible timeline and your coming mission. You are the commando crack troops of God to carry out the gospel news to all nations, tribes and tongues throughout the world.

Schedule

1. Rapture of the Church (Born-Again Believers taken into heaven by Jesus before Tribulation)

2. Appearance of the Anti-Christ (Satan will use him to rule the world)

3. Isaiah Chapter 17 Verse 1 Bible Prophecy (Syria’s Damascus will be obliterated by Israel)

4. Ezekiel Chapter 38 Bible Prophecy (Israel will be nuclear attacked by Russia, Iran, etc.)

5. Anti-Christ will be Assasinated (Satan, the devil will possess his body & fake resurrection)

6. Anti-Christ will Form a One-World Government/One-World Economy/One-World Religion

7. Anti-Christ will Use New Roman Empire (7-Headed Beast) to Rule the World

8. Anti-Christ will Force Everyone to Receive the Mark of the Beast “666” on Arm or Forehead

9. Anti-Christ will Set-Up the “Abomination of Desolation” in the rebuilt Temple in Jerusalem

10. 144,000 Remnant Jews will Receive Jesus & Be Saved (They go into world to share gospel)

11. 7 Seal & 7 Trumpet & 7 Bowl Judgment of God Upon Those Who Not Receive Christ

12. Euphrates River Dries Up & China’s 2-Million Troops March Across for Battle of Armageddon

13. City of Babylon is Demolished

14. 2nd-Coming Of Christ with His Saints to Battle the Armies of the World (Armageddon)

15. Devil Thrown into the Abyss for 1000 Years

16. 1000-Year Millennium Reign of Christ with His Saints

17. Satan is Released to Deceive the Armies of the World Again to Fight God

18. Satan is Thrown into the Lake of Fire (Hell)

19. All Humans are Resurrected & Receive Judgment Before the Great White Throne of God

20. All Humans who do not have Atonement of Sins Through Jesus are Thrown into Lake of Fire

21. Present Physical World will Melt Away & Disappear

22. God Creates a New Heaven & Earth for His People (Saved Saints in Christ)

23. Eternity (Beyond the Space & Time Continuum)

Rapture

First, the Church (born-again believers in Christ) has been raptured into heaven, as you already know. The Church Saints are those who were saved during the 2,000 years of the Church Age, along with all of those who have fallen asleep in the Lord prior to that period. They are referred to as the Bride of Christ, in contrast to the Tribulation Saints during the Tribulation Age, who will not be the Bride, but will be the guests to the wedding feast of the Lamb—Christ Jesus our King. The Tribulation Saints are those who did not have the Holy Spirit at the time of the rapture, just as those who fell asleep prior to Christ, who were lukewarm saints.

In Christian teaching, the rapture means that event where Jesus returns and redeems His saved believers who are the real born-again Christians, not the religious carnal Christians. The Bible says that He will come with the voice of the archangel and the trumpet call of God, as a lightning from the east to the west. The dead in Christ will be resurrected from the sea and the earth, first. Then, we who are still alive will be “caught up” into the sky with them. In a twinkling of an eye, we will all be transformed into our spiritual glorified bodies. We will be taken back to heaven to dwell with Him forever. On the Bible prophecy timeline, this happens right before God’s Tribulation judgment upon the earth begins, or right before the Anti-Christ confirms & signs the fake peace treaty between Israel and Palestine (Philistine), where the last seven-year Tribulation Age clock starts ticking.

The great deceiver, Satan, will make it look like a beaming up of thousands of Christians from the earth by the aliens. Only the Born-Again Christian believers will be raptured, and a lot of the religious fake Christians & Catholics will not be raptured. Satan has introduced the theory of evolution in these last days, in order to concoct his great deception which God talks about, concerning extraterrestrial intelligent life. These fallen angels can transfigure themselves into angels of light and other forms, as well as create material objects such as UFOs. These “Watchers” or fallen angels were here before Noah’s flood, and taught people technology and Satan’s evolutionism, and society became corrupt. Therefore, God wiped out the previous civilization with the Flood, and started the human race all over again with Noah’s family.

Satan is a master deceiver. He and his Anti-Christ will deceive the whole earth. He deceived and took one-third of the fallen angels from heaven in rebellion to God, so it would not be difficult for him to deceive the evil-doers remaining on the earth. God says that because the people have rejected God’s Truth—Jesus Christ, He has allowed a strong delusion to come upon them, by the deceiver of the world. They are spiritually blinded. If you reject God’s Truth (the Bible), then you will believe the craziest of lies, such as the evolutionist theory that you’re an evolved ape.

Tribulation

The Holy Spirit was holding back the spirit of the Anti-Christ, until the Church Saints were raptured out. Now that the Holy Spirit is taken away, the Anti-Christ will be allowed to be revealed. Since the Holy Spirit is in the saints or born-again Christian believers, when the saints were raptured into heaven, then the Holy Spirit was taken away with them. Then, God’s seven-year tribulation judgment and wrath will be poured out on the earth for those who did not receive Christ’s redemption for their sins. You, the 144,000 Jewish Remnant will be divinely protected from harm and will be raptured out 3 and a half years into the Tribulation Age, before the horrendous Great Tribulation begins—the last 3 and a half years where two-thirds of the Jewish nation will be massacred by the Anti-Christ. When the Anti-Christ confirms and signs the fake peace treaty between Israel and Palestine (Philistines), then the 7-Year Tribulation clock starts ticking. It is already on the table.

Isaiah 17:1 Bible Prophecy

Isaiah prophesied that Syria’s Damascus will be obliterated. In 2007, Israel attacked and destroyed nuclear weapons sites in Syria. Israel warned Syria that if they try to attack again, they will obliterate Damascus, next time. When Hezbollah sponsored by Syria & Iran attacks Israel with thousands of rockets, Israel will obliterate Damascus. The Anti-Christ will use this to create a fake seven year peace treaty so that Israel will take down its walls. One of the conditions for this peace treaty will be for the Anti-Christ to rebuild the Temple in Jerusalem for the Jewish nation. The Jewish people believe that whoever rebuilds the Temple for them is the Messiah. The Hezbollah armed by Iran have thousands of rockets pointed at Israel, and will make an excuse to attack Israel. This war will cause Israel to devastate its adjoining Muslim neighbors. This and the plunder will be the hook in the Gog’s (New Russian Czar’s) jaw which God will use to bring him to attack Israel. When Israel attacked Lebanon several decades ago, it had found Russian plans to invade Israel with Syria.

Anti-Christ

The Anti-Christ will come as a charismatic leader of peace, at first, deceiving many to destruction. He will come from complete obscurity. He will be assassinated, and he will receive a terrible head wound and it will also wound his arm. Satan, the devil will possess his body, and fake-resurrect him back to life (zombie demon-possession). Thereby, imitating Christ’s true resurrection. He will form a one-world government, a one-world economy, and a one-world religion. He will force everyone to receive the “Mark of the Beast” “666” on their arm or forehead. He will be ushered in by the world as a Savior and Messiah, for Satan will give him the power to provide the world’s economic solution and bring fake peace to the Middle East.

Ezekiel 38 Bible Prophecy

Ezekiel prophesied that Russia (Magog), Iran (Persia) and an alliance of Muslim nations (Turkey, Libya, Sudan) will attack Israel with nuclear weapons. However, God will save Israel and destroy the Russian, Iranian and Muslim alliance’s armies. It will be a nuclear war. When they find bodies, they won’t bury them, but only set up markers there, and later on, professionally-hired buriers will come and dispose the bodies (due to fear of radiation). Then, Israel will know that it was the Lord God Almighty that had saved them. Iran’s president, Mahmoud Ahmedinejad believes that he has been called by Allah (the pagan Arab ancient moon god) to usher in the seven-year Mahdi or Muslim Messiah (12th Imam), or who is referred by the Bible as the seven-year Anti-Christ who will set up the one-world religion. The Mahdi is prophesied in Islam to bring a period of seven year peace, and can only be revealed when chaotic times come upon the world. So, the Iranian president is hell bent on destroying Israel with nuclear weapons and creating that chaos, so that the Mahdi can be ushered in. He said that “Israel’s days are numbered.”

One-World Religion

The one-world religion will be made up by Catholicism, Islam and Judaism. Catholicism is Satanism or the Mystery Babylon religion disguised as Christianity. They will be the fake shell of Christianity left on the earth, after the real Christians are raptured out. The False-Prophet (the 2nd Beast) will do great signs and wonders to astonish the people of the earth, and make them worship the Anti-Christ (the 1st Beast). The devil, Satan will deceive the whole world into worshipping the Anti-Christ.

The word “Catholicism” means “universalism”. It tries to unite all the religions of the world together, welcoming all faiths. It has its roots in the Mystery Babylon religion and that is why they worship the same goddess—Mother Mary with Islam’s Fatimah; as well as the Pope saying that Allah and Jehovah are one and the same. They just overlayed Christianity’s name over the pagan Satanist religion that was in Rome—an offshoot of the Babylonian religion. All the religions of the world and occults and pagan worship and secret societies are just offshoots of this Mystery Babylon religion or Satanism that has its roots in Babylon.

Those who do not receive the Anti-Christ’s “Mark of the Beast 666” will be beheaded. Beheading is commanded in the Koran for the infidels, meaning the Jews and Christians and non-Muslims. So, Islam would play a big role in the one-world religion. The Jews will also be deceived into believing that the Anti-Christ is their Messiah, and worship him, thereby, Judaism becoming a part of the one-world religion, also.

One-World Government

Daniel and John prophesied that the Anti-Christ will set up a one-world government. A one-world government cannot arise as long as the United States is a superpower. China and Russia are trying to introduce a one-world currency to replace the dollar. The best way to destroy a country is to devalue its currency. The Anti-Christ will create a huge national debt to crash the U.S. dollar and start a hyper-inflation. When the people riot, he will use FEMA to come to power through martial law.

The Anti-Christ will lead the Revived Roman Empire (the 10-crowned, 7-headed beast). The ten crowns refer to 10 world leaders, and seven heads refers to 7 hills of the city where the Mystery Babylon religion is located. The Anti-Christ will be an eleventh leader, who will uproot three of the other leaders, and the other 7 kings will give him their authorities. The Anti-Christ will use this so-called “One-World Government” or “Revived Roman Empire” to rule the world for 1,260 days as prophesied.

One-World Economy

Due to the crash of the U.S. dollar and the United States, and consequently, a world-wide economic crash, there will be a move for a one-world currency and economy. Just as Hitler came to power during the depression, Satan has created this destruction of the dollar in order to bring his Anti-Christ to power through providing the world’s economic solution. The banks want a cashless society. A cashless society means no theft, no prostitution, no drug dealing, no terrorist financing, as well as many other benefits. It will also allow the Anti-Christ’s IRS to prevent tax evasion. The Anti-Christ will introduce and astonish the people with a proposal for a one-world cashless economy. He will force all people of the world to receive a Mark of the Beast “666.” No one will be able to buy or sell without this mark. The bar code which is on all the products we buy at the supermarket & stores in the world has this number “666.” The separator numbers in the beginning, middle and end are the number “6.” Hence, “666.”

There are microchips already in use by many people that are implanted into their bodies. The microchips allow the employees of certain companies to get through security doors in their workplaces. There are biochips being used in Spain, much like a cash card, which are implanted into people’s arms. Anyone who receives this mark of the beast will be damned, and will never enter the Kingdom of God. The Tribulation Saints during the tribulation judgment period will refuse to receive this mark. The Anti-Christ will behead these saints in typical Muslim fashion. So, in order to be saved during the tribulation period, the gentiles will have to be martyred for their faith. But for those who receive Jesus and are martyred, they will enter into God’s kingdom.

God’s Judgment & Wrath Poured Out On The Earth

John prophesies to us about the fearful judgment of God that will fall upon the earth, during the tribulation period. Three and a half years into the Tribulation age, the Anti-Christ will rebuild the Temple in Jerusalem, and set up the “Abomination That Causes Desolation” in the Holy-Of-Holies in the Temple, that will bring about the final judgments of God. The Anti-Christ will then elevate himself as God, and make people worship him. The Jewish people will then finally realize that he is a fake Messiah. You, the 144,000 Jewish Remnant will be raptured away by Christ, and so you shall be with Him forever. God will miraculously protect the Jewish nation from the onslaught of the Anti-Christ’s army by taking them to Petra in Jordan. There will be wars, famines, earthquakes, hyper-inflations, asteroids hitting the earth, and plagues. They are the “Seven Seal Judgments,” “Seven Trumpet Judgments,” and the “Seven Bowl Judgments” that will be poured out on the earth. Almost the entire earth’s population will be killed.

Two Witnesses

Two witnesses of God will arise to prophesy. Those who try to harm them will be consumed by fire from their mouths. They will be given power to shut up the sky’s rain, and bring plagues. After they have given their testimony, the Anti Christ will be allowed to kill them, and the world will celebrate. However, on the third day, God will resurrect them into heaven, and the people of the world will see this live on satellite television in horror. An earthquake will destroy the city where they were resurrected.

Babylon Destroyed

The city of commercial power and corruption, Mystery Babylon religion, the adulterous city with seven hills will be destroyed. The city that was the center of world commerce and wealth will be destroyed in an instant by fire. It’s musicians, entertainers, business traders, and world’s greatest merchants will be annihilated in a flash. The ships and sea captains will stay clear of its ports out of fear, and lament in shock, from afar. The Mystery Babylon religion has martyred the most born-again Christians in the history of the world, more than Caesar, and God will take revenge upon it. God calls the city the Great Mystery Babylon harlot, since it disguises itself as Christianity and commits adultery with Jezebel or Satanism.

Battle Of Armageddon

The Euphrates River will dry up, and the Kings of the East (China) will march upon the Valley of Megiddo (Armageddon), with their two hundred million man army, as they kill one-third of the world’s population.

Then, the Anti-Christ and the armies of the world, whom Satan has gathered to fight against the Lord, will assemble in Armageddon. Demonic spirits will come out of the Anti-Christ, False-Prophet and the devil’s mouths, to go into the world to deceive the leaders of nations. Our Lord Jesus Christ, during His second-coming, will land on the Mount of Olives, and split the mountain in two. The world’s armies will be annihilated by our Lord Jesus Christ at Armageddon. Then, the Anti-Christ and False-Prophet will be thrown into the Lake Of Fire. The Tribulation Saints will be resurrected along with those lukewarm Christians who had fallen asleep in Christ from their graves to join the wedding feast of the Groom—Jesus Christ.

1000 Year Millennium Reign Of Christ

After Jesus’ 2nd-Coming, our Lord will set up His kingdom on this earth for one thousand years. Satan will be captured, and thrown into the Abyss for a thousand years. Jesus and His saints will reign on the earth, and it says that the lion and calf will live together and a child would lead them. There will be peace for a thousand years. After a thousand years, Satan will be temporarily released to go out into the world to deceive the people of the world, again. He will assemble the armies of the world to fight against the Lord and His saints. They will be destroyed by fire from heaven, and Satan, the devil will be thrown into the Lake of Fire, along with the Anti-Christ and False-Prophet.

Great White Throne Judgment Of God

All those people who do not have the atonement for their sins through Jesus’ blood, will be resurrected to life, and face their judgment before God’s great white throne. Every knee shall bow, and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. If they do not have Jesus’ payment on the cross for their sins, then they will be thrown into the Lake of Fire with the devil and his angels.

Eternity

The old heaven and earth will pass away, and the elements will melt away with fire. A new heaven and earth will be created by God. There will be no ocean or night there. The New Jerusalem will have streets made of pure gold and gates of pearl. There won’t be any sun, since God’s glory will be its light. There will be no pain, tears, death, suffering or sin. The river of life will flow from God’s throne, through the middle of the city. On each side of the river will be the tree of life. God will dwell with His people, and we shall reign forever with Him.

The Lord bless you and provide you His Spirit of wisdom and love and righteousness. His peace be with you, dearly beloved Jewish brethren. Glory and praise be to His name forevermore!

כתב העת תאריך כניסה: 8 אוקטובר 2009

יקר שארית 144000 היהודית,

אם אתם קוראים את זה, אז התלהבות שכבר קרה, ואת ממש חוזרים בתשובה עם רוח הקודש נתפסו עד השמים, ורק הנוצרים הדתיים נותרו על פני כדור הארץ.

אני רוצה להרחיב לכם קבלת פנים אוהבת את ממלכת במשיח ישוע אדוננו. אנחנו חיים בימים האחרונים של ההיסטוריה האנושית כפי שאנו מכירים אותה. את הנבואות בתנ”ך מתגשמות בתדירות שאין דומה לה. כפי שאלוהים אמר לנו, כאשר הדברים האלה מתחילים להתרחש, להסתכל למעלה, על גאולתנו קרובה.

אני יתן לך ציר הזמן של התנ”ך נבואה חזון אחרית הימים, כדי לתת לך מושג מה עומד לקרות. תהיה סדרה של אירועים שיהיו המתרחשים במהלך גיל האחרון התלאות של שבע שנים, שבה אתם חיים בו עכשיו ה ‘נתן לי פקודה שלו לתת לך תובנות לגבי ציר הזמן שלו בתנ”ך המשימה הקרובה שלכם. אתם קראק כוחות הקומנדו של אלוהים לבצע את הידיעה הבשורה לכל האומות, השבטים ולשונות ברחבי העולם.

לוח זמנים

1. התלהבות של הכנסייה (שנולד מחדש המאמינים נלקח השמיימה של ישו לפני Tribulation)
2. הופעתו של האנטיכריסט (השטן ישתמשו בו כדי להשתלט על העולם)
3. ישעיהו פרק 17 פסוק 1 התנ”ך הנבואה (דמשק סוריה יהיה נמחק על ידי ישראל)
4. יחזקאל פרק 38 התנ”ך הנבואה (ישראל תהיה גרעינית הותקף על ידי רוסיה, איראן, וכו ‘)
5. נגד המשיח יהיה Assasinated (השטן, השטן יהיה להחזיק את גופו & תחיית מזויף)
6. נגד ישו יהוו אחד בעולם ממשל / אחת בעולם כלכלה / רישום העולם דת
7. נגד ישו ישתמשו New Roman Empire (7 בעל ראש החיה) להשתלט על העולם
8. נגד ישו יאלץ כל אחד לקבל את סימן החיה “666” על היד או המצח
9. נגד המשיח תהיה הגדרת “תועבה השממה” בבית המקדש מחדש בירושלים
10. 144000 שארית היהודים יקבלו ישו & להיות הציל (הם יוצאים אל העולם לשתף הבשורה)
11. 7 חותם & 7 7 & חצוצרה הדין קערה של אלוהים עם מי שלא קבל ישו
12. פרת עד נהר דריס & 2 מיליון חיילים של סין במארס מעבר לקרב של ארמגדון
13. העיר בבל נהרס
14. 2-בואו של ישו עם הקדושים שלו לקרב צבאות העולם (ארמגדון)
15. השטן נזרק התהום של 1000 שנה
16. 1000-שנת המילניום שלטון המשיח עם הקדושים שלו
17. השטן הוא שוחרר כדי להטעות את צבאות העולם שוב למאבק אלוהים
18. השטן מושלך אגם האש (גיהנום)
19. בני אדם כל בן כלב וקבלה הדין לפני כסא הלבנה הגדולה של אלוהים
20. כל בני האדם שאין להם כפרה על החטאים דרך ישוע נזרקים לתוך אגם האש
21. העולם הפיזי הנוכחי לא צפוי להתמוסס & להיעלם
22. אלוהים בורא שמים וארץ חדשה & לעמו (הקדושים שמורים במשיח)
23. Eternity (מעבר הרצף שטח ושעה)

התלהבות

ראשית, הכנסייה (שנולד מחדש המאמינים המשיח) כבר raptured לגן עדן, כמו שאתם כבר יודעים. כנסיית הקדושים הם אלה שניצלו במשך 2,000 שנים הכנסייה, יחד עם כל מי נרדם בה ‘לקראת תקופה. הם מכונים הכלה של ישו, בניגוד הקדושים התלאות במהלך גיל התלאות, שלא יהיה הכלה, אבל יהיו אורחים לסעודת החתונה של ישוע המשיח, כבש המלך שלנו. הקדושים התלאות הם אלה שלא היה להם רוח הקודש בזמן של התלהבות, ממש כמו מי נרדם לפני ישו, שהיו קדושים פושרים.

בהוראה הנוצרית, התלהבות כלומר, אירוע שבו ישו חוזר גואל מאמינים שנשמרו לחייו, הם אמיתיים חוזרים בתשובה, לא הנוצרים בשרים דתיים. התנ”ך אומר כי הוא יגיע עם קול של מלאך והקריאה חצוצרה של אלוהים, כמו ברק מכיוון מזרח למערב. מת במשיח יקומו לתחייה מן הים ואת הארץ, 1. לאחר מכן, אנו החיים עדיין יהיה “הדביק” את השמים איתם. כהרף עין, כולנו להפוך לגופים הרוחניים מהולל. אנחנו יילקחו בחזרה לגן עדן לשבת איתו לנצח. על הנבואה במקרא ציר הזמן, זה קורה ממש לפני פסק הדין של אלוהים התלאות על הארץ מתחיל, או ממש לפני האנטיכריסט מאשר ושילוט הסכם שלום מדומה בין ישראל לבין פלסטין (פלשתים), שם את השעון האחרון של שבע שנים התלאות גיל מתחיל מתקתק.

רמאי גדול, שטן, יהיה לגרום לזה להיראות כמו קורן את אלפי נוצרים מן הארץ על ידי חייזרים. רק שנולד מחדש מאמינים נוצרים יהיה raptured, והרבה הנוצרים מזויפים שימוש קתולים דתיים לא יהיה raptured. שטן הציג את תורת האבולוציה בימים האחרונים, על מנת לרקוח ההונאה הגדול שלו אשר מדבר על אלוהים, חיים תבוניים מחוץ לכדור הארץ בנושא. אלה המלאכים שנפלו יכול לשנות את צורתה עצמם מלאכי צורות אור אחרים, כמו גם ליצור עצמים חומריים כמו עב”מים. אלה “יחד איתך”, או מלאכים שנפלו היו כאן לפני המבול של נח, ולימד אנשים הטכנולוגיה התפתחותנות של השטן, והחברה הפכה מושחתת. לכן, מחה אלוהים את התרבות הקודמת עם המבול, והחל את המין האנושי מחדש עם משפחתו של נח.

השטן הוא רמאי הראשי. הוא שלו, נגד המשיח יהיה לרמות את כל הארץ. הוא שולל ולקח שליש המלאכים שנפלו מן השמים במרד לאלוהים, אז זה לא יהיה לו קשה לרמות את הרשע עושי שנותרו על פני כדור הארץ. אלוהים אומר כי אנשים דוחים את האמת, ישו המושיע של ישוע, הוא איפשר אשליה חזקה לבוא עליהם, על ידי רמאי העולם. הם עיוור מבחינה רוחנית. אם תדחה האמת של אלוהים (התנ”ך), אז תאמין המטורף של שקרים, כמו תורת האבולוציה, כי אתה קוף התפתח.

פורענות

רוח הקודש היה מתאפק רוח אנטי ישו, עד כנסיית הקדושים היו raptured החוצה. עכשיו, רוח הקודש נלקח ממנו, נגד המשיח יוכלו להתגלות. מכיוון שרוח הקודש היא הקדושים או שנולד מחדש מאמינים נוצרים, כאשר הקדושים היו raptured לגן עדן, אחר כך רוח הקודש לקחו איתם. ואז, שבע שנים של האל פסק צרה וזעם יהיה נשפך על פני כדור הארץ עבור אלה שלא קיבלו הגאולה של ישו על חטאיהם. אתה, שארית 144000 היהודי יהיה מוגן מפני פגיעה אלוהית ויהיה raptured מתוך 3 וחצי שנים אל תוך גיל התלאות, לפני צרה גדולה נורא מתחיל-the האחרונות 3 וחצי שנים שבו שני שלישים של האומה היהודית להיות טבח על ידי Anti-המשיח. כאשר נגד ישו מאשר וסימנים הסכם שלום מדומה בין ישראל לבין פלסטין (פלשתים), ואז השעון של 7 שנים התלאות מתחיל לספור לאחור. זה כבר על השולחן.

ישעיהו 17:01 התנ”ך הנבואה

ישעיהו התנבא כי דמשק סוריה יהיה נמחק. בשנת 2007, תקפו והשמידו ישראל נשק גרעיני אתרים בסוריה. ישראל הזהירה סוריה כי אם ינסו לתקוף שוב, הם יוכלו לחסל את דמשק, בפעם הבאה. כאשר חיזבאללה בחסות איראן וסוריה & התקפות ישראל אלפי רקטות, ישראל תמשיך למחות בדמשק. נגד המשיח יהיה להשתמש בזה כדי ליצור שלום מדומה 7 חוזה לשנה כדי שישראל תיקח את קירותיו. אחד התנאים של הסכם השלום הזה יהיה נגד המשיח כדי לבנות מחדש את בית המקדש בירושלים לעם היהודי. העם היהודי מאמין שכל מי בונה מחדש את בית המקדש עבורם הוא המשיח. חיזבאללה חמוש על ידי איראן יש אלפי טילים מכוונים לעבר ישראל, ויעשה תירוץ לתקוף את ישראל. מלחמה זה יגרום לישראל לפגוע אנושות השכנים המוסלמים הסמוכים שלה. גזל זה יהיה הוו בלסת של גוג (חדש הצאר הרוסי) אשר אלוהים ישתמשו להביא לו לתקוף את ישראל. כאשר ישראל תקפה בלבנון לפני כמה עשורים, היא מצאה את תוכניות רוסיה לפלוש ישראל עם סוריה.

נגד ישו

נגד המשיח יבוא כמנהיג כריזמטי של שלום, בהתחלה, מרמה רבים והרס. הוא יבוא מאלמוניות מוחלטת. הוא יהיה רצח, והוא יקבל פצע ראש נוראי זה יהיה גם כרך את ידו. השטן, השטן יהיה בעל הגוף שלו, זיוף, להחיות אותו לחיים (זומבי השד, החזקה). בכך, מחקה התחייה האמיתית של ישו. הוא יהיה להקים ממשלה אחת בעולם, כלכלה אחת בעולם, דת אחת בעולם. הוא יאלץ את כולם כדי לקבל את “סימן החיה”, “666” על היד או המצח. הוא יהיה עמו על העולם כפי המושיע המשיח, כי השטן ייתן לו את הכוח על מנת לספק פתרון כלכלי בעולם, להביא שלום מזויף למזרח התיכון.

יחזקאל 38 התנ”ך הנבואה

יחזקאל ניבא כי רוסיה (ומגוג), איראן (פרס) לבין ברית של מדינות מוסלמיות (טורקיה, לוב, סודן) תתקוף את ישראל בנשק גרעיני. עם זאת, הקב”ה להציל את ישראל ולהשמיד את צבאות ברית רוסיה, איראן והאיסלאם. זו תהיה מלחמה גרעינית. כאשר הם מוצאים גופות, הם לא לקבור אותם, אלא רק להגדיר סמנים שם, ומאוחר יותר, buriers מקצועית, שכרו יגיע ועושה את הגופות (בשל החשש של קרינה). לאחר מכן, ישראל תדע שזה היה האל הכל יכול, כי ה ‘הציל אותם. נשיא איראן, מחמוד אחמדינג’אד סבור כי הוא כבר נקרא על ידי אללה (פגאני ערבי עתיק הירח אלוהים) כדי להוביל שבע שנים מהדי או מוסלמי המשיח (האימאם ה -12), או מי שמכונה על ידי התנ”ך כאנטי של שבע שנים , המשיח אשר יקים דת אחת בעולם. מהדי הוא ניבא באסלאם להביא תקופה של שלום 7 שנים, והוא יכול להיות רק גילה בזמנים כאוטיים לבוא על העולם. כך, נשיא איראן הוא כפוף גיהינום עלי להשמיד את ישראל בנשק גרעיני ויצירת כי הכאוס, כך מהדי ניתן הכניס פנימה לדבריו, “ימים של ישראל ספורים.”

אחד בעולם דת

דת אחת בעולם ייעשה על ידי הקתוליות, האיסלאם והיהדות. הדת הקתולית היא כת השטן או דת בבל המסתורין במסווה של הנצרות. הם יהיו מעטפת מזויפת של הנצרות נשאר על כדור הארץ, לאחר הנוצרים האמיתיים raptured החוצה. מזייף הנביא (החיה 2) יעשה סימנים גדולים ומופתים כדי להדהים את האנשים של כדור הארץ, ולגרום להם לעבוד נגד המשיח (החיה 1). השטן, השטן יהיה להטעות את העולם כולו אל עבודת נגד המשיח.

המילה “קתוליות” פירושו “אוניברסליות”. הוא מנסה לאחד את כל הדתות בעולם יחד, בברכה את כל הדתות. יש לו שורשים בדת המסתורין בבל ולכן הם מעריצים אותו, אלת האם מריה עם פאטימה של האיסלאם, כמו גם את האפיפיור ואמר כי אללה ויהוה הם היינו הך. הם פשוט overlayed שמו של הנצרות על הדת האלילית לשטן שהיה שלוחה ברומא, הדת הבבלית. כל הדתות בעולם ו occults ואת הפולחן הפגאני וחברות סודיים הם רק שלוחות של דת זו תעלומה בבל או כת השטן, כי שורשיה של בבל.

מי שלא מקבל את האנטיכריסט “סימן החיה 666” יהיה ערפו את ראשו. עריפה מצווה בקוראן על הכופרים, כלומר יהודים נוצרים לא מוסלמים. אז האיסלאם היה תפקיד גדול בדת אחת בעולם. היהודים גם שולל להאמין כי נגד ישו הוא המשיח שלהם, לעבוד אותו, ובכך, יהדות להיות חלק דת אחת בעולם, גם.

אחד העולם ממשלה

דניאל וג’ון ניבא נגד המשיח יהיה להקים ממשלה אחת בעולם. ממשלה אחת בעולם לא יכולה להיווצר כל עוד ארצות הברית היא מעצמה. סין ורוסיה מנסות להכניס מטבע אחד בעולם להחליף את הדולר. הדרך הטובה ביותר להרוס את המדינה היא פיחות המטבע שלה. נגד ישו תיצור החוב הלאומי הענק להתרסק הדולר האמריקני ולהתחיל Hyper-האינפלציה. כאשר המהומות אנשים, הוא ישתמש FEMA להגיע לשלטון באמצעות משטר צבאי.

נגד ישו תוביל החיה האימפריה הרומית (10-מוכתר, 7 ראשים החיה). עשר כתרים מתייחסים 10 מנהיגי העולם, ושבעה ראשים מתייחס 7 הגבעות של העיר שבה הדת בבל המסתורין נמצא. נגד המשיח יהיה המנהיג 11, מי יהיה לעקור 3 של מנהיגים אחרים, והשני 7 מלכים יתנו לו הרשויות שלהם. נגד המשיח יהיה להשתמש שנקרא “אחד העולם ממשלה” או “קמו לתחייה על האימפריה הרומית” לשלוט בעולם במשך 1,260 ימים כמו ניבא.

אחד בעולם הכלכלה

בשל התרסקות הדולר האמריקאי וארצות הברית, וכתוצאה מכך, ההתרסקות הכלכלית ברחבי העולם, לא יהיה מהלך חד של המטבע בעולם והכלכלה. בדיוק כמו היטלר לשלטון בתקופת השפל, השטן יצר ההרס הזה של הדולר על מנת להביא לו אנטי ישו לשלטון באמצעות מתן פתרון כלכלי בעולם. הבנקים רוצים חברה cashless. החברה cashless כלומר לא גניבה, לא זנות, לא סחר סמים, לא מימון טרור, כמו גם יתרונות רבים אחרים. זה גם יאפשר מס הכנסה נגד ישו של למנוע העלמת מס. נגד ישו תציג ו להדהים את האנשים עם הצעה למשק 1 בעולם cashless. הוא יחייב את כל אנשי העולם לקבל סימן החיה “666.” אף אחד לא יוכל לקנות או למכור בלי סימן זה. הברקוד אשר על כל המוצרים שאנו קונים בסופרמרקט & חנויות בעולם יש את המספר “666”. המספרים מפריד בהתחלה, אמצע וסוף הם המספר “6”. לפיכך, “666”.

יש שבבים כבר בשימוש על ידי אנשים רבים כי הם מושתלים לתוך גופם. שבבים מאפשרים לעובדים של חברות מסוימות לעבור דלתות ביטחון במקומות העבודה שלהם. יש biochips בשימוש בספרד, בדומה כרטיס במזומן, אשר מושתלים לתוך הידיים של האנשים. מי שהגיע זה סימן של החיה יהיה ארור, ולא ייכנסו מלכות האלוהים. הקדושים התלאות בתקופת שיפוט צרה יסרב לקבל את מארק. נגד המשיח יהיה לערוף את הקדושים באופן מוסלמי טיפוסי. לכן, כדי לשמור בתקופת התלאות, הגויים יהיה צורך מות קדושים למען אמונתם. אבל עבור מי שמקבלים ישו והם מות קדושים, הם ייכנסו לתוך הממלכה של אלוהים.

הדין של אלוהים & זעם נשפך על פני כדור הארץ

ג’ון מנבא לנו על פסק הדין חוששים כי אלוהים יפלו על הארץ, בתקופה התלאות. שלוש וחצי שנים אל תוך גיל התלאות, נגד המשיח יהיה לבנות מחדש את בית המקדש בירושלים, הקים את “חילול השם גורם עזובה” בארץ הקודש-of-הקודשים בבית המקדש, שיביא את פסקי הדין האחרונים של אלוהים. נגד ישו לאחר מכן לרומם את עצמו לאלוהים, לגרום לאנשים לעבוד אותו. העם היהודי אז יהיה סוף סוף להבין שהוא המשיח מזויף. אתה, שארית 144000 היהודי יהיה raptured משם על ידי המשיח, כך שאתה תהיה איתו לנצח. אלוהים בדרך נס לשמור על העם היהודי מפני המתקפה של צבא נגד ישו על ידי לקיחת אותם פטרה בירדן. יהיו מלחמות, רעב, רעידות אדמה, Hyper-inflations, אסטרואידים פוגעים בכדור הארץ, ומגפות. אלה הם “שבעה פסקי דין חותם”, “שבעה פ”ד חצוצרה”, ואת “שבעה שיפוט של קערה” כי יהיה נשפך על פני כדור הארץ. כמעט אוכלוסיית כדור הארץ כולו ייהרגו.

שני עדים

שני עדים של ה ‘יקום לנבא. אלה המנסים לפגוע בהם יהיה להישרף באש מפיותיהם. הם יקבלו כוח לשתוק גשם של השמיים, ולהביא את המכות. אחרי שהם נתנו את עדותם, ישו נגד יורשו להרוג אותם, בעולם תחגוג. עם זאת, ביום השלישי, אלוהים להחיות אותם לגן עדן, ואת אנשי העולם יראו את זה בשידור חי בטלוויזיה בלוויין באימה. רעידת אדמה תהרוס את העיר שבה הם לתחייה.

בבילון נהרס

העיר של כוח ושחיתות מסחר, דת המסתורין בבל, העיר ניאוף עם שבע גבעות יושמדו. העיר היתה מרכז מסחרי חשוב בעולם ועושר יושמדו מיד באש. זה מוסיקאים, בדרנים, סוחרים עסקיות, מגדולי הסוחרים של העולם יושמד תוך דקות ספורות. ספינות ושרי הים יהיה להתרחק נמליה מתוך פחד, קינה בהלם, מרחוק. דת בבל תעלומת מות קדושים יש את רוב חוזרים בתשובה בהיסטוריה של העולם, יותר מכל קיסר, ואלוהים ינקום על זה. אלוהים קורא את העיר המסתורין הגדול הזונה מבבל, שכן הוא מסווה את עצמה הנצרות תנאף עם איזבל או כת השטן.

הקרב של מלחמת גוג ומגוג

נהר פרת יתייבש, ואת מלכי המזרח (סין) יצעדו על עמק מגידו (ארמגדון), עם הצבא שלהם 200000000 האדם, כפי שהם הורגים שליש מאוכלוסיית העולם.

לאחר מכן, נגד המשיח את צבאות העולם, אשר לשטן אסף להילחם נגד ה ‘, תתכנס ב מלחמת גוג ומגוג. רוחות שטניים ייצא נגד ישו, שקר, הנביא הפה של השטן, לצאת אל העולם לרמות את מנהיגי המדינות. אדוננו ישוע המשיח, במהלך שלו, ביאתו השנייה, ינחת על הר הזיתים, ולפצל את ההר לשניים. צבאות העולם יושמד על ידי אדוננו ישוע המשיח על מלחמת גוג ומגוג. לאחר מכן, נגד המשיח מזייף הנביא יושלכו לאגם האש. הקדושים צרה יקום לתחייה יחד עם אותם נוצרים פושרות שנרדם מקבריהם במשיח להצטרף משתה החתונה של ישו, ישו החתן.

1000 שנת המילניום Reign Of המשיח

אחרי ישו 2 מבטיח, אדוננו יקים מלכותו על פני האדמה במשך אלף שנים. השטן ליפול בפח, ונזרק לתהום במשך אלף שנים. ישו הקדושים שלו ימלוך על פני כדור הארץ, וזה אומר אריה עגל יחיו יחד הילד יוביל אותם. שיהיה שלום במשך אלף שנים. אחרי אלף שנים, השטן ישוחרר באופן זמני כדי לצאת אל העולם כדי לרמות את אנשי העולם, שוב. הוא יהיה להרכיב צבאות העולם להילחם נגד ה ‘הקדושים שלו. הם יושמדו על ידי אש מן השמים, השטן, השטן יושלכו לאגם האש, יחד עם אנטי ישו מזייף הנביא.

הדין הגדול כסא לבן של אלוהים

כל אותם אנשים שאין להם כפרה על חטאיהם דרך הדם של ישוע, יקום לתחייה לחיים, ולהתמודד עם פסק הדין שלהם לפני כסא גדול לבן של אלוהים. ברך כל ישתחוו, והלשון תהיה כל להודות ישוע המשיח הוא אלוהים. אם אין להם תשלום של ישו על הצלב על חטאיהם, הם יושלכו לאגם האש עם השטן ומלאכיו.

נצח

גן עדן עלי אדמות הישן יעבור משם, האלמנטים יהיה להתמוסס באש. גן עדן עלי אדמות חדש ייווצר על ידי אלוהים. לא יהיה בים או הלילה. ירושלים החדשה תהיה ברחובות עשויים זהב טהור השערים של פרל. לא יהיה כל יום ראשון, מאז תהילת ה ‘יהיה אורו. לא יהיה כאב, דמעות, מוות, סבל או חטא. נהר החיים יזרום מן כסא ה ‘, דרך מרכז העיר. בכל צד של הנהר יהיה עץ החיים. אלוהים ישכון עמו, ואנו ימלוך לנצח איתו.

ה ‘יברך אותך ולספק לך רוחו של חוכמה ואהבה וצדקה. השלום שלו להיות איתך, אחיהם היהודים האהובה. תהילה ושבח על שמו לעד!

 

仕訳日: 2009108

144000ユダヤレムナント親愛なる、

あなたがこれを読んでいる場合は、携挙が既に発生していると、聖霊の実生まれ、再びクリスチャンは天国に巻き込まれており、唯一の宗教的なキリスト教徒は、地球上に残されている。

私は、私たちの主キリスト·イエスの王国にあなたに愛情のこもった歓迎を拡張したいと思います。我々はそれを知っているように私たちは、人間の歴史の非常に最後の日に生きている。聖書の預言は、比類のない周波数で真来ている。神が私たちに言ったように私たちの償還が近いために、これらの事が起こるように起動したときに、 、見上げる。

私はあなたに起こるとしているかのアイデアを与えるために、あなたに聖書の預言終末論のタイムラインを与えることになる。 、昨年7年艱難の時代に行われているあなたが今、主が彼の聖書のタイムラインとご来場の使命にあなたの洞察力を与えるために私に彼のコマンドを与えているインチの生活を送っている一連のイベントがあります。あなたは、世界中のすべての国、部族や舌に福音のニュースを遂行するために神のコマンドー割れ部隊です。

スケジュール

1 。教会の携挙(生まれアゲイン信者は艱難の前にイエスによって天に撮影したもの)
2 。反キリスト(サタンは世界を支配するために彼を使用する)の外観
3 。イザヤ書171節聖書の預言(シリアのダマスコをイスラエルが抹消されます)
4 。エゼキエル書第38章聖書の預言(イスラエルはロシア、イランなどに襲わ核になります)
5 。アンチキリスト(サタン、悪魔は彼の体&偽の復活を所有します)暗殺されます
6 。反キリストはワン世界政府/ワン世界経済/ワン世界宗教を形成することになる
7 。反キリストが世界を支配するために新しいローマ帝国( 7双頭獣)を使用します
8 。反キリストは誰もが腕や額に獣 ” 666 “のマークを受信するように強制されます
9 。反キリストはセットアップします荒廃の嫌悪者をエルサレムの再建の寺で
10 144000レムナントユダヤには(彼らが福音を共有する世界に行く)イエスを受信します&保存することが
11 。キリストを受信しない人々に7シール&7トランペット&神の7ボール判定
12 。ハルマゲドンの戦いのためにアクロスユーフラテス川ノッテンアップ&中国の200万軍マーチ
13 。バビロンの街を全壊さ
14 。世界の軍(ハルマゲドン)を戦うために彼の聖人とキリストの2次来る
15 。悪魔は、1000年のためにアビスに投げ込ま
16 。彼の聖人とキリストの1000年ミレニアム統治
17 。サタンは神と戦うために再び世界の軍を欺くためにリリースされます
18 。サタンは火の池(地獄)に投げ込まれている
19 。すべての人間は神のグレートホワイト玉座前復活&ジャッジメントを受信している
20 。イエスを通して罪の贖罪を持たないすべての人間は、火の池に投げ込まれている
21 。現在の物理的な世界では、メルト·アウェイ&消えます
22 。神は彼の人々のための新しいヘブン&地球を(キリストに保存されて聖人)を作成します
23 。永遠(スペース&タイム連続ビヨンド)

歓喜

あなたが既に知っているように、まず、教会(キリストに生まれ、再び信者) 、天に有頂天になっています。教会の聖人は、その期間に先立って主に眠った人全員と一緒に、教会時代の2000年の間に保存された人々である。これらは、艱難時代の間にトリビュレーション聖人とは対照的に、誰が花嫁ではありませんが、ラム·キリストイエス私たちの王の結婚披露宴にゲストになり、キリストの花嫁と呼ばれています。艱難セインツはただ生温い聖人だったキリストの前に眠ってしまった人たちのように、歓喜の時に聖霊を持っていなかった人々である。

キリスト教の教えでは、携挙は、イエスが戻って、本当の生まれ、再びキリスト教徒ではなく、宗教的な肉欲クリスチャンである彼の保存された信者を償還そのイベントを意味します。聖書は、東から雷など西へ、彼は大天使の声と神のラッパの付いてくるという。キリストにある死者が、まず、海と大地から復活する。その後、まだ生きている我々は彼らと一緒に空に巻き込まれるとなります。瞬く間に、我々はすべて私たちの精神的な見せかけの体に変換されます。私たちは永遠に彼と住むために天に戻って取られる。反キリストは確認&イスラエルと最後の7年艱難時代のクロックが開始パレスチナ(ペリシテ) 、間に偽の平和条約に署名する聖書の預言タイムライン上で、これは右の地球始まる時に、神のトリビュレーション判決前に発生するか、右の前に刻々と過ぎ。

偉大な詐欺師、サタンは、それがエイリアンによって地球からのキリスト教徒の数千から構成晴れやかなように見えるようになります。のみボルンやはりキリスト教の信者は有頂天になり、宗教的な偽キリスト教徒とカトリック教徒の多くは有頂天になりません。サタンは、神が地球外知的生命体に関する、語る彼の偉大な詐欺を調合するために、これらの最後の日で進化論を導入しています。これらの堕天使は同様なUFOのような材料のオブジェクトを作成し、光や他の形態の天使たちに自分自身を変容することができます。これらのウォッチャーや堕天使は、ノアの洪水の前にここにいた、人々の技術とサタンの進化論を教え、社会が壊れました。したがって、神は洪水で前文明を一掃して、ノアの家族と再びすべての上の人類を開始しました。

サタンはマスター詐欺師です。彼と彼の反キリストは、地球全体を欺くます。彼はだまされ、神への反乱に天から落ちた天使の3分の1を取ったので、彼は地球上に残っている悪を行う者を欺くすることは困難ではないでしょう。神は、人々が神の真実イエス·キリストを拒否したため、彼は世界の詐欺師によって、彼らの上に来て強力な妄想を許していることを述べています。彼らは精神的に盲目にされています。あなたが神の真理(聖書)を拒否する場合は、そのようなあなたが進化類人猿だという進化理論として嘘のクレイジーを信じます。

試練

教会の聖人が行わ有頂天にされるまで、聖霊は、反キリストの精神に戻って持っていた。今、聖霊が奪われていることを、反キリストが明らかにすることが許可されます。聖霊は聖人が天に有頂天にされた聖人や生まれた再びキリスト教の信者であるため、その後聖霊は彼らと一緒に連れ去られた。その後、神の7年間試練判定と怒りは、その罪のためにキリストの贖いを受けなかった人のために地球上に注がれます。あなたは、 144000ユダヤレムナントは神の危害から保護され、恐ろしい大艱難は、ユダヤ民族の3分の2は意志最後の3年半、始まる前に、うち3有頂天年半の艱難時代にされますアンチキリストによって虐殺さ。反キリストが確認した後、イスラエルとパレスチナ(ペリシテ人)との間に偽の平和条約に署名すると、7年艱難時計がカチカチ開始。それはテーブルの上に既にある。

イザヤ書1701聖書の預言

イザヤはシリアのダマスカスを抹消されることを預言した。 2007年には、イスラエルが攻撃され、シリアの核兵器サイトを破壊した。イスラエルは、彼らが再び攻撃しようとすると、彼らはダマスカス、次回を消し去ることシリアに警告した。ヒズボラは、ロケットの何千ものシリアとイラン攻撃にイスラエルが主催するとき、イスラエルはダマスカスを消し去るでしょう。イスラエルはその壁を下にかかりますようにアンチキリストは偽7年の平和条約を作成するためにこれを使用します。この平和条約のための条件の一つは、ユダヤ民族のためにエルサレムの神殿を再建するために反キリストのためになります。ユダヤ人の人々は誰でも彼らのために寺を再構築すると、メシアであると考えています。イランで武装ヒズボラは、イスラエルを指さしロケットの数千を持っている、と言い訳がイスラエルを攻撃するようになります。この戦争は、イスラエルがその隣接するイスラム教徒の隣人を破壊するようになります。これと略奪は、神がイスラエルを攻撃するために彼をもたらすために使用するゴグの(新ロシア皇帝の)顎にフックになります。イスラエルは数十年前にレバノンを攻撃したとき、それはシリアとイスラエルを侵略するためにロシアの計画を発見した。

アンチキリスト

反キリストは破壊には多くを欺く、最初は、平和のカリスマ的指導者として来るでしょう。彼は完全な不分明から来る。彼は暗殺され、彼はひどい頭の傷を受信すると、それはまた、彼の腕に巻かれます。サタンは、悪魔は彼の体を所有し、人生(ゾンビ鬼所持)に彼をバック偽復活。これにより、キリストの真の復活を模倣。彼は一世界政府、ワン世界経済、一つの世界宗教を形成することになる。彼は、誰もが自分の腕や額に獣の刻印” ” 666 “を受信するために強制されます。サタンは彼に世界の経済的なソリューションを提供し、中東への偽の平和をもたらすために力を与えるために彼は、救世主と救世主として、世界での先駆けとされる。

エゼキエル38聖書の預言

エゼキエルは、ロシア(マゴグ) 、イラン(ペルシャ)とイスラム教徒の国の同盟(トルコ、リビア、スーダン)が核兵器でイスラエルを攻撃することを預言した。しかし、神はイスラエルを保存し、ロシア、イランとイスラム教徒同盟の軍隊を破壊します。それは核戦争になります。彼らは遺体を見つけたとき、彼らはそれらを埋めるだけ、そこにマーカーを設定し、後に、プロが雇わburiersは(放射線の恐怖のために)体を来て、処分することはありませんでしょう。その後、イスラエルはそれがそれらを保存していた主なる神の全能だったことを知っているだろう。イランの大統領は、マフムードAhmedinejadは彼が7年マフディあるいはイスラム教徒の救世主( 12イマーム)の到来を告げるアッラー(異教徒アラブ古代の月の神)によって呼び出されていることを信じている、または7年のアンチとして聖書で呼ばれている人1世界宗教をセットアップしますキリスト。マハディは、 7年の平和の時代をもたらすためにイスラム教に預言されており、混沌とした時代には世界に来るときだけ明らかにすることができる。だから、イランの大統領は彼が言わインチマフディを迎えたことができるように、核兵器とイスラエルを破壊し、その混乱を作成する上で地獄の曲がっているイスラエルの日は番号が付いています。

ワン世界宗教

ワンワールド宗教はカトリック、イスラム教とユダヤ教によって構成されます。カトリックでは、悪魔崇拝やキリスト教を装ったミステリーバビロンの宗教である。彼らは真のクリスチャンが行わ有頂天にされた後、地球上に残され、キリスト教の偽のシェルになります。偽預言者(第二獣)驚かせるに大きなしるしと不思議を行います、地球の人々、そして彼らは反キリスト(第ビースト)を崇拝する。悪魔、サタンは反キリストを礼拝に全世界を欺くます。

単語カトリック普遍を意味します。これは、すべての宗教を歓迎し、一緒に世界のすべての宗教を統一しようとします。それはミステリーバビロン宗教にそのルーツを持っており、彼らはイスラムのファティマと同じ女神·聖母マリア崇拝理由です、並びにアッラーとエホバは1と同じであることを言って教皇を。彼らはただ、バビロニアの宗教のローマ分派にあった異教の悪魔主義者の宗教上のキリスト教の名前をオーバーレイ。世界中の宗教とのoccultsと異教の礼拝と秘密結社は、ちょうどバビロンにそのルーツを持ってこのミステリーバビロン宗教や悪魔の分派である。

アンチキリストの666のマークを受け取らない人は首を切られます。斬首は、ユダヤ人とキリスト教徒と非イスラム教徒を意味する、異教徒に対してコーランに命令される。だから、イスラム教は一世界宗教の中で大きな役割を果たすだろう。ユダヤ人はまた反キリストが彼らのメシアであることを信じるように騙されて、彼を崇拝し、それによって、ユダヤ教も、一、世界の宗教の一部になることでしょう。

ワン世界政府

ダニエルとジョンは反キリストが一世界政府をセットアップすることを預言した。ワン世界政府は限り米国が超大国であるとして生じることができません。中国とロシアはドルを交換するために、1つの世界通貨を導入しようとしています。国を破壊するための最良の方法は、自国通貨を切り下げることです。反キリストは、米ドルをクラッシュし、ハイパーインフレを開始するために膨大な国家債務を作成します。ときに人々の暴動、彼は戒厳令を介して電源に来てFEMAを使用します。

反キリストは復活ローマ帝国( 10戴冠、 7頭の獣)つながる。 10クラウンは10世界の指導者を参照し、七つの頭はミステリーバビロン宗教が置かれている市の7つの丘を意味します。反キリストは他の指導者のうち3つを根絶します第十一のリーダーとなり、他の7人の王は彼に自分の権限を与える。反キリストはこのいわゆるワン世界政府や予言として1,260日間世界を支配するための復活ローマ帝国を使用します。

ワン世界経済

米ドルと米国のクラッシュが原因で、その結果、世界的な経済のクラッシュが、一世界の通貨と経済の動きがあるだろう。ヒトラーが不況時に権力を握ったのと同じように、サタンは、世界の経済的なソリューションを提供することにより電源に彼の反キリストをもたらすために、ドルのこの破壊を作成しました。銀行はキャッシュレス社会にしたい。キャッシュレス社会は盗難、無売春、無薬物取引、無テロ資金だけでなく、他の多くの利点がないことを意味します。また、反キリストのIRSは脱税を防ぐことができるようになります。反キリストは、ワン世界キャッシュレス経済の提案を持つ人々を紹介し、驚かれます。彼は、世界のすべての人々は獣の刻印受け取るように強制されます” 666 誰もこのマークなしで購入または売却することはできません。でスーパーマーケット&店舗で我々が買うすべての製品にあるバーコード世界はこの数持っている ” 666 “を区切り番号を初めに、中間および末尾には番号 ” 6 したがって、ある” 666

すでに自分の体に注入されている多くの人々によって使用されているマイクロチップがあります。マイクロチップは、特定の企業の従業員が職場におけるセキュリティドアを介して取得することができます。人の腕の中に注入されるはるかにキャッシュカードのようなスペインで使用されているバイオチップは、 、があります。獣のこのマークを受け取り、誰でものろわされ、神の国に入ることは決してありません。試練判定期間中艱難セインツはこのマークを受け取ることを拒否します。反キリストは、典型的なイスラム教徒の方法でこれらの聖人を首を切るでしょう。だから、試練の期間中に保存するためには、異邦人は、彼らの信仰のために殉教する必要があります。しかし、イエスを受信して​​殉教している人のために、彼らは神の国に入ります。

神の裁きと怒りは、地球上注が

ジョンは試練の期間中、地上に落ちる神の恐ろしい裁きについての私達に予言。艱難時代に三年半は、反キリストがエルサレムの神殿を再構築し、最終的な判断をもたらす寺聖·オブ·至に荒廃の原因は嫌悪者を設定します神。反キリストはその後神としての地位を高め、人々が彼を崇拝するようになります。ユダヤの人々は、最終的に、彼は偽メシアであると認識するでしょう。あなた、 144000ユダヤレムナントはキリストによって離れて有頂天にされますので、あなたは永遠に彼とでなければならない。神は奇跡的にヨルダンでペトラにそれらを取ることによって反キリストの軍隊の攻撃からユダヤ民族を保護します。戦争、飢饉、地震、ハイパーインフレ、地球に衝突小惑星、そして疫病があります。彼らは、七つの封印の判決七つのトランペットの判断、地球上に注がれる七ボウル判決です。ほぼ地球全体の人口は殺される。

二人の証人

神の二人の証人は、予言に生じます。それらに害をしようとする人々は、彼らの口から火によって消費されます。彼らは空の雨をシャットダウンし、災いをもたらす力が与えられます。彼らの証言を与えた後、反キリストは、それらを殺すために許可され、世界が迎えます。しかし、三日目に、神は天にそれらを復活し、世界の人々が恐怖に衛星テレビで、このライブを見ることができます。地震が彼らが復活された都市を破壊します。

バビロンは、破壊された

セブンヒルズと商用電源と腐敗、ミステリーバビロン宗教、不義都市の都市が破壊されます。世界の商業と富の中心だった街は、火災によって瞬時に破壊されます。それはミュージシャン、芸能人、ビジネスのトレーダーだし、世界で最も偉大な商人は、フラッシュに全滅されます。船と海の船長は恐怖のそのポートを明確に出さないと、ショックで嘆き、遠くからになります。ミステリーバビロンの宗教は世界の歴史の中で最も生まれ、再びキリスト教徒、シーザーよりも殉教しており、神はそれに復讐を取る。それはキリスト教としての地位を偽装し、イゼベルや悪魔との姦通を犯したので、神は、都市グレートミステリーバビロン遊女を呼び出します。

ハルマゲドンの戦い

彼らは世界の人口の三分の一を殺すとして、ユーフラテス川が枯渇し、東(中国)の王は彼らの2億人の軍隊と、メギド(ハルマゲドン)の谷によって行進します。

その後、反キリストとサタンは主と戦うために集まった世界の軍隊は、ハルマゲドンで組み立てます。悪魔の霊は国の指導者たちを欺くために世界に行くために、反キリスト、偽預言者と悪魔の口から出てくるでしょう。私たちの主イエス·キリストは、彼の第二の気鋭の間、オリーブ山に着陸し、二つに山を分割します。世界の軍隊は、ハルマゲドンで私たちの主イエス·キリストによって全滅されます。その後、反キリストと偽預言者は、火の池に投げ込まれます。艱難セインツは新郎·イエス·キリストの結婚披露宴に参加する彼らの墓からキリストのうちに眠りに落ちていたそれらの生温いキリスト教徒と一緒に復活する。

キリストの千年ミレニアム統治

イエスの2次来てから、私たちの主は、千年間、この地球上に彼の王国をセットアップします。サタンが取り込まれ、千年のアビスにスローされます。イエスと聖徒は地球上に君臨するでしょう、そして、それはライオンと子牛が一緒に住むことになると子供がそれらを導くだろうと述べています。千年の平和があります。千年後、サタンは、一時的に再び世界の人々を、欺くために世界に出て行くためにリリースされる予定です。彼は主と聖徒と戦うために世界中の軍隊を組み立てます。彼らは天からの火によって破壊され、サタンは、悪魔は、アンチキリストと偽預言者と一緒に、火の池に投げ込まれます。

神のグレートホワイトスローン判定

イエスの血液を介して彼らの罪の償いを持っていないすべての人々は、生活に復活させ、神の偉大な白の御座の前に彼らの判断に直面します。すべてのひざはお辞儀をしなければならないし、すべての舌は、イエス·キリストは主であることを告白しなければならない。彼らは彼らの罪のために十字架上のイエスの支払いを持っていない場合、それらは悪魔と彼の天使たちとの火の池に投げ込まれます。

永遠

古い天と地は車で通過して、要素が火で溶けます。新しい天と地は、神によって作成されます。そこには海や夜はありません。新エルサレムは、真珠の純金とゲートで作られた街があります。神の栄光がその光になるので、任意の日があってはなりません。痛み、涙、死、苦しみや罪はありません。生命の川が街の中央を、神の御座から流れることになる。川の両側に命の木になります。神は人と住むでしょう、そして、私たちは彼と永遠に君臨しなければならない。

主があなたを祝福し、あなたの知恵と愛と義の御霊を提供します。彼の平和が、あなたと最愛のユダヤ人の兄弟である。栄光と称賛はいつまでも彼の名前にしてください!

The Jews’ Long Trip Home to the God of Abraham, Isaac and Jacob

Dearly Beloved 144,000 Jewish Remnant Brethren,

The reason why the Illuminati created the Nazis and the state of Israel are for their own selfish reasons. Satan wanted all the Jews in one place, so that he can nuke Israel and destroy them. The Edomite’s Zionist Mossad is not an intelligence agency, as it is a occult tool of the Illuminati Edomites. However, God uses all things to bring back His people to the Promised Land. Now, the Illuminati’s Nazi war criminal descendents control the CIA and the Illuminati’s Zionist criminals control the Mossad for they are both one and the same under the Illuminati Satanists’ New World Order Edomite Zionism of the Rothchild and Rockefeller and Illuminati reptilian family bloodlines—they are the New Age movement, but in fact, are the Ancient Age movement—they believe in the superior Aryan reptile Annunaki descendent race, and the extermination of all Jews and humans on this earth. Hitler, as you know, was a Rothchild family member, just as his daughter Angela Merkel is a Rothchild. Just as the Illuminati created the Nazis and Hitler and provided war materials for them to fight, and later, the Illuminati’s Hessianized U.S. military was sent in to destroy him when he was no longer needed, in order to profit from the war and carry out the depopulation program of the humans by the reptilian Aryan race. As Antony Sutton said back in the 1970’s, the Illuminati is now building up China, in order to create their World War 3 Armageddon for further profit and extermination of humans and to bring in their reptilian Aryan hybrids’ New World Order of the reptilian occult Aryan Vril Thule witches.

Currently, Israel is under the deception and power of the Judaist Zionist Satanist occult of the Illuminati Babylonian Kabbalah of the Edomites (the ancient mortal enemies of the Jews) and their puppet government and religion. The Muslim Sufism and Judaist Kabbalah both are one and the same for they are just branches of the same occult Illuminati Mystery Babylon religion of the “Brotherhood of the Snake”, and so they will be united under the soon coming False Prophet’s one-world religion of the serpent god Satan. The Edomites will lead the Jews to worship their Judaist false Anti-Christ Nephilim, but when they realize that he is a fake, they will finally return to Jesus Christ. As you know, the Edomite Israelis detest and brainwash the Jewish Israelis to hate Jesus Christ and the Christians, for that is Satan’s agenda: to keep God’s people the Jews away from God and His Messiah, and to lead the Jews to Satan’s Anti-Christ. This is why the Edomite occult Satanist Judaism Rabbis are teaching the Jews that whoever (meaning their Masonic messiah Anti-Christ) rebuilds their Temple will be the Messiah. The Illuminati is getting ready for the great deception and misleading of the world and the Jewish nation, but in the end, as you know from Bible prophecy, my dear 144,000 Jewish Remnant brethren, God will bring the Jewish people back to Him and His true Messiah Jesus Christ. I pray for that day when our people will be reunited with God, and be rested in His grace and lordship. Blessings to you, brothers. Lead the Tribulation Saints well.

(Refer to article “Why the Illuminati Created the Masonic State of Israel” at http://prophecyinthemaking.blogspot.jp/2011/07/why-illuminati-created-masonic-state-of.html for some detailed useful information.)

アブラハム・イサック・ヤコブの全能神へ戻るユダヤの民の長い道筋 (あなた方ユダヤの末裔である日本人も含め)

最愛の144000ユダヤ人のレムナント兄弟、

イルミナティは、ナチスを作成した理由とイスラエル国家は、自分の利己的な理由である。彼はイスラエルを核攻撃し、それらを破壊することができるようにサタンは、一箇所にすべてのユダヤ人を望んでいた。それはイルミナティエドムのオカルトツールですとしてエドム人のシオニストモサドは、情報機関ではありません。しかし、神は約束の地に彼の人々を戻すためにすべてのものを使用しています。今、 イルミナティのナチス戦争犯罪者の子孫は、CIAを制御し、彼らはロスチャイルドやロックフェラーのイルミナティ悪魔主義者新世界秩序エドムシオニズム の下に1と同じの両方であり、イルミナティ爬虫類の家族の血統は、彼らがためにイルミナティのシオニストの犯罪者は、モサドを制御ニューエイジ運動は、実際には、ある古代エイジ運動、彼らは優れたアーリア爬虫類アヌンナキ子孫レースを信じており、この地球上のすべてのユダヤ人と人間の絶滅。ヒトラーは、ご存知のように、彼の娘·メルケル首相は、ロスチャイルドであるのと同様に、ロスチャイルドファミリーメンバーだった。イルミナティはナチスとヒトラーを作成し、それらを戦うための戦争資料を提供し、後に、イルミナティのHessianized米軍が戦争から利益および実行するために、彼はもはや必要とされたときに彼を破壊しないように送られてきたのと同じように爬虫類のアーリア人種による人間の過疎化プログラム。アントニーサットンは、 1970年代に戻って言ったように、イルミナティは現在、人間の更なる利益と駆除のために彼らの世界大戦3ハルマゲドンを作成したり、爬虫類のオカルトアーリアの彼らの爬虫類のアーリア人の雑種「新世界秩序をもたらすために、中国を構築されているVrilチューレの魔女。

現在、イスラエルはエドムのイルミナティバビロニアカバラ(ユダヤ人の古代致命敵)とその傀儡政府と宗教のユダヤ主義シオニスト悪魔主義者のオカルトの欺瞞とパワーの下にあります。イスラム教徒のスーフィズムとユダヤ主義カバラの両方が1と、彼らは「蛇のブラザーフッド」の同じオカルトイルミナティミステリーバビロン宗教のほんの支店であるため、同じ、したがって、彼らはすぐに来る偽預言者の1の世界の宗教の下に団結されている蛇神サタンの。エドムは彼らのユダヤ偽アンチキリストネフィリムを崇拝するユダヤ人をリードしますが、彼らは彼が偽物であることを認識したとき、彼らは最終的に、イエス·キリストに戻ります。ご存知のように、エドムイスラエル人嫌悪、それはサタンの議題であるために、イエス·キリストとキリスト教徒を嫌いにユダヤ人のイスラエル人を洗脳:離れて神と神のメシアから神の民ユダヤ人を維持するために、サタンの反キリストにユダヤ人をリードして。エドムオカルト悪魔主義者のユダヤ教ラビは誰でも(そのメーソンメシア反キリストを意味する) 、その寺が救世主になる再構築というユダヤ人を教えているのはこのためです。イルミナティは偉大な詐欺の準備ができて、世界とユダヤ民族の誤解を招くようになっているが、あなたは聖書の預言、私の愛する144000ユダヤ人のレムナント同胞から知っているように、最終的に、神は彼と彼の真に戻ってユダヤ人の人々をもたらす救世主イエス·キリスト。私は、我々の人々が神と再会され、その日のために祈り、そして彼の恵みと支配で休んだこと。あなたに祝福、兄弟。よく艱難聖人をリードしています。

(い くつかの詳細な有用な情報のためにhttp://prophecyinthemaking.blogspot.jp/2011/07/why-illuminati-created-masonic-state-of.html で「イルミナティはイスラエルのフリーメーソンの状態を作成した理 由」の記事を参照してください。

犹太人的途旅行家对亚伯拉罕,以撒,雅各的神

亲爱144,000犹太余民弟兄

什么光明造了粹的原因和以色列的国家都是了自己自私的理由。撒旦希望所有的犹太人在一个地方,他可以攻以色列和摧。以人的犹太复国主德是不是一个情机构,因它是光明以人的匿工具。然而,上帝用所有的西的子民应许之地在,光明的犯后代控制中央情局和光明的犹太复国主犯罪分子控制的摩德,因都是同一个下瑟柴德和洛克菲勒的光明撒旦主“世界新秩序以人犹太复国主和光明爬行物家族的血,它是新代运,但实际上,是古代运,他相信在上雅利安爬行物安那奇人后裔种族和所有犹太人和人个地球上灭绝。希特勒,你也知道,是一个瑟柴德家族成,就像他的女儿安格拉·默克是一个瑟柴。正如光明造了粹和希特勒和提供争物资给打,后来,光明的Hessianized被派去消他,当他不再需要,了从争中利,并开展人由爬行物的雅利安种族的人口减少。正如安萨顿说早在2070年代,光明正在建中国,建自己的第三次世界大世界末日人类进一步的利灭绝,并来他的爬行物的雅利安人的种“世界新秩序的爬行物的神秘雅利安人VRIL勒女巫。

目前,以色列是以人的光明巴比卡巴拉(犹太人的古老不共戴天的人)和他的傀儡政和宗教的Judaist犹太复国主撒旦教神秘的欺力之下。回教菲和Judaist卡巴拉两者是一体的,因是同一个神秘的光明之巴比的“兄弟之蛇”的宗教只是枝一的,所以他会在即将到来假先知的一个世界性的宗教团结的蛇神撒旦。以人将带领犹太人崇拜他Judaist假反基督人,但是当他到他是假的,他会回到耶基督。如你所知,以人以色列人憎和洗的以色列犹太人恨耶和基督徒,因为这是撒旦的程:上帝的子民犹太人离上帝和他的弥赛亚,并带领犹太人撒旦的反基督。就是什么以匿撒旦教犹太教拉比所教的犹太人,无论谁意味着他的共会的救世主反基督)重建他的圣殿将是弥赛亚。光明正准备为伟大的欺误导世界,犹太民族,但最,你知道,从圣言,我亲爱144,000犹太余民弟兄,上帝会带给犹太人回到真弥赛亚基督。我祈祷一天,当我的人民将与神聚,并在的恩典和主来休息。祝福你,兄弟。致大灾圣徒很好。

(参考文章“什么光明建立以色列国家的共会”在http://prophecyinthemaking.blogspot.jp/2011/07/why-illuminati-created-masonic-state-of.html 的一些详细有用的信息。

ביתהטיולהארוךשלהיהודיםלאלוהיאברהם , יצחקויעקב

אהוב 144,000 יהודי שריד אחים,

הסיבה לכךשהאילומינטי נוצרהנאציםוהמדינה ישראל הם מסיבות האנוכיות שלהם. השטן רצה את כל היהודים במקום אחד, כך שהוא יכול יפציץ ישראלולהשמיד אותם . ציוני המוסדשל האדומית הוא לאסוכנות ביון , כפי שהואכלי סמוי שלהאדומים האילומינטי. עם זאת, אלוהים משתמש בכל הדברים כדי להחזיר את עמו לארץ המובטחת . עכשיו, צאצאי המלחמה הנאצישל האילומינטי הפליליים לשלוט על ה-CIAוהפושעים הציונייםשל האילומינטי לשלוט במוסדלשניהם ובעונה אחת תחת האילומינטיכת השטן העולם החדש להזמין אדומי ציונות שלרוטשילדורוקפלרוBloodlines , הם משפחת זוחלי האילומינטי הם תנועת העידן החדש, אך למעשה , הןעתיק גיל תנועה , הם מאמיניםבגזע העליון הארי זוחלי Annunaki הצאצא ,וההשמדה של כל היהודים ובני האדם על פני האדמה הזאת . היטלר , כפי שאתה יודע,בן משפחת רוטשילד היה , בדיוק כמו הבת שלו , אנגלה מרקל, היארוטשילד . בדיוק כמושהאילומינטי נוצרהנאציםוהיטלרוסיפק חומרי מלחמהלהם להילחם,ומאוחר יותר, צבא ארהב Hessianizedשל האילומינטי נשלחבלהרוס אותו כשהוא כבר לא היה צריך , על מנת להרוויח מהמלחמה ולבצע את תכנית צמצום אוכלוסייה שלבני האדם על ידיגזע הארי זוחלים . כאנטוני סאטון אמר בחזרהב1970,האילומינטי בונה עכשיו את סין, במטרה ליצור מלחמת העולם 3 ארמגדוןלמטרות רווחוהשמדה נוספים של בני אדםולהביא בצוהכלאיים הארי זוחליהםהעולם החדש שלהארי הנסתר של הזוחל מכשפות פריל Thule .

נכון לעכשיו, ישראל היא מתחת להונאה וכוחה של תורת נסתר Judaist הציוני השטן שלהאילומינטי הבבלי הקבלה שלהאדומים (אויבים בנפש העתיקה של היהודים )וממשלת הבובותודתם. מוסלמי הסופיות וJudaist הקבלה שניהם אחד ואותו הדבר עבורםהם רק ענפים של אותומסתורין הדת בבל סמויה האילומינטי שלהאחים שלהנחש ” ,ואז הם יהיו מאוחדים תחת דת אחת בעולמו של נביא השקר בקרוב שלו של אל נחש השטן. האדומים יובילוהיהודים להתפלל השווא נגד ישו נפילי Judaist שלהם, אבל כשהם מבינים שהואמזויף , הם סוף סוף לחזור לישו . כפי שאתה יודע ,הישראלים האדומיים מתעביםולשטוף את מוחם של הישראלים היהודים לשנוא את ישווהנוצרים , בשביל זה הוא סדר יומו של השטן : כדי לשמור על האנשים של אלוהים ליהודים מאלוהיםומשיחו ,ולהוביל את היהודיםלשטן נגד אלוהים . זו הסיבהשרבני יהדות השטן האדומי תורת הנסתר מלמדים את היהודים שכל מי ש( כלומר הבונים החופשיים משיח Anti- משיחם) בונה מחדש בית המקדש שלהם יהיההמשיח. האילומינטי מתכונןלתרמית הגדולה ומטעה של העולםושל העם היהודי , אךבסופו של הדבר , כפי שאתה יודע מנבואת התנך , 144,000 אחי השארית היהודים היקרים שלי, אלוהים יביא את העם היהודי בחזרה אליוו אמיתי משיח ישוע המשיח. אני מתפלל ליום שבי האנשים שלנו להתאחד עם אלוהים,ולהיות נחבחסד ואדנותו. ברכות לכם, אחים. להוביל את קדושי התלאות כן.

( עיין במאמרלמההאילומינטי נוצר מדינת הבונים החופשיים של ישראלב http://prophecyinthemaking.blogspot.jp/2011/07/why-illuminati-created-masonic-state-of.html לקצת מידע שימושי מפורט. )

Еврейская ” Длинные Главная Поездка в Бога Авраама , Исаака и Иакова

Возлюбленные 144000 Еврейская Remnant Братья,

Причина, по которой иллюминаты создали нацистов и государство Израиль являются в своих корыстных соображений . Сатана хотел всех евреев в одном месте, так что он может сбросить атомную бомбу на Израиль и уничтожить их. Идумеянин в сионистское Моссад неспецслужба , как это оккультная инструментом Иллюминатов Идумеев . Тем не менее, Бог использует все вещи , чтобы вернуть свой ​​народ в Землю Обетованную . Теперь , нацистского преступника потомки иллюминаты контролируют ЦРУ и сионистские преступники Иллюминатов контролировать Моссад ибо они оба одно и то же под иллюминатов сатанистов “нового мирового порядка Едома сионизма в Ротшильд и Рокфеллер и иллюминаты рептилий семейные родословные – они движение Новый век, но на самом деле , являются Древний Возраст движение – они верят в высшей арийской рептилий Аннунаки потомок расы, и истребление всех евреев и людей на этой земле. Гитлер , как известно, был членом семьи Ротшильд , как и его дочь Ангела Меркель является Ротшильд . Так же, как иллюминаты создали нацистов и Гитлера и при условии, военных материалов для них, чтобы бороться , а потом, Иллюминатов Hessianized Американские военные отправили в не уничтожить его , когда он был больше не нужен, с целью получения прибыли от войны и проведения депопуляция программа из людей по рептилий арийской расы. Как сказал Энтони Саттон еще в 1970-х годах , иллюминаты теперь наращивания Китай , с тем чтобы создать свой ​​мировой войны 3 Армагеддон для дальнейшего прибыли и истребления людей и приведения в новом мировом порядке их рептилий арийской гибридов ” от рептилий оккультной арийца Vril Thule ведьмы .

В настоящее время Израиль находится под обманом и силой Иудаист сионистская сатанистом оккультизмом из Иллюминатов вавилонского Каббалы Идумеян ​​( древние смертельные враги евреев ) и их марионеточного правительства и религии. Мусульманская Суфизм и Иудаист Каббала как это одно и то же , ибо они всего ветви одной оккультной иллюминатов Mystery Вавилон религии ” Братства Змеи ” , и поэтому они будут объединены под одной мировой религии скором пришествии лжепророка в змея бога Сатаны . Идумеяне приведет евреев поклоняться их Иудаист ложное антихриста исполинов , но , когда они понимают , что он является подделкой , то они будут , наконец, вернуться к Иисусу Христу . Как вы знаете, Идумеянин израильтяне ненавидят и промывать мозги еврейские израильтян ненавидеть Иисуса Христа и христиан , потому что это повестка сатаны : держать народ Божий евреев от Бога и Его Мессии , и вести евреев сатаны Антихриста . Вот почему Идумеянин оккультные сатанистом Иудаизм Раввины учат евреев , что тот, кто (что означает их масонскую мессии антихриста ) перестраивает их храм будет Мессия . Иллюминаты готовится к большой обман и заблуждение мира и еврейского народа , но в конце концов , как вы знаете из библейских пророчеств , мои дорогие 144000 еврейских Remnant братьев , Бог приведет еврейский народ к Нему и Его истинной Мессия Иисус Христос . Я молюсь за тот день , когда наши люди будут воссоединены с Богом, и быть отдохнувшим в Его благодати и светлости . Благословения вам , братья . Свинец Скорби Святых хорошо .

(См. статью « Почему иллюминаты Разработано масонский государство Израиль ” вhttp://prophecyinthemaking.blogspot.jp/2011/07/why-illuminati-created-masonic-state-of.htmlтечение некоторого подробного полезной информации. )

—– Warning: Your Spouse or Children May Be Replaced Clones —-

Dear 144,000 Jewish Remnant Brethren,

The reptilian Satanist witches are sacrificing millions of humans in their satanic witch live human sacrifice rituals, and abducting thousands of humans into their underground secret military bases’ cages, and the Nephilim alien greys are creating millions of Nephilim clones in their UFO secret underground military bases’ level six to replace them. The reptilian Illuminati’s goal is to genocide the entire human race with nuclear war and created plague, and to replace them with their reptilian genetic descendents, after they come out of their nuclear bomb shelters. The heathens should try to remember if there were any signs of alien abductions in their homes in the last 50 or 60 years. The Nephilim reptilian clones can retain the memories of their spouse or children. There is a secret war going on between God’s race of human homo-sapien and Satan’s serpentine extraterrestrial race homo-universalis, who run our government, intelligence agencies, universities, media, businesses, etc. Many military personnel have already died in the Dulce Wars which began in 1979. This Western Illuminati faction’s thousands of years old “Brotherhood of the Snake” secret societies are the tool for the reptilian elite to carry out their covert human extermination replacement occult program “Operation Aryan Race” on earth, and to bring in their reptilian New World Order of their New Age fifth dimension evolution of mankind or also called the Nazi Fourth Reich by the Illuminati. On Satan’s Illuminati secret society’s mass execution list are the Christians, Jews, their so-called “colored races” and Asians and Slavs, and all other humans, including their own members, eventually. Because I disclose this to the public and the fellow humans, they are desperately trying to kill me every day. Jesus Christ’s apostles cannot be mind-controlled like the dumbed down populace, so the Illuminati tries to kill them.

Satan is the Master Deceiver, and he is also very intelligent. This is why his servants like the Rothchild reptilian family who rule the world can make the public populace so intensely stupid and ignorant and like a controllable cattle livestock, who will believe the fake world that they have created. Satan is creating all these comic books to brainwash the children, because he knows that the children will become the adults of tomorrow. All those adults in our modern society grew up watching and reading comic books of mutated superheroes and mutant X-men. Comics are a way to get to the minds of the people while they are still young and their minds are fully controllable. All of these superheroes and X-men mutants or what they call humans evolved into the New Age of Aquarius fifth dimension of the Illuminati’s New World Order that these young adults dream and aspire to become with supernatural powers are not even humans, but they are Nephilim. We currently live in these modern days in which the Bible prophesied that just like it was in the ancient days of Noah’s flood’s Atlantis civilization of highly advanced genetic technology, these Nephilim hybrid reptilian children (after they died in the flood became disembodied evil demon spirits that roam the earth now) of the fallen angel fathers used to rule the earth and were considered men of renown or superheroes or mythological gods, these Nephilim reptilian witches will once more walk amongst us. That day is already here. The witches have supernatural magical powers, because they are the descendents of these Nephilim. The thirteen Illuminati family bloodlines are witches and reptilian Nephilim descendents, who have kept the royal families blood pure by intermarrying only within their royal kin. They are Satanists, and eat human flesh and drink human blood in their witch rituals, for they are vampires.  They are abducting millions of people, drugging them, and putting them in cages in the alien greys’ underground secret military bases to conduct horrendous experiments on them, while they make clones of the humans or evil Nephilim creatures. They replace the humans they have abducted and killed by sending their Nephilim into the humans’ society. This is the secret of Satan and his deception: that he and his Illuminati reptilians who disguise themselves under their holographic human bodies say that these superheroes or X-men mutants are just evolved humans who have mutated and gained supernatural powers, just like Superman or Spiderman or Hulk or X-Men’s Wolverine or X-men’s Cyclops or the famous Japanese comic “Dragon Ball” hero Goku (dragon because it is of the reptilian descendents) or other nation’s comic books and television programs, but this is the greatest lie, for these people are not your real brothers or fathers or sons or nephews or sisters or cousins, since they are not even human at all. Those humans whom the alien greys Nephilim have abducted are dead, and these superheroes and X-men mutants are not mutated humans nor your brothers, but they are Satan’s and his fallen angel’s offspring who have been created and sent into our society to replace the humans. The comics are just a deception to make the humans believe that these superheroes and mutants were formerly humans who have miraculously evolved into the fifth dimension and gained supernatural powers and mutated. In order to deceive the humans, Satan had to introduce this evolutionary theory farce and mutation story. In reality, this comic story brainwashing of the humans is a big lie, and in reality, what is actually happening is a mass execution genocide of huge portions of the human population on this earth, and they are being replaced every day with millions of cloned replica reptilian hybrid Nephilim who are disguised as these people. As the majority of the ignorant humans are mind-controlled like cattle livestock and sent to the butchering factories, Satan’s fallen angels are working at super speed to replace them with their reptilian race of humanoids. These reptilians look like reptilians but have human holographic images, so they are disguised as humans, and more and more of them walk amongst us now. The Illuminati deceive their freemason and occult members that they will someday evolve and mutate and gain supernatural fifth dimensions also, and become like gods themselves or comic book superheroes or mutated X-men. This is a lie, and they will be killed by the Illuminati and replaced with cloned reptilian hybrid Nephilim. Satan is waiting to introduce his Illuminati Satanists’ New World Order and Anti-Christ Nephilim, along with all of his so-called evolved mutants and superheroes who are his reptilian children and Nephilim demons. Dear 144,000 Jewish Remnant Brethren, be not deceived by the wiles of the devil, for he promises humans that his fallen angel aliens will help to evolve these ignorant and stupid humans into superheroes and evolved mutants, but in reality, he intends to exterminate all of them with nuclear wars and plagues and economic crash famines and mass anti-riot FEMA camp CIA Nazi execution camps, and replace all of mankind with his reptilian descendent Nephilim children to create his satanic utopia of the devil, and thereby, ridding the earth of God’s creation–mankind. You have the Holy Spirit, so you can see what Satan is doing, just as we the apostles see, so this is why Satan calls us people with dangerous ideologies and he uses his Illuminati’s feminists and Koreans and witches to try to hunt us down and kill us every day. If it were not so, and if we were not speaking the truth and uncovering their evils just like Jesus uncovered the Pharisees evil agendas, would Satan’s people even bother to try to kill us or our Christ? No, on the contrary, if we were talking gibberish and far-fetched fairy tales, Satan and the Illuminati Satanists would not even bother us or care about us. However, since we teach the Torah Truth and uncover their secrets and evil agendas, this makes us dangerous to their cause and they send all their reptilian witch feminists and Koreans masses to try to kill us to silence us. May the wise people be the judge whether we speak the truth or not, given the clear evidence of this fact. May the evil non-believers continue to be deceived for they have refused to believe Christ Jesus who is the Torah Truth, and it will be to their ruin or butchering factory.

The Western Illuminati New Roman Empire New World Order Criminal Organization headed by the Illuminati Rothchild family is trying to create a drone populace by eliminating the alpha leaders of society through taking out the father’s from the family by using the feminist movement and women’s liberation movement, so that biologically speaking, the child grows up with a drone mind-controllable dumb-down brain. Feminism and abortion are a key to the reptilian Nephilim hybrid descendent witches or reptilian feminists of the Rothchild’s plan to make the drone society of stupid mass human followers who obey mindlessly, and eliminate all the alpha leaders who think and act by themselves. The Illuminati uses microwaves, HAARP, mobile phones to destroy the genes of the alpha leaders of society by damaging their morphagenetic fields. The Rothchilds are trying to create a Pharaoh dictatorship Homeland Security police state world government by using Barack Obama who can cancel out the good points of both the Caucasian, Negroid and Arab populations using the pharaoh’s technology. Anyone who cannot be controlled are gang-stalked and attacked by electromagnetic weapons, in order to kill. The MI6 and CIA are occult assassin organizations. Obama is the key to bringing the world under this neo-Stalin system of Ashkenazi Edomite control. Stalin was like Hitler, a Zionist Satanist Edomite of the Illuminati. The Illuminati uses their female reptilian Nephilim people and the worst scums of society to push forward their feminist movement (though some hold high offices, they are the most ungodly of people from God’s holiness). This is why the hundreds and hundreds of feminist women who gang-stalk me and shoot EMP weapons at me all day and tried to kill my family do not look human, but they look like reptilian, cold-blooded murderers (the witches and wizards are descendents of the Nephilim reptilians) who would not hesitate to kill human fetuses and conduct live Molech child sacrifices because of their hatred toward humans, and they behave like criminal female gangsters or convicts. These feminists are the most foul and vile reptilian Nephilim  witch creatures that have walked upon this earth, because Hitler, Stalin, Caesar, Count Dracula (Count Dragon the reptilian of Romania) are nothing compared to the feminists who have genocide millions and millions and millions of humans (homo-sapiens). They are mass serial killers who have tried to murder all of God’s people and those who oppose the Illuminati feminist movement and abortion and reptilian Nephilim witches’ goal to genocide exterminate the human race. The mass murder of the feminist Satanist witch religion has continued for thousands of years, and they will spend eternity in the Lake of Fire for what they have done. They are the greatest enemy of the human race who carry the human genes.

( See YouTube video “Tim Refat YouTube Video Link – Barack Obama: The Chosen Pharaoh part 1 of 4” at http://www.youtube.com/watch?v=9Rq0CUGsEVg .)

—– 警告: 貴方の結婚相手又は子供たちは入れ替えられたクローン人間かも知れません —–

親愛なる144,000人のユダヤの末裔へ、

たちの悪魔崇拝魔女の人間生贄儀式で爬虫類人悪魔崇拝者魔法使いたちは、何百万人という人間を生贄にして、そして、何千人という人間たちを、彼らの地下秘密軍基地のケージに攫い、そして、ネフィリムのグレイの宇宙人たちは、UFOユーフォー秘密地下軍基地の地下六階で彼たち人間と入れ替えるネフィリムのクローン人たちを何百万匹も作っております。爬虫類人イルミナティの目標は、核戦争と開発された疫病で全人類を虐殺し、彼たちがシェルターから出てきた後、彼たちの爬虫類遺伝子子孫と入れ替える事です。無信者であれば、過去50年から60年の間に、家で宇宙人による誘拐の形跡がないか思い出す必要があります。ネフィリム爬虫類クローン人間たちは、夫や妻や子供の記憶を持つ事が出来ます。私たちの政府、諜報機関、大学、マスコミ、企業、などを支配する悪魔サタンの蛇種地球外品種ホモユニバーサリス(homo-universalis)と神の人種の人間ホモサピエンス(homo-sapien)の間で秘密の戦争が起こっております。1979年から始まっているダルシー戦争(Dulce War)は、多くの軍の兄弟たちが既に死んでおります。この西洋イルミナティ派閥の何千年に渡る「蛇の組織」秘密結社の数々は、爬虫類人エリートたちが、この地球での秘密人類抹殺入れ替えオカルト企画「アーリア人作戦」と、彼たちのニューエイジ五次元又はナチス第四帝国の爬虫類人種新世界秩序を、実現する道具であります。悪魔サタンのイルミナティ秘密結社の大虐殺・大量殺人のリストには、クリスチャンたちとユダヤ人たちと、そして、彼たちが「肌に色が付いた人種たち」と呼ぶ者たちとアジア人とスラブ人と、いずれは、自分たちのメンバーである人たちも含め、全人類がリストに載っております。私が、これを公衆・大衆と同じ人間たちに暴露するため、彼たちは、毎日私を殺そうとして必死になっております。イエスキリストの使徒たちは、マインドコントロールを他の民衆のように出来ないので殺そうとするのです。

タンはマスター詐欺師であり、彼はまた、非常に知的である。世界を支配するロスチャイルド爬虫類の家族のような彼のしもべたちがパブリック民衆はとても強烈に愚かで無知な、彼らが作成したので、偽の世界を信じるようになる制御可能な牛の家畜のように作ることができるのはこのためです。彼は子供たちが未来の大人になることを知っているので、サタンは、子供たちを洗脳するために、これらすべての漫画を作成しています。私たちの現代社会ではこれらすべての大人が変異したスーパーヒーローと変異のX –メンの漫画を見て、読んで育った。漫画彼らはまだ若いし、彼らの心が完全に制御している間、人々の心に取得するための手段です。これらのスーパーヒーローであり、X –メンの変異体の全部または彼らが、人間がこれらの若い大人が夢や超自然的な力とされていない人間になることを熱望することをイルミナティの新世界秩序の水瓶座五次元の新時代へと進化を呼び出し、彼らはネフィリムです。我々は現在、聖書は彼らが洪水で死亡した後にそれは(非常に高度な遺伝子技術、これらのネフィリムハイブリッド爬虫類子供のノアの洪水のアトランティス文明の古代にあったと同じように実体のない邪悪な悪魔の霊となったことを預言されているこれらの近代的な時代に住んでいる地球を支配するために使用される堕天使の父の)今、地球を歩き回ると、名声やスーパーヒーローや神話の神々の男性と考えられていた、私たちの中でこれらのネフィリム爬虫類の魔女が意志もう一度散歩。その日はすでにここにある。彼らはこれらのネフィリムの子孫なので、魔女は、超自然的な魔法の力を持っている。 13イルミナティファミリー血統は魔女だけその王室の親族の中にintermarryingで純粋な王家の血を保持している爬虫類のネフィリムの子孫、があります。彼らは悪魔主義者であり、彼らが吸血鬼であるため、人間の肉を食べ、その魔女の儀式で、人間の血を飲む。彼らは人間や悪のネフィリムの生き物のクローンを作ることながら、彼らは、何百万人もの人々を誘拐して昏睡、およびそれらに恐ろしい実験を行うために宇宙人グレイの地下秘密の軍事基地にケージでそれらを入れている。彼らは、彼らが人間の社会に彼らのネフィリムを送信することで、誘拐され、殺害されている人間を交換してください。これはサタンと彼の詐欺の秘密です。彼とそのホログラフィック人体の下に身を​​隠すため、彼のイルミナティ爬虫類、これらのスーパーヒーローまたはX –メンの突然変異体はちょうどスーパーマンやスパイダーマンのような超自然的な力を、変異して得ている人間を進化させていると言うことまたはハルクやX- メンのウルヴァリンやX –メンのサイクロプスや有名な日本の漫画「ドラゴンボール」のヒーロー悟空(龍それは爬虫類の子孫であるため)、またはその他の国の漫画やテレビ番組が、これは最大の嘘であり、用彼らはまったくさえ人間ではないので、これらの人々は、あなたの本当の兄弟や父親や息子や甥、姉妹、いとこではありません。宇宙人グレイネフィリムが誘拐されたそれらの人間が死んであり、これらのスーパーヒーローであり、X –メン変異体は、ヒトでも、あなたの兄弟を変異されていないが、彼らはサタンのと彼の堕天使の子孫に作成され、人間を置き換えるために、私たちの社会に送り込まれてきた人である。漫画は、人間がこれらのスーパーヒーローとの変異体は、以前は奇跡的に第五の次元へと進化してあげました超自然的な力をして変異している人間であったことを信じさせるためだけの欺瞞である。人間を欺くために、サタンはこの進化論の茶番と突然変異の話をご紹介しました。実際には、人間のこの漫画のストーリー洗脳は大きな嘘であり、現実には、実際に何が起こっていることは、この地球上の人口の巨大な部分の質量実行虐殺であり、彼らはクローン化された数百万の毎日置き換えられているこれらの人々を装っているレプリカ爬虫類ハイブリッドネフィリム。無知な人間の大半は心の制御の牛の家畜のようにして解体工場に送られたように、サタンの堕落した天使たちはヒューマノイドの彼らの爬虫類のレースでそれらを置き換えるために、超スピードで取り組んでいます。これらの爬虫類は爬虫類のように見えますが、人間のホログラフィックイメージを持っているので、それらが人間に変装しており、それらのより多くのは、今私たちの中を歩く。イルミナティは彼らのフリーメーソン、彼らはいつの日か進化し、変異すると、また超自然五次元を獲得するオカルト員を欺くし、神々自分自身や漫画本のスーパーヒーローまたは変異X –メンのようになる。これは嘘である、と彼らはイルミナティによって殺害され、クローン化された爬虫類のハイブリッドネフィリムに置き換えられます。サタンは彼の爬虫類の子供たちとネフィリム悪魔である彼の、いわゆる進化した変異体とスーパーヒーローのすべてと一緒に、彼のイルミナティ悪魔主義者新世界秩序と反キリストネフィリムを導入するために待機している。親愛144000ユダヤ人のレムナント兄弟は、彼が彼の堕天使のエイリアンがスーパーヒーローと進化した変異体にこれらの無知と愚かな人間を進化させるのに役立ちますことを、人間を約束するために、悪魔の策略にだまされないことが、実際には、彼はすべてを駆除する意向核戦争や疫病や経済クラッシュ飢饉と大量反暴動FEMAキャンプCIAナチ実行キャンプでそれら、神のの地球をなくし、それによって、悪魔の彼の悪魔的なユートピアを作成し、ために彼の爬虫類の子孫ネフィリム子どもと人類のすべてを置き換える創造人類。あなたが聖霊を持っているので、あなたはサタンは私たち使徒たちが見るのと同じように、何をしているか見ることができるので、これはサタンが危険なイデオロギーを持つ人たちを呼び出し、彼は私たちを追い詰めるしようとする彼のイルミナティのフェミニストや韓国人と魔女を使用する理由であると毎日私たちを殺す。それはそうではなかった、と私たちは真実を話して、ちょうどイエスのように彼らの悪を暴くされていない場合は、パリサイ人の邪悪な議題を発見した場合は、サタンの人々も、当社または当社のキリストを殺そうとする必要はありますか?いいえ、私たちはちんぷんかんぷんとこじつけおとぎ話を話していた場合には逆に、サタンとイルミナティ悪魔主義者でも私たちを気にしないだろうか、私たちを気に。私たちは律法の真実を教え、彼らの秘密や邪悪な課題を発見しかし、これは彼らの原因私たちは危険になり、彼らは私たちを黙らせる私たちを殺そうとするすべての爬虫類の魔女のフェミニストや韓国人大衆を送信します。賢明な人々は、我々はこの事実の明確な証拠を考えると、真実を話すか否かを判断することがあります。悪の非信者は、彼らが律法真実であるキリスト·イエスを信じることを拒否しており、それが彼らの破滅か、解体工場にさせていただきますだまされ続けてもよい。

ルミナティロスチャイルド家が率いる西イルミナティ新ローマ帝国新世界秩序犯罪組織はそう、フェミニスト運動や女性解放運動を利用して父親の家族からの取り出しを通じた社会のアルファのリーダーを排除することによって、ドローン民衆を作成しようとしていますその生物学的に言えば、子供はドローンの心制御可能なダムダウン脳で育つ。フェミニズムと中絶は爬虫類ネフィリムハイブリッド子孫魔女や無思慮に従う愚か質量人間信者のドローン社会を作るためにロスチャイルドの計画の爬虫類のフェミニストの鍵であり、自分で考え、行動するすべてのAlpha指導者を排除する。イルミナティは彼ら morphageneticフィールドに損傷を与えることにより、社会のアルファ指導者の遺伝子を破壊するために、電子レンジ、 HAARP 、携帯電話を使用しています。ロスチャイルドは、誰がファラオの技術を使用して両方の白人、ネグロイドとアラブ集団の良さを相殺することができるバラク· オバマを使用してファラオ独裁国土安全保障省の警察国家の世界政府を作成しようとしている。制御できない人は、殺すために、ギャングストーカー、電磁兵器の攻撃を受けている。 MI6CIAはオカルト暗殺者団体である。オバマ氏はアシュケナージエドムコントロールのこのネオスターリンシステムの下で世界をもたらすための鍵となります。スターリンはヒトラー、イルミナティのシオニスト悪魔主義者エドム人のようだった。イルミナティは、(いくつかは、高いオフィスを保持するものの、彼らは神の聖さの人々のほとんどはとんでもないです)前進彼らのフェミニスト運動をプッシュするために、その女性爬虫類ネフィリム人と社会の最悪のスカムを使用しています。これは、なぜ、何百、私をギャングストークと一日中私にEMP武器を撃つと人間を見ていない私の家族を殺そうとしたが、彼らは爬虫類、冷血な殺人者(魔女とウィザードがあるように見えるフェミニストの女性数百人人間の胎児を殺すために人間に向かって彼らの憎悪のライブ·モレク子の犠牲を実施することを躊躇し、そして彼らは、犯罪女性暴力団や囚人のように動作しないでしょうネフィリム爬虫類)の子孫。何も虐殺の何百万と数百万を持っているフェミニストと比較されていないヒトラー、スターリン、シーザーは、ドラキュラの(ドラゴンのルーマニアの爬虫類をカウント)カウントするため、これらのフェミニストは、この地上に歩いた中で最も汚いと下劣な爬虫類のネフィリム魔女生き物です人間の(ホモサピエンス)。彼らは、神の民のすべての人類を駆除虐殺にイルミナティフェミニスト運動や妊娠中絶や爬虫類のネフィリム魔女の目標に反対する人々を殺害しようとした大容量連続殺人犯である。フェミニスト悪魔主義者の魔女の宗教の大量殺人は、何千年もの間続いている、と彼らは、彼らがやっていることのために火の池で永遠を過ごすことになります。彼らは人間の遺伝子を運ぶ人類の最大の敵である。

(ティム・リファットのユーチューブ・ビデオ・サイト:  http://www.youtube.com/watch?v=9Rq0CUGsEVg .)

—– 警告:你的配偶或子女可更克隆—–

亲爱144,000犹太余民弟兄

爬虫的撒旦女巫牲数以百万的人在他的邪女巫活人献祭式,并架数千人入他的地下秘密事基地子,和人灰色外星人在他UFO秘密地下事基地造数百万人克来替。爬虫光明的目是种族灭绝整个人与核争和瘟疫建,并以他与他的爬行遗传后代取代,他走出自己的核防空洞后。异教徒应该尽量住,如果有外星人架的迹象在自己家中,在50年或60年。是人爬行物克隆可以保留自己的配偶或子女的回。有一个秘密争神的种族之正在行人同源SAPIEN和撒旦的蛇石外星种族同普遍主运行我的政府,情机构,高校,媒体,企事人在杜争死亡它开始于1979年。个西方的光明阵营的成千上万的秘密社团岁蛇之兄弟会是爬虫的精英,以开展蔽人类灭绝换隐匿程序操作雅利安种族在地球上,并把他的爬行物的世界新秩序的工具或人的新代第五也被称为纳粹第四帝国的光明。在撒旦的光明秘密社会的大决名是基督徒,犹太人,他有色人种洲人和斯拉夫人,和所有其他人,包括他自己的成,最。因我将一事告知公众和人同胞,他正在拼命天天。耶基督的使徒不能头脑受控喜欢简单化了民众,所以光明试图杀死他

旦是法师骗子,而他也很明。就是什么他的仆人像瑟柴德家族爬行谁统治世界可以公众民众如此烈的愚蠢和无知,像一个可控的牛畜,谁还会相信假的世界,他经创建。撒旦是造所有些漫画的孩子,因他知道孩子会成明天的成年人。所有些成年人在代社会大的看和阅读的超英雄异和突X警漫画。漫画是一种方式来得人民的心中,而他们还,他的想法是完全可控的。所有些超英雄和X警的突体或他类进化成新代的光明的世界新秩序,些年人的梦想和向往神通,成甚至没有人的水瓶座第五度的,但他人什么。我目前生活在代在圣经预言,就像它是在高度先的基因技人混合爬虫儿童挪洪水的蒂斯文明的代(后,他在洪水中死亡成了无形的邪妖灵的在漫游经统治地球的堕落天使祖宗的地),被认为名声或超英雄或神中的众神之人,人爬行物巫将再次走在我一天已。女巫有超自然的魔力,因人的后裔。十三光明家族的血是巫婆和爬虫人后代,一直保持王室血统纯正通只在他的皇室近通婚。他是撒旦教徒,吃人的肉,喝人血在他的巫式,因是吸血鬼。他们绑架了数以百万的人,下,并把他子里的灰色外星人地下秘密事基地行可怕的实验,在他身上,而他使人或邪的巨人生物克隆。他取代他经绑架并害了送他人入人的社会中的人是撒旦和他的欺的秘密:他和他谁伪装下自己的全息人体光明爬虫些超英雄或X警突只是经变异,并得超自然的力量,就像超人或蜘蛛侠人绿巨人或X警之金狼或X -men的独眼巨人或日本著名漫画主角悟空(,因它是爬行物的后代)或其他国家的漫画电视节目,但是是最大的言,为这些人是不是你真正的兄弟或父或儿子或侄子或姐妹或表兄弟,因甚至没有人的。些人外星人灰色巨人架已死了,些超英雄和X警突体不异人也不是你的兄弟,但他是撒旦和他的堕落天使的后代已建并送到我的社会,以取代人类谁。漫画只是一种欺,使人相信些超英雄和突是以前人也奇迹般地演成第五度,并得了超自然的力量和突。以欺,撒旦已向大家介绍这化理闹剧异的故事。在现实中,人个漫画故事洗是一个天大的言,而在现实中,什么是真正生的事情是人的人口在个地球上的巨大部分的行种族灭绝,他正在取代每天数以百万的克隆装成些人副本爬虫混合人。由于大多数无知的人都是头脑受控像牛牲畜和送到屠宰厂,撒旦的堕落天使以超快的速度努力与他人型机器人的爬种族取代。些爬行物看起来像爬行物,但有人的全息像,所以他们伪装成人,和更多的人,更走在我了。光明会欺自己的洪和神秘的成,他有一天会化和异,并得超自然的第五度也,而成像神自己或漫画的超英雄或突X警。是一个言,他将由光明被死,并与克隆爬混合人所取代。撒但正在等待他的介光明撒旦主世界新秩序和反基督人,以及所有他所谓进化突体和超英雄是他的爬行物的孩子和巨人魔。亲爱144,000犹太余民弟兄,不要受魔鬼的诡计了,因他承人,他的堕落天使外星人将有助于些无知和愚蠢的人类变成超英雄和化的突体,但在现实中,他打算消所有的它与核争和瘟疫和经济溃饥荒和大模防暴FEMA阵营中情局阵营,并与他的爬行物的后代人的孩子代替全人类创造他撒旦魔鬼的托邦,因此,脱上帝的地球。你有圣灵,所以你可以看到什么撒旦是干什么的,就像我的使徒看,所以就是什么撒旦叫我的人有危的意,他用他的光明的女者和国和女巫,试图追捕我失望和每天都了我。如果不是这样,如果我们说的不是真相,揭露他的罪,就像耶揭露了法利人邪程,将撒旦的人甚至得去试图杀死我或我的基督?不,相反,如果我们谈论的胡言乱牵强的童故事,撒旦和光明撒旦教徒甚至不打们还是关心我。然而,因教的圣真理和揭露他的秘密和邪程,这让到他的事,他把所有的爬行物巫婆女者和国群众试图杀死我们灭口我。也许聪明的人是法官,我是否与否,一事的明确据。可邪非信徒继续被欺,因都拒相信基督耶的律法真理,将是他或屠宰厂。

西方光明新罗马帝国世界新秩序犯罪组织以光明瑟柴德家族首正试图取出父的从家庭使用的女女解放运消除社会的阿领导建一个无驾驶的民众,所以即生理上来,孩子大了无人机的头脑可控下来的大。女和堕胎是一个关的爬虫混合人后代女巫或瑟柴德的划,使之服从盲目愚蠢的人模的追随者无人机社会的爬行物的女者,并消除所有的alpha领导思考和行本身。光明会使用微波炉, HAARP ,手机通破坏其morphagenetic域破坏社会的Alpha领导人的基因。Rothchilds试图利用奥巴马谁可以抵消两个白人,利用法老的技,黑人和阿拉伯人民的好点,以建一个法老独裁国土安全部警察国家的世界政府。任何人是无法控制的是帮派矮磁武器攻,以死。情六和美国中央情局的神秘刺客组织。奥巴的关是把德系下的以人控制的个新系斯大林的世界。斯大林像希特勒,光明的犹太复国主撒旦教以人。光明会利用他的女巨人爬行物人与社会的最重的浮渣,以推的女然有些高举办,他是最不敬虔的从神的圣的人)就是什么成百上千的女义妇帮派我整天拍EMP武器的我,想要我的家人不要看的人,但他看起来像爬行物,冷血人犯(女巫和巫是是人爬虫),也不会毫不犹豫地死人胎儿和行的,因憎恨人活摩洛孩子的牲,他像犯罪的女流氓或罪犯的后代。些女者在个世界已了最臭的和卑鄙的爬虫人女巫的生物,因希特勒,斯大林,撒,德古拉伯爵(龙罗马的爬虫)是什么相比,谁拥有种族灭绝百万,亿万的女者人(智人)。他谁试图杀害所有神的子民和那些光明女和堕胎和爬虫人女巫的目,以种族屠了人连环杀手。女撒旦教巫教的大谋杀了几千年,他将度永恒的火湖自己所做的事。他是人类谁基因的最大人。

(蒂姆·瑞法特的YouTube视频网站http://www.youtube.com/watch?v=9Rq0CUGsEVg。)

—– המשובטיםבןהזוגאוהילדיםשלךעשוילהיותמוחלף : אזהרה —–

144,000 יהודישרידאחיםיקרים,

 

מכשפותהשטןהזוחליםמקריבותמיליוניבניאדםבטקסיםשלהםהשטנייםהמכשפההחיהאנושיהקרבהוחטיפתאלפיבניאדםלתוךהכלוביםהבסיסיםהצבאייםהסודייםמתחתלאדמתם,ואפורותזרותהנפיליםיוצריםמיליונישיבוטיםנפיליםבבסיסיהםעבמיםהסודייםתתקרקעייםהצבאייםרמהששלהחליףאותם. המטרהשלהאילומינטיהזוחלהיאלרצחעםהמיןהאנושיכולובמלחמהגרעיניתומגפהשנוצרה ,ולהחליףאותםעםהצאצאיםהגנטייםשלהזוחלשלהם, אחרישהםיצאומהמקלטיםהגרעינייםשלהם. עובדיהאליליםצריכיםלנסותלזכוראםהיוכלסימניםשלחטיפותעלידיחייזריםבבתיהםב50 או 60 השניםהאחרונות. השיבוטיםשלזוחלהנפיליםיכוליםלשמראתהזיכרונותשלבןהזוגאוילדיהם. ישמלחמהחשאיתמתרחשתביןהגזעשלאלוהיםשלאדםהומו – sapienוההומו – Universalis שלהשטןמתפתלגזעמחוץלכדורהארץ , שמנהלאתהממשלה, סוכנויותמודיעין , האוניברסיטאות, התקשורת , העסקים , וכושלנואנשיצבארביםכברמתובדולסההמלחמותשהחלב1979. אלפיםשלסיעתהמערבהאילומינטיזהשלאחיםשלהנחשאגודותהחשאיותבןשניםהםהכליעבורהאליטההזוחליםלבצעתכניתםהסמויההחלפתהשמדתאדםתורתהנסתרמירוץמבצעארייםעלפניכדורהארץ ,ולהביאבעולםהחדשלהזמיןזוחליהםהאבולוציהשלהםהעידןהחדשהחמישיתהממדשלהאנושות , אוהמכונהגםהנאצייםהרייךהרביעיעלידיהאילומינטי. ברשימתהביצועההמוניתשלהאגודההסודיתהאילומינטישלהשטןהםהנוצרים, יהודים , ” הגזעיםהצבעונייםכביכולשלהםואסייתיםוהסלאבים ,וכלבניאדםאחרים, ובםהחבריםשלהם, סופושלדבר . כיאנילחשוףאתזהלציבורובניאדםהאחים , הםנואשותמנסיםלהרוגאותיבכליום. השליחיםשלישולאיכוליםלהיותכמוהאוכלוסייה dumbed למטהבשליטתמוח , כךהאילומינטימנסהלהרוגאותם.

השטןהוארמאיהורים, והואגםמאודאינטליגנטי. זוהסיבהמדועעבדיוכמומשפחתזוחלירוטשילדששולטבעולםיכוליםלהפוךאתאוכלוסייתהציבורבעוצמהכזאתהטיפשהובורהוכמובהמותהבקרלשליטה,שמאמיניםשעולםהמזויףשהםיצרו. השטןהואיצירתכלספריקומיקסאלהכדילשטוףאתמוחםשלהילדים , כיהואיודעשהילדיםיהפכולמבוגריםשלמחר. כלאותםהמבוגריםבחברההמודרניתשלנוגדלוצופיםוקריאתספריקומיקסשלהגיבוריםשעברומוטציהוX- גבריםשעברומוטציה. קומיקסהםדרךלהגיעלמוחםשלהאנשיםבזמןשהםעדייןצעיריםודעתםהןלשליטהמלאה . כלהגיבוריםהאלהומוטציות X- גבריםאומהשהםמכניםבניאדםהתפתחולעידןהחדששלהממדהחמישידלישלהעולםהחדשלהזמיןשלהאילומינטישהצעיריםהאלהלחלוםולשאוףלהיותעםכוחותעלטבעייםאפילולאבניאדם, אבלהםנפילים . בשלבזהאנוחייםבימיםאלההמודרנייםשבוהתנךניבאשבדיוקכמושזההיהבימיםהקדומיםשלתרבותאטלנטיסשלהמבולשלטכנולוגיהגנטיתהמתקדמתביותר, ילדיםהזוחליםהיברידינפיליםאלה ( אחרישהםמתובמבולהפךרוחותשדיםמרושעותוחסרותגוףשלשוטטבארץעכשיו) שלאבותהמלאךשנפלונהגולשלוטבכדורהארץונחשבולאנשישםאוהגיבוריםאואליםהמיתולוגי , מכשפותזוחליהנפיליםהאלהיהיושובהליכהבינינו . באותוהיוםהואכברכאן. ישמכשפותכוחותקסםעלטבעיים, כיהםהצאצאיםשלהנפיליםהללו. שלושהעשרשושלותמשפחתהאילומינטיהןמכשפותוצאצאינפיליזוחלים , ששמרואתדםמשפחותמלוכהטהורהעלידינישואיתערובתרקבתוךמשפחתהמלוכהשלהם. הםכתהשטן , ולאכולבשראדםולשתותדםאדםבטקסיהמכשפהשלהם , משוםשהםערפדים. הםחטיפתמיליוניאנשים , סממואותם,ולשיםאותםבכלוביםבבסיסיםהאפורהזרהמחתרתהסודצבאייםלבצעניסוייםאיומיםעליהם, תוךשהםעושיםשיבוטיםשלבניהאדםאויצוריםנפיליםרעים. הםלהחליףאתבניהאדםשהםנחטפוונהרגועלידישליחתנפיליהםבחברתםשלבניהאדם . זהוסודושלהשטןוהתרמיתשלו : שהואוreptilians האילומינטישלהסוותאתעצמםמתחתלגופותהאדםהולוגרפיתאומריםכיהגיבוריםאלהאומוטציות X- גבריםפשוטהתפתחובניאדםשעברומוטציהוצברוכוחותעלטבעיים , בדיוקכמוסופרמןאוספיידרמןאוהאלקאו X-Men שלוולבריןאו X- גבריםקיקלופשלאוהגיבורהמפורסםיפניקומיקסדרגוןבולגוקו (דרקוןכיזהשלצאצאיזוחלים ) אוספריהקומיקסשלאומהאחרתותוכניותטלוויזיה , אבלזההשקרהגדולביותר , עבורהאנשיםהאלההםלאאחיםשלךאמיתייםאואבותאובניםאואחייניםאואחיותאובנידודים , שכןהםאפילולאאנושייםבכלל. בניאדםאלהשאפוריםהזרהנפיליםשנחטפוהםמתים,וגיבוריםאלהומוטציות X- גבריםאינםמוטציהבניאדםולאהאחיםשלך, אבלהםהשטןשלוצאצאיושלהמלאךשנפלשנוצרונשלחולחברהשלנוכדילהחליףאתבניהאדם . הקומיקסהםרקהטעייהכדילהפוךאתבניהאדםמאמיניםכיהגיבוריםומוטציותאלההיובעברבניאדםשהתפתחובאורחפלאאלהממדהחמישיוצברוכוחותעלטבעייםושעברומוטציה . כדילהטעותאתבניהאדם , השטןהיהצריךלהציגאתהפארסההזוהאבולוציוניתהתאוריהוסיפורמוטציה. במציאות, לשטיפתמוחסיפורקומיקסזהשלבניהאדםהואשקראחדגדול , ובמציאות , מהשבאמתקורההוארצחעםביצועהמונישלחלקיםעצומיםשלהאוכלוסייההאנושיתעלפניהאדמההזאת , והםמוחלפיםבכליוםעםמיליוניםמשובטיםנפיליםהיברידייםזוחליהעתקשמתחפשיםלאנשיםהאלה. כמורובבניהאדםהבוריםהםכמובהמותבקרונשלחלמפעליהשחיטהבשליטתמוח , המלאכיםהנופליםשלהשטןפועליםבמהירותסופרכדילהחליףאותםעםהגזעהזוחלשלהםדמויי . Reptilians אלהנראהכמו reptilians אבלישתמונותהולוגרפיתאנושיות , ולכןהםמחופשיםלבניאדם,ויותרויותרמהםללכתבינינועכשיו. האילומינטילהטעותהבוניםהחופשייםשלהםוחבריםסמוייםשהםיהיוביוםמןהימיםלהתפתחולהשתנותולקבלממדיםחמישיטבעייםגם , ולהיותכמואליםעצמםאוגיבוריקומיקסאו X- גבריםשעברומוטציה . זהושקר ,והםיהיונהרגועלידיהאילומינטיוהחליפועםנפיליםהיברידייםזוחליםמשובטים. השטןמחכהלהציגאתהסדרהעולמיחדשכתהשטןהאילומינטיונגדהמשיחנפילים , יחדעםכלמהשנקראמוטציותשלוהתפתחווהגיבוריםשהםילדיושלזוחלושדיםנפילים . 144,000 שרידאחיםיהודיםיקרים,שאינםשוללעלידיהתחבולותשלהשטן , שכןהואמבטיחלבניאדםשחייזריהמלאךשנפלויעזרולהתפתחבניהאדםבוריםוהטיפשיםהאלהלגיבוריםעלומוטציותהתפתחו , אבלבמציאות , הואמתכווןלהשמידאתכלאותםעםמלחמותגרעיניותומגיפותורעבהתרסקותכלכליתומחנותביצועמחנה FEMA נגדמהומותהמוני CIA הנאצי ,ולהחליףאתכלהאנושותעםילדיהצאצאשלזוחלונפיליםליצוראוטופיההשטניתשלהשטן, ובכך, טיהורכדורהארץמשלאלוהיםיצירההאנושות. ישלךרוחהקודש, כךשאתהיכוללראותמההשטןעושה, בדיוקכפישאנוהשליחיםלראות , ולכןזוהסיבהשהשטןקוראלנואנשיםעםאידיאולוגיותמסוכנותוהואמשתמשהפמיניסטיותשלהאילומינטיוקוריאניםומכשפותכדילנסותלצודאותנוולהרוגאותנוכליום. אםזהלאהיהכך,ואםלאהיינואומראתהאמתולחשוףהעוולותשלהםבדיוקכמוישוחשףאתסדרהיוםהרעהפרושים , היינואנשיושלהשטןטרחואפילולנסותלהרוגאותנואוישושלנו? לא, להיפך , אםאנחנומדבריםגיברישואגדותמופרכות , השטןוכתשטןהאילומינטיאפילולאמפריעיםלנואואכפתלנו . עםזאת, מאזשאנחנומלמדיםאתאמתהתורהולחשוףאתהסודותשלהםוסדריוםרע, זהעושהאותנומסוכןלמטרותיהם,והםשולחיםאתכלהפמיניסטיותזוחלימכשפהוהמוניקוריאניםכדילנסותלהרוגאותנוכדילהשתיקאותנו. ייתכןשאנשיםהחכמיםלהיותהשופטאםאנחנומדבריםהאמתאולא , בהתחשבבראיותברורותלעובדהזו. ייתכןשאינומאמיניםהרעימשיךלהיותמרומיםלהםסרבולהאמיןשמשיחישועהיאאמתהתורה, וזהיהיהלחורבנםאומפעלשחיטה .

הארגוןלהזמיןהפליליהעולםהחדשהאימפריההאילומינטיניוהרומיתהמערביתבראשותמשפחתהאילומינטירוטשילדמנסהליצוראוכלוסייתמזלטעלידיביטולמנהיגיאלפאשלחברהדרךלהוציאאתאביומהמשפחהעלידישימושבתנועההפמיניסטיתוהתנועהלשחרוראישה , ולכןכימבחינהביולוגית,הילדגדלעםמטומטםלמטהמוחמוחלשליטהמזלט . פמיניזםוהפלההםמפתחלמכשפותזוחלינפיליםהיברידיצאצאאופמיניסטיותזוחלותשלתכניתושלרוטשילדעלמנתלהפוךאתחברתהמזלטשלחסידיםאנושייםהמונייםטפשיםשמצייתיםבהיסחדעת ,ולחסלאתכלמנהיגיאלפאשחושביםופועליםבכוחותעצמם . האילומינטימשתמשבמיקרוגל , HAARP , טלפוניםניידיםלהרוסאתהגניםשלמנהיגיאלפאשלחברהעלידיפגיעהשדות morphagenetic . Rothchilds מנסהליצורממשלתדיקטטורתפרעהביטחוןמולדתמשטרתמדינתעולםבאמצעותברקאובמה , שיכוללבטלאתנקודותטובותשלשניהםהלבנות, האוכלוסיותכושיותוערביותתוךשימושבטכנולוגיהשלפרעה. מישלאיכוללהיותנשלטווהםהותקפועלידיכלינשקהאלקטרומגנטיארבכנופיה, במטרהלהרוג . ה-MI6וה-CIA הםארגוניםמתנקשתורתהנסתר. אובמההיאהמפתחלהבאתהעולםתחתמערכתהניאוסטאליןזושלשליטההאשכנזיתאדומית . סטאליןהיהכמוהיטלר,השטןאדומיציוניתשלהאילומינטי. האילומינטימשתמשבאנשיהםהנקבההזוחליםנפיליםוscums הגרועביותרשלחברהלדחוףקדימההתנועההפמיניסטיתשלהם ( למרותשחלקםמחזיקיםבמשרדיםגבוהים , הםמטורפתביותרשלאנשיםמקדושתושלאלוהים ) . זוהסיבהלכךמאותהרבותשלנשיםפמיניסטיותשכנופיתהגבעולולירותבנשק EMP אלייכלהיוםוניסהלהרוגאתהמשפחהשלילאנראהאנושי, אבלהםנראיםכמורוצחיזוחלים , דםקר (המכשפותוהמכשפיםצאצאיreptilians הנפילים )שלאיהססלהרוגאתהעובריםאנושייםוהתנהגותקורבנותילדמולךחייםבגללהשנאהשלהםכלפיבניאדם,והםמתנהגיםכמוגנגסטריםנשייםפלילייםאואסירים. פמיניסטיותאלההןהיצוריםהנתעביםוהשפליםביותרשלזוחלנפיליהמכשפהשהלכועלפניהאדמההזאת , משוםשהיטלר , סטאלין , קיסר, רוזןדרקולה (ספירתהדרקוןהזוחלתשלרומניה) הואכלוםלעומתהפמיניסטיותשישלהםמיליוןורצחמיליוניםשלבניאדם ( הומוסאפיינס ) . הםרוצחיםסדרתייםהמונייםשניסולרצוחאתכלהאנשיםשלאלוהיםומישמתנגדלתנועההפמיניסטיתהאילומינטיוהפלותוהמטרהשלמכשפותנפיליזוחליםלרצחעםלהשמידאתהמיןהאנושי. הרצחההמונישלדתמכשפותהשטןהפמיניסטיתנמשךכבראלפישנים , והםיהיולבלותאתהנצחבאגםאשעלמהשהםעשו. הםהאויבהגדולביותרשלהמיןהאנושי , שנושאאתהגניםהאנושיים.

(האתרשלטיםריפעת YouTube וידאו:http://www.youtube.com/watch?v=9Rq0CUGsEVg.)

—– ВНИМАНИЕ: Ваш супруг или дети могут быть заменены Клоны —–

Уважаемый 144000 Еврейская Remnant Братья,

Рептильные ведьмы сатанистом жертвуют миллионы людей в их сатанинских ведьм живых жертву ритуалов человека и похищении тысячи людей в клетки своих подземных секретных военных баз ” , и Нефилим чужеродные серые создают миллионы Нефилим клонов в своих НЛО секретных подземных военных баз ” уровень шесть заменить их . Цель рептилий Иллюминатов является геноцидом весь род человеческий с ядерной войны и созданного чумы , и заменить их своими рептилий генетических потомков , после того как они выходят из своих ядерных бомбоубежищах . Язычники должны попытаться вспомнить , были ли какие-либо признаки похищения инопланетянами в своих домах в течение последних 50 или 60 лет . Исполины рептилий клоны могут сохранять воспоминания о своих супругов или детей. Существует секрет война между Божьей гонке человеческих гомо- Sapien и серпантин внеземная раса гомо- Universalis сатаны , которые управляют нашим правительством , спецслужбами, университеты, средства массовой информации, бизнеса и т.д. Многие военнослужащие уже умерли в Дульсе войн который начался в 1979 году. Тысячи Этот западный иллюминатов фракции из лет ” Братство Змеи ” тайных обществ являются инструментом для рептилий элиты осуществляют свою тайную замены истребление человеком оккультную программу «Операция арийской расы ” на земле, и чтобы принести в их рептилий Нового Мирового Порядка их New Age пятом измерении эволюции человечества или также называют нацистскую Четвертый рейх иллюминатами . В списке Иллюминатов секретного общества сатаны массового исполнения являются христиане , евреи, их так называемые «цветные расы” и азиаты и славяне , и все другие люди , в том числе своих собственных членов , в конце концов . Потому что я сообщил об этом общественности и ближним , они отчаянно пытается убить меня каждый день. Апостолы Иисуса Христа не может быть разум контролируемых как упрощенных вниз населения , так иллюминаты пытается убить их .

Сатана является Мастер Обманщик , и он также очень умен. Вот почему его слуги , как Rothchild рептилий семьи, которые правят миром может сделать общественность население так сильно глупо и невежественно и как управляемый скота крупного рогатого скота , который поверит поддельный мир, что они создали . Сатана создает все эти комиксы для промывания мозгов детей , потому что он знает, что дети станут взрослыми завтрашнего дня. Все эти взрослых в нашем современном обществе рос, наблюдая и чтения комиксов мутированных супергероев и мутантных X-Men. Комиксы являются одним из способов , чтобы добраться до умах людей , пока они еще молоды и их умы полностью управляема. Все эти супергероев и X-Men мутантов или что они называют люди эволюционировали в Нью Эра Водолея пятое измерение нового мирового порядка Иллюминатов , что эти молодые люди мечтают и стремятся стать со сверхъестественными способностями даже не люди , но они Нефилим . В настоящее время мы живем в этих современных дней, в которые в Библии предсказано, что так же, как это было в древние времена наводнения, Ноев Atlantis цивилизации высокоразвитой генетических технологий , таких Нефилим гибридных рептилий детей ( после того как они погибли в наводнении стал бестелесные злые духи демонов , что бродить по земле в настоящее время) из отцов падший ангел , используемых править землей и считались славные люди или супергероев или мифологических богов , эти Нефилим рептилий ведьмы будет еще раз прогулка среди нас . В тот день уже здесь. Ведьмы есть сверхъестественные магические силы , потому что они являются потомками этих Nephilim . Тринадцать иллюминатов семейные родословные ведьмы и рептилий потомки Нефилим , которые сохранили королевских семей кровь чистой по браки только внутри своей королевской родственников. Они сатанисты , и едят человеческую плоть и пить человеческую кровь в своих ведьм ритуалов , ибо они вампиры . Они похищают миллионы людей , давать наркотики их и помещая их в клетках в чуждой серых ” подземных секретных военных баз по проведению ужасные эксперименты на них , в то время как они делают клоны людей или злых существ Нефилим . Они заменяют людей они похитили и убили , отправив их исполинов в общество люди . Это и есть секрет сатаны и его обмана : что он и его иллюминатов рептилии , которые переодеваются в их голографических человеческих тел сказать, что эти супергерои или X-Men мутанты просто эволюционировали людей , которые мутировали и полученные сверхъестественными способностями , как и Супермен или Человек-паук или Халк или Х – Мужская Росомаха или Х – мужская Циклоп или известный японский комикс ” Dragon Ball ” герой Гоку ( дракон , потому что это из рептилий потомков ) или комиксов другой страны и телевизионных программ , но это величайшая ложь , для эти люди не ваши настоящие братья или отцы или сыновья или племянники или сестры или двоюродные братья , так как они даже не человеком вообще. Те люди, которых инопланетные серые Нефилим были похищены мертвы, и эти супергерои и X-Men мутанты не мутировал людей , ни братьев твоих , но они Сатаны и потомство его падший ангел в которые были созданы и отправлены в нашем обществе , чтобы заменить людей . Комиксы лишь обман , чтобы сделать люди считают, что эти супергерои и мутанты были ранее люди , которые чудесным образом превратилась в пятое измерение и получили сверхъестественные силы и мутировавшие . Для того, чтобы обмануть людей , сатана пришлось ввести эту эволюционную теорию фарс и мутации историю. В действительности, это комический рассказ промывание мозгов из людей большая ложь , а на самом деле , то, что происходит на самом деле является массовый расстрел геноцидом огромными порциями человеческой популяции на этой земле , и они в настоящее время заменяются каждый день с миллионами клонировали реплики рептилий гибридные исполины , которые под видом этих людей . Поскольку большинство невежественных людей являются ум под контролем , как поголовье крупного рогатого скота и отправлены в скотобойнии заводов , падшие ангелы сатаны работают на супер скорости , чтобы заменить им с их рептилий расы гуманоидов . Эти рептилии выглядят как рептилий , но имеют голографические изображения человека , поэтому они маскируются под людей, и все больше и больше из них ходить среди нас сейчас. Иллюминаты обмануть их масоном и оккультные элементы, которые они будут когда-нибудь развиваться и мутировать и получить сверхъестественные пятый размеры также , и стать подобными самих богов или комиксов супергероев или мутировавших X-Men. Это ложь , и они будут убиты иллюминатов и заменены клонированного рептилий гибридной Nephilim . Сатана ждет, чтобы ввести новый мировой порядок своих Иллюминаты сатанистов » и антихриста исполинов , вместе со всеми его так называемых развивались мутантов и супергероев , которые его рептилий дети и Нефилим демоны . Уважаемый 144000 Еврейская Remnant братия, не обманут козней дьявола , ибо он обещает людям , что его Fallen Angel инопланетяне поможет развиваться эти невежественные и глупые люди в супергероев и развивались мутантов , но на самом деле , он намерен уничтожить все их с ядерных войн и недугов и от экономического краха голода и исполнения лагерях масса борьбе с беспорядками FEMA лагеря ЦРУ нацистских , и заменить все человечество с его рептилий -потомков Нефилим детей , чтобы создать свой сатанинский утопию дьявола , и, таким образом , избавить землю от Бога создание – человечество . У вас есть Святой Дух , так что вы можете увидеть, что Сатана делает , как мы апостолы см. , так что это , почему сатана призывает нас люди с опасных идеологий и он использует свои феминисток и корейцев Иллюминатов и ведьм , чтобы попытаться выследить нас и убить нас каждый день. Если бы не было так , и если мы не говорили правду и раскрывая их пороки , как Иисуса раскрыли злых повестки дня фарисеев , будет человек сатаны даже потрудились , чтобы попытаться убить нас или наш Христа? Нет , наоборот , если бы речь шла тарабарщину и надуманные сказки , Сатана и иллюминатов сатанисты бы даже не беспокоил нас и заботиться о нас. Однако, так как мы учим Тору Истину и раскрыть свои секреты и злых повестки дня , это делает нас опасным для их причины , и они посылают все свои рептилий ведьм феминисток и корейцы массы , чтобы попытаться убить нас заставить нас замолчать . Пусть мудрые люди быть судьей говорить ли мы правду или нет , учитывая явное свидетельство этого факта . Может злые неверующие продолжают обманываться ибо они отказывались верить Христа Иисуса , который Тора Правда , и это будет их гибели или разделки заводе.

Западная Иллюминаты Новый Римская империя Новый мировой порядок преступной организации во главе с семьей Иллюминаты Rothchild пытается создать беспилотный население , устраняя альфа лидеров общества через вынимаяотца из семьи с помощью феминистское движение и женского освободительного движения , так что биологически говоря, ребенок растет с дронов ума – управляемый немой вниз мозга. Феминизм и аборты являются ключом к рептилий Нефилим гибридных ведьм -потомков или рептилий феминисток плана Ротшильд , сделал беспилотный общество глупых массовых человека последователей, которые подчиняются бездумно , и устранить все альфа лидеров, которые мыслят и действуют сами по себе. Иллюминаты использует микроволны , HAARP , мобильные телефоны , чтобы уничтожить гены альфа лидеров общества , повреждая их morphagenetic поля . В Ротшильды пытаются создать фараон диктатура Родина безопасности полицейского государства мировое правительство с помощью Барака Обаму , который может свести на нет положительные моменты обеих кавказских , негроидной и арабского населения с использованием технологии фараона . Любой, кто не может управляться являются банда ножках и напали электромагнитного оружия , чтобы убить . МИ-6 и ЦРУ, оккультные убийца организации . Обама является ключом к чего мир в рамках этой системы нео- сталинизма контроля Ашкенази Едома . Сталин был как Гитлер , сионистской сатанистом Идумеянином Иллюминатов . Иллюминаты использует свои женские рептилий NEPHILIM людей и худшие пену при взаимодействии общества для продвижения их феминистское движение (хотя некоторые занимают высокие должности , они являются наиболее нечестивых людей из Божьей святости ) . Именно поэтому сотни и сотни феминистских женщин, которые групповому стебель меня и стрелять EMP оружие на меня весь день и пытался убить мою семью не выглядит как человек , но они выглядят как рептилий , хладнокровных убийц ( ведьмы и волшебники потомки исполины рептилий ), которые , не колеблясь, убивают человека плоды и проводить живые Молоху жертвы ребенка из-за своей ненависти к людям , и они ведут себя как уголовных женских бандитов или осужденных . Эти феминистки являются наиболее грязные и мерзкие рептилии Нефилим ведьма существа , которые ходили на этой земле , потому что Гитлер, Сталин , Цезарь, граф Дракула ( Count дракона рептилий Румынии ) не ничто по сравнению с феминистками , которые имеют геноцида миллионы и миллионы и миллионы людей ( гомо- сапиенс ) . Они массовые серийные убийцы , которые пытались убить все Божьи люди , и те, кто выступает против феминистского движения и аборт иллюминатов и цель рептилий NEPHILIM ведьм геноциду уничтожить человеческую расу . Массовое убийство феминистского сатанистом ведьм религии продолжает в течение тысяч лет , и они будут проводить вечность в озеро огненное за то, что они сделали . Они являются самым большим врагом рода человеческого , которые несут гены человека .

(Видео с сайта YouTube Тим Рифат автора:http://www.youtube.com/watch?v=9Rq0CUGsEVg.)

The Secret Takeover of the Human Race – First Letter

Dear 144,000 Jewish Remnant Brethren,

Glory to the name of our Lord Jesus Christ! Each of your names are known to God, and dearly loved by the One who called us to His ministry..

Day by day, I hear tidings of dark clouds gathering over the horizon, and brothers having their lives sought after and their houses burnt down and Illuminati Satanist religious Christians and Illuminati Satanist Christian churches mocking and ridiculing us who serve Christ. Up to now, I am a citizen of the Empire, so they could not persecute me for my faith and gospel of Christ, without due court trial. However, there is soon coming a time when no man will be safe as the Illuminati tracking technology and spies sent into the churches and internet will search out those who hold the faith, and they will be persecuted for the gospel. The Illuminati cloned hybrid body Nephilim demonic spirit politicians, media people, Hollywood producers, writers, activists, educators and the unclean spirits that control them have brainwashed the people of this world to despise God and His people through their mind control program from the post-1960 “Flower Children” satanization era; and the world turns more hostile toward God’s faithful remnant.

Only the carnal religious Christians do not get persecuted, and the irony is that they are often used by the devil to help search out the real born-again spiritual Christians and to persecute them. However, this is no surprise to you, dear Jewish brethren, for the history of the church has always been to persecute and martyr Christians. They are Christian in name, but they are the Synagogue of Satan in disguise; and this goes for both Catholic and Protestant churches. It is best not to have your name registered on the church roster for it will surely be a death sentence roster. They had Illuminati pastors and spies in every church I went to. They have elected into office the Anti-Christ who is not even a citizen of the Empire, and he has already changed all the laws of the Empire to deny its original individual rights, and to give himself and his New World Order the socialist right to arrest without reason and imprison citizens without a court trial. If the people of the Empire are so evil and blind as to deny God, and to elect the Anti-Christ who hates them, then their nation is ripe for God’s judgment, and for them to be enslaved by the devil whom they have chosen.

The more satanic a society is, the more they love traditions, rituals and robotic repetition. They try to make you follow their culture, instead of trying to learn other cultures. This is why the Pharisees and Western Christianity ministers are very religious and ritualistic. They love to do the same Sunday service program every week. Religion is diabolically opposite of God’s nature, who is creative, exciting, and does new things. A satanic nation or person opposes new things and deviations, and requires that you follow their traditions or rules or Pharisee laws or church programs or Korean mentality or religious rituals. When God tells us to do something repetitively, it is for a good reason to remind us of His precepts and to focus on Him. They are positive, and have a good purpose. What Satan does through his religions is to copy God again, and to repetitively do traditions and laws and rituals without much understanding to enslave, mind-control, conform to obeying without thinking, and to make predictable slave people who are robotic and controllable and can be possessed by demon spirits. They are negative. Everything that Satan does is a copy of God, but they are negative and opposite of God. The Illuminati wants to create predictable, robotic, and mind-controllable slaves, and they fear things that happen unpredictably, so they try to make everyone conform to their systems and viewpoints. Satan and the reptilian Illuminati bloodlines are all about control of the world to their agenda and final New World Order slavery goal.

God has shown me how these Illuminati reptilian Nephilim homosexual orgy men gang sodomize human men, just like the men in Sodomy and Gomorrah; and how the Illuminati feminist Wicca witches rape human women. These feminist activists are Wiccan witches and witches are reptilian hybrid descendents of the Nephilim—Satan’s reptilian genes. They have magical demonic powers handed down through their fallen angel ancestors. This is why the feminists think and behave and kill like their Nephilim giant ancestors like Goliath, who ate humans, skinned them alive and ripped their limbs off; and so these Wiccan witches in these modern days also sacrifice children in their satanic rituals and eat them, because they are reptilian hybrid creatures and not humans. They are lesbians and homosexuals, and do many things that are not human, and completely opposite of God’s creation. For this reason, these feminists have values and thinking and violent behavior that are completely opposite of God’s holy precepts and values, and they conduct satanic witchcraft, and kill so many adults and infants and fetuses: it is because they are not humans, but they are more reptilian in nature, since they are descendents of the Nephilim perverted serpent genes of the fallen angels who have been imprisoned in Tartarus. Jezebel whom these Western Christianity religious people worship was a feminist and witch and Nephilim reptilian. The Nephilim vampires have fangs, because they are like snakes. They possess superhuman abilities, but do not have souls, so these demonic spirits are the walking dead.

These Illuminati reptilian feminist activists make it look like they fight for human women’s equality on the surface, but they kill human women and sell human women into slavery and eat human young girls by feasting on their flesh and blood in their satanic rituals. This angers me with the holy anger of God. Women should be cherished, honored, valued more than all the jewels of the world, respected, protected, taken care of, and loved by Christ’s love, as the weaker vessel, even if a man has to sacrifice his own life for the bride; just as Christ the Groom gave His life for His Bride (the Christian believer). Though it was wrong, Adam decided to eat the apple to join Eve because of his overflowing love for her, rather than let Eve face the consequences of sin alone, and thereby, he allowed for the seed of man to continue down the lineage to bring in due time our Lord Christ our Savior and bring forth the human race. At the massive rate these feminist activists are exterminating human women, and replacing them with Nephilim reptilian hybrid female clone witch feminists into our society, there will soon be no human women left on this earth, in accordance with their Satan’s plan, if God did not intervene. All of mankind would be replaced with Satan’s serpent seed, just as it was in Noah’s flood’s days, when Noah and his family were the only humans left, since all the other humans were eaten, satanic ritual sacrificed, raped to bear reptilian hybrids, ripped to pieces, skinned alive or genetically modified into Frankenstein monsters by these reptilian vampire race who had supernatural demonic powers. God saw that it was living hell on earth because of Satan’s fallen angels and their Nephilim offspring, so God sent the flood to wipe out the Nephilim and chimera monsters, and restarted the earth with Noah’s human genes.

These reptilian feminist activist Nephilim continuously make Hollywood movies with their Illuminati witch actresses saying, “men are violent because of testosterone,” but Satan is the greatest hypocrite, because these reptilian feminists are not only dismembering and aborting millions of fetuses every single day in their Illuminati genocide plan mass extermination abortion clinics, but they are cannibalizing live human children’s bodies in their feminist witch Satanist rituals. These ignorant human women idolize feminist leaders like Hillary Clinton as the fighter for women’s equality, but she is just a shape-shifted, disguised reptilian descendent witch who sacrifices and eats tons of children and women. The human men are much more peaceful and respectful toward others and gentlemanly like Jesus is, compared to these reptilian feminist leaders’ Nephilim giant ancestors who ripped human limbs apart, skinned humans alive, and ate humans. Satan’s people are always hypocrites in extreme ways, and that is why Jesus called these Edomite fake-Jew Pharisee leaders of Israel as hypocrites. I will never be elected a president or prime minister or even mayor, because I speak the Torah Truth boldly without compromise. Moreover, the Illuminati Satanists and Nephilim demons try to kill me instead. In the Illuminati Hollywood movies, a man who strikes a woman is depicted as violent and evil; and a woman who slaps a man is considered justified, since the man is depicted as being evil and deserving such violence: a Westerner who does not realize this brainwashing and mind-control of the Illuminati media is truly brain-dead, and deserves to be exterminated by the Illuminati. The reptilian descendent feminist witches have taken over all the Hollywood actresses and Hollywood writers and Hollywood producers’ jobs, and monopolized the feminist occult Molech propaganda mind-control Hollywood and television world to brainwash the human women and drag them into the Lake of Fire with them.

These places which are called haunted houses have a lot of demonic activity. You will find sketches of Moloch in these apartments from previous tenants, because the previous tenants are Illuminati Satanist abortion clinic doctors or witchdoctors, who used to conduct abortion in their homes. These abortions by the feminists who are reptilian witches is a form of their Satanist worship live child sacrifice ritual, and that is why they are fanatic feminist activists, in order to protect their black magic worship rituals of the fallen angel Molech; and not for women’s pro-choice rights, since they kill and eat women and girls in their rituals. Satan’s people are the greatest hypocrites and deceivers of ignorant women who are manipulated through this so-called satanic women’s liberation movement scam of mankind. The most pride and sinful women are led away by these doctrines of demons and witchcraft spell of the reptilian hybrids, because of the pride and evil of their hearts.

In nations with more reptilian hybrid Nephilim witches that have been replaced with human women, you will find a direct proportionate number of feminists and deliberate Illuminati media Jezebel reptilian witchcraft spell brainwash in those nations. There are two types of Nephilim reptilian clones that they produce: one that is raised from infancy, and another that is produced as an adult that is already mature. This is why the Western Illuminati’s controlled nations have an increased number of these reptilian witches or feminist activists. They have colonized weaker nations and extended their Illuminati powers throughout the globe, such as Singapore and the New World or America (often at the expense of wiping out the indigenous races whom they consider inferior colored people). This is not new, but it has always been the agenda of the Western Illuminati. Therefore, in order to carry out this mass genocide of colored people first, and then later, all human Caucasian people, they need to create a New World Order with the Anti-Christ in control through a police state controlled by the reptilian elite. This is why they had to blow up the 9.11 twin towers to create panic among the ignorant human masses, in order to blame it on the fanatic Muslims and create a homeland security police force and martial law systems to prepare for taking over the world. They will use their Freemason henchmen, such as their puppet Korean prime ministers of Japan and Korean politicians of Japan to further this agenda, because they know the Japanese will hesitate to exterminate their own race. This is why they are desperately trying to extend their control over Middle Eastern nations like Egypt, Libya, Saudi Arabia, Syria, etc., through their Western Illuminati occult organizations like the Muslim Brotherhood, and other nations in Asia and Africa and South America, in order to create this genocide instrument called their New World Order police state. By invading these non-New World Order nations or toppling these dictators, they can place their NATO Western Illuminati armies into these nations to control them or their Muslim Brotherhood Freemason puppets in power over these nations, and take over neutral nations and areas from the Eastern Illuminati.

These Western Illuminati world leaders do not have human souls, but since they are reptilian DNA Nephilim, they are embodied demon spirits, so they are carrying out Satan’s agenda on the earth; and obviously, these Nephilim’s thinking and values are that of their father the devil and his fallen angels. They do not like Asian human women because they are more feminine, and Western men are attracted to more feminine women, so they have to make all these Illuminati Hollywood movies and television programs to indoctrinate every day and night to brainwash their Western member nations’ young boys and male infants to see strong, feminist, self-willed, Amazoness, reptilian witches as attractive and something to be sought after more than their so-called feminine, weak, inferior, human women. What the Illuminati calls the “ignorant masses” are truly stupid in many ways since they do not have the Holy Spirit, so they are easily brainwashed and mind-controlled to see these reptilian feminist female characters and mentality as attractive and preferable over human women. This is a demonic witchcraft spell that is placed on heathen non-believers who are not under the protection of God’s Holy Spirit. God says that since they rejected Christ Jesus who is the Torah Truth, He has handed them over to a strong delusion of the devil. This mind-control of global populations is both physical through media and schools and reptilian infiltration into human society, but it is also supernatural through witchcraft black magic spells and Satanic prayers and the fallen angels’ help. This is why the U.S. and Western nations are saturated with Illuminati Christian churches brainwashing and mind-controlling these religious carnal lukewarm Christians with Jezebel’s feminist and reptilian witch doctrines. If I God’s apostle teach the this Torah Truth to God’s people, Satan and his fallen angels mobilize tens of thousands of CIA and Satanists and feminists and witches and homosexual orgy Satanists and Freemasons and Koreans and mafia and street gangs and homeless and every helicopter and unmanned predator drones and F-15s and dozens of trucks to gang stalk me to try to kill me. How foolish Satan and his fallen angels are to think that they can come against the elect of God.

There are many reasons for the Western Illuminati’s decision to exterminate all Asians first, but among them are jealousy (if they were not jealous of oriental women, they would not find always the most unattractive and Mongul-looking oriental actresses for their Western Illuminati movies every time—it is only when people are conscious of self-beauty and feel threatened do they take such animal-level actions), because the Aryan’s will not have any race that is superior in any aspect whether it is intellect or beauty or youth or dexterity or military power or economic abilities or population number superiority, etc.; and therefore, the Western Illuminati Edomite Aryan Nazi mentality of a superior race detests the genetic facts that Asians often look ten years younger than Caucasians or are more adept at fine detailed crafts; and there are also things such as the threat of the Chinese superior numbers and military land forces that need to be exterminated secretly under the scene; and what better way to kill two birds with one stone than by destroying the Asian genes of reproductive fertility and increasing future handicapped children’s populations who will be useless in terms of military service and a burden on society just like land mines create handicap burdens on an enemy army; and destroying the Asian genes of youth and beauty genes, as well as other things as sheer populations numbers superiority by using every means possible, such as nuclear power plant sabotage bombings to spread radiation throughout Asia, underwater tidal wave nuclear blast radiation dispersion to pollute Asian seafood sources (since radiation causes destruction of DNAs and creates cell deterioration and aging and deformed future generations), reduction of the Chinese population and army, extortion of Japanese national money by nuclear and tidal wave terrorist threats, SARS viruses that only kill people with Asian genes, etc., etc., etc., to just name a few of their hundreds of plans to genocide the Asian race. The Nephilim and fallen angels are very intelligent and brutal creatures.

The Western Illuminati criminal world elite Zionist Nazi Rothchild Edomites executed 16,000 Japanese men, women and children (ten lost tribes of Israel) in the 3.11 nuclear bomb tidal wave, as well as mass disaster killings in other areas of Asia, just like they executed six million Jews (two tribes of Israel) in Nazi concentration camps (these Nazi’s descendents in the CIA are currently creating a lot of modern FEMA Nazi execution Illuminati concentration camps in preparation for their NWO), because they are upset at the Eastern Illuminati for supporting the non-Western-Illuminati non-New-World-Order nations. The Western Illuminati cabal mafia caused the Iran-Iraq war. The Iranians kicked the Western Illuminati and their puppet government out of Iran. The Western Illuminati is now trying to take over Syria, in order to place their New World Order puppet government there, too. The Western Illuminati is desperately trying to create this New World Order one-world government martial law dictatorship under their Anti-Christ (the New Roman Empire), which is a required step in the mass execution of all non-reptilian human beings (95% of the world population)—the non-Aryan race, so that they can reseed the world with their reptilian witch hybrid people and half-animal half-human Nephilim, just like in the times of Noah’s flood. They teach a lie to their Satanist Illuminati human servants in their secret occult societies that Atlantis was a highly advanced paradise which they are trying to establish again in these last days and that their fathers the aliens (fallen angels) are benevolent and not malevolent creatures, but they hide the fact that it was living hell on this earth when the Nephilim reptilian hybrids tortured, massacred, and ate humans in the Atlantis days of Noah’s flood—terrible enough that God had to wipe out the Nephilim with the flood.

The mentality of the Nazi scientists and Nazi Aryan political leaders’ descendents who were invited and incorporated into the Western nations’ positions of power and leadership right after World War 2 have not changed (since both the Allied and Nazi regimes were all controlled by the same Western Illuminati cabal gangster organization, in order to create the second of their three world wars to bring in the New World Order of the reptilian Nephilim), and it is still the same occult Mystery Babylon religion philosophy (thousands of years old Brotherhood of the Snake religion) and goal that has been closely guarded and adhered to for hundreds of reptilian Aryan generations—the witches. This is one of the reasons why the most secretive Asian organizations, such as the White Dragon Society, that normally stays undercover, has risen up to exterminate every trace and descendent of the Western Illuminati members with their 60,000 ninja assassins. Many people are ignorant, but groups like the triads are much, much more powerful than the mafia. This is why the Western Illuminati are having meetings and secretive councils behind closed doors to discuss how to make these Eastern Illuminati secret societies and their Western allies such as the White Hat faction believe that they want peace and reconciliation with them by suing for fake peace, while in the background, they plot to develop new creative secretive ways to genocide the Asians and Slavs and Africans and South Americans and Middle Easterners and Southeast Asians and Indians and human Caucasians, etc., under the scene, which will not be detected or noticed or tracked, next time. Their goals and hearts will never change, and they will not repent of their sins for they are reptilians and seeds of Satan. They will use every evil tactic in their book of Satanist black magic to deceive, back-stab, betray, hide, manipulate, and plot, in order to carry out their ultimate plan of the genocide extermination of the three groups: Christians and Jews first (not religious Christians, but real Christians), colored people simultaneously, and eventually, those of the human non-reptilian race that include their own Illuminati member servants and human freemason members. Those who are foolish will be deceived, but God sees all things, and He knows the secret plots and schemes of the devil and his competing factions.

In every Illuminati’s Hollywood movie, you will always see a scene of Western women slapping men and yelling at them, because this is the value and belief that the feminist witch occultists Nephilim want to brainwash in the minds and hearts of the human women, in order to make the human women lose God’s spiritual protection, so that they can be fully possessed by demonic spirits to become feminist activists and Satanist Wicca witches and the modern day typical Western church going women. The lure of Satan has always been pride, power, equality, independence and rebellion, and refusal to submit to God’s authority. Satan knows that this Western Satanist Babylonian values appeal to women’s hearts and self-righteousness prides, in the form of deceptive women’s liberation and women’s equality, which Satan does not tell them will in the end bring about death and the Lake of Fire and God’s wrath upon them. The reptilian hybrid feminist activists want to take as many human women down to the Lake of Fire, as possible, with them. The bodied Nephilim and disembodied demons know that they are going to be thrown into the Lake of Fire by God, so they want to take as many humans with them as possible. There is a spiritual war for the souls of humans. Satan will use every deception and lie possible through his feminists and witches and reptilian Nephilim propaganda ministers to draw as many humans away from God as possible. Naturally, Satan hates God so he hates humans and women; whereas, Christians love God, so they love God’s humans and women. Christians hate Nephilim clones and the demons who live inside them, for God hates perverted Frankenstein monsters and demons. To the Satanists and reptilian Nephilim demons in human form, a strong and fighting and independent woman is beautiful, because to Satan and all who do evil, their value system is the complete opposite of the Holy God, and evil is good and good is evil to them. These fallen angels take human form, also. The seraphim are serpentine angelic creatures.

The Illuminati movies’ brainwashing feminist witches Nephilim hybrids actresses are always yelling and screaming in their Hollywood movies, “What about me, how do you think I feel!” and “You know what I had to go through!” and “I’ve had it up to here, my life is a mess because of you!” and “You haven’t given me anything, what about me!” Satan and his daughters have a “I, I, I, me, me, me, my, my, my…criticize you…blame you…yell at you…scream at you…” mentality. This is the evil End Times Western women, and their Jezebel spirit that controls their minds and hearts—an evil demonic spirit possession. Those who practice feminism practice Jezebel’s witchcraft, and consequently, get possessed by demons. The more sinful, the more the demonic spirits control their mind and body, and the demon possession gets worse, and the more they exhibit the devil’s nature. In contrast, the women of God say, “Master and lord of our house, what can I do to serve you better?” and “If there is any wrong in me, examine my heart so that I can repent, and be a better servant and wife, dear husband,” and “I will follow you, even if it means sacrificing my entire lifestyle, convenience, career and very breath, my beloved groom,” and “You do not have to worry about me, but please tell me what I can do for you, my dear husband?” They have a “you, you, you, yours, yours, yours…it’s all about you and not me…serve you…give you…sacrifice myself in silence and respect toward you as the master of our house…” attitude. Since God’s women have pretty much been made extinct from the church by Satan’s brainwashing and media/educational mind control, there are no such women in the Western society anymore—which will give us an indication of how close we are to God’s judgment wrath being poured out upon this utterly evil world and rebellious mankind. This is how we the Bride of Christ (real born-again Church Saints) should behave toward God: instead of saying, “God, how do you think I feel, you and your men make me sick!”, we should be saying, “Lord, I am your servant, what can I do to serve and please you, for you are my Master?!”

The witches came out in mass to try to kill me, God’s apostle and prophet, but instead, God protected me, and brought plague upon them, and returned their evil curses and spells back upon their heads a hundred times more. These Nephilim descendent reptilian witch feminists are only bringing more wrath of God upon themselves and suffering upon themselves, just like their predecessor Jezebel did. The Illuminati’s feminists are more cold-blooded like their father Satan’s reptilian genes than human genes, so that is why they can do cold-blooded live child witch sacrifice rituals, and kill hundreds of thousands of children. You can see that many of these feminists witches are more demonic reptilian than human in their behavior, speech, demeanor, face and eyes. If a person is a daughter of Satan, naturally, they will have Satan’s behavior, speech, demeanor, face and eyes. This is why they are called witches, and are not of the original Adam’s genes that God created in the Garden of Eden. These reptilian witches have inherited the demonic powers from their fallen angel DNAs, which they call spells and telepathy and magical powers.

In the Illuminati Satanist’s Hollywood movies, these arrogant, obnoxious, egotistical, feminist Nephilim witch female characters are made to look attractive and desirable, as the male characters all chase after them, are attracted to them, and beg for their forgiveness so that they can restore their relationship with them. They always commit fornication or adultery with the male character in the movie. In every single Illuminati Hollywood movie and television program, it brainwashes the viewers in the Satanist view that powerful, strong women is something good, and weak, crying men is something good. This is not just physical mind control by the devil, but it is a demonic witchcraft spell that is working, supernaturally. This is the devil’s brainwash of the dumbed down populace by constantly feeding them this image over and over and over and over and over again on their Hollywood movies and television programs and schools and colleges and literature and media and Oprah Winfrey show hosts. The Nazis said that if you feed the people a lie over and over again, they will believe it sooner or later as the truth. You see a very evil, brainwashed, feminist, Jezebelian society and populace in the United States after the post 1960s “Flower Children” generation that is ripe for judgment by God. Every Illuminati movie is designed by Satan to brainwash the dumbed down populace to usurp God and men who He has placed in authority over the family. In every Illuminati movie you see the fathers and husbands constantly apologizing to the wives and daughters for being an evil father and husband, and promising to submit to their wives and daughters from now on. It is a mind control to make foolish people believe in a weak father and husband and male character, and instill in women a sense of being more superior in ethics and a position of authority and holding the power over men. It is subliminal, but it is quite effective in mind controlling foolish heathen unbelievers and religious carnal Christians. This is how Satan destroys society and order and God’s spiritual protection. So, the religious Christians get sick, get into accidents, and struggle financially, because they think like the heathens and how the Illuminati want them to believe—the Illuminati’s outlook on the world. Whatever that person believes is what that person’s reality and life becomes, whether it is God’s truth or Satan’s lie.

So, until Jesus returns to set up His holy Millennial Kingdom, you will continue to see more and more Illuminati Hollywood movies with Nephilim women kicking men’s genitals, which is a symbol to them of God’s given authority and order; and you will see Western women slapping and yelling at men as if they were brute inferior animals who are savages with lower morals, and you will see many human women being mind controlled by this satanic philosophy and being sent to hell after their death. God does not tolerate insubordinations of His system of authority, and in a way, blasphemy of His creation, which represent His holiness. In other words, you cannot slap and yell at a governor whom the king has appointed to have authority over you, and expect not to be thrown into prison, since a lack of godly respect for men is a disrespect toward God. I speak in ways so that all humans can understand the Torah Truth and the Word of God. It is simple and God expects only obedience. Every Western woman must decide who they will honor—God or the devil. The place where they will spend eternity will depend on that. Until Satan is chained up and thrown into the abyss, you will continue to see many Western churches and hippy rogue pastors teaching Babylon’s Satanism Jezebel doctrines to as many human women as they can, and many of these religious Christian women will be destroyed. Who do they think they are fooling? Surely, God cannot be fooled. So, they are only fooling themselves with Satan’s Western values. Repent, and make straight the path of the Lord!

This is what you see in a satanic society, such as that of the ancient Atlantis Satanist civilization of Noah’s flood’s times or that of the modern day Western society in the English-speaking and Germanic-Nordic nations (nations controlled by the Western Illuminati’s reptilian Nephilim and Rothchild family royalties): the wife always tells the husband what to do and is in-charge of the family, so the children start to look down upon the father, too, and disrespect him. This takes away the spiritual blessing of God from that family, and you have Satan move into that family spiritually. Then, the children grow up to their rebellious teenage age, where the mother can no longer control them, and the children run to narcotics or alcohol or crime or street gangs or teenage pregnancy. The children grow up to be depraved, and they bear grandchildren who are equally depraved at an early teenage age. The wife loves money so she has a full time career job, and so she feels she does not need a husband anymore, so sixty percent of Western families dump the husband. The husbands do not like their masculine, strong-willed, Amazoness Western wives, so they flirt with other women who are more nicer. Then, the parents get divorced, and since the mother has to work for a living and is always gone from the house after school, the children come home to an empty house alone with divorced Western parents, or they hang out with other troubled, angered children in gangs who have broken dysfunctional families. In the Western post 1960s “Flower Children” descendents culture, these Illuminati Satanist reptilian feminist witches have started what is called a divorce party to celebrate divorce, with divorce cakes that have deceased groom figures on top of them, marriage ring coffins, broken divorce rings, toasts, etc., in very typical feminist witch Illuminati style. To the reptilians, animalistic sex and breeding (romantic love animal instinct) is their form of love just like their reptilian ancestors, and God’s marriage union and unconditional love is something to be ridiculed and scorned.

This is how Satan corrupts the civilization, and this is why his reptilian witches have started the feminist movement to break the family by making the woman the leader or equal participant in the family, instead of the husband making the decisions and keeping the authority. Just imagine if Satan and his fallen angels, all of a sudden one day, said that they do not want to submit to God’s authority anymore, or to the archangels, and they want to become equal with God, or even wear the man’s pants in the house or sit on God’s throne in heaven. It would be chaos, and there would be much satanic evil in the world. Just imagine if Adam and Eve one day said that they want to be in-charge of themselves and the Garden of Eden, so they want to be equal with God and decide to eat of the fruit of the tree of knowledge, in order to be God themselves. What suffering and sin and a fallen world would that bring into civilization. Just imagine if all the soldiers decided that they want to be equal with the officers, so they are going to take over the army all of a sudden one day, and no one is in-charge of the army. What kind of army would you have—and would it not be destroyed by the enemy? Just imagine if all the employees said that they do not want to be employees anymore, but they have all decided to be the president of the company, all of a sudden one day. What kind of business success will that bring or chaos? If all the school children decided one day that they all want to be the principal and teacher, and they are now equal to the faculty, so they will make the decision from now on, what kind of a civilization would we have? What if all the people decided that they wanted to be the president or king or prime minister, and no one wanted to be a citizen anymore, but everyone wanted to be the king? You would have seven billion kings, and what would happen to the society? If all the dogs decided one day that they want to be the boss of the family, all of a sudden, they would bite their masters, rip the furniture apart, and make the humans their slaves. If the woman decided she was equal with man one day, all of a sudden, or started being in-charge of the family, what kind of a civilization would we have? To say it is not permissible in one situation, but it is permissible in another situation because Satan has said so through his media and propaganda and Illuminati education mind-control is a complete hypocrisy. Do you see the foolishness of a satanic pagan civilization where God’s family unit and order of authority no longer exists, since the family order of authority is the very core of a civilization’s godliness and spirituality, because in the family unit are created the future generations of humans who will decide what is right and wrong and ethical in a society; and given the Illuminati’s Nephilim reptilian witches feminist Jezebel philosophy on life, and a society where these reptilian witch descendents control all the career jobs of politicians and professors and media leaders and Hollywood writers who will breed the next generation of post-1960s sons with their satanic ideologies, since they are the ones who pursue the career positions that decide all these policies of a society, it will create a reptilian vampire witch society of Satanist feminist values, such as we see in modern day Western civilization that is ripe for judgment or that of the ancient Atlantis civilization that God judged with the flood. Each man of each family must submit to Christ and give accountability just like each king of each nation must submit to God and give accountability, and each woman must submit to the man, and each child must submit to the woman, and each dog must submit to the child. I speak so that any child can understand the Torah Truth of God. If you decide to join God’s company, you need to follow God’s employee rules, or else, you can go and join Satan’s company. When this order of authority in the family is disrespected, then a spiritual dysfunctional family ensues, and then it leads to societies where men dress up in skimpy women’s clothes and parade down streets as they have sex with other homosexual men, just like in Sodomy and Gomorrah. The root of the problem begins with disrespect toward God’s precepts and blessings, and that is why Satan uses feminism through his witches and their spells upon society.

When all these feminist Nephilim reptilian hybrid witches are pursuing career jobs as the policy makers of a society, then you have a quick demise of a nation and civilization and world into a Nephilim reptilian witch Western value society. This breeds all kinds of evil, just like when the reptilian Nephilim giants in Noah’s days took over the world, and made it a living hell. We see an End Times world where even the church members are doing satanic things like tattooing and rock music and going to Disneyland and wives equal with husbands and women taking church authority. What would God think, if He looked down and saw people being mind-controlled by the Nephilim illegitimate creatures to do all these evil things on the earth? This world is no longer a sane world, but it is a crazy circus of clowns run by the Illuminati Nephilim in key positions of policy making and mind-control school/media/movies. As for you the 144,000 Jewish Remnant, you know what I talk about for you follow the Lord Jesus, but as for these religious Christians in title only, the Torah Truth that we teach goes in one ear and out the other. It does not affect them, and they do not teach it, though they have heard the truth. They could care less for the Torah Truth, since they could care less for the Lord, not alone prepared to die for the Torah Truth who is Christ and who is the Word. Rather than the Lord, they agree with the Nephilim witches. The Word of God Torah Truth causes one of two things: the lukewarm fake Christian hears the truth and nods, while the real born-again Christian takes action and teaches the truth. Who is the true servant of God who loves Him so he loves His people, so that he feeds the flock? Would a person who claims to be the Good Shepherd’s servant see a flock that is misled by the Illuminati wolves and starving for the Torah Truth, just ignore the Torah Truth and go about his usual business? I tell you such a person is an evil servant, who deserves to be burned with the weeds and tare. What kind of a love is that? Certainly not God’s love. However, you the 144,000 Jewish Remnant will be full of God’s Spirit, and you will teach these things that we the apostles have taught you, for you are the faithful remnant chosen before creation to do God’s righteousness. Glory to Him who lives forevermore!

These religious Christians are very self-minded and selfish, and a good example of that is when there is a crisis, they buy out all the groceries in the supermarket for their own families, instead of trusting God. They say, “Oh, my God!” or “Holy, Jesus Christ!” or “Help me, Lord!” and say that they believe in God, but they believe in a different christ, the Anti-Christ. When a brother is being persecuted, one hundred percent of the time, these religious carnal lukewarm Christians will say that the Holy Spirit is telling them to hand the situation over to their Illuminati Jezebel pastor and dump the brother and the problem over to another person like Pontius Pilate, because they are afraid that their genetic descendent family will be harmed also by the Illuminati and the devil. Then, they go home, sit on their sofa, grab a drink, and breathe a sigh of relief that they never got involved or their church involved with the persecuted brother and God’s apostle. Then, the next day, they go to their routine secular jobs practicing medical witchcraft or selling human insurance programs or doing secretarial work for their religious institution that earn them a comfortable stable living, and forget everything, and take joy in breeding more genetic descendents who will be destroyed in the soon coming Tribulation Age. What kind of a fool sees an injured good Samaritan, and says to him, “Oh, I pray for you because that is the best thing to do than anything else we can do, and I will refer you to our Illuminati spy pastor of our church, so that he can decide what to do for you. Do not worry, it is better to die and be with Christ, instead of serving the Lord by helping your brothers on this earth and teaching them as a prophet and apostle, and the worst thing that can happen is you can die for Christ. It’s a privilege. God will take care of you, I know.” What a hypocrite! These religious Christians and their religious Illuminati spy Pharisee pastors have a form of religious Christianity, but not the Holy Spirit. I say help the injured good Samaritan or the brother being persecuted, house them, bandage them, offer food (do not complain that the gas bill went up and attack the brother or bully/power harass/abuse and persecute the good Samaritan because you now feel a sense of power over him like a hypocrite and starve him), clothe him, turn on the heater if he is freezing to death, rather than praying like a witchdoctor and referring the victim to the Pharisee Sanhedrin Committee minister to take care of the situation. These religious Christians talk nice Christian words, and hug and smile like the other Westerners, but they love their lives more than the Lord. They have an Illuminati created fake god and a fake christ and a fake Christianity, who they met in one of these Illuminati created church’s Jezebel Christian rock concert satanic worship services through emotions and witchcraft and mind control. It is not the God and Lord Jesus Christ whom we preach and are persecuted for. These religious lukewarm Christians make me nauseas and want to vomit. Everything they do, think and speak is preposterous—it is an Illuminati created fake Christianity religion that allows for that wicked woman Jezebel’s Western doctrines of Hellenism and Babylon to reside and dominate. It is witchcraft Christianity and Jezebel always was a reptilian witch and feminist.

As I have taught you, dear 144,000 Jewish Remnant brethren, Satan’s throne moved from Babylon to Greece, and then, from Greece to the Vatican. The Vatican is the headquarters of Satanism and the Great Harlot, as you can see from the statue of Lucifer in the Vatican underground and other Satanist idols in the Catholic headquarters, as I have wrote in my book to you. All the originators of modern day feminist Western values and Western thinking originated with the Satanists of the Mystery Babylon religion of Satanism and the thousands of years old Brotherhood of the Snake which is Hellenism, such as Aristotle and Socrates and Plato who used drugs to conduct witchcraft to receive guidance and teachings from Satan’s fallen angels whom they called Roman gods. This is the modern day Western philosophy and Western values of ancient Greece and Satanism they follow. This is why every Westerner who think and live by Western values of Jezebel women’s equality and Western medical profession and Western sexual freedom and Western freemason democratic system of disguised slavery and Western Wall Street banking business, in reality is conducting witchcraft of Satanism and Satan worship. How then can a Westerner brought up in an Edomite reptilian Nephilim society be saved or an Easterner brought up in a Korean Taoist Confucian reptilian society of hierarchy-oriented, family-oriented, group-oriented, tradition-oriented, legalistic custom conformity oriented typical Illuminati culture be saved? It is only through the Torah Truth of Christ that sets a man free from evil and the power of Satanism of this world and the sin mind. The ridiculous thing is that the religious lukewarm Christians who do not have the Holy Spirit adhere to these Western values taught and practiced in the Illuminati’s created Western Christian churches. They are taught these evil Satanist witchcraft values from their parents and reptilian Nephilim national leaders and community leaders and school leaders and the reptilian hybrid Nephilim who have taken over all major parts of Western society, and Hollywood movies and television are great witchcraft tools for the reptilian witches to cast spells on the populace. This is black magic or demonic control of an entire nation and public. The sad fact is they are so blinded and controlled by Satan and his Illuminati that they think we God’s apostles teach nonsense and speak gibberish, since God’s Torah Truth and God’s wisdom sounds like foolishness to those who are perishing and headed to hell. It is only the elect few—the real born-again spiritual Church Saints (true Bride of Christ) remnant and you the 144,000 Jewish Remnant—who are God’s flock who recognize the Good Shepherd’s voice and come to Him and are saved from the coming Tribulation Age. There are more who will perish in the coming Anti-Christ’s persecution than those who will be hidden from it by our Lord.

The religious carnal lukewarm Illuminati infiltrator Christian pastors teach that women are equal with men, so they lose God’s spiritual protection; so, they end up being misled by these Jezebel Christianity worshipping feminist effeminate pastors who teach that rock and roll Christian satanic music is alright, so Satan’s musical frequency waves disrupts their bodies’ natural vibration frequency since our bodies are made of electromagnetic sound and it makes them sick with all kinds of diseases; so then, these post 1960s “Flower Children generation” “Bible Answer Man” hippy rogue pastors and their Illuminati spy Pharisee pastors teach that they should go to the Babylonian witchcraft medical institutions for human medical treatment and witchcraft human medical drugs, so they end up being cut up surgically and more sick through drug poison and they die. Sin is a chain reaction, and one sin leads to another sin, and ultimately death, my dear brethren. The medical profession and medical industry is one of the biggest scam swindling jobs ever developed by Satan in the human world. (The disgusting Illuminati spy Jezebel’s effeminate pastors vehemently endorse and try to propaganda convince the religious Christians that medical institutions and their Babylonian witchdoctors and their pharmaceutical drug narcotic witchcraft has its rightful place in the Western lukewarm religious churches and church people’s health, and they despise us God’s apostles who teach the Torah Truth against them.)

This is the plight of the religious carnal lukewarm Western Jezebel value satanic post-1960s Hellenistic “Flower Children” Laodicea End Times church age apostate religious Christians. When asked how many people are sick or dying, 50% of the church members raise their hands, and it is because they refuse to acknowledge God’s Torah Truth: the women refuse to wear head coverings; the women continue to stubbornly wear men’s trousers; the men continue to go to their Christian satanic rock concerts; the families continue to go to their medical institutions for healing; they continue to buy human health insurance and retirement plans; they continue to scream and yell patriotic nationalistic slogans in their churches; they continue to tattoo and pierce their ears imitating the Satanist pagans; they ridicule God’s authoritative order by putting women in places of church authority; they continue to desperately hunt for marriage partners in church and teach them to settle in a secular job and breed animalistic instinct genetic descendents instead of carrying out the Great Commission to all the world; they pass around offering bags to collect Old Testament tithes under the law to the Illuminati churches and the Illuminati pastors’ fat purses to pay for their nice desks in their pastor’s offices and nice homes and nice cars and even pastor’s salaries; they tell them to get human Christian seminary degrees that teach religious cemetery satanic lies; they tell them to get human Hellenistic philosophy Western Christian counseling; they make their kids go to Disneyland and watch Disney satanic movies; they teach that watching nudity is lust and they will burn in hell with damnation so they end up going off to try to release their natural sex drive build up by committing fornication and adultery or marrying; they eat their Western food steaks and ice cream and become obese and look like water buffalos; they continue to be brainwashed by these smiling hugging Illuminati Satanist spy hippy rogue pastors; they continue to ridicule and scorn God’s apostles’ teachings; they continue to scorn God’s apostles’ Torah Truth teachings about the reptilian hybrid Illuminati feminist witches’ vampire bloodlines and UFO secret base Nephilim genetic experiments and Illuminati tidal wave 9.11 terrorist attacks and tens of thousands of Illuminati child live sacrifices every year as just mere conspiracy theories by God’s crazy apostles; they elect the Anti Christ Nephilim into office thinking that he is a charismatic young leader who can change the U.S. economy for good; their women talk to the men as if they are their equals or even subordinates; they are busy running around breeding and rearing their genetic descendents instead of feeding the flock and investing in the true spiritual family worldwide; they continue to encourage their church members to become members in these social websites like FaceBook to enter all their private information for the Anti-Christ’s FEMA camp execution teams; they continue to kick us apostles out of their churches as heretics and refuse to help persecuted apostles in fear for their own church congregations; they continue to spread their Illuminati Korean Taoist Confucian culture Christianity of the hierarchical Nicholaiatans and congregate only within their animalistic genetic ethnic church congregation gangs and follow their vain narrow human cultural thinking; they continue to practice their voodoo African charismatic Christianity in their churches with African beat witchdoctor yelling gospel singing and jungle-pagan stomping; they continue to befriend these Catholic Mystery Babylon religion Satanist Illuminati church worshippers and pagan Roman god ritual people and celebrate their satanic pagan Western Christmas and Halloween and Easter Babylonian Isis Asherah rituals; they continue to worship their Queen of Heaven Harlot Mother Earth Gaea of Satan through environmental conservation church plastic bag recycling programs and global-warming Illuminati farce campaigns and save the whales movements; they have their donut and coffee church services with their Western religious Illuminati-created pseudo-Christian ethical teachings, just like the Buddhists and Hindus and Muslims and Mormons and Jehovah’s Witnesses and other occult Illuminati’s Mystery Babylon religion branches have; they continue to spread Satan’s propaganda post-tribulation rapture theories and mid-tribulation rapture theories; they teach their Western Christian church members to settle in their comfortable secular jobs so that they can continue paying tithes to the churches and its religious vain Illuminati church activities; and they pass on their church pastor’s titles and Western Corporate Christianity church inheritance wealth to their animalistic genetic descendent sons and daughters who are not even saved or born-again but are only religious Christians; their church pastors allow all these reptilian witches to work as church staff and accept as church members all these Illuminati Satanist hit squad assassins and their families, while refusing to help God’s apostles whose lives are being sought after; these religious Christians are easily brainwashed by these Illuminati church spies and the devil who just befriended them two months ago, instead of believing their Christian brother and apostle who they have known for decades; these religious Christians are so ignorant and blind enough to even join their neighborhood Satan’s freemason occult organizations to meet other business people; these religious Christians steal money through becoming stock brokers; they write and sell Christian books and tapes and videos and God’s Word for money-making to further fatten their purses; they have their hippy rogue pastors church conference street gangs’ luxurious parties in their pastor’s homes; and these stiff-necked religious Western Christians refuse obstinately to return to the Torah Truth who is Christ and the giver of life. So, they deserve to be misled by the Illuminati Jezebel’s pastors, to get sick with disease, and to be thrown into the Tribulation Age of the Anti-Christ’s persecution. Lukewarm water is to be thrown out into the gutter.

On the flip side, these carnal lukewarm religious Christians are very legalistic and ritualistic: they tell you that you have to wear a suit and tie to church; they say you have to call the minister “sensei” or “great teacher”; they say you cannot use musical instruments in church except for an organ; they say you have to give ten percent tithes from your salary to the religious organization, and if you have a different opinion, they are afraid you will share it with other church members, so they tell you not to come to church; they say you have to be registered to a church for human accountability, so the Illuminati can have a list of all Christians worldwide; they say if you do not like rock and roll Christian music, you cannot come to church; they say if you do not approve of women’s equality, you cannot come to church; they say if the Illuminati Satanists are after your life, you cannot come to church; they say you need a seminary degree to be hired by a church as minister and need to have experience, just like a secular job; they say you need to go to a medical institution for healing; they force you to go up to the front altar for prayer; they expect you to stand up when someone walks up to the front altar; they force their children to go to a boring religious Sunday school Bible study, instead of teaching them the exciting Torah Truth and showing them the joy of living with Christ; they do their same legalistic routine Sunday service programs in their same order; they have their same repetitive prayers; they go through meaningless religious rituals and pomp; they crawl on their knees on thorns to show their arrogant humility to God that they do not need God’s grace, but that they can earn God’s mercy; they wave smoke containers and sprinkle holy water and have the same ancient hymns; they say you cannot look at nude humans but you must look at a monkey or a broom to release your sex drive, and lock yourself up in a monastery and shave your head and brew wine for society’s drunkards, so that you cannot be effective in sharing the gospel of salvation to anyone outside for this is what Satan wants, and surely not masturbate for you will be damned to hell; they only allow similar people into the church such as hippies and frown upon godly people as if they are hard headed square honest people; they tell you that you must go through the proper Korean chain of command before ever being able to talk to a pastor; they say you are messianic so you cannot eat fish or clams or pork, or else a lightning will strike you from above, and that you are bound by the law, and not under grace, for this is the Illuminati Christianity of Satan where Christ’s work means nothing; they say you have to make confessions to a Vatican spy priest who collects intelligence information on all the neighborhood people, instead of talking to God; they say the Christian worship service has to be done on the pagan Sunday morning and not on Saturday; they vehemently force their religious Christians to observe Christmas and Halloween and Easter on pagan days of Babylon in their churches; they make the highest donators sit at the head tables and front pews by keeping records of who gave how much to the church; they make policies to give retirement pensions to pastors; they preach sexual abstinence and other religious ethical teachings over and over again at least every other week, thinking that it will keep people sinless and Puritan, and make people feel they heard a good ethical sermon and feel good for the week having done their religious routines; they regimentally pass around their offering baskets to place guilt trips on people who do not give, because their religious Christians will not give if they do not pass out the baskets during the church service; they militarily use their holy church state owned radio companies to broadcast hatred and ridicule toward God’s apostles and God’s Torah Truth; they legalistically gather in their church conference Sanhedrin gangs to distribute hundreds of thousands of dollars of “golden parachute” money to their Pharisee members who transfer to other churches; etc.

(Continued to “The Secret Takeover of the Human Race – Second Letter”.)

The Secret Takeover of the Human Race – Second Letter

(Continued from “The Secret Takeover of the Human Race – First Letter”.)

This is why Satan will always make the carnal lukewarm religious Christians tell you to let their ungodly heathen friends stay in your house and steal or damage things, and not to confront them or have them reimburse damages, since they are guests in the house and you have to be a good witness for Christ. Satan knows this can inflict the most damage to you physically, as well as to the spiritual health of your home; and the way he does it is by using his religious Christians to enforce this Jezebel Satanist religious legalistic Western Christianity upon you. These religious Christians will become very angry and animalistic and attack you, instead of apologize to you, if you speak to their heathen friends who they introduced to you, about their sins and their need to repent and their need to reimburse damages done to your home or about items they stole. Brothers, your house is a sacred sanctuary of God, and you have a responsibility to protect it and manage the spiritual godliness of your household, and you should not let Satan enter your domain to ruin everything. This is Satan’s deception, and the deception of his Jezebel-worshipping servants the religious lukewarm Christians who do not have the Holy Spirit, so they live by good deeds, self-righteousness and fake perverted satanic religious piety, instead of the wisdom of the Holy Spirit. As I have taught you before, love is generous, hospitable, giving, kind and accommodating, but that does not mean that you allow Satan’s spies to abuse and harass and steal and damage and attack you

Satan will always tell religious Christians that they should let him arrest them and be tortured and killed, for it is the godly thing to do, and he will pull them into believing this form of reality and belief system of the Illuminati Satanists. Satan will also use his religious Christians to tell you not to disassociate with their heathen friends, who have been sent by Satan to conduct power harassment, abuse, attack, insult, dominate and degrade you, because you need to be a witness for Christ to them for them to get saved. Again, as you know through the Holy Spirit, this is a deception that Satan uses through his religious carnal lukewarm Christians who profess to be Christians. They will try to make you associate with all these ungodly, worst of the worst heathens who have been sent by Satan, to torment you, abuse you, and mistreat you, so that Satan can draw you into his negative low energy vibration of suffering, depression, sadness, fear, anguish, despair and anger. He accomplishes two objectives through this. First, this negative energy given off by you is food for him and his fallen angels. Second, it binds you to his evil people, so that you cannot carry out the Great Commission to all the world to the people whom God has prepared and are eagerly seeking the Torah Truth and Christ. What these religious Christians of Satan will do is to try to tie you up to the abuse by their ungodly heathen friends who could care less for God, and do not even want to have anything to do with God. If they were to be saved, it is not by your works, like the religious Christians make you believe it is through constant association and fellowshipping with these rogues, but it is God who will break their hearts, bring them to repentance, change their hearts, bring them to believe in the truth, and come into their hearts. Our job is to boldly share the gospel of Christ, and if they receive with joy, then feed them with the Word of God and disciple them. However, if they refuse to believe in the One who sent you, and they continue to act in their ungodly way by abusing you, power harassing you, and ordering you around, then kick the sand from your sandal at them and leave them, and go to people who will accept the Lord’s Torah Truth and His love with gratefulness and respect and hunger for the truth. It is God who will bring these people to you, and it is not Satan who will send these people to you through his religious Christians to obstruct you, and steal your time and energy and labor and money and spiritual health.

This is the reason why these carnal lukewarm religious Christians through their fake religious piety continue to do Bible studies for these convicts and Nephilim spies, and they get raped and robbed by them. They do not have the Holy Spirit, so they cannot hear the Holy Spirit’s leading, and they do not have the protection of the Holy Spirit. It is because they are religious people doing self-righteous religious work for religious organizations called Western Christianity of Jezebel, and they believe that they are the ones who can diligently argue or witness to a person to receive Christ. Even if such a person claims to have received Christ, they would soon drift away or become another religious Christian, because they do not have the Holy Spirit who is the spirit of Torah Truth. You have Satan using all of his Western Christianity churches doing many good deeds like feeding people, bandaging them, counseling them in human Christian counseling Hellenistic academic Western methods, doing Christian rock Satan worship witchcraft spell trance emotional concerts, selling at church bazaars raising money for environmental protection, etc., because Satan likes to keep his religious Christians thinking that they are doing all of these things for God, and it keeps them preoccupied from doing the real work for God, and it keeps their money tied down on these things, and it will help in deceiving many other religious Christians to do the same things. It is the godly thing to do to feed the poor and heal the sick, but that must be done case by case as the Holy Spirit leads you to do so, and it should not be institutionalized or systematized by Satan’s Western Christianity. And, first and foremost, what good are all these good deeds, if you do not introduce the Torah Truth to these heathen non-believers in the process, and if they do not find the Christ who will provide the food and the healing through a true relationship with Him? Satan can make you build dams and schools and feed porridge to African villages, and you spend your entire life doing these religious things for his Western Christianity, but what good will it do, if you do not make disciples of all men for Christ in all situations and all opportunities. Your work and your religion would be vain and meaningless like all the other religions, just like Satan is trying to make religious Christians do. Do not be deceived like these Western religious Christians, but follow the true Christ and the true life of Torah Truth which is being led and being free in the Holy Spirit. Live as I and the apostles and prophets of old have lived, and make our lives your examples, instead of following these religious people’s futile religious works and institutional programs and non-salvation-related good deeds.

Since you the 144,000 Jewish Remnant are led by the Holy Spirit, you will know what to do and who to see and where to go, for the Holy Spirit will lead you day to day, and He will bring you to the people and the place and tell you what to say and what to do. Do not be deceived by these religious Christians’ pious and nice-sounding deceptive religious activities and guilt-action-creating fake ethics / morality, to mislead you into meaningless expenditure of your valuable lives, but instead, have the Torah Truth who is the Holy Spirit, and do that deep gut feeling which you know is right and true and pure, which is the Holy Spirit of a sound mind. The religious Christians do not have the Holy Spirit, so they do not have a sound mind, and this is why they always, always go to Satan’s two sides of extremity: if you are getting stressed out because the religious Christians have told you to memorize 50 Bible verses every week, and read 20 Bible chapters every day, and wake up at 4:00 a.m. to go to a Korean church to pray for 6 hours, then just say goodbye to them and go bowling or fishing or have some fun in life and spend real time with God; and if you are a busy body or lazy or idle, then you should spend more time talking with Jesus while you are walking or study His Word and research His Torah Truth and pray for people more. God is a God of balance and order and logic and wisdom and love and a reasonable mind. Satan is the one who always gives two deceptive extremes that will catch you with one extreme if he misses with the other extreme. It is good to be radical and all the way for Christ that people may think you are crazy, but it is not good to be in Satan’s fanaticism or extremity. To distinguish what is from God and what is of Satan, this is why it is important to have the Holy Spirit of Torah Truth. If you need God’s wisdom, just ask Him for wisdom, so that you may do that which glorifies Him. If you are led by the Holy Spirit, it is impossible for Satan to mislead you. Everything that you do will have been God’s will, and He will bring you to do His will and desire to do His will, and He will do His will in and through you, and He will turn everything that you do for your good and His purpose. This is God and this is Torah Truth.

Here is the Torah Truth: if the “Bible Answer Man” and his hippy rogue pastor gang members had Christ who is the Torah Truth in their hearts as they claim to be the “Bible Answer” great teachers of knowledge, they would be thanking us for our teachings and rejoicing in the Torah Truth; however, the very fact that they identify themselves as the Western ministers who I rebuke, and therefore, despise me for criticizing them, proves as evidence that they are guilty of the sins I have uncovered about them and their Illuminati false doctrines; just like the Pharisees identified themselves as the religious leaders who Christ was rebuking and criticizing, so they considered it as a personal attack on themselves and despised Christ because of that. If they were not guilty of the sins that I uncover about them, they would have no reason to be offended by what I say, and moreover, they should agree with what I say. However, since they know that they are guilty of the evil that I disclose about them, they have hatred in their hearts since their pride is hurt and they ridicule me just as Ham ridiculed Noah. This is typical behavior of the Illuminati ruling Pharisees, and if Christ speaks through you, you will be hated and scorned by the Pharisee hippy rogue post 1960s “Flower Children” mothers’ effeminate pastors and religious leaders. They worship seminary knowledge of Satan and not the Torah Truth of the Holy Spirit.

These transvestite men disguise themselves as female prostitutes, drug the foolish victims, and sodomize them. As the Bible prophesied, these End Times are exactly like Sodom and Gomorrah, and the times of Noah’s flood. The Illuminati Satanists are savages and pagans, just like their ancestors the Mayans and Polynesians and Druids cut out live peoples’ hearts and cannibalized humans, and their ancestors the Nephilim giants who ripped people apart alive and ate them. Due to this evil by the Nephilim and intelligent chimera monsters, God judged the ancient world with a global flood and wiped out all who had perverted reengineered genes, except for those protected on God’s Noah’s Ark who had God’s originally created human genes. These modern day Nephilim reptilian hybrids look and behave like humans and walk around in our offices and schools and streets, but they are evil just like their ancestors, the Nephilim giants and chimera monsters of Noah’s times. They are human on the outside, and demonic spirits on the inside. They lead the humans to do their jungle pagan hip hop and rock and roll trance dances to Satan, and to tattoo and pierce their bodies. Satan’s Illuminati servants have been manufacturing tons of cloned Nephilim hybrid monsters with homosexual genes and feminist genes, and flooding society with them, and that is why it is becoming just like Sodom and Gomorrah or Noah’s flood’s Atlantis times. The world is becoming filled by these Nephilim non-human feminist witches and homosexual orgy people who do not have human souls since they were not reproduced normally through human birth, but cloned by Satan’s fallen angel aliens.

The Skull and Bones branch of the Illuminati Mystery Babylon religion conduct secret homosexual orgy rituals, and they cannot be promoted over a certain rank in the U.S. military unless they conduct these homosexual orgy rituals. There are CIA factions who are fighting against these fascist Nazi Aryan CIA and Western Illuminati gangsters. Half of the U.S. 7th fleet is owned by the Chinese who pay their salaries, and the other half are on the side of the Eastern Illuminati. If the Japanese kick out these Korean politicians henchmen of the Western Illuminati who rule Japan and hire the U.S. 7th fleet, they would have a bodyguard against the tidal wave and nuclear disaster terrorist attacks of the Western Illuminati, and stop the Western Illuminati who are trying to create war between the Asian nations. In order to control the world, the Western Illuminati create global conflicts. If Japan has the initiative to do this, then they would return to the 187 nation alliance against the Western Illuminati global gangster criminal organization. The Korean politicians of Japan and Korean prime ministers of Japan are just henchmen of the Western Illuminati gangsters who receive bribery from them. They need to uncover the bribery money in the Vatican bank. The stupid thing is that these religious carnal lukewarm Christians provide support to victims every time a disaster happens, but they are not praying against the Illuminati mass murderers who are causing all these disasters to depopulate the earth. This is the foolishness of religion. These Japanese prime ministers of Korean ancestry hate the Japanese, and are servants of the Western Illuminati, and that is why they smuggle the nuclear bombs into Japan to kill the Japanese with nuclear bomb tidal waves and radiation dispersion.

The Illuminati are kidnapping hundreds of thousands of children and sacrificing them in their satanic live sacrifice rituals, and aborting hundreds of thousands of fetuses as part of their extermination of the human race depopulation program of the Illuminati, and replacing them with all these feminist and homosexual Nephilim reptilian children to take over society and the world from the humans; so society is becoming inverse sexually like in Noah’s days, just so that Satan can ridicule God’s normal creation of masculine leader men and feminine helper women, as God created it. To the Nephilim, this God’s concept of creation is evil, and needs to be replaced with Satan’s masculine feminist female sorceresses, and effeminate male witches. Everything God creates beautiful, Satan tries to reengineer the genes and pervert the creation. This is why you get centaurs and fawns and minotaurs and chimeras and feminists and witches and homosexual orgy people and all kinds of evil creatures that have the nature of these fallen angels and the devil’s reptilian nature. This is why he has brainwashed these lukewarm religious Christians to believing his Western values of the post-1960s “Flower Children” satanization age. When Satan saw that God was bringing all the Jews back to the Holy Land to fulfill Bible prophecy, he knew his end was near, so he started production of these Nephilim hybrid armies and chimera half animal half human hybrids to fight against God at Armageddon. The Illuminati “Star Wars” movies’ cloned armies are a good depiction of what they are doing in real life. This is why the Bible prophesies that these current modern End Times will be just like the times of Noah’s flood’s Atlantis occult civilization where humankind were torn apart, skinned and eaten alive by the Nephilim, and exterminated by the Nephilim giants and great superhero men of renown and feminist witch Satanist activists, and the only humans left was Noah and his family. This is why God in return exterminated all of Satan’s freak feminist and homosexual Nephilim reptilian humanoids, and started the world all over again with Noah’s genetic descendents who had pure Adam’s human genes. Satan’s fallen angels created all these half bird half reptile dinosaur monsters that eat God’s human race, so God destroyed them with Noah’s flood.

Satan is a master of deception for he places all his Nephilim hybrid reptilian Wicca witch feminists who carry the feminist and homosexual Satan’s reptilian genes and Illuminati Satanist family’s in positions of fashion design and apparel industry management and make their satanic fashions famous, in order to slowly change the fashion of women little by little, so as not to be detected. This is the brainwashing technique used by him, until human women are mind controlled by Satan’s Illuminati feminist media, female masculine fashion, fake ideal women’s lifestyle, feminist movies, feminist newspaper and book and magazine writers, feminist elementary school and college teachers, feminist reptilian lewd women’s Jezebel fashion, etc. (This is why these fashion models in their posters are making pyramid triangles over their faces with their hands and covering up one eye with their hands as in the “all seeing eye” which are Illuminati symbols.) Once he gets them into this sin mode, he knows he has alienated these human women from God, so that he can demon possess them and control them mind, body and soul to pull them into hell. In these End Times, it is just like the ancient Atlantis days of Noah, and Satan has gotten women so filled with his demonic spirits that these human women despise any of God’s apostles who speak the Torah Truth, and call God’s good people evil, and evil as good. The Bible says cursed is the person who says good is evil and evil is good. In this End Times satanic age, feminism and women’s equality with men is considered good, and God’s order of authority is considered evil. This is the most depraved state of a society. From here starts hippy rebellion and liberation to manipulate the human genes to mix with fallen angel and animal genes, since there is no longer God’s authority or ethics, and women’s liberation to sacrifice fetuses to Molech’s statue of fire and abortion clinics where tens of thousands of babies are genocide by the Illuminati as part of their witch feminist satanic rituals to unleash more demonic spirits through the star gates.

Just like in Noah’s days, the feminist witches with reptilian genes have taken over society, and they kill and sacrifice and sell into slave trade, millions of women, as they use women’s liberation and women’s equality as their propaganda to carry out their genocide plan of humans. The stupid human women are deceived, because they are heathens and do not have the Holy Spirit, and they just repeat and chant the Illuminati’s feminist ideologies, as if they are tape recorders of mind-controlled robots, since they would not submit to God’s order of authority, but would rather live and embrace sin and pride and rebellion and independence and blasphemous Western values. Woe to the women of this End Times Satanist society for they are cursed. It makes sense why these famous fashion designers and fashion industry feminist and homosexual Nephilim hybrids and Satanist Illuminati family members are so arrogant, evil and lewd, and exemplify Satan’s characters and nature. Everything fits like a puzzle when you see the Torah Truth through God’s eyes and the Holy Spirit. The humans have to first repent of this feminism and usurping of God’s order of authority, in order to come to Him and be saved. The religious carnal lukewarm Christians refuse to repent of this feminism and usurpation and Jezebel, and will not acknowledge His authority and Torah Truth. Jezebel is a spirit of rebellion and denial of God and of witchcraft. They blatantly wear Satan’s feminist clothing to God’s church, and go through meaningless religious activities before Him. How vain and foolish. Anyone who does not love God’s precepts does not love God. These linguistic professors who despise God’s apostles despise God. But you, my dear 144,000 Jewish Remnant brethren, have not been given a spirit of deception and evil, but you have been given a Spirit of a sound mind, love and Torah Truth.

If you talk about these cloning programs of the Illuminati, their hybrid reptilian feminists and occult Satanists will start gang stalking you, shooting you with EMP electromagnetic weapons, poisoning you, and try to kill you. But God’s Holy Spirit in us is greater than all the forces that Satan can muster up against us. These Nephilim behave nice on the surface, but their nature is more like their devil, rather than human. They were trying to hunt me down like a reptilian serpent hunts down a mouse. They underestimate God our Father. In ancient Noah’s days’ Atlantis civilization, the Nephilim cannibalized humans, and again, in these modern End Times, the reptilian Nephilim are eating humans in their satanic live human sacrifices. Ancient American Indian legends tells of these coned head Bigfoot and Sasquatch giant Nephilim humanzee creatures eating human beings, just like the Chupacabra. Soon, this world will be filled with half animal humanoids and feminists and homosexual witchcraft people, unless God intervenes again, and saves humankind from extinction by these Nephilim creatures. These Nephilim females wear trousers, and the human women are imitating them in mind and behavior. These are evil days, just like the occult ancient technologically advanced days of Noah’s satanic society. Most of these religious carnal Christians do not teach the Torah Truth like us who are God’s apostles and prophets, but instead, they oppose us. It is time for them to decide whose side they are on. God is separating the wheat from the weeds. If they are from God, then they will recognize the Torah Truth, and obey, and understand, and purify themselves from Satan’s Western Jezebel values and lifestyle. The question is, do they have the Holy Spirit who is the Spirit of Truth, who distinguishes the truth from the lie, and knows the Father, and has true faith, and not religious faith. Even the devil and his angels believe in God, but they do not have faith, and they do not believe or accept the Torah Truth. It is the same with the religious Christians who profess to know God, but they do not accept Him or love Him or follow Him. The proof is in that they reject us and despise us, whom God sent. They believe the lies of the Nephilim offspring, instead of believing in the Torah Truth of God’s prophets. How can they blame God, if He rejects them? This is a satanic society we live in with satanic creatures. It is becoming worse day by day. I have prayed that you receive wisdom, my dear 144,000 Jewish Remnant brethren for the days are dark. But, the Light has come and He is in us.

These Nephilim reptilian hybrid royal families of the world, Nephilim Illuminati bloodline families, Nephilim witches and wizards (the witches and warlocks are reptilian descendents of these Nephilim) are again trying to create more of their kind (hybrid genetic cloned monster freak humanoids) once more, and this is why God will be bringing about judgment by fire this time, instead of a flood, to wipe out all these Nephilim genetic freak monsters and heathen unbelievers. God is loving and patient, but He will not allow the devil to pervert His creation again by creating freak monsters with evil Satan’s natures. The Nephilim that God exterminated using Noah’s flood in the ancient Atlantis days were killed and their disembodied spirits (Nephilim hybrids do not have human souls) could not enter heaven or go to hell, so they were detached from their bodies and roam our world as evil spirits and ghosts. They are not fallen angels, but children of the fallen angels. The Illuminati is trying to clone bodies using the ancient Nephilim mummies that the Illuminati preserved, in order to resurrect the bodies for these Nephilim evil spirits. They clone U.S. presidents using ancient Pharaoh Nephilim genes from these mummies, and that is why these U.S. presidents have scars on their heads where they surgically shortened the typical elongated Nephilim cone heads with greater brain capacities that you see in these ancient Nephilim skull fossils and hieroglyphs, and they look identical to the facial statues of these Egyptian Pharaohs in facial features. It is because they are clones. These witches and feminist creatures are using black magic to pray to the devil to bring back these evil spirits into these cloned bodies, in order to run havoc on our society. The Anti-Christ is not human, but he is a Nephilim reptilian. So, our society is becoming more and more evil, and being filled with more and more satanic people. The governments, schools, media, military, secret intelligence agencies, law enforcement agencies, etc. have been taken over by all these intelligent Nephilim spirits in human cloned bodies. Their goal is to kill all humans and creations of God.

These modern day Nephilim hybrid soulless creatures have the nice homes, swimming pools, extravagant lifestyles, delicacies, sex, fame, and all the moneys of the world which they stole from the human populace, just because their ancestors are the fallen angels, while they make mankind poor and slaves who toil in their work day and night. They rule our world today through the secret societies and Illuminati. They monopolize every aspect of society. If you disclose their secrets and Satan’s children’s little secret, then they gang stalk you and try to assassinate you using electromagnetic weapons, poison, faked suicides and deliberate car accidents. They behave more like reptile serpents than human beings. These Illuminati reptilian hybrids own 90% of the world’s money, which they have stolen through the banking and finance system they created through their Knights Templar back in medieval times. They created this world banking system and economic system and fake digital photon money, in order so that they can parasite off the human populace and enslave them to work for them, and they can live like kings and queens and economic moguls. They also own all of the world’s crime industry and organized crimes, as well as these CIAs and other governments making money off of war, armaments, drug smuggling, child slavery, extortion of nations using nuclear disasters, manipulating crop prices using HAARP weather, and every conceivable and inconceivable evil satanic activity, which you would be shocked to even believe.

The Illuminati’s Harvard University professors created LSD and the Illuminati’s Nazi Aryan CIA spread it to the “Flower Children” hippies in the post 1960s in order to make all Americans do witchcraft, because drugs is witchcraft. Satan’s medical institutions and Illuminati pharmaceutical industry are introducing more Babylonian witchcraft drugs into the hospitals and clinics, and the U.S. is a drugs and witchcraft nation, since the post 1960s. Most crimes are drugs related or witchcraft related. Will not God judge the U.S.? Even religious carnal lukewarm adulterous Christians are using prescribed medicine and drugs, and conducting witchcraft every day. The post 1960s “Flower Children” Jezebel worshipping effeminate hippy rogue pastors propagate and indoctrinate religious Christians with witchcraft and human medical treatments. The Illuminati is manufacturing viruses and bacteria and toxins and radiation to kill more people and make them infertile as part of the Illuminati depopulation program, while doing everything to compromise the human immune system and food source nutrients, and the Illuminati’s pharmaceutical companies are selling witchcraft drugs so that the Illuminati reptilian leaders can make billions and billions of money through the suffering and death of humans. How dare these Jezebel’s “fake Christ” worshipping hippy rogue adulterous pastors say that they are angry at God’s apostles and prophets for teaching people that human medical treatments is Babylonian witchcraft and for promoting God’s loving healing. These post 1960s “Flower Children” effeminate hippy rogue pastors and Pharisees are just as worse as the Illuminati. These Calvary Chapel and other hippy church conference ministers behave like hippies and Satanist “Flower Children” post 1960s generation Western people. They think and breathe like Westerners and Hellenist Jezebel worshippers.

The Western Illuminati killed 600 top financiers on the Titanic who were against the Illuminati establishing the Federal Reserve Bank. If these Illuminati reptilians had not parasite off the human population of the world, every human on this earth would be extremely rich and wealthy. The unimaginable huge amounts of money and advanced fallen angel technology that these Illuminati governments pass out to their huge Illuminati companies is ridiculous. These Illuminati members are not chosen to become wealthy and powerful Illuminati corporate executives based on their ability, but rather based on their loyalty and membership in the Freemasons and Illuminati and other Satanist organizations. They are controlled and owned by reptilian hybrid Illuminati Satanists who are the offspring of these fallen angels. These vampires and their Satanist human servants feel they are on top of the world, because they receive all the power and wealth and sex and fame and connections, and they believe that Lucifer is going to give them the world; because they do not know that Satan plans to kill them all, later, to replace them with his offspring; just like in Noah’s flood’s times, all these Nephilim giants were ripping apart and skinning and eating humans alive, too. This is why these cold-blooded reptilian Nephilim do not even care about causing an earthquake under the sea with nuclear weapons to cause tidal waves to kill thousands of humans, and sabotaging nuclear power plants with nuclear bombs, in order to hide all evidence of radiation from the nuclear bomb they exploded under the ocean to create the earthquake. You can use an infrared heat camera to see these reptilians who have colder bodies. These freemason human assassin servants of the Illuminati are complete fools, because they are trying to kill God’s prophets who are trying to warn them about what their Illuminati leaders are going to do to them and their families, too, eventually; and that is to exterminate them, also.

You will find the Illuminati eagle symbol on the Nazi flag, the patriotic movie “Captain America” superhero Captain America’s t-shirt, the U.S. presidential seal, the U.S. army seal, the Austrian flag, the ancient Sumerian Babylonian rock engravings, and all of Satan’s Illuminati organizations. The fallen angels did not want humans to depict them in their picture as reptilians, so they depicted them as eagles and owls, as in the statue of the owl at the Bohemian Grove satanic human sacrifice rituals and “Harry Potter” movies. The owls always appear in the reptilian witches’ movies as the witches’ pets. It is because the Nazis, the CIA, the British royal family, Hollywood celebrities, the witches, the Vatican, the Muslim Brotherhood, the leaders of governments of nations, the United Nations, the big corporations, the mafia, etc. all belong to the same ancient Brotherhood of the Snake Mystery Babylon religion of Satan or Luciferianism.

No wonder these Illuminati reptilian offspring of Satan have been frantically trying to kill me, because if I uncover their entire “human to Nephilim replacement plan” to the human population, it will blow their entire plan. The human population of the world found out the truth, they would be very angry at the Western Illuminati planning to exterminate every human man, woman and child, and reengineering their children into hybrid monsters. The Illuminati’s greatest fear is that their ongoing project to human ritual sacrifice hundreds of thousands of humans and genocide 95% of the human population will be discovered by the human soldiers and police officers, before they can crash the economy, create martial law, execute the starving human mobs, and create the World War 3 nuclear war to wipe out the humans, so that the reptilian elites who emerge from their underground military shelters after the nuclear war would be the majority population, and they can repopulate the earth with their Illuminati reptilian genes. Right now, they the homo-universalis are greatly outnumbered by God’s created human beings the homo-sapiens. All their Illuminati Hollywood movies are designed to desensitize humans to their world view and their plan, so that the humans are so dumb down that they would be eliminated. A good example is the children’s animation movie, “Monster Hotel,” that sells the idea of humans interbreeding with these monsters that look human and act like they have love. The human children of the world are being mind-controlled and brainwashed to this world view as acceptable and normal. The devil Satan is a master deceiver and charlatan.

It is only the carnal religious lukewarm Christians who are dumb down by their Illuminati spy ministers and spy evangelists to a fake Western Christianity Jezebel theology and Christian lifestyle. This is why these religious dead lukewarm Jezebel Western Christian women do not wear head coverings, cut their hairs short, pierce their ears, wear trousers, take leadership positions, work in careers, go around marrying and breeding genetic descendents, wear tight lewd clothes, walk like men, speak with men as if they are their equals, adorn themselves with cosmetic disguises that these fallen angels have taught, and live exactly like these reptilian Satan’s genetic seed feminist witch Illuminati hybrid women, who are their heroines and role models and mind-controllers and teachers and neighbors and actresses and society’s infiltrators sent to mind-control the human women. When lukewarm carnal religious Christians love pride over God’s Torah Truth, they start to live and speak and think just like Satan’s monsters.

Since most of the Illuminati’s Japanese of Korean ancestry are living in Western Japan, they have to send them to Eastern Japan to try to assassinate me. Western Japan has a lot of crime and lewdness and violence, compared with Eastern Japan, because Eastern Japan has fewer Koreans who have disguised themselves as Japanese. The Japanese are more law-abiding, gentle, and ethical, so the Illuminati has to resort to these Korean-Japanese to try to kill God’s prophets and apostles as well as trying to kill the Japanese who are the ten lost tribes Jews; just like the Edomites have been sent in by Satan to disguise as Jews to create Zionism to genocide the Israeli Jews and create bad publicity for the Jews, so that Jews will be hated by the world; and, just like the Koreans who have infiltrated Japanese society and disguised themselves as Japanese have done atrocities and violent things throughout history to make the world hate the Japanese. Satan is a master of deception and infiltration, and he has sent his people and nations who look like God’s people into their midst to try to kill them, for he knows this is the best way to destroy his enemy; just like he infiltrated God’s Church with the Catholic Vatican Church of Satanism from Babylon, and Illuminati Satanist pastors into the Protestant churches. Satan used his Satanist Catholic Church to fight the crusade with his Satanist Muslims to give Christians a bad name; just like Satan creates fake fanatic violent cult groups to disguise as Christians to do crazy things in the world, in order to make the world hate Christians. What Satan does over the history of mankind is the same, and his strategies have not changed: his two-pronged strategy of two extremes. He has created democracy and communism, and republicans and democrats, left-wing fanatics and right-wing fanatics; and by creating two extremes, his Illuminati can create wars and profit from armament industries and genocide the human population and create negative energy from torment which the fallen angels feed off of. It is energy to them. He and his Illuminati have done this in every aspect of society and history.

The reason why these Edomites are so intelligent and control the economy and Hollywood is because they are not humans, but they are Nephilim reptilian hybrid monsters. These Edomite descendents of Esau are disguised as Jews, and they hold all the major positions of power and are Zionists: the Rothchilds, the Hitlers, the Marxs, the Rockefellers, the Obamas, the Bushs, etc. This is why so many people in our world feel that the government does not care about them, and that the reptilian politicians who purposely cause the war to kill human beings should dual and kill each other between the politicians, instead of making the humans go off to war and kill millions of other fellow humans. If these, what the Illuminati call the “stupid and ignorant human livestock populace” do not realize there is something wrong with our politicians and society and there is a strange agenda, then they are truly ignorant and stupid, and deserve to be sent to war to genocide each other by the reptilians for the reptilian hybrid depopulation and human extermination program, and deserve to be in the fallen angel alien cages in level seven of their secret underground military bases crying for help as they are experimented on to create chimera half-human half-animal genetically cloned monsters. They have abandoned and scorned God’s Torah Truth who is Christ, and thereby, have turned their backs upon God.

A good example is the evil of the Western Illuminati’s U.S. military: first, in the old days, they exterminate the American Indians to take away their land; then, in modern days, they confiscate and erase all evidence of all the archaeologists’ fossils that prove that the Aborigine and Polynesians were in the U.S. first (at the complaint by the American Indians that the fossils are sacred American Indian ancestral fossils, though the genes and facial reconstructions prove it as an outright lie), so that they can keep the American Indians’ status as the indigenous people of America, in order to continue to give them indigenous people government welfare distributions to keep the American Indians lazy, drunk, poor, jobless, and dependent on the government handouts, since they do not have to work, but they can just live off of taxpayers’ money. The ages and eras change, but the Illuminati’s government continue to do the same evil things, and they do not change. They kill and suppress the truth, in all ages.

The Chinese, Japanese and Koreans were not stupid enough to be forced into a war with each other by the Western Illuminati cabal mafia Committee of Three Hundred who were hiring rogue money-loving traitors to riot against each other’s countries concerning territorial disputes, in order to try to annihilate a significant major portion of the Asian race. If the Western Illuminati cabal mafia had succeeded in bringing about this Asian war, just like in Syria and Libya and Egypt and toppling of Eastern Illuminati authorities, they would have been able to set up their own puppet Asian Prime Ministers, and they would have been able to cut down the population of the 1.3 billion people of China to perhaps a fraction of that number, and significantly weaken the power of the Eastern Illuminati (White Dragon Society, Green Dragon Society, Russian Gnostic Illuminati, Western White Hat faction, and leaders of 80 nations) to deprive its financial power and number of Eastern Illuminati ninja assassins, who the Western Illuminati wanted to get rid of at a mass scale; while designing and spreading more Asian genes targeted plagues and epidemics such as SARS to wipe out the rest of the remaining Asian population. The Western Illuminati knows the weakness of the Eastern Illuminati is in its weak alliance and long historical conflict between neighboring nations. The Western Illuminati also want to break apart the Russian and Asian relationships, too. They are well aware the greatest threat to their Aryan Nazi Western Illuminati New World Order world domination and plans for the extermination genocide of all other races is the huge Asian population and its economic and military power, as well as who the Nazi Aryans consider the inferior animal Slavs.

If the Western Illuminati can spread tremendous levels of radiation among the Asians by bombing their nuclear power plants in Fukushima and other Asian countries, they know the future Asian populations will die off or be physically deformed and in no capacity to support its military, economic power, and population numbers. The Aryan Western Illuminati will not give up their thousands of year old sole objective of killing all humans and who they consider inferior skin-colored people, and replacing mankind with their Aryan alien hybrid Nephilim super soldier race of genetically modified humanoids, just like in Atlantis during Noah’s times. This has been attempted before in ancient times, because it has always been Satan’s plan, and he has not detracted at all from his original plan. The Nazis did not pop up all of a sudden, but they have always been around throughout ancient times and the history of mankind, in the form of Satan’s Mystery Babylon religion, the Illuminati, and have taken on different occult names such as the Nazis throughout history, who have just been immigrated and naturalized into the Nazi-CIA integration process. The Nazi Vril occult are the Illuminati Satanists, and the Illuminati Satanists are the Nazi Vril. They just moved their headquarters from Nazi Germany to the United States CIA after World War 2.

The CIA and all the world’s Illuminati secret intelligence agencies can do everything and anything evil and criminal, because they have made billions and billions of dollars of black ops budgets for themselves from the taxpayer slaves who work like slaves day and night to finance these Nazi Aryan descendents, which do not require any accountability; and, they pretty much have the secrecy and free rein to do whatever illegal things that they want to do to make money and further their Illuminati Satanism cause; everything from murder, stealing, drug business, creating wars and terrorism by bombing World Trade Center buildings and Pentagons (the area of the Pentagon building where the records for the trillions of dollars of budget that disappeared and could not be accounted for which Secretary of Defense Rumsfeld said is missing). If you disclose their secret, since they are worse than the mafia criminal organization, they will just kill you, because to them, murder and genocide and drugs and stealing and rape and pillaging are nothing but normal—it is normal Nazi activity, and they think they are justified to do it because they are doing it for the good of their New World Order Satanist plans for world dominance and extermination of inferior mankind. Evil does not believe that they are evil, but they believe they are good, and they believe good is evil. This is why they had to create fake terrorist attacks, in order to build their homeland security law enforcement police state system, in order to massacre and enslave the populace in the soon coming Illuminati New World Order: which is the exact opposite of what they are making it look like—that they are creating these systems to protect the humans from terrorism and evil. The Satanists are controlled by Satan, so they naturally do everything evil from lying, cheating, stealing, murder and genocide.

The most evil people and the most loyal to the devil’s agenda are put into positions of power by Satan, and the humans work like slaves every day to pay taxes and finance these evil Satanists and hybrid reptilian Nephilim. The people of the world would be very rich and living like kings, if the Illuminati were not stealing 90% of the world’s money. This is a world controlled by the devil, until Jesus returns at Armageddon. Satan is a master of deception, cover up, and hiding under fake pretenses, for the Bible says the devil disguises himself as an angel of light. This is why the masses of CIA Nazi Aryan white hit squads who were gang stalking me in their helicopters and white trucks looked like convicts straight out of prison and had a very arrogant criminal demeanor in their behavior, because they are not true intelligence law enforcement people, but in reality, they are exactly the same type of people you find in prisons. The only difference is that they are not imprisoned for their crimes, and the police will not catch them for their crimes and killing and evil, since the Illuminati just secretly eliminates anyone who oppose them and all the top echelons of the law enforcement agencies are controlled by the Illuminati Satanists. This world is quite the opposite of the righteous, law-abiding, ethical, civilized world that the populace are led to believe that it is. This world made up of national borders and fake countries is not real, and it really belongs to the Satanists who run the world. It is the ignorant religious Christians and the Illuminati owned church pastors who deceive and preach patriotism to America or patriotism to Germany, because in reality, all these nations are owned by the Nazi occult Satanist Illuminati Brotherhood of the Snake. Whether they are Americans or Germans, both sides do the same thing, and take pride in their nationality and patriotism. How meaningless and empty these religious Christians who worship Jezebel are. They do not know the true and living God, our Lord Jesus Christ.

The current day CIA and its parent organization the NSA consist of all the children and grandchildren of the Nazi mass murder war criminal parents and racists who were Vril occultist Satanists and who were invited into the CIA and NSA after the end of World War 2 by the NSA and CIA Illuminati occult Satanists, since they are part of the same Illuminati Mystery Babylon religion which is another name for the Satanist organization the Brotherhood of the Snake organization whose elite has ruled over this earth for thousands of years. The Nazi Vril, Wiccan witches, Esoterics, Edomite Zionists, Mormons, Freemasons, Druids, Muslim Brotherhoods, Soka Gakkai, Communists, Vatican Catholics, Templar Knights, Knights of Malta, Trilateral Commission, Bilderberg Society, royal families of the world, United Nations, Hindu Thagi, Jehovah’s Witness, Theosophists, CIA occultists, NSA occultists, Rosicrucians, world’s cults and occults, New Age, Gnostics, Alchemists, the Gnostic and Genetics G in Freemason symbolism, etc. are all connected with each other in the background and at the top, because they are all part of the Brotherhood of the Snake organization of Satan, which is called the Illuminati Luciferian New World Order. It is only the lower rank members who are not aware of this. The top people are not even human, but they are an elite of reptilian gene Nephilim whose ancestors were considered gods in ancient civilizations, and they carry Satan’s reptilian genetic seeds. The Nephilim giants were very evil creatures who enslaved humans and became kings and queens and pharaohs and emperors, and cannibalized humans just like the elites of our modern day world eat humans since they are reptilian vampires, and when these Nephilim giants were killed, they did not have human souls so their spirits roam the earth now as evil demon spirits. The Illuminati reptilians and fallen angels are creating clone bodies for these disembodied demon spirits to resurrect in, who are their offspring of half-human half-fallen-angel Nephilim giants of ancient times. These are the super soldier Aryan race that these Nazi CIA occultist Satanists and their fallen angel alien greys are trying to create in their underground bases, using the billions and billions of black ops budgets that they are stealing from the taxpayers, as well as through the Illuminati banking and economic systems. These reptilian elites of our world have assassinated millions of people and caused all the suffering in the world, and all the evils and crimes in the world, and these reptilians still rule the world through their secret societies.

The CIA Nazi factions steal money from the black ops tax payers and make money from the drugs that kill the populace, and use that money to gang stalk the tax payers, and use the taxpayers’ money to assassinate the taxpayers, and they use the taxpayers’ money to make a living and buy their food and sex. In other words, the Nazi CIA hit squads and computer hackers and field workers are humanoid parasites or demonic vampires that suck blood from the victims to survive and then hunt after them and kill the victims. This is their contribution to society and purpose for their arrival on earth, and eventually, their Illuminati goal to kill all humans on the earth to replace them with their hybrid reptilian Nephilim super soldier Aryan super race of monsters and professional murderers. The Satanists and Nephilim have not changed at all from their ancient predecessors who ruled the earth during Noah’s floods’ Atlantis civilization days, where they sacrificed humans in live pagan rituals and tore them apart to eat them. The modern day CIA Aryan Nazis still do the same thing, just like the Nephilim hybrid reptilian Wiccan witch feminists still sacrifice live infants to their burning statue of Molech as in the ancient days, in their modern day abortion clinics and witches’ child sacrifice Satanist rituals. These child sacrifice rituals have been conducted for thousands of years, since the inception of Satan’s Brotherhood of the Snake or mystery religions of pagans and occultist Satanists. The Satanist pagan human sacrifices did not start with the Illuminati’s Adam Weishaupt in the 18th century nor have they stopped doing these human sacrifices in modern times.

All the top world leaders conduct them, as well as paedophilia torture, child molestation and child sacrifice rituals. The Templar Knights taught women how to abort fetuses for blood sacrifice. The Rothchilds, formerly the Germanic pagan occult family, the Bauers, use the Canaanite Satanic rituals, while the Celtic Illuminati bloodlines use the Druid sacrifice system. The satanic deity, Ashtoreth, inspired the name for the Illuminati bloodline family Astor, and they conduct ritual sacrifice, just like the Windsors and all other Illuminati bloodlines. What is called Satanism is the ruling hierarchy of the Brotherhood of the Snake pyramid organization under the command of the reptilians. A child is sacrificed every day to the feminists’ Satanic goddess known as Lilith by the Illuminati upper hierarchy’s high priestess and feminist leader known as the Queen Mother in the Castle of Darkness or Chateau des Amerois in Belgium. In Sumerian civilization, the reptilian bloodline was passed along through the female, and this gene was symbolized by the lily, so their main chimera reptile gene carriers were given names like Lilith, Lillette, Lilutu or Lili, and this is where the name Queen Elizabeth is derived from, since she is a main feminists’ reptilian witch gene carrier.

The Illuminati bloodlines came from Belgium and France, and they are preparing a massive computer system called the “Beast” just as in Bible prophecy that databases the private information of all the humans of the world. It is also the headquarters of the Illuminati’s military arm NATO and the political arm the European Union. Their mind control operation is based in the NATO headquarters, called the Janus Group, because the first Anti Christ Nephilim Nimrod was known to the Romans as Janus. The Illuminati created the nation called Belgium in 1831 and placed their British reptilian royal bloodline in power there. The paedophile murder ring in Belgium discovered in 1996 is only a part of the satanic network from that country. Judges, top political leaders, top police leaders, European Union former commissioners, Illuminati profession lawyers, and many other famous and powerful Satanists have witch orgies in Belgian chateaus. They are all connected with the child kidnappers and child sacrifice providers and criminal Illuminati ring that provide these world leaders with children and victims in other countries like Germany, America and Holland. Satanism is an international corporation of crime. The reptilian genetic carrier feminists are just a small part of this Satanic organization, and these reptilian witches have been in power for thousands and thousands of years, and have been doing the same thing that Jezebel in ancient times did. The Nephilim have always gorged on human flesh, and this can be evidenced by the unusual millions and millions of children kidnapped every year throughout the world, which is food for them. The Nephilim reptilians hate humans and see them as stupid livestock.

Satanism is not unique to Druidism or Hinduism or Polynesian polytheism or American Indian paganism or Germanic Norse Vril Nazi Aryan CIA occultism or Freemason or Mayans or African Voodoo or Illuminati, but the Brotherhood of the Snake (Satan) Mystery Babylon religion has its branches in every nation and every historical time period. Many Christian clergy are part of this Satanic network, and a lot of satanic rituals of homosexual sex, torture and murder are conducted in the churches, as many famous well-known people of the world massacre children, including United Kingdom prime ministers and celebrities. Aleister Crowley had a house in Loch Ness, where black magic was conducted. The American Indian shamans believe that the same creature known as Bigfoot can shape-shift into other monsters like aquatic monsters and panthers. These Satanic rituals take place all over the place, including the underground of the British museum and other government buildings. There are people called “Mother Goddess” who are bred for the job of conducting sacrifice rituals for the British royal family and other Illuminati bloodlines. There are “Mother Goddesses” who claim to have been trained by Josef Mengele (the infamous Nazi genetic manipulator and war criminal and live human experiment torturer) a reptilian, who escaped after the war with the help of the British and American intelligence agencies, along with all the other Nazis, and continued his works of horror and genetic experiments in the United States, United Kingdom and South America for the Illuminati.

These Satanist leaders sometime fly in from Europe to California where the big U.S. rituals are conducted, such as in churches, and the members of the police close all the streets off. “Code White” is a code used by the Illuminati to all the police and judges and military to ignore and not to prosecute a certain person. Military guards carry machine guns to protect the church premises, and any trespassers are murdered ritually and disposed at the mortuary down the street. Children for sacrifice who cannot swim across to the site are thrown overboard by the coastguard vessels, and their bodies are later fed to starving sharks in cages. The victims’ bloods are drunk and their livers and eyes are eaten, and the fat from their intestines are smeared on the participants. The participants stand under the hung bodies to shower in their blood, and since they are in such a high level of excitement, they shape shift into their reptilian forms. There are many other rituals, such as pregnant women being drowned and her baby removed. At this “Mother Goddess’” feminist Atlantis priestess rituals, many famous people attend, such as the Rothchilds, Henry Kissinger, British royal family, Bill and Hillary Clinton, Ronald and Nancy Reagan, George Bush, Gerald Ford, Newt Gingrich, Rupert Murdoch, Habsburgs, etc. Women are used by the feminists to breed babies for their satanic child sacrifice rituals, and they are never registered, so these children do not exist on record.

(Continued to “The Secret Takeover of the Human Race – Third Letter”.)

The Secret Takeover of the Human Race – Third Letter

(Continued from “The Secret Takeover of the Human Race – Second Letter”.)

The victims are afraid to go to the police, because the metropolitan police, the anti-terrorist squad, fraud squad, the complaints investigation branches are all led by the freemason members and Illuminati members. The Aryan Nazis in the Ku Klux Klan created by the Satanist Albert Pike are just one of the many groups of these feminist Illuminati who keep female prisoners for breeding sacrificial children, and they have their own midwives and hospital staff. Infants of low income parents and drug addicts are told that their child has died, and they are taken away to be bred for sacrifice or mind control programs, since these judges and social workers are Freemason and Satanists. The reptilians are very intelligent and secretive, just like their Nephilim ancestors, using power and secrecy; however, sometimes these cults and murders are exposed and come to light. Most are covered up by the political and judicial authorities, and the media. All the publishers, coroners, journalists, doctors, judges, politicians, editors, bankers, lawyers, business leaders, government officials, police and law enforcement top people are Satanists, and the higher you go up the pyramid hierarchy, the more Satanists there are. Most of the non-Satanists are filtered out by the time they reach those top levels. They have their own loyal groups under each of them, and all the people you need to carry out and cover up these rituals and criminal activities are in place after these thousands of years. On the outward, they behave like normal people. The Satanist network controls the system. There are no more heathen people to speak up against Jezebel and the feminists, because they have all been eliminated by the Satanists. It is part of Satan’s scheme to destroy the society from the family unit and basic foundation, and alienate a satanized society from God’s spiritual protection and Torah Truth. The Illuminati creates all these churches, so that all these new converts go to these controlled puppet pastors and ministers. They get just enough truth to keep them busy and tied up to their religious churches, and though they think they have God in their lives, the Illuminati still control their minds and hearts with Jezebel.

They do not realize that the Western Christianity is run by child sacrificing, human enslaving Illuminati Satanists. They are like the CIA’s and Illuminati’s Hollywood mind control monopoly. They create monopolies in every aspect of society, and this is the same with Christianity. They try to destroy any competition by trying to kill God’s apostles and prophets like me who teach God’s Torah Truth who is Christ Jesus our Lord. Satan does not like us, and naturally, the Illuminati reptilians of Satan do not like us either, just like the feminist Jezebel hated brother Elijah. The churches have a different spirit, a satanic spirit, a Jezebel spirit, a feminist witch spirit of mind control and spells, so they will reject us who are God’s apostles and prophets. They have a different satanic christ from our Christ who is God Almighty.

The Illuminati and CIA has used Illuminati families like the Disney family to mind control these religious Christians with the occult and feminism. Anyone who tried to expose Disney have had their books stopped from publishing, just like the Illuminati tried to stop my God’s book from being published. The Christian publishers are notorious and criminal, and only publish the Illuminati’s famous Christian puppet pastors’ books. Any authors who have been able to write about the truth have faced attacks on their integrity and character by the people hired by Disney, so everyone is afraid to write about them. They do not know of Walt Disney’s evil background or Satanist connections, just like they do not know the satanic celebration background of Christmas. Disney makes these children idolize reptilian witches like Mary Poppins and Satan’s Mickey Mouse fantasia witchcraft with happy animation and fantasy stories and cute characters, just like Harry Potter and Golden Compass witches. These carnal lukewarm religious Christians who go to the Illuminati mind control churches idolize the princes and princesses reptilians who sacrifice children and eat their flesh, because they are Illuminati Jezebel worshippers, while they despise and reject God’s apostles and prophets. These carnal religious Christians watch movies like “Marie Antoinette” and chase after royal families, and dream about marrying reptilian paedophile mass murderer gang boss princes and living in palace luxury and royalty fame, instead of aspiring to be God’s servants to be persecuted and their lives sought after by Satanist assassins because of their love for Christ; and this is why God will vomit them out of His mouth. They have a form of Christianity on the surface, but no Holy Spirit within their hearts or the Torah Truth. They worship Jezebel, the feminist witch, and wear men’s trousers. They dream of being crowned with Nephilim huge brain pointed head royal crowns by the Vatican priests who wear the large pointed fish hats of the Dagon fish god of Satanism. This is the condition of the spiritually dead religious Christians. To them, the Torah Truth who is Christ is just words of nonsense and incomprehensible gibberish for they do not have the Holy Spirit to understand the Light that has come to this world, our Savior and life Jesus Christ. They would rather worship the post 1960s “Flower Children” effeminate hippy jesus christ which the Illuminati created to replace our Lord Jesus Christ.

Thousands of humans are sacrificed every year by the Illuminati leaders and reptilian elites, who are the vampire servants of these reptilian fallen angels. The fallen angels feed off the negative energy of hatred, terror, depression and fear. It is food for them. There is a lot of negative energy that is created when humans are sacrificed during these pagan rituals. The amount of adrenalin created in the humans’ blood right before being tortured and killed shoot up, and this is what gives the feminist witch reptilian descendents and the fallen angels a natural euphoric high when they drink these humans’ blood and eat their flesh. They do the same thing that the Nephilim reptilian hybrid giants did in Noah’s flood’s Atlantis days when they tore humans apart and ate them. This human blood allows the fallen angels to maintain form in this physical dimension. Therefore, these human sacrifices and cannibalism have been conducted for thousands of years by these Satanist pagan descendents—the American Indians, Polynesians, Germanic pagans, Celtic Druids, Asian religions, Korean shamans, Mayans, Aztecs, Incas, and all over the world by heathens. This is why the Illuminati started all the wars in the history of mankind, because wars create tremendous negative energy through mass killing, hatred, fear, pain, agony, terror, suffering, starvation, maiming, crippling, humiliation, anger, sadness, etc. In other words, the wars that the Illuminati create are a big Illuminati Satanist live human sacrifice of millions of people for them, which feed their alien fallen angel fathers or gods with tremendous negative energy, which releases tremendous demonic powers and activity and witchcraft for them. It is the foolish human Illuminati servants and law enforcement personnel and Koreans who carry out these fallen angels’ work, which is basically to annihilate the human race and themselves also. They call it the Illuminati’s depopulation plan, but it is basically a plan for complete genocide of the human race that God created. The Illuminati demon-possessed human servants just have not been informed that they are also part of the humans who will be killed and exterminated. They are informed that they will rule together in the New World Order of the Illuminati.

The moment of torture and being killed in the Illuminati Satanist child live sacrifices and sex without love create the greatest negative energy for these fallen angels. This is why human sacrifice and sexual orgies have been an intimate part of all Satanist rituals whether it be the Wiccan reptilian witches or Polynesian mana rituals or Druid Celtic rituals or pagan Germanic rituals or Mayan American Indian rituals. The unclean spirits materialize during these live human sacrifices to feed on the humans along with the Nephilim reptilian hybrids. This negative energy or the Korean “Han” which is a deep-seated national hatred, crazed anger and rage, extreme self-righteousness of Satan to take revenge on God and His people (which can be observed in Edomite Arab  nations surrounding Israel, too—a demon possession of nations) is exhibited during the Korean shaman demon possession. It is a nature that comes out of the spirit possession of people by Satan to accomplish Satan’s mission on this earth, and feed the negative energy of this earth to increase demonic activity and release of unclean spirits through the star gate portals into this human realm. “Han” describes the Korean heart and it is cherished as a national character, and it is said to be original to Korean culture and Korean mentality, but it is prevalent in every culture that conducts shamanism and where the people of that culture are demon-possessed, such as Polynesian or American Indian or Mayan cultures. Satan chooses to possess and take over nations with this hatred, revenge, bitterness, maliciousness, rage, craze, and savageness, in order to cause more killing and shamanism and revenge and violence that allow him and his fallen angels to operate more actively in the affairs of human society and this earth.

This is why Satan uses his reptilian hybrid Illuminati bloodline elites of this world to create the wars and cancers and tidal waves. The Nazi genocide holocaust of six million Jews was propelled by this Korean national “Han” cultural value which is a deep boiling hatred and rage of the Edomite people against the Jews, and the genocide of six million people is their Satanist live human sacrifice ritual for them to empower Satan and his fallen angel reptilians. The Nazis were Vril Thule Satanists (branch of the Illuminati Mystery Babylon religion) who were demon possessed and possessed this Korean “han” spirit, so their Nazi SS units did savage and violent acts, such as the intentional torture and mutilation and execution of not only Jews, but also Americans, British, Russians, Poles, Italians, Canadians, Dutch, French, Norwegians, etc. The more demon possessed a nation is, the more “han” culture it has, and the more gang-oriented, race-oriented, family-oriented, and gene-oriented they are. In contrast, Christ’s millennial kingdom will be filled by His and His people’s love, peace, joy, kindness, gentleness, patience, diligence, respect, humility, giving, and all the other character nature of God our Lord Jesus Christ, which is the spirit’s nature in contrast to the flesh’s nature. The flesh animalistic satanic nature is preoccupied with nationalism, genetic connections, family and gang mentality, ethnicity and age-old family feuds. The spirit of God is concerned with love for one’s enemies, taking care of the strangers before your family and healing your enemy country before your own nation just like the Good Samaritan (an enemy of the Jews), and asking God for forgiveness toward those who are trying to kill you who may repent just like Jesus prayed that the Father in Heaven would forgive those Roman soldiers who were crucifying Him. The spiritual is the opposite of the carnal flesh.

The Satanist humans and the Nephilim reptilian hybrids have not change at all in their evil and behavior; they have only changed their methods and their clothing to modern day clothes. This is why when the Nephilim die, they become evil spirits or ghosts that are disembodied spirits, because since they are neither fully human nor fully fallen angel, they cannot go to hell, so their spirits just roam the earth, until the Illuminati create clone bodies for them to enter and resurrect in their secret underground military CIA bases. Normally, people do not die so frequently so young, but the Illuminati celebrities and rock stars and politicians die so often, because they are not just dying but rather being killed by the Illuminati. Only the ignorant people of the world who are mind-controlled by the Illuminati’s media and Nazi propaganda do not know this and do not believe this. They are very foolish people, because the deception is not natural but it is supernatural by the evil spirits that control the world, and they do not have the Holy Spirit of wisdom and light and truth. They live in ignorance, darkness, and deception.

The Western Illuminati did not want Japan to be self-sufficient on nuclear energy, and wanted Japan to be dependent again on the U.S. All those people who were involved in the Fukushima nuclear terrorist attack have been killed by CIA death squads to erase all evidence. Almost all the Japanese politicians are Korean ancestry disguised as Japanese and they try to kill all Japanese who are the ten lost tribes of Israel. Satan is using the Korean race to try to exterminate all of God’s people, and they have succeeded in taking over all the politics, media, celebrities, gangsters and all key institutions of Japan, just like the Edomites have taken over Israel. Most of those involved in assassination and crimes for the Western Illuminati Satanists are Koreans. The Edomites who are disguised as Jews used murder, drugs, sabotage, stealing, extortion, and every evil to take over the U.S., and enslave the other 99% of the population through money. The Edomites and Koreans are gangster races of the world. Wherever the Edomites and Koreans have gone, there is murder, violence, gambling, extortion, monopoly, assassinations, stealing, etc., and a legacy of evil. God will judge these Satan’s people. They gather together to protect their Korean gangsters. Their Illuminati has killed 50 million people since World War 2. The standard of living of the Japanese and American populace has been declining because of these people. The Edomite leaders of America and the Korean leaders of Japan should be tried and arrested for their gangster criminal activities, stealing from the people, and mass murders and assassinations of those who uncover their evil.

The Edomite race and Korean race are very similar in nature, and this is why these nations and ethnic groups are used by Satan to attack God’s nations, and to spread Satan’s deceptive fake Jezebel form of Christianity. They are the devil’s witchcraft shaman form of Christianity derived from Confucian and Judaist Babylonian Satanism—it is a religious Christianity, just like the Edomite Judaism Pharisees and Vatican Christianity. The best way to destroy the enemy is to flood the enemy’s church with your people and fake doctrines. This is the trap that Satan has set. Those who do not have the Holy Spirit are ensnared by it. Satan has planted his Korean seeds into Japanese society, and his Edomite seeds into Israeli society; and he gives them money and power and sex and all kinds of criminal activities, even the mass murder of God’s nations with tidal waves and radiation dispersion. Their hatred toward God’s people is reflective of Satan’s hatred toward God. This is why God has vowed to destroy these evil nations and people. They corrupt His creation and human genes and nature, and thereby, blaspheme God. When they wage war against God’s people and His creation, they wage war against God. All the brutal, heinous crimes in Japan and the world are conducted by the Japanese of Korean ancestry, and all the cult and occult groups leaders and gurus that spread Sarin nerve gas and plagues and toxins into the air among the populace are Korean and Edomite people. The terrorists and dictators all seem to be other nationalities, but if you track their genealogies, they descend from Korean and Edomite backgrounds. This is why the Edomite Zionists (Zionism is a branch of the Mystery Babylon religion Satanism) and Koreans come out in masses and drones to try to kill God’s apostles and prophets, and they hire all the evil people and Nephilim (feminists, homosexual orgy people, witches, occultists, Satanists, mafia, gangsters, CIA and MI6 Aryan Neo-Nazi hit squads, cult groups, Freemason Luciferians, Germanic paganists, etc.) to help them in trying to assassinate God’s apostles and prophets. They are possessed by Satan. This should not be grounds for discrimination and prejudice of certain races, but it is important to acknowledge God’s Torah Truth, in the hope that these people will repent and be saved in Christ as the Ninevites were spared; and it is important to note that each individual will be judged by their own heart, and not by their nationality or race. However, nations and peoples will be judged for their evil deeds.

Matter of fact, it is the evil nations and people like Koreans that are prejudice and discriminatory and nationalistic and try to define themselves as part of a certain nationality or ethnicity or race, just like the Aryan Nazis; and this is why the Koreans only hire their own ethnicity or give preference to people of their own nationality, or takeover and monopolize the Japanese prime minister’s positions throughout history and the political and celebrity world, and become rich through deceit and unethical methods. The Koreans are obsessed with their families, and giving preferential treatment and priority to their own genetic bloodlines or kin or ethnicity or nationality, just like the Illuminati reptilian family royalty bloodlines and the mafia gangster families and Ku Klux Klan Neo Nazi white supremacist families and pagan tribal family cannibal chieftains who headhunt and eat other families, and other satanic people with barbaric, depraved genetic characters. This is Satan’s nature, and the more evil a nation is, the more they are controlled by shamanism or Confucianism or Germanic paganism or Nazism or paganism or New Age or other forms of the Mystery Babylon religion Satanism. They look after their own genetic family or mafia family or nationality or street gang, instead of loving and helping out the enemy or strangers or Samaritan women or other nationalities or other families first, before your own nationality or family or self. You can evidence how evil a nation is by their culture, mentality, values, thinking, behavior, ethical behavior, brutality, crime rate, paganism, shamanism, selfishness, greed, number of lawyers, gang and family feud mentality, nationalistic attachments, family oriented Confucianism, hatred toward neighboring countries and nationalities, prejudice and discrimination, patriotism, unethical businessmen, street gangs, white color crimes, brutal and violent ethnic genes, stealing businesses and economies from other countries, etc.

These are signs of a very evil nation and genetic forefather of that nation who started that gene—a barbaric race. Such a nation like Korea or the mafia or the Edomites (fake disguised Jews like the Rothchilds and Rockefellers and Roosevelts, and Esau’s descendents’ Arab nations, etc.) needs to repent of their genetic violent temper, genetic deceitfulness, genetic hatred, “han” vengeful spirit of creating worldwide hatred and vengeance, discrimination, beliefs of racial superiority, preferential priority toward their own race and family descendents and animalistic blood ties, family feuds, prejudice and hatred toward other ethnicities, and barbarism, or they will be destroyed by God for the sins of their race and genetic evil. In Revelation 2:9, God prophesies against these people like the Edomite Esau’s descendents and Japanese of Korean ancestry who try to exterminate the Jews and are Illuminati’s Satanists: “I know about the slander of those who say they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan”  (Revelation 2:9). Satan uses these barbaric nations and barbarian people to try to exterminate God’s chosen people, like the Edomite Illuminati bloodline families and Edomite Esau descendents’ Arab nations to conduct Nazi holocaust genocide against the Israeli two tribes of Jews and try to wipe them out with falsely fabricated Palestinian liberation wars, and the Koreans with their “han” national hatred culture has continuously infiltrated and corrupted and sabotaged the Japanese ten lost tribes of Jews to genocide them with mix breeding, nuclear power plant disaster radiation dispersion and radiation genetic contamination, and massive smuggled nuclear bomb tidal waves off the coasts of Japan. Shame on these barbaric genetic family nations and ethnicities and mafia nations, and may God deal with them a hundred times of judgment, as they have treated God’s people and the Jewish Remnant!

 

We have seen the seventh Edomite king, Hitler, who was prophesied in the Bible, and we will see another eighth king, the Edomite Anti Christ, who was also prophesied in the Bible. They are of Edomite bloodlines (Esau’s descendents) who have disguised themselves as Jews and have vowed for thousands of years to destroy the real Jews or God’s people, and many of the fascist Zionist Jewish population of Israel (Esau’s descendents who claim to be Ashkenazi Turkish Jews who are the violent politicians and Rabbi religious leaders and Pharisees and brutal kings of Israel and economic leaders of Israel) who are mixed into the Israeli nation with the real peace-loving Jews (descendents of Jacob), and will in the future deceive the Israelis into following their Illuminati’s created Zionism’s Anti-Christ (Zionism is not Jewish but another branch of the Illuminati’s Satanism), and these fake Jews of Israel will try to genocide the entire population of real Jews (Jacob’s descendents in Israel) in the soon coming Great Tribulation age; just like the Koreans who have disguised themselves as Japanese, and monopolized all the Japanese Prime Minister and politicians and celebrities and yakuza Japanese gangster and Illuminati hit squad assassins jobs and positions in Japan, and who are fake Japanese that have tried to exterminate the real Japanese (Jacob’s descendents in Japan) with sabotaging nuclear plants, and causing tidal waves and typhoons and poisoning food sources/environments and assassinations and many other heinous unspeakable crimes. They may deceive the Israelis and the Japanese, but these fake Jews cannot deceive God and His Elect and His apostles. These Edomites or fake Jews horde most of the world’s wealth, and are Illuminati Satanists or Zionists. Since the time when the twins Esau and Jacob were in their mother’s womb as fetuses, they were kicking and fighting each other in the womb, because these two ethnicities or nations were fighting even before their birth. Armageddon will bring final victory to Jacob’s descendents the Jews, and final defeat to Esau’s descendents the Edomites. God loved Jacob, and He hated Esau, because Esau was evil. Esau’s descendents carry the name “Red” as in Rothchild (Red Shield) or Roosevelt (Red World), because Esau was born red and his color of bloodshed is red. All these founding forefathers like Thomas Jefferson who created the Illuminati country the United States in 1776 were Edomites, and when they do a genetic trace of his genes, they find out his ancestors were from the Middle East. These Zionist Edomites’ Illuminati bloodlines who rule the world now carry Esau’s very evil, deceitful, sly, hateful, vengeful “han” spirit, violent, brutal, genocidal, barbaric genes. Satan is a master of disguise and deceit and treachery.

The secretly disguised Koreans have stolen all the positions of power and fame and sex and crime and money in Japanese society through deceit, discrimination, stealing, blackmailing, bribery, cheating, dishonesty, and crime—things which Japanese people usually do not do. They only promote and place their own ethnicity into these positions for they are gang-oriented and family-oriented and ethnicity-oriented just like Satan’s nature. Even these Japanese celebrities who look Japanese through generations of intermarriage and have taken on Japanese names are secretly disguised Koreans: they may deceive human eyes, but they cannot deceive the Holy Spirit. The Japanese television is full of transvestite celebrities who wear women’s clothes and are homosexual, and you see them on the TV programs that children watch every single day. The other men wear women’s clothes every day on Japanese TV to get laughs, just like the hippy rogue pastors wear women’s clothes during the Christmas church dramas, in order to gain popularity from the ungodly lukewarm religious Western Christian church congregation members. These Illuminati church ministers conveniently ignore God’s Bible that commands men not to wear women’s clothing, and women not to wear men’s trousers.

The Koreans are Satan’s people to secretly take over all the political and media and television celebrities’ positions in Japan, in order to dumb-down the Japanese public and lead them to the Illuminati’s mind-control. They see the Japanese as their slaves, sex objects, and people to be deceived and exterminated through killing and mix breeding. The Korean “han” heart and mind is built on a culture of extreme Satan’s hatred and bitterness and satanic barbarism, though on the outside they may smile and behave like civilized people. The surface behavior does not change the heart or the genes or the family demonic spirits that control a people. Though the uneducated Japanese are not aware of this, the Japanese yakuza are almost all Korean, and obviously, they are connected to the Illuminati, so all these Koreans disguised as Japanese in Japan become wealthy and rich in the Japanese business world, due to their tie with the Illuminati’s criminal organizations. Whether they are the undercover Korean celebrities of Japan who have come to monopolize the Japanese entertainment world over a long period of time and have close connections with the Korean yakuza gangsters who monopolize Japan’s criminal underworld, or whether they are the top Japanese business world’s wealthy leaders who are of Korean ancestry and are connected to the Japanese gangsters who are Koreans and the Illuminati Japanese police, or whether they are the Illuminati Satanist Korean politicians who monopolize Japan’s political world and have connections with their Korean mob yakuza gangsters of Japan, they are all connected to each other and the Illuminati Satanists, since these Koreans are Satanists.

They have infiltrated the Christian world in Japan, and have introduced their Taoist Confucian form of satanic Christianity of Korean shaman spirits. The Illuminati people have monopolized the celebrity world, the political world, the banking world, the media world, the intelligence agency world, the mafia world, the criminal world, the education world, the military world, the music world, the church world, the law enforcement world, the child slavery world, the petroleum oil world, the armament sales world, the narcotics industry world, the food industry world, the pharmaceutical world, etc., and only take care and promote their own people to these positions in society. This is why the Koreans receive huge budgets and time to follow God’s apostles in huge groups shooting God’s apostles with EMP electromagnetic weapons trying to kill God’s speakers who disclose the Torah Truth. Even the hosts on the food channel have to be Illuminati in order to get their jobs. If you are God’s apostle, the Illuminati will attempt to cut off all your jobs and income. This is Satan’s nature.

If you are an Illuminati Satanist and write a book, they will make you a Food Network famous television host and a millionaire and a renowned food critic or a rich professional wrestler and actor, but if you are an apostle of God and write a book on the Torah Truth, they will gang stalk you wherever you live and try to kill you and try to cut off your income and make you homeless. If you are an Illuminati Satanist family, then they will make you popular on their Discovery Channel reality television programs about your family business; and you will make all these secret satanic hand signs on TV to your Illuminati TV viewers; and all these Illuminati corporations will give you business, and you will become a multi-millionaire. If you are an Illuminati member, they will make you astronauts and idol singers and military generals and college deans. If you are God’s apostles, they will try to destroy your income and savings and spread propaganda so that you will be hated and discriminated at every level. They will try to do the same things they tried to do to Christ your Lord.

If you are a Japanese of Korean ancestry, the Western Illuminati criminal organization will make you one of a long line of Korean puppet prime ministers of Japan and a millionaire, but if you are God’s prophet who is sent to warn the world in love, the Western Illuminati criminal organization will send hundreds of their Edomites and Koreans to try to kill you. All of these feminist female politicians in Japan who hold power are Koreans disguised as Japanese, but those who do research find evidence that they are all Korean ancestry and Satanist witches. These Eastern Satanist slaves of the Western Illuminati criminal organization are exactly like the Edomites witch reptilians of the West. These Koreans and their Korean politicians of Japan do all the illegal activities for the Western Illuminati in Japan, such as smuggling the nuclear bombs into Japan to kill masses of Japanese, as well as pollute hundreds of millions of Asians future children with radiation terrorism. The Japanese police will not do anything, because they are just slaves of these Korean politicians who rule Japan, and this is why the Eastern Illuminati (White Dragon Society, Black Dragon Society, Gnostic Illuminati, 87 nation leaders’ alliance, White Hat faction, etc.) are trying to depose these Korean Illuminati members from world power. Dear brothers, we must stop looking at this world in terms of national borders and national interests, but we need to look at it as it is—a power play and struggle between rival factions of the Illuminati secret societies of the East and West—there is a war going on underneath.

Just like the Edomites who are disguised as Jews try to holocaust genocide Jews, these Korean politicians and prime ministers disguised as Japanese try to holocaust genocide the Japanese. (The Israelis and Japanese are God’s people and descendents of the Israelites, and Satan sends his Satanist people to infiltrate and exterminate, just like Satan infiltrates the Christian churches with his hippy Pharisees to destroy it—Satan and his children the Satanists uses the same tactics throughout the ages to disguise as an angel of light to infiltrate and destroy.) Just like the Queen Himiko reptilian witch (Satan’s Eastern counterpart to the Middle Eastern feminist reptilian witchcraft Jezebel and the Western reptilian witch Satanist royal queen) led Japan in ancient days to Korean shamanism, these tons of modern Korean Christian female pastors have been sent into Japan to lead Japanese to Korean shamanism disguised as Christianity, but they teach Korean Confucian Christianity and Taoist Confucian synchronized dance worship of Satan’s mind-control, just like the North Korean army style of robotic synchronized mass game or mass gymnastics mind-control. (Confucianism and Taoism are both branches of the Mystery Babylon one world religion.) Such a nation and people need to nationally repent as Ninevah did, or they will be judged as a nation and ethnic group by God.

It is the same as the African-American Christian churches’ pagan satanic black gospel mind-control trance dance and jungle singing and jungle beat that Satan uses to make all the Illuminati’s religious Christians move in unison and operate with the group to their spiritual destruction. The Korean Christian churches’ kindergarten style synchronized dance worship and the black African American Christian churches’ jungle pagan gospel trance dance spell worship are both created by the same person Satan, which is the same thing expressed in two different cultures. The Indonesian Kecak and American Indian chanting and Buddhist chanting and rock music beat and Korean kindergarten style synchronized Church worship dance and African American gospel jungle voodoo witchdoctor hip hop synchronized dancing and Euro beat club dance and all the other pagan satanic beats and synchronized rhythmic trance music dance all originate with the same person the devil Satan. It is just that each pagan culture has a different expression of the same thing. The repetitive vibration frequency creates a trance which is a satanic witchcraft spell and mind control, and it caters to the emotion instead of the Holy Spirit. This is why the Illuminati’s pastors have introduced this satanic control music into all the Western Christianity churches of Jezebel. This is why the Western religious lukewarm Christians are so controlled by the Jezebel witch spirit, so that they scorn God’s apostles’ Torah Truth teachings.

You will see a struggle for survival between those Asian leaders who are henchmen of the Western Illuminati cabal mafia crime organization versus those Kings of the East who are aligned with the Eastern Illuminati Asian secret societies. And, you will see a strengthening of ties between the Asian secret societies Eastern Illuminati and the Western Illuminati’s White Hat faction and other break away factions. If one is wise, one would immediately realize the fallacy behind Satan’s CIA Nazi Aryan Nephilim monster super race plot, because blonde and blue-eyes and white skin is a mutated inferior genes instead of a superior race, and requires sunglasses and sun block lotion, because the skin will turn red when sunburned and have greater vulnerability to melanoma skin cancer. It is not God’s Adam and Eve’s original genes. It came about due to depravation of sunlight. If the Vril CIA and MI6 and royal family and Committee of Three Hundred Western Illuminati wants to create a super race of Aryan Nazis, then they need to help increase the original colored people and more Asians and Jews who they are trying to exterminate, and not Aryan white people. The Western Illuminati used the ten lost tribes of Israel in Japan as a test case for their atomic bomb on human beings during World War 2. This was in preparation for the annihilation of the human race, and the establishment of their reptilian hybrid Nephilim New World Order.

The Western Illuminati tried to take over Russia’s economy by taking over Georgia, but the Eastern Illuminati crushed the Georgian uprising. The Western Illuminati uses the Georgian mafia to do all kinds of things in Russia. The Western Illuminati cabal mafia criminal organization and Committee of Three Hundred has been trying to destroy Russia and the Slavs from the inside and outside. Their target has been and always will be to take over Africa and the Middle East, and to destroy Russia and Asia. It will be bitter war to the end, as you can see from the Bible prophecy on Armageddon.

You the 144,000 Jewish Remnant brethren and God’s people the faithful Church Saints (the Bride of Christ) know this and see this by the Holy Spirit, and it is only the carnal religious lukewarm Christians who are blind and are not aware of any of this. Satan the devil and his Illuminati hybrid reptilian Nephilim and their human servants have been behind all evil and suffering in the world, as well as the decline of godly values and ethics in the world: every assassination, every celebrity suicide, every sinking of the Titanic, every bombing of the 9.11 World Trade Center, every war in history, every killed soldier, every famine, every manufactured plague and epidemic, every economic crash, every loss of jobs and social poverty, every child slavery industry, every organized crime and mafia, every feminist and homosexual activism, etc. They are creating tons of tons of Nephilim hybrid children who have feminist and homosexual genes in their secret underground military bases and releasing them into society to take over society and control society’s values, so society will soon be like Sodom Gomorrah and the Atlantis civilization during Noah’s flood’s times, which will eventually bring about God’s judgment. The men of Sodom and Gomorrah tried to sodomize the two angels God sent to destroy their cities; just like the advanced fallen angel technology Atlantis ancient civilization tried to kill God’s prophets who went to warn them of their sins and impending judgment by God; and just like Satan’s Illuminati reptilian hybrids have come after me to try to kill me an apostle to my people the 144,000 Jewish Remnant in these End Times. As brother Solomon has said, history repeats itself, and there is nothing new under the sun, for Satan and his people have done the same thing over and over and over again throughout history, and received God’s judgment, finally.

A sign of a nation, such as the U.S. that is very, very close to God’s wrath and judgment is one just like Satanist societies like Atlantis, where lesbians become professors in major universities, who support prideful women fighting in boxing rings. In Ngyurev, Hungary, women of the town killed off 50 men who were made depressant and alcoholic by the Illuminati’s created World War 1 to destroy the family (just like all wars they create are designed to kill off men and put women in power over the family and society) as witches passed out poison to them, since they did not want to give up their control of the family money, family authority, family land, and their careers, after the men came back from the war. In this modern day End Times Satanist pagan feminist Western society, we see the feminist witches and warlocks who are descendents of the Nephilim reptilian giants who ripped human limbs apart and skinned them alive and ate them, conducting the hundreds of thousands of live child sacrifice Satanist witch rituals as they kidnap children, and they have practically killed off all people who spoke up against feminism, using their witchcraft satanic curses and Illuminati electromagnetic weapons. Do you think God will not judge a nation, such as the United States that has turned to idolize these feminist witches and mass murderers and Satan’s children who rule our society, and have brainwashed humans to their Satanist post-1960s hippy “Flower Children” values of Jezebelism? We are very close to God’s wrath falling upon this satanized nation ruled by the feminist witch Nephilim in both value and thinking and practice. They are not only the witches who are the feminist leaders that are descendents of the Nephilim fallen angel hybrids from ancient times, but they are also creating masses of these Nephilim witch clones who have built in genes of feminists and homosexuals and Nephilim supernatural powers, and releasing them into the human society, to flood this End Times society with Nephilim Western Satanist values. These Nephilim reptilian hybrid witches control the literature, media, education, teaching, propaganda, secret intelligence agency mind control programs, and the Illuminati government sanctioned assassination of all who stand against feminism, homosexuality, and other values and witchcraft movements of Satanism and Satanist society that is ruled by the Illuminati Satanists and Satan’s Nephilim.

Just as in Noah’s flood’s Atlantis Satanist society taken over by Nephilim hybrids who killed off all the humans except Noah and his family, our society is being filled and overrun by Nephilim assassins. These feminist witches look human and act very nice on the outside, but inside, they are soulless and do not have human souls, and they are just as evil and violent and murderous as the Nephilim giants of ancient times whose giant fossils are being excavated throughout the world (and hidden by the Illuminati), and their father Satan. And, just as with Noah’s flood God destroyed all life on this earth, God is getting ready to rid this world again of all these feminist and homosexual pagan Satanist Nephilim and their brainwashed satanized human followers, during the soon coming Great Tribulation Age. We are entering very evil days, just like in ancient Atlantis days, and perilous times. The human populace of this world have been made so dumb by the Illuminati reptilian mind-control media and HAARP frequencies to the extent that they do not even see what is happening to them, as they are made ready like cattle or livestock for the butchering and mass genocide of humans on this earth by the reptilian Nephilim U.S. presidents or Anti-Christ they elect into office and their FEMA execution camps. When they reject God’s Torah Truth and Jesus Christ our Lord and Savior, they become very dumb and are made vulnerable to Satan’s lies and mind control. They refuse to listen to the warnings of us God’s apostles and prophets sent to warn them of imminent judgment.

The Western Illuminati cabal mafia crime organization controls the cocaine business and makes tremendous profit from it, while using its law enforcement agencies to make it look like they are also trying to stop it, too. Judgment is coming upon the U.S. not only because of all the evil lawyers, CPAs, and stock brokers who are parasites of society and their numbers are proportionate to the evil of a nation; but also because one in four Americans conduct witchcraft by taking cocaine, since drugs is witchcraft. The Americans support the cocaine witchcraft industry, as they are purposely addicted by the Illuminati, and the Illuminati post-1960s rock stars Satan worship leaders propagated the cocaine usage. All these lawyers, CPAs, stock brokers, and religious hippy rogue pastors steal billions of dollars from normal investors and citizens every day, and use that tremendous wealth stolen from the population to purchase cocaine and conduct witchcraft. Witchcraft is an abomination to God. The American Indian descendents or Indios, who believe their ancestors were Nephilim, lead the world’s cocaine manufacture and distribution. Their gangs control the U.S. prisons with sheer numbers. They create the highest crime nations, just like the Polynesians fill and control the prisons by sheer number. They enter other nations and make other nations have high crime rates. If you speak the Torah Truth about their sins and the sins of their people and the need for the repentance of their nations, they will despise you and try to silence you, just like they tried to do to Jesus who spoke the Torah Truth. Evil people do not repent, but they try to kill those righteous people who disclose their evil sins; and God has seen their evil works. This is the nature of fallen man and evil. They do not want God’s love, but they want to steal, kill, and lie like their father Satan. They only have the fake human family gang animal instinct love, but they yell and beat their family.

They do not have God’s true love that speaks the Torah Truth about their evil sins to these evil people so that they may repent. Before Christianity entered their society, they used to kill, torture, conduct live satanic ritual sacrifices, cut out people’s hearts, use drugs to conduct pagan witchcraft, chew on these cocaine leaves as they do even today, conduct war and pillage and steal, genocide each other, head hunt rival family members, and cannibalize humans. It is sort of like all other pagan Satanist people, like the Druids and Germanic occult pagans and New Guinean pagans and Hollywood celebrity pagan occult witch actresses who practice live human sacrifices. On the surface, they practice fake Christianity and its Satanist Catholic religious motions, just like the Protestant hippy rogue pastors, but in secret, they still conduct the same things their pagan ancestors did, which is torture, kill, steal, and family or gang feuds.

As I have taught in previous letters to you, the most evil people are family oriented and gang oriented and nationality oriented, and they create family crime organizations. These Illuminati family television programs are great examples of the Satanists’ world of family-oriented gang-oriented feud-oriented society, because the fathers talk about how they love their family and that the family is everything to them, but they file legal suits against their sons to steal back twenty percent of their company ownerships, and they yell and throw things at each other. It is exactly the more ungodly people are, they are obsessed at having families and animalistic breeding and leaving genetic descendents in this world, instead of the things of God, but they usually have the most heartache from their families, because their families carry the same evil sinful genes that they do; in such a family, there is no peace or true godly love (only animal instinct human family love) that loves the enemy or nobleness. To prove this, when there is a crisis, they will try to put their genetic evil family members first, before putting nicer strangers first, who have more peaceful genes. This is why these Jezebel-worshipping pastors make their genetic descendents inheritors of their churches and wealth they made from God’s people’s giving. A good example are the Edomites who have vowed to destroy God’s people (the two tribes of Israelites in Israel), while putting their own ethnicity, family genetic bloodlines, mob gangs, own nation, and self first; or the Koreans who have vowed to destroy God’s people (the ten lost tribes of Israelites in Japan), while putting their own ethnicity, family genetic bloodlines, mob gangs, own nation, and self first; or the Western Christianity major ministers who place their own sons and genetic descendents to inherit their billion dollar church organization’s executive positions and ownership, instead of God’s apostles and prophets and people. A normal godly non-family-oriented family of Christians would address family members with respect, and honor them above themselves, and think about giving rather than suing. A legally-minded, contract-based, law suit business nation like the U.S. is a very satanic society; there is no love or giving or trusting in Satan’s world.

The Illuminati American engineers teach these drug organizations how to build submarines to smuggle the drugs. The Illuminati and CIA owns and runs these drug industries. This is why God’s judgment will come upon these corrupt nations. Money is their god. The Illuminati reptilian hybrid Nephilim world leaders do not care about humans dying or overdosing on cocaine or suffering or families breaking up, as long as they can make money off of humans and kill more humans using drugs. Their goal is the extermination of the ignorant masses human populace, and to replace them with their super Aryan Nephilim reptilian hybrids they are creating in their Illuminati underground secret military bases (Satan’s genetic seed). They use their human servants to try to kill those who disclose their secret agendas. The religious Christians will not teach you this Torah Truth, since they are afraid of the devil, the Illuminati, these nations, these criminal governments and Illuminati reptilian secret intelligence agencies who will gang stalk you, and these drug cartels. They are spiritually blind, since they do not have the Holy Spirit. They are not God’s children or Christ’s Bride (Church Saints) or real born-again spiritual Christians.

If you look at evil entities doing evil work of Satan, you see them all connected with each other in the background with each other (for example the North Korean government, the Korean plot to takeover Japan, the Freemason and Koreans and Soka Gakkai cult connection, the Soka Gakkai cult formation, the Japanese Soka Gakkai cult Korean guru Ikeda Daisaku disguised as a Japanese, increasing gang stalking of increasing number of Japanese victims by the Koreans, the Japanese politics and media and mob filled and taken over by Koreans, all these Korean politicians and Korean celebrities and Korean business leaders and Korean mob leaders of Japan are freemason Illuminati Satanist  members, the Satan’s Korean plan to kill all Japanese ten lost tribes of Israelites just like Satan’s Edomite plan to kill all Israeli two tribes of Israelites, are all closely interconnected with each other and the same behind the surface scene). Satan’s plots are only hidden to those who do not have the Holy Spirit and the ignorant masses who have been dumb-downed by the Illuminati’s media and education and propaganda and HAARP electromagnetic mind control. If you follow the track of evil people, evil groups, evil activities, they ultimately converge with each other and the Illuminati and Satan.

The Illuminati’s strategy in this information age of internets and blogs and radio programs that do not go under the control of the Illuminati is to spread tremendous amounts of deliberate false disinformation. A few decades ago, they did not have any problem in keeping their secret societies and their evil criminal activities a secret. However, they are having greater and greater difficulty hiding their Satanist activities, including past historical crimes toward humans, so they are fighting this desperately by using their Illuminati family members to spread ridicule at the truth that is coming out about the Illuminati, and branding the truth as “conspiracy theories.” All the smart people who try to find out the truth, and are diligent in doing research, such as investigating the blasts and collapse of the 9.11 twin towers from a demolition expert’s eyes, or interviewing Pentagon employees who crawled out of the hole made by the Illuminati missile, all discover the truth about the Illuminati and the reality of our world. All the stupid people who are animal-like and live just by their day to day animal instinct simple five senses of sight, everyday routine, comfort in their family life and work life and do not care about finding the truth, and who are exactly like stupid cattle that are lined up for the butcher’s slaughter factory, and who are lazy and idle enough not to want to do any research or investigation before reaching conclusions, are the ones who say that the Illuminati’s activities are just conspiracy theory and hoaxes. It does make sense for a few authors who make money by writing books of lies and deceiving the public to sell their books for money, in order to steal from the readers, to make up conspiracy theories. However, it does not make sense for millions of bloggers to write about the Illuminati anonymously, and spend all their time and money and labor making up these tremendously creative and amazing stories, all day long, while risking being killed by the Illuminati. What benefit is there for me to spend all of my time teaching the truth over the internet blog for free, being shot by EMP weapons day and night by the Illuminati, teaching the Torah Truth over the internet to all the 144,000 Jewish Remnant spread throughout the world, not knowing where my income is going to come in next, rather than getting a job and earning money like these religious lukewarm Christians, which would be more beneficial for me from a financial standpoint and comfort of life viewpoint, if I did not love God’s people and God to sacrifice my life for the furtherance of the gospel? What benefit is there for all these millions of bloggers who are disclosing information about the Illuminati Satanists?

This is the very reason why the Illuminati reptilian hybrids, who are slowly exterminating humans and replacing them with their Nephilim reptilian hybrids, believe that they themselves are the “Illuminated Ones or Enlightened Ones who hold the truth” and that the humans are inferior ape creature who are ignorant slaves of the  reptilian elites, and that these humans are stupid and ignorant and will believe any lie the Illuminati media and leaders feed them, and that humans are nothing but cattle to be eaten in their Satanist rituals and exterminated entirely before setting up their New World Order of Nephilim hybrid reptilians. In a way, the Illuminati people are right, because the majority of humans do not believe the Truth who is Christ, so God has allowed them to be deceived by Satan with the most ridiculous of lies, and they are both stupid and the ignorant masses as the Illuminati claim. To these stupid heathen non-believers, the Torah Truth is merely a “conspiracy theory”, and the fake life and society that they believe in is the truth. This is why to the stupid people, truth sounds stupid, and the lies sound smart. However, God’s people have the Holy Spirit of Truth, so the Truth makes them wise, and those who believe Satan’s deceptive lies are fools. This is why God says that He has made the wise foolish and the foolish wise. For this reason, a lot of the humans with high IQ intelligence and academic backgrounds, such as medical doctors and educators and scientists and company executives are the most stupidest people, because they often ridicule the truth as just conspiracy theories about the Illuminati, and believe whole-heartedly the deceptive disinformation spread by the Illuminati. To the stupid people who are perishing, they consider God a fool, and they consider themselves as intelligent. This is why God looks down from heaven and laughs at these fools who think they are smart, because they have high IQs and are stuffed with academic knowledge and think they are the rational thinkers who cannot be deceived. They are both lazy and stupid.

This is why those people who see UFOs and aliens do not want to admit seeing UFOs or aliens, because the Illuminati’s media and Illuminati’s bloggers and Illuminati’s telephone callers all gang up on these witnesses by ridiculing them and calling them liars and branding them as hoaxers and telling them that they are crazy. So, the witnesses of UFO sightings and those with inner knowledge of the Illuminati are afraid to speak the truth about what the Illuminati is and what the Illuminati is doing, because the Illuminati will fire them from their jobs, spread all kinds of rumors and ridicule about them to the ignorant public, and their Illuminati media will ridicule them with television programs and newspaper articles, and send their men in black to threaten to kill them or actually kill them. It is only the very few, who are the tip of the iceberg, who come out and admit seeing UFOs or disclose information about the Illuminati. These people who do not share the Torah Truth are selfish and do not have love, since they are only thinking about how they will be made fun of and their reputation ruined by the Illuminati, or how they will be fired from their company or college by the Illuminati, or how their income will be cut off by the Illuminati, or how their friends and families will be brainwashed by the Illuminati to poke fun at them or ridicule them or avoid them altogether, or how they could be killed by the Illuminati’s men in black. They do not believe in God, and they do not love God and His Torah Truth and His people, enough to lose their income and savings or lose their friends and families or have the Illuminati try to kill them. This is the litmus test whether you are a true disciple of Christ or a fake religious Western Christian who just goes to Jezebel churches every Sunday and live a fake Christianity created by the Illuminati’s churches and are mind-controlled by the Illuminati Satanists.

God has shown me that the Freemasons and all the Illuminati’s Mystery Babylon religion branches occult societies’ Satanists slowly disclose secrets of the aliens and science and wonders of the universe (just like the fallen angels did during Noah’s flood’s Atlantis ancient civilization days to make the humans worship them) to their members, as the member shows more loyalty and they are initiated to higher ranks within the Satanist societies. This is how Satan captivates these people with weak minds with his lies and deception by showing them the wealth of knowledge of the universe the fallen angels have. It caters to these evil people’s pride, making them think they are special and chosen. So, these people with weak minds and those nations with evil genes like the pagan Polynesians and shaman Koreans who have evil family spirits that have controlled their families from ancient times, are fascinated by these so-called “Illumination” knowledge and mysteries, and whole-heartedly get involved in these Satanist organizations and satanic secret societies. These reptilians vampires use these most evil and foolish human servants and nations. The secret societies are their recruiting stations. These people of the Church of Satan try to suppress and fight God and His people, because they are controlled by Satan and demon-possessed because of their reptilian witches’ witchcraft. Satan gives his reptilian hybrid children Nephilim witch Satanists of the Illuminati all these advanced technologies (diseases, military weapons, genetic manipulation, etc.) of the fallen angels to exterminate the human race, so that after the nuclear holocaust, he can seed the world with his reptilian race of vampire monsters and half-human half-animal chimeras, just like he did during Noah’s flood’s Atlantis civilization ancient days who he gave advanced technologies to create nuclear wars.

(Continued to “The Secret Takeover of the Human Race – Fourth Letter”.)

The Secret Takeover of the Human Race – Fourth Letter

(Continued from “The Secret Takeover of the Human Race – Third Letter”.)

All of these Illuminati Hollywood movies and television series are specifically designed to mind-control. All these vampire movies, horror movies, Harry Potter witchcraft movies and Disney occult satanic movies create a sense of horror, helplessness that Satan can kill and hurt you, and sheer terror, which create the negative energy that these fallen angels can feed off of as food. This is why they sacrifice children, since children give off tremendous negative energy when they are tortured or molested or sacrificed. This is why they created all the wars in history, because it gives off a lot of hatred, fear, anger, despair and all kinds of negative energy for those who do not know God and go off to get killed or maimed. If you are a real born-again spiritual Christian (Bride of Christ) you are safe. The Western Christianity carnal hippy rogue pastor religious Christians are not safe, because they do not believe me when I say that Christians are safe, even if I tell them. This is why they practice medical profession witchcraft, because they do not believe the Torah Truth which we preach and live. They believe that medicine will protect them. However, medicine is Satanism and it is from Babylon, created by the fallen angels. The drugs that these doctors prescribe to patients are basically witchdoctors’ witchcraft drugs, because drugs in the Bible is equivalent to witchcraft. If Satan can draw you into fear and negative energy, which is the ultimate show of lack of faith in God, then he can make you sick and hurt and depressed and eventually dead. If you live by faith and love for God, he cannot touch you, for you are full of the Holy Spirit.

So, every Illuminati Hollywood movie is designed to draw you into belief that the Illuminati reptilian cannibalistic hybrid Nephilim vampires can overpower and kill you, and when you keep watching things like that, it eventually molds your beliefs and fears and mind. Satan’s horror and reptilian vampire movies are a good example of this. This is the state of mind control and trap, for now the Illuminati have you in their control and their world. They create the false reality to entrap you in it. Born-again real spiritual Christians cannot be controlled or hurt or drawn into this negative mind control or demon possession. We live by a whole different reality and belief, which is the Torah Truth, and which is Christ, and which is a life of faith and trust and unbreakable love in our God. When you have no love, then you have no faith in God, and then you do not have God’s protective covering, and then you are open to Satan’s reality or belief or values. This is why these religious carnal Christians are always getting killed, hurt, depressed, divorced, obese, tattooed, poor, just like the heathens who they follow after, not Christ. Those of you the 144,000 Jewish Remnant know what I speak of for you have the Spirit of the Torah Truth, but the religious hippy rogue pastors and Pharisees hear me and scorn me and despise me for they do not have the Torah Truth. Christ who is the Word of God is life to those who have the Holy Spirit, but He is also a stumbling stone for those who do not have the Torah Truth.

Satan is creating Nephilim bigfoot humanzee hybrids between fallen angels and humans and gorillas. They are much stronger than bears and are cannibals. They appear from the Illuminati’s UFOs. Bullets just go through them without hitting them, because they are hybrid Nephilim demonic spirits who exist outside our dimensional realm. They have long coned heads having much more brain capacity than humans, just like President Barack Obama who has been cloned from Egyptian Nephilim hybrid Pharaohs, so he had a coned head, too, but you can see the surgery marks on his head where they restructured his body to look more human. It is just like they used Hitler’s frozen sperm to create the German Chancellor Merkel. They are recreating these monster Nephilim hybrids, just like the ancient men of renown, so this is why the Western Illuminati invaded Iraq to retrieve Nephilim genes from the preserved mummified bodies. They mummified the bodies, because they knew that one day, they would have the Atlantis technology again to clone the bodies, and call back the demon spirit back into the Nephilim body. All they need is the genes to clone their bodies, and then bring the demonic dead disembodied Nephilim evil spirits back into their bodies, because the Nephilim giant demons that the Israelites killed do not go to heaven or hell, but roam around the earth, since they do not have souls.

The feminist witches are the descendents of the Nephilim hybrid reptilian, who are the descendents of the fallen angels, and they do not have human souls; so they are very violent, selfish, proud, murderous, treacherous, arrogant, hateful and lewd, just like their Nephilim giant ancestors of ancient times, who ripped humans apart to eat them and skinned them alive. There was always a war between God’s people and Satan’s genetically manipulated monsters, and when the ancient Atlantis civilization during Noah’s flood’s times took over the world so that only Noah and his family were the only humans left, God had to wipe out the world with the flood. Again, in these end times, God has to wipe out the earth dwellers through fire, since all humans will be required to take the Mark of the Beast 666 microchip that will transform their DNA to Satan’s serpent genes and become Nephilim; and this is why the Bible says that if God did not intervene in these End Times, all humans would be destroyed by Satan, including their genes. When you see the spiritual realm through God’s eyes, you start to see the mysterious puzzle coming together, and understand why the feminists are hidden witches, and not even human. These feminist activist leaders or Wiccan witches consider humans as inferior to them, because humans were created by God in His image, whereas the witches are the direct descendents who carry the seed of the Serpent or Satan’s genes—the Illuminati reptilian bloodline.

This is why they believe they are superior, since they carry the magical demonic powers of the Nephilim bloodline ancestors. They use spells and enchantments and curses. You have lewd six-toed cloned actresses like Halle Berry and Marilyn Monroe and many others who remove their extra toes by surgery. These children of Satan or reptilians have secretly taken over every aspect of our society from Hollywood to politics to colleges to economy to intelligence agencies. If you could see the spiritual realm, you would be very surprised. Since the Nephilim carry the devil’s genes, they naturally have his evil nature: feminists, orgy people, sodomy people, homosexuals, murderers, child sacrifice people, drug witchcraft people, tattoo people, hippy “Flower Children” witchcraft people, and extreme activists. The Nephilim hybrids have extraordinary intelligence and supernatural powers, so they will be considered as our mutant superheroes like Superman, Batman, Spiderman, Hulk, Captain America, just like the superheroes of the ancient Atlantis civilization during Noah’s flood’s times, when the Nephilim were considered great men of renown and superheroes who had amazing powers and considered great heroes by the evil people of Atlantis. This is why God wiped out these evil superheroes who were considered heroes by the people, since all of them were of corrupted satanic genes who had the devil’s evil genes. The more loved and worshipped people are like the Anti-Christ Nephilim, the more evil they are, and the more hated and attempted to be assassinated like the prophets and apostles of God, the more righteous they are. If the world loves you, then you should be alarmed and worried, because if an evil world loves you, that means you are evil and opposed to God. If you follow God, the evil world would hate you.

To the mind controlled humans of the world by the Illuminati, the more satanic are considered superheroes, and the more godly are considered wicked maniacs. This is because Satan’s people see evil as good and good as evil, bitter as sweet and sweet as bitter. Satan’s Illuminati movies “Avengers” and “X-Men” are about a group of Nephilim hybrid demonic mutated gene superheroes that the Illuminati is creating in their underground secret military bases as super soldiers to fight against God and Christ when He returns at Armageddon, under the deception that they are created to help protect the earth from evil alien invasion. The movie “Avengers” is the third highest selling movie in the history of motions pictures, and the people of this earth adore these Nephilim demonic superheroes as gods and marvel comic idols. The Illuminati Satanists believe the only chance for mankind’s survival from alien invasion is to manipulate their genes to make hybrid Nephilim from the fallen angels’ genes and animal genes and plant genes, in order to make humanoids with amazing supernatural powers, which is just a repeat of the deception that Satan used back in Noah’s flood’s Atlantis Satanist society ancient days to create Nephilim. This manufactured army of superhero freaks who are demonic spirits in humanoid bodies will be the devil’s army united with the fallen angels to fight God at Armageddon, and who will be wiped out by Christ. The Marvel comics superhero characters in his movies and comic books are Satan’s brainwashing preparation of these non-believing heathens to accept these Nephilim as their gods, just like the Bible tells us that the ancient people of Atlantis during Noah’s flood times considered these Nephilim as their great men of renown or superheroes. These Nephilim became their gods and their kings and emperors and royal families. The queen of England herself is a direct Nephilim reptilian descendent of the god Odin of Norse mythology.

These Satan’s descendents or non-human reptilian hybrids are having a hay day in these End Times with all the fame, money, luxurious extravagant lifestyles, power, sex with humans, and good food, at the expense of stealing all the money from the human population and making the humans their servants and slaves. Just like the Nephilim who were destroyed during Noah’s flood, these Nephilim hybrid reptilian royal family Illuminati bloodlines have lived in extravagant luxury with dance balls and gorgeous palaces and royal banquet entertainment and thrones, while squeezing taxes from the poor human populace who toil every day, just as the British queen and Rothchilds and Rockefeller Nephilim reptilian descendents witch families of modern day do the same thing by stealing 90% of the world’s money from the human population, as they have their extravagant home parties and private jets and satanic human sacrifice rituals to rape and gorge on human flesh. They disguise themselves with their holographic human projections to make themselves look human, just like their genetic ancestor fallen angels disguise themselves as extraterrestrial aliens. These aliens are not intergalactic, but they are inter-dimensional fallen angels. This is the great deception that is coming to mankind, and God has prophesied about.

They intermarry within the same royal bloodlines of the other nations, in order to keep their reptilian Nephilim genes pure, since if they marry with humans, their genes quickly dissipate and they lose their demonic witchcraft powers; so, this is why all the U.S. presidents are all related with each other by bloodline with the queen of England. The Illuminati family reptilian bloodlines include Bush, Obama, Cheney, Clinton, Hillary Clinton, Jacqueline Kennedy Onassis, Disney, McDonald’s hamburger chain stores’ McDonald, Merovingian mafia family, Queen Elizabeth, Rothchild, Dutch royal family, Swedish royal family, etc. They use a lot of human slave children in their secret underground Illuminati bases that these reptilian fallen angel greys run. They have typical fallen angel reptilian characteristics of no emotion, no love, cold-blooded nature, ritualism and hierarchy. These royal bloodlines who are all related with each other (kings, queens, princes, princesses, dukes, barons, counts, U.S. presidents, chancellors, prime ministers, emperors, etc.) that the ignorant masses idolize will be thrown directly into the Lake of Fire without receiving the Great White Throne Judgment of God, because they are reptilian Nephilim hybrids of the fallen angel fathers, and they are not humans nor do they have human souls. These cold-blooded reptilian Roman Caesars and kings and emperors create all these torture equipments and execution arenas for their enjoyment, just as in their current day Satanist live human sacrifice rituals they have in the Bohemian Grove and cloning centers.

The pagan people like the American Indians and Polynesians claim that they originate from the reptilian fallen angels whom they call dragon alien god ancestors. These witches disdain humans as inferior creatures created by God. These Illuminati reptilian Nephilim actually believe that they will create their New World Order and rule the world with their father Satan. These secret Illuminati bloodline families, royal families, future superheroes, the high and respected intelligent powerful Nephilim people of our society, famous Nephilim Hollywood celebrities, and Nephilim feminist witches will be thrown into the Lake of Fire without any judgment, because they do not have human souls to be judged—they are just evil hybrid demonic spirit creatures perverted by Satan. No half snake half human or what they call themselves witches or Illuminati families is going to get into heaven for no non-human can be saved through Christ as Brother Enoch has said. They are a cursed race of Aryan people who have manipulated hybrid genes and have been destined to be thrown into the Lake of Fire with their father and his fallen angels, where they will spend eternity, for they are not created by God, but are a perverted genetic manipulation by the Serpent Satan.

These feminist and homosexual reptilian Nephilim creatures and witches are a disgusting Nephilim race that stands for every ungodly value and every satanic ideology that exalts itself against God. Therefore, God will judge them and they will be thrown into the Lake of Fire. No fallen angel or their Nephilim descendents or their chimera monster descendents can ever receive salvation or be delivered from their destined end. You will see a lot of their Nazi ancestor symbolisms and messages of future eradication of all colored races from the earth at their new Denver airport murals and America’s Fourth Reich symbols. In level seven of the secret underground fallen angel bases, there are thousands of drugged humans who cry and call out for help, and this led to the Dulce Wars between the humans and extraterrestrials, where many scientists and military personnel were killed. Level six is called the “Nightmare Hall” where there are many grotesque creatures half human and half animal (such as half human half octopus), as well as reptilian hybrids and bat-like humanoids in cages. It is full of Nephilim and chimeras being prepared for Satan’s war with God at Armageddon. The nuclear bomb tests open up portals or star gates to let demonic spirits into this dimension, and the fallen angels feed on nuclear energy. The Bavarian Illuminati Treaty agreed to cover up all evidence of the existence of the fallen angel aliens, in exchange for alien technology and the fallen angels’ rights to abduct human beings for experimentation and genetic reengineering, usually those with American Indian ancestry or reptilian bloodlines. They make the taxpayers toil to exhaustion every day, in order to steal the salary through tax and banking system parasitism to finance these Illuminati New World Order secret bases for hideous human experiments.

When I see our world and society today, I see these illegitimate reptilian hybrid children witches and Satanists of Satan’s serpent genetic seed prospering, living in their gorgeous houses with swimming pools, getting hundreds of millions of dollars from the Illuminati companies as executives, obtaining the hundreds of millions of dollars contracts from the Illuminati, partying with their sexually lewd human friends, and living as kings and queens of our world today; while the humans (Adam’s seed that God created) are used as slave labor toiling in their offices and construction sites and factories from early morning to late at night, eating simple food, squeezing out a meager living, paying bills from day to day, paying huge hundreds of billions of dollars in taxes every year that go to the Illuminati’s fat black ops budgets spread all over the government agencies and into the pockets of these reptilian hybrid Illuminati members, working in temporary jobs not knowing where their next income will come from, having their homes foreclosed because of these reptilians sabotaging the economy in order to make their trillions of dollars and starve off more people and make them suicide, and basically living as slave laborers every day in their jobs paying and manufacturing and serving these reptilian elites who are like parasites of our human society that God created, feeding off the very blood, tears and sweat of the humans. These Illuminati have the huge estates and gardens, and use the humans as slave laborers to serve them; while they have fancy titles as lords and barons and dukes and counts. These Illuminati families become city police chiefs, which explain why their children are the most violent, arrogant and deceptive students in the entire school. They are Satanist families in charge of our society with the most authorities, most money, most fame and most comfort. They try to eliminate each other to rise up to power. It is like reptilians eating other reptilians.

Dozens of Illuminati members dressed as construction workers come to the park’s parking lot to park their dozens of cars, and always bring their windowless trucks which carry high powered electromagnetic weapons to shoot at you for hours trying to make you get a massive heart attack. It leaves red bruises on your chest. They just sit in their dozens of cars for three hours or four hours shooting at you, doing nothing but just staring at you. They shoot at your kidneys every day with their electromagnetic weapons, in order to try to put you in their Babylonian witchcraft medical dialysis to poison your blood so that they can try to kill you, and then, they can prove that God is powerless, has no love and does not protect His people. How utterly stupid they are! It shows that they do not believe in who our Heavenly Father is. They shoot from their adjoining apartment rooms secretly and from the buildings, cars, and their little bushes they hide behind. They think they can hide from God. They have infiltrated every part of society, and eliminate anyone who uncovers their evil. If you marry them and become a princess to these Illuminati royal princes, and if the marriage relationship breaks down and the royal family reptilian bloodlines get angry at you, they will just assassinate you, just like Princess Diana or Princess Grace Kelly, along with dozens of witnesses. To these Nephilim Illuminati reptilian hybrids, killing humans is just like a snake killing a mouse, and they believe they are doing society a great service by killing more inferior humans who are God’s creation. The Nephilim despise all humans, but they want to steal money from humans after making the humans pay taxes and pay for all their luxurious lifestyles and yachts, and use humans to do their dirty work and serve them like slaves. But, they ultimately intend to replace all of God’s humans with their clone biological cyborgs they are creating in their Illuminati CIA Aryan Nazi underground secret military bases around the world, who they feel are more powerful and efficient than humans. These clones do not have human souls, because they are Nephilim, and they will be thrown into the Lake of Fire with the Anti Christ and False Prophet and devil.

The reptilian Edomite Roman royalty and Brotherhood of the Snake’s secret societies, money changers in the temple, the high priest, the Pharisees, Prince Herod, Pontius Pilate, Judas Iscariot, the brainwashed angry crowd, all tried to kill Jesus to silence Him. The reptilian Edomite Illuminati British royalty and the Brotherhood of the Snake’s secret societies, Illuminati Wall Street stock broker Freemason thieves, the Pope and his Vatican, the Illuminati church ministers and pastors, the royal family, the law enforcement and intelligence agencies, the religious Christians, the brainwashed angry crowd (homosexual orgy occult people, Koreans, Polynesian pagans, Satanists, Freemasons, occultists, Wiccan witch reptilian feminists, etc.), all tried to kill me to silence me. Satan’s evil people all team up and join together to try to kill God’s apostles, because they all work for the devil. So also, they tried to kill Elijah, King David, and all the apostles and prophets to the ancient Atlantis civilization of Noah’s times and ancient Israel of Jesus’ times and these modern day End Times. Satan has not changed, but this world still is controlled by him and his people. Satan and the Illuminati has always raised up fake prophets to the 144,000 Jewish Remnant calling themselves arrogantly as “Prophet _____”, hoping to deceive and lead astray the real 144,000 Jewish Remnant to thwart God’s plans for you the 144,000 Jewish Remnant, as they place lies within their teachings. This is because they do not believe that you the 144,000 Jewish Remnant have the Holy Spirit of Jesus Christ, and cannot be therefore misled or deceived. This is the foolishness of their thinking. They think they can thwart God’s Torah Truth and His people. As a matter of fact, all they have done is to attract and assemble a bunch of religious Christians who are not God’s people, but who believe that they themselves are the 144,000 Jewish Remnant. Evil is foolish, though they have high IQ human intelligence. The masses are always deceived, and not the few who are God’s elect. They always forget to put into the calculation God and His abilities and His almighty power and His plans and His Holy Spirit and His glory. All glory to the one we love and rejoice and worship, our Lord Jesus Christ and our Father in heaven!

These Illuminati feminist female Biblical Scripture professors and Early Christianity professors of these great Illuminati universities spread lies on television documentaries and to the new generations in their classes, in order to pervert God’s Torah Truth and to convince the foolish people of the world that the Bible is not true and to teach an alternative conspiracy theory of the Illuminati and the master deceiver Satan. These professors get a comfortable salary and lifestyle, a stable job and respect for their title as doctors, since they do the devil’s orders to carry out their propaganda against the Torah Truth which they hate. Cursed are these feminists and witches and Satanist priestesses who do the devil’s work, and cursed are all these Illuminati colleges like Boston University.

You hear them turn on or off their electromagnetic weapons in the rooms above and below and next to your room, because it beeps three times, since the Western Illuminati uses the same weapons whatever nation you live in; and you hear them pouring the water from the hose into their electromagnetic weapons to keep them from overheating.  They use high frequency waves. Normally, you do not hear any ambulances for weeks, but on certain weeks, in order to attempt to create their negative energy to try to draw you into their realm and demonic reality, these Illuminati ambulances drive up and down the street in front of your apartment every thirty minutes all day long, hoping that it can mentally drive you insane, just like they fly their helicopters over your apartment all day long every day. The police do not do anything, because they are slave dogs of the Western Illuminati; and it is often the off duty Illuminati member police officers who are blasting their motorcycles outside your apartment all day long. The Eastern Illuminati’s Harrier fighter jets had to drive the same Western Illuminati Bilderberg Society helicopters away that were trying to use the same electromagnetic weapons to exterminate the 57 nations’ leaders of the Eastern Illuminati alliance who were having a meeting onboard a ship in Monaco with maps to the Western Illuminati’s underground secret bases. Just like the Eastern Illuminati’s alliances’ Russian Gnostic Illuminati leader Romanov said, this is a war of propaganda, arms and strategy. Evil is foolish, because by shooting me with electromagnetic weapons from next door, every single time I start writing the Torah Truth on the computer, they believe that they can train my mind to stop preaching the Torah Truth for the Lord I love (Illuminati’s child-raising MK Ultra mind-control method of pain and punishment), as if I am a dog to be trained or an Illuminati member to be mind-controlled, which only proves how foolish evil is. Satan is very stupid to think that he can stop God. He must think that he is God. The gospel of Christ and the Torah Truth will be preached. No reptilian is going to kill this human, because I have a mission from God to inform all humans throughout the world about their human extermination plan.

These Koreans are exporting human placenta beauty health supplements to the Japanese using the women’s pride and arrogant desire to be attractive to others to be seen, so that Satan can make humans and God’s people sin through cannibalism. The Koreans are using all these Korean actresses on the Japanese television commercials to market all these placenta products to the Japanese. However, when I start writing about these sins they are committing on my computer, they barrage me with electromagnetic weapon fire from all around the apartment room, in order to hide their sin: the people of Korean ancestry are used by the Illuminati to do all of their dirty, unethical, murderous, criminal activities in Japan, as well as gang stalking God’s apostles. They will not repent of the sins of their people; but instead, they try to hide it by killing those who investigate and research the facts; and they will not yield to God. All the photos of criminals on the posters on the Japanese train station walls are faces with strong Korean ancestry genetic features. These Japanese with very strong Korean genetic facial features and violent Korean genetic temperaments have a lot of hatred and prejudice toward Koreans, and they continuously express and promote hatred toward the Koreans, so there will never be peace between the two nations. The Koreans and Japanese are both Asians, but they are very different in temperament, national character and culture. These Korean female pastors who like to be called “great teacher” in typical Korean Taoist Confucian hierarchical culture, beat up Japanese church staff and put them in the hospital for two weeks; and these Korean ministers molest Japanese women and little girls in church, so that Satan can try to tarnish the name of Christianity. However, instead of repenting, evil nations and people will make excuses of their sins and blame others for their own sins. This is the sign of an evil nation and people. Along with it comes extreme nationalism and family-oriented carnal genetic gang mentality. A person who takes pride in their ethnicity, instead of considering your enemy’s ethnicity more higher is an evil person and nation. The Ninevites were evil, but at least they repented and turned from their evil. Those Koreans and Edomites who hear this Word and repent, they shall be saved.

I have seen this injustice, as God’s humans suffer from the Illuminati created market crashes, lose their families to the Illuminati created wars, suffer from flu and plagues that the Illuminati create and spread, die from hunger because the Illuminati hoard 90% of the world’s money and purposely cause famines as part of their depopulation program of colored skin people, lose their jobs, cannot pay for their children’s education, get discriminated by the Aryan Illuminati social system, their children get kidnapped and become one of the tens of thousands of live ritual human sacrifices and food for these Illuminati reptilian human eaters, get ordered around like vampires’ servants, are told to do the dirty illegal jobs of these Illuminati elites and get arrested, and have their children born with defects because of the tons and tons of radiation the Illuminati reptilian hybrid Nephilim are releasing into our air and water and food and bodies. These sudden deaths, heart attacks, diabetes, and other illnesses are caused by the radiation and chemical trails from the planes and poisoning of the food and tap water the Illuminati. The Illuminati create viruses that cause the cancers in this world on only humans, and not reptilians.

All the plagues and diseases in the world are developed by the reptilian Illuminati, including the common flu, as a part of their depopulation program; but they have been unsuccessful in keeping the human population of the earth down, so now they are planning the nuclear World War 3. The hospitals would be empty and the children would be healthy and there would not be cancer or diabetes, if it were not for the Illuminati creating all these illnesses and suffering and sorrow among the humans through their manufactured germs targeted at the non-reptilian humans, and their medical institutions purposely trying to kill humans with chemotherapy, toxic drugs, radiation equipment, etc. I have prayed to the Lord to stop this injustice, and to bring His sure and righteous justice down upon these non-human half-snakes and half-apes and half-angelic aliens that have torn and ravaged and brought nothing but misery on the human race and the world that we have known. It is time that God wiped out again, just as in Noah’s flood’s times, this evil Nephilim race that rules our world and brings so much death and destruction and suffering upon God’s creation. Satan and his fallen angels and their offspring Nephilim are to be made accountable for the evil that they have done upon this planet. How dare they even try to assassinate God’s prophets and apostles. God will therefore serve them a hundred times over their own poison and evil and curse. Those who bless God’s representative will be blessed, and those who curse God’s representative will be cursed themselves. The reason why these feminists do not behave like human women is because these witchcraft women are not of the human race, but they carry Satan’s reptilian genes and naturally his values and very character.

What the Illuminati wealthy reptilians in their nice mansions and tennis courts and limousines do is to cause all the wars in history, in order to try to kill as many humans as possible. This is genocide of the civilian elderly, women and children at a massive level, much more than any dictator in history has killed. Then the Illuminati hired demonstrators brainwash the weak minded, simple minded young students to demonstrate against the war, and to spit on veterans and call veterans “baby killers.” In this way, the Illuminati tries to make the veterans who survived the war commit suicide or overdose and die on drugs or become crazy. This way, they can kill more people. Also, their fathers, the fallen angels can feed off the negative energy created by all the dying, suffering, pain and agony of the humans. Satan and the Nephilim hybrid reptilian Illuminati secret society exist to make as much death and suffering on humans who God created, in order to unleash their hatred toward God and His human creation. Satan does not like the fact that God has placed humans above the angels in authority and status, and he certainly refuses to submit to humans. This is why his hybrid Nephilim witch feminists refuse to submit to the authority of men, whom God has placed in authority above women. This is why the fallen angels refuse to submit to the authority of the holy angels who outrank them in authority. Everything and everyone in Satan’s world lives by his system of rebellion, and is kept in their place by fear and punishment and violence. This is Lucifer’s real identity, and his evil system is built on his very nature.

Some of the Illuminati materials teach that those with RH negative blood types are reptilian descendents, and they are superior in that they are immune to HIV and cancer and other diseases that the Illuminati created, just like reptiles are immune to disease. They say that they are mostly Caucasians and have red hair, hot tempers, blue or green or hazel eye color, and are Neanderthal Nephilim descendents. The Illuminati says that they live in large populations in Neanderthal European areas that have a history of high levels of terrorism, violence and killing, such as Chechen, Ireland and Basque. They say that this small minority of RH negative reptilian blood types have higher IQ intelligence, extra vertebrae, tail bones, have psychic powers, colder blooded (lower body temperature), better eyesight, but less tolerance for sunlight, the eye colors change depending on the emotional mood, experience high rate of alien abductions, and those reptilian mothers who do not have these rhesus blood type reject human fetuses with RH positive blood in their wombs as alien creatures, because their body’s immune system attacks their own fetus if medical drugs are not given to stop the reptilian mother’s womb from attacking the human fetus. They say that the Aryan Nazi Illuminati are therefore very interested in blood types and genealogical ancestry, because they want to keep the Aryan reptilian blood pure in order to breed their chimera monsters or future earth inhabitants (their so-called New Age Fifth Dimensional Evolution of mankind to a higher evolved humanoid state or the Fourth Nazi Aryan Reich or the Illuminati New World Order or many other names for the same human replacement plan of the thousands of years old Brotherhood of the Snake organization).

They say that all the British royal reptilian bloodlines and all the reptilian U.S. presidents and all the other reptilian Illuminati bloodlines are RH negative blood types. Only one percent of Asians and very few Africans and other people have RH negative blood types, so the Illuminati design plagues and disease to try to kill off these humans who have RH positive blood or rhesus genes. The Illuminati create all these cancer causing monkey viruses and HIV AIDS monkey viruses in their Nazi Aryan CIA laboratories using the descendents of all the Nazi war criminal mass murder scientists they smuggled into the United States after World War 2, because these plagues and epidemics were designed to only kill Asians and other colored people and also Caucasian people who carry original human genes of Noah, which is the blood that has rhesus genes. The Illuminati Aryan Nazi Satanists create these monkey viruses that cause cancer and HIV monkey AIDS viruses, because the rhesus genes found in rhesus monkeys are also found in all humans, but not in reptilians, so they kill only humans and do not kill reptilians (they only kill RH positive blood type humans, but they do not kill RH negative blood type reptilians). The Brotherhood of the Snake reptilians in their Sumerian Babylonian religion of the Mystery Babylon religion of thousands of years believe that they are the descendents of the reptilian fallen angel gods and they are royalty that rule the inferior humans who were created from inferior monkeys that roamed the earth as a slave race to the reptilians—this is the core doctrine of the Illuminati Satanists or Luciferians who worship the Serpent devil Lucifer Satan. They look down on the humans who are non-Aryans and consider them lower than cockroaches that need to be exterminated from the earth, beginning with God’s people the Jews and Christians.

They say that a few decades ago, there were only 5% reptilian populations in the world, but that reptilian Nephilim population that do not have rhesus blood genes are now 15% of the world’s population. Illuminati occult people like the Nazis, Vril, Thule, Rosicrucians, Esoterics, Black Sun, Freemasons, Druids, Wicca Witches, and Black Knights believe that the Illuminati Aryan reptilian bloodlines of the RH negative blood types are the master race (most Rhesus negative blood type people live in the Celtic European Germanic areas of the Druid Nazi Vril pagans), and all Jews and humans need to be exterminated from the face of this planet. They are waiting to create their transgenic transhumanism half-human half-reptilian evolved monster race of Aryans in their New World Order with cold-blooded supernatural demonic powers of the grey aliens Nephilim, as they genocide 95% of the world’s so-called “monkey race inferior humans” from existence. They are Satanists and worship Lucifer (Luciferians), so they detest God’s people—the Jews and Christians. On the thermal camera, these reptilians have colder blood.

The Illuminati claim that the RH positive humans have the same RH genes of rhesus monkeys so they are inferior; but that the RH negative reptilian hybrid Nephilims do not have RH genes because they were seeded by the aliens, and they are not of this inferior planet earth. They claim that this lack of RH cannot be explained for by evolution, and it must have been a direct intervention and genetic manipulation by the alien fallen angels to create their offspring of Nephilim reptilians to rule the earth as the kings and queens of ancient civilizations and modern times. They say that they have created rhesus monkey viruses that cause cancer to kill off the human race, and it is scientifically proven that RH negative people cannot get cancer, because the biological weapons they created only create cancer for humans with RH blood. They say that they are mutating monkey viruses to create HIV viruses to kill humans, since the humans have Rhesus positive blood types. They have discovered that the Illuminati reptilians developed viruses that create cancer to kill off humans, and that some cancers cannot be caused without this Illuminati virus. The Illuminati placed these Rhesus monkey viruses in the polio vaccines to infect the humans who have the same rhesus genes. They teach that reptilian Nephilims witches (Satan’s blood) who do not have rhesus genes will rule the earth, and they will exterminate all the original God’s humans who have the normal rhesus genes. Meat is harmless, but the sodium nitrate and potassium nitrate that the Illuminati add to the meat causes cancer.

They say RH negative blood is called Blue Blood because it turns blue when exposed to air due to its copper content, whereas humans with RH positive blood have iron content so it remains red. There is a mass epidemic of soft tissue cancer erupting after the Illuminati’s introduction of polio vaccine in the 1950s, but the Illuminati mainline media is hiding it from the public. The monkey cancer-causing virus and monkey HIV AIDS virus are sexually transmittable. The amount of deaths caused by the Illuminati’s pharmaceutical companies and cancer treatment outnumber all the deaths from all the wars in U.S. history, so it is a more efficient way for the reptilian Illuminati to exterminate more humans. The reptilian agenda for human extermination is very efficient and extensive and analytical, like throwing Jews into gas chambers for mass executions. The entire Babylonian Mystery religion of the Illuminati’s Snake Brotherhood ancient Sumerian belief system which is taught in all their occult branches like the Freemasons is that humans were a slave race created from inferior monkeys on this earth by genetically enhancing them when the alien gods came to look for workers to mine gold for them; and that the Aryan Nazi race is a superior race who do not carry the monkey genes, but instead carry the alien gods’ reptilian genes; so these superior race of reptilian Aryan demigods were made kings and emperors and royalty over the inferior humans, and now in modern days form the royal families and U.S. presidents and elite thirteen Illuminati bloodlines who have been interbred carefully to prevent genetic contamination by human genes, and who rule the earth.

The aristocracy are reptilian Satanists, so their men put make up on and have homosexual orgies. This is why the Nazi symbols and U.S. presidential seal and flags of the royal families and all the Illuminati symbols have the Sumerian fallen angel wings eagle emblem, since the fallen angels told them that they must not depict them as reptilians, so they are symbolized as eagles and owls and ravens in satanic witch stories, just like in the owl statue at the Bohemian grove where the reptilian elites do their annual human sacrifice Satanist reptilian rituals. When aristocrats have all the power and money to have sex with different people every day, just like these celebrities and rich spoiled children, they grow tired of having sex with the same gender, and start having homosexual sex with the same gender and with animals; there is a point where God hands the person over to their sinful nature and it is a judgment by God. The more satanic a society becomes, just like in the ancient Atlantis society during Noah’s flood’s times or in modern post 1960s sexual liberation age, there is an increase in these types of sins that the Satanists do in their sexual orgy rituals. There are evil spirit controls that pervert and warp sinful people and their family children and descendents more and more, due to sin. (See article “Rh-Negative Registry – Theory: The Black Sun & The Vril Society” at http://www.rhnegativeregistry.com/the-black-sun-the-vril-society-rh-negative-origin.html .)

Satan’s lies are the extreme opposite of God’s and Jesus Christ’s Torah Truth that humans were created and loved by God, and Satan grew jealous and sent his fallen angels to interbreed with humans to genetically manipulate God’s original creation, in order to create a soulless demonic race of half-breed reptilian Nephilim who eat human flesh in their reptilian Satanist rituals; and when they were killed by God’s judgment during Noah’s flood, their disembodied spirits now roam the earth as evil demon spirits. This is why the heathens who do not have faith in God and our Lord Jesus Christ will believe in Satan’s ancient Sumerian Babylonian mystery religion Aryan occult Satanist deception propaganda that Satan and his fallen angels are alien extraterrestrial beings. Therefore, they will take the Anti Christ’s Mark of the Beast 666 microchip implant in their body, so that their human genetic make-up will be altered to reptilian genes, and they will be damned forever to the Lake of Fire since Nephilim cannot receive salvation. Since these Illuminati reptilian families and Satanists believe in Satan’s Sumerian Aryan lie of benevolent alien beings, they have no hesitance in moving into next door rooms with their electromagnetic weapons to try to kill humans and God’s apostles, since to them, humans are only like cockroaches to be exterminated. Their belief system is the extreme opposite of Jesus Christ’s love for humans, so that Jesus came to die on the cross for our sins, and if we believe in Him, we will receive His forgiveness and eternal life in heaven, for the greatest love is to give your life for another. Satan’s Nephilim hybrid reptilians do not have human-like compassion (though they act like they have emotions) who behave like Nazi Aryans, and are very violent, analytical, highly intelligent, hierarchical, efficient and brutal. On the other hand, the humans were created by God with compassion, love, emotion, and ability to share other’s feelings and extend mercy. (See YouTube video “Cancer, used as a weapon against Rhesus positive blood” at http://www.youtube.com/watch?v=DL4ycs66ro8#t=295 or you can read Dr. Edward Haslam’s book “Dr. Mary’s Monkey.”)

These reptilian feminist witch Nephilim hybrid race of Satan’s fallen angels’ seeds appear with their reptilian vampire black eyes to many humans, and these Nephilim cannibalistic vampire witches have a lot of demonic powers, just like in their Illuminati movie “Push.” These are the creatures who were considered the great superheroes of the ancient Atlantis advanced fallen angel technology civilization that God wiped out with the flood, who possessed great supernatural demonic powers. They are awaiting the return of the dragon, Satan, to set up their kingdom on earth. They are creating more of their kind, along with chimera monsters in their secret underground bases throughout the world for the final Armageddon battle with God: Satan and his feminist reptilian witch race versus the Holy Almighty God of heaven and earth. This is the 6,000 year old Brotherhood of the Snake or Dragon. They are awaiting their Anti-Christ who is the satanic fake messiah whom Satan will send to deceive the world. These witches with reptilian eyes have taken over all the top politician leaders’ and famous entertainers’ positions and other key positions in the world. They are the heroes of our society to the ignorant human populace mind-controlled by Satan’s media and witchcraft. In Muslim countries, they call the fallen angels the “jinn” who belong to the other dimensions. These black eyed children are the hybrid alien children of these fallen angels created in the military underground bases, or in other words, the Nephilim offspring or demons. They are very evil, malevolent creatures. Security cameras shut down or have glitches when these kids are around. Bad things happen to the people after these encounters. These spiritual entities can change form into Big Foots and lake monsters and other demonic forms. These witchdoctors and shamans can summon these fallen angels and their children the demons. These reptilian hybrid children are Nephilim, so these black-eyed children and child celebrities have intelligence beyond adults, unlike normal children.

These demonic entities intentionally and purposely come to create fear in the people they encounter, so that they can feed off of this negative energy that is given off by the people. The heathens react in fear, because they do not have a relationship with Jesus.  These black-eyed children suddenly appear out of nowhere, and ask to be let into the people’s cars or houses. As you remember, dear 144,000 Jewish Remnant brothers, fear is the opposite of love, and love is the opposite of fear: they are opposite spirits, since if you have faith in God’s love and His goodness, you have no fear of evil, but if you do not have faith in Christ, then you do not trust God’s love and truth, so you believe Satan’s lie and you live in the sin of fear, for it is a doubt of God’s protection and love and nature. Fear is sin for it is disbelief in God and who He is. Fear and reverence and respect of God is good, and evil people and spirits do not have this, but fear of other things is evil. The non-believer heathens freak out when they encounter these black-eyed children, because they feel a tremendous intelligence and evil malevolence from them, and these demonic Nephilim feed off of this negative energy that is created from fear. The negative energy is food for them.

All the ancient pagan Satanist occultist materials all say that their Anti-Christ Nephilim will come between the years 2012 and 2016, since 2012 is the turning point into a new age, so all these Illuminati Satanists are eagerly awaiting the arrival of their unholy evil messiah the Anti-Christ. You do in-depth research on all of these famous murders cases or mass shootings in schools or death of famous people or major disasters or huge tragic accidents or wars or mysterious murder of famous children, and you will almost always find out that all these evils in our world today are done by the Illuminati Satanists and the reptilian hybrid race. (See article “Black-Eyed People: A Race in the Shadows” at http://mysteriousuniverse.org/2012/04/black-eyed-people-a-race-in-the-shadows/ and “The Black Eyed Children [Documentary]” at http://www.youtube.com/watch?v=US_1p5JTDFs .)

During World War 2, there were no cameras and television news to film the horrors of war, so everyone supported the war. However, during the Vietnam War, all these cameramen and reporters were there to film and report on the horrors of war, so all the students who might get drafted into the military got scared, and a great rebellion and anti-war movement started with the hippy movement. The Illuminati used this hippy movement to introduce drug witchcraft, witchcraft feminism, Jezebel Satanism, Western value hippy churches, free sex, liberation and rebellion, homosexuality and orgy, worship of environmentalism and Mother Gaea, and everything else that was done in secret Satanic witch rituals in the past was now being done openly by the hippies. The military got smart, and during the Afghan War, they do not allow cameramen and reporters to film freely, so the horrors of war are not on the television all day. The media is also strictly controlled and censored by the Illuminati media and government leaders. The Afghan War is in its 13th year, which is about the same as the duration of the Vietnam War, but you do not see a huge anti-war demonstration and turmoil in the U.S. cities, and the government being forced to stop the war. This is how dumbed-down the populace has been made by the Illuminati. The masses are so dumb that the Illuminati can manipulate them easily, and turn on and off their beliefs and values and attitudes and emotions. The people and masses have very high IQs and intelligence, but they are very, very stupid, because they do not have the Holy Spirit’s true wisdom. The human intelligence is fake. The populace or what the Illuminati calls the “ignorant masses” operate only on their animalistic five senses and information input into their brains, so they are much like fishes or other animals. They have lost God’s true wisdom and intelligence. This explains why the public and people are extremely dumb, and easily controlled by the Illuminati’s mind-control and media, since they are more feelings-oriented and sensory creatures, rather than seeing and knowing through God’s Holy Spirit.

This is why Western women have been indoctrinated by the Illuminati witches who are the descendents of reptilians to think of themselves as men’s equals and to wear trousers and worship Jezebelism, which is Satanism. This is now normal values to the average Westerner walking on the streets, who carry the mind-control of the post-1960s “Flower Children” hippy satanization values and devil’s doctrines. So, who can blame God, if the Anti-Christ and the Illuminati crashes the dollar, introduces martial law, incarcerates all Americans in their FEMA concentration camps, and exterminates the entire population of the U.S., so that the New World Order can take over the superpower’s place. Sin of a people and a nation makes them dumb, and this alienates them from God’s protection and blessing, and makes the people and nation vulnerable to Jezebelism and open prey to the devil. Many ancient nations have been enslaved and annihilated because of this sin. Any people or nation that can be so easily brainwashed by the devil’s Illuminati, and indoctrinated by the devil’s sinful values and beliefs, is setting itself to destruction and judgment by God. When the Nephilim hybrid clones start using God’s name to swear and for profanity, the American humans got brainwashed and imitated. When the Nephilim hybrid witches started feminism and homosexuality, the American humans imitated. When the Nephilim reptilian genetic descendents started parading on the streets nude in the gay pride parades, just like the Israelites did before Moses blaspheming God, and brainwashing the human populace to believe that Christians are evil, the American humans started hating Christians during these last few years. Will God protect such a nation anymore? No. As Atlantis was and Sodomy and Gomorrah were, so will the U.S. be also judged.

A lot of these Illuminati Hollywood movies designed to brainwash and prepare the humans for their future Nephilim world is real. The Western Illuminati’s army had invaded Babylon (Iraq) to get to the Nephilim’s advanced technology of ancient Atlantis and the mummified preserved bodies of the ancient Nephilim, so that they can extract their genes, in order to call back the disembodied demon spirits roaming around the earth into the genetically cloned new bodies to resurrect the most evil Nephilim giants of ancient times, as in their Illuminati movies “Alien 4” and “Avatar” and “Hobbit” and “Lord of the Rings” and recent increase of movies about cloning and avatars and necromancy. These reptilian Nephilim and witch bloodlines that walk amongst us are more like the orcs and goblins in the Illuminati movie “Lord of the Rings” disguised in human holographic form—they behave like human friends at daytime, but turn into human eating vampires at their night Satanist human sacrifice rituals. The Nephilim they are creating in their Illuminati secret underground military bases are much more powerful than the Nephilim descendent Illuminati bloodline feminist witches, so they can teleport like vampires, their eyes turn black like the vampires, they eat humans like the vampires, the bullets have no effect on them like vampires since they pass right through their holographic dimensional bodies, and they could tear apart entire human armies like vampires, just like in their Illuminati vampire movies. These Nephilim are half fallen angels, so they have supernatural powers like the superhero in the movies like “X-men” and “Avengers.” These Nephilim are hard to kill, just like in their Illuminati movies “Universal Soldier” and “Alien Versus Predator.” The Nephilim have demonic powers like their fallen angel fathers, just like the Jedi knights have the force power and look half human and half alien in the Illuminati movie “Star Wars.” They have opened up ancient star gates to bring in demonic spirits from the other dimensional portal, just as in the movie “Star Gate.”

They are creating much more powerful, human eating half-human half-ape Nephilim just like in their movie “Planet of the Apes” and “Congo.” They are creating chimera monsters and dinosaurs, just like in Noah’s flood’s days’ Atlantis civilization, as in their movies “Clash of the Titans,” and “Jurassic Park,” and “Alien.” They have their Aryan Nazi CIA fallen angel secret Illuminati bases underground and on the moon and on mars, just like in their movie “Iron Sky.” During World War 2, when the allied fleet tried to attack the Nazi Aryan alien bases in the Antarctic, the Nazi UFO crafts nearly destroyed the entire fleet with their alien superior technology, and they had to retreat. The Illuminati reptilian bloodline witches have tournament battles, just like in the “Harry Potter” movie. The Nephilim have tournament battles to insure that only the most powerful Nephilim survive and are kept at all times, as in the Illuminati movie “Mortal Kombat.” With the fallen angels’ technology, they have bases on the moon and have even gone beyond the stars to other planets, just like in their movies “Star Wars” and “Star Trek.” They have clone factories where they create clones for their torture entertainment and sexual entertainment and body replacements, just like in their movie “The Island.” They have genetically manufactured chimeras, just like in their movie “Hell Boy.” They have huge UFO crafts built using the fallen angels’ technology, and are trying to get all the armies of the world together to fight God at Armageddon, just like in their movie “Independence Day” and “Battleship” and “War of the Worlds” and “Battle Los Angeles.”

(Continued to “The Secret Takeover of the Human Race – Fifth Letter”.)

The Secret Takeover of the Human Race – Fifth Letter

(Continued from “The Secret Takeover of the Human Race – Fourth Letter”.)

The Western Illuminati bloodline families believe in panspermia or Satan’s deceptive Mystery Babylon religion teachings that aliens came to create mankind, and we need to mix our genes with them to create a super Aryan race Nazi Vril Atlantis race, and they are exterminating humans by making them deformed and infertile using the food industries they have monopolized, just like in the Illuminati movie “Prometheus 1” and “Prometheus 2.” The Western Illuminati reptilian vampires are introducing all kinds of viruses and bacteria and microorganisms into the populace to kill the human race, and there is a war going on between humans and Satan’s Nephilim vampires, just like in the movie “Ultraviolet.” In Noah’s flood’s Atlantis civilization days, the Nephilim giant vampires forced human slaves to feed them, and when food ran out they ate humans, and when humans ran out, they ate each other, just like reptiles, as in their Illuminati movie “Time Machine.” They have immunity against disease like the reptilian snakes and alligators do, and they will again in the future make every human receive a biochip implant that will alter their human genes to make them immune to illness and plagues intentionally caused by the Illuminati, making them into vampires or Nephilim, too. Satan will spread the deceptive lie that those Tribulation Saints who refuse to receive the Mark of the Beast 666 microchip implant are a biological hazard to society since they will not take the immunity gene microchip implant of the Serpent Satan, and therefore, that they need to be martyred and executed, since they pose a biological threat to the rest of the population. However, the souls of those who receive the mark of Satan cannot be saved, since they will be transformed to Nephilim and their DNA mutated to Satan’s reptilian genes. They have discovered that the alien’s implants in the bodies of the victims of UFO alien abductions are transforming the genes of the abductees.

They used technologies such as Subterrene, a nuclear powered machine to melt rock and mold it into a tunnel to create secret underground fallen angel base connection tunnels with super fast shuttles, just like in their Illuminati movie “AVP” or “Alien Versus Predator.” You have hideous creatures being genetically manufactured in the fallen angel underground bases using human slaves and animal genes, just like in their Illuminati movie “Alien 4: Resurrection.” Through satanic sacrifice rituals of children to release negative energy, these world leaders believe that the energy will revitalize their old age, just like in their Illuminati movie “Snow White and the Huntsman” and “The Brothers Grimm.”

Because of the Illuminati’s mind control and brainwash, these modern day Goliath Nephilim are loved by the humans of the world, and women scream and chase after these reptilian celebrities trying to get their autographs, and these reptilians are elected to U.S. presidents, and these cold-blooded reptilians are considered heroes and loved people, who these women want to have sex with. Meanwhile, God’s prophets are despised as male chauvinists, anti-orgy anti-homosexual, anti-environmentalist, anti-pacifist, anti-global warming, and anti-evolutionary. (They are in serious trouble for they blaspheme God by despising those sent by Him to speak for He is the Word and the Truth.) In a world where the people are mind-controlled by Satan, they love everyone who is extremely evil and reptilian, and they hate everyone who is God’s anointed and human. It is just like in Noah’s flood’s days that God destroyed with the flood, where Nephilim hybrid great men of renown superheroes were loved by the people, and God’s prophets were hated and persecuted. They are reptilian in nature and take sadistic pleasure in bringing suffering upon God’s people. Since these Illuminati members and Freemasons worship Satan, they get half of their bodies blown off in war, eaten alive by sharks, killed in plane accidents, and plagued by horrible diseases.

Dear 144,000 Jewish Remnant brethren, as I have said, Satan is a master deceiver. Take heed that he does not deceive you with this alien deception. You cannot be deceived for you have the Holy Spirit as I do. The Nephilim hybrids of Satan’s serpent seed have a symbiotic relationship with their UFO crafts, and these alien crafts are part of these Nephilim in mind and biologically attached, just like in the Illuminati science fiction television drama series. The Illuminati reptilian bloodline families are creating these Nephilim superheroes who will be famous and loved by the people of the earth, for Satan will make some of his Nephilim play the role of bad aliens who he will claim are God and Christ Jesus and their evil aliens, and create a fake war between these two Nephilim groups to make the people believe that God and Jesus Christ are evil aliens trying to invade the earth as in the Illuminati movie “Avengers,” and that Satan and his Nephilim superheroes are trying to save the earth and mankind. This is the biggest lie and poop that has been ever created by the devil, just like he deceived the ancient Atlantis civilization people during Noah’s flood’s times into believing that God and Jesus Christ are hostile alien beings who are trying to invade the earth, to justify Satan and his fallen angels creating a Nephilim hybrid race between aliens and humans to develop a superhero army to protect the earth against God who is an evil alien. Satan continues to use his old trick over and over, again. He has not changed and his lies have not changed from the ancient times. Evil humans are deceived by Satan’s same lies of alien beings, whether they are ancient civilization people or modern day people, because they would not accept the Torah Truth who is Christ Jesus. Satan’s deceptions are the same in all ages. It is the evil, carnal heart that is deceived by his lies. He is the master of lies.

This is why in the Atlantis civilization during Noah’s flood’s times and in these End Times, his fallen angels and his Illuminati hybrid reptilian leaders of this earth have advanced the technologies so suddenly, because they will need all the internet system and banking system and military armament system and media broadcast system to brainwash, control, arm and prepare the world to fight God and Jesus Christ during Armageddon. Satan believes it is his last chance to defend himself against God, and to prevent himself from being thrown into the Lake of Fire. In reality, he is crazy and it is pride that makes him think that he can avoid God’s judgment and defeat God. Pride is insanity and evil. Fear of God is wisdom and righteousness. The more evil a person is, the more dumb they are. The more righteous a person is, the more wiser they are. It does not matter if the devil is the most intelligent creature in the world, because evil makes one stupid, and the devil has no godly wisdom. If he had godly wisdom, he would not have rebelled against the holy and righteous God of the universe. Only the stupidest creature in the world would do that. And only a foolish creature would dare come against me who God loves. Only a fool will pull the tail of a cub in front of the mother bear.

Therefore, these Illuminati royal bloodline families who rule the world are super smart and they create very intelligent Nephilim who have cone shaped heads to store huge brain capacities just like the ancient fossil skulls that are excavated, but they have absolutely no godly wisdom. However, those born-again spiritual real Christians are very wise in the Lord, though they may not be the most intelligent. This godly wisdom is true smartness, not intelligence. These “Bible Answer Men” and their hippy rogue pastor street gangs laugh and ridicule the prophets of God as being neither prophets nor sons of prophets, because these “Bible Answer Men” and their effeminate hippy pastors of Jezebel are religious Pharisees who have depraved minds and prideful hearts, for their father is Satan. They have a lot of intelligence, but no godly wisdom. They have polluted and perverted God’s church with their feminist “Flower Children” Jezebel philosophies and doctrines of Babylon and Satanism. Jezebel was a witch and a feminist. They are the enemies of our Torah Truth who is Christ—the everlasting life and our Savior. Do not be deceived by these fake religious Christianity leaders and Pharisees. Their throats and hearts and minds are full of pride, religiousness, deception and death. They despise us because light has nothing to do with darkness. The dark mind does not understand the light. To the “Bible Answer Man” and his gang of “Flower Children” hippy religious pastors, what I speak is foolishness; but to you, the 144,000 Jewish Remnant, what I speak is God’s wisdom. Great are sins of these “Bible Answer Men” and their religious street gangs of Pharisee hippy pastors, for they scoff and jeer at us, and they have heard the Torah Truth from us, but they conceal the Torah Truth from the flock and church congregations.

Satan and his Illuminati infiltrator spies have set up so many Christian churches and conferences to lead the religious Christians to worship Jezebel and her Hellenist Satanist Western values of Baal, in order to show the world that the Protestant Christian big churches have joined the Illuminati’s one-world religion under their False-Prophet, to make it look like Christianity is also a part of the one-world Satanist Mystery Babylon religion of world peace and oneness and universal religion of Satan. This is why Satan flooded the Western Christian churches with his “Flower Children” feminist effeminate hippy pastors and intelligent Nephilim witchdoctor pastors, so that Christianity will be indoctrinated by Satan’s Jezebel doctrine, in order to be made ready to join all the other Satanist religions of the world (Mystery Babylon religion branches) in their Illuminati New World Order’s one-world religion during the Anti-Christ’s dictatorship. This is why the Western churches are flooded with all these Jezebel worshipping feminist Western religious Christians who scoff and despise us apostles and prophets of God, and scorn God’s Torah Truth. They are lukewarm Christians, because they think they believe in God and have a superficial form of religion, but are not willing to help us apostles and prophets, nor accept what we teach, nor repent of their Satanist Western values of democracy human power, women’s equality, national patriotism, white magic faith, and other hippy “Flower Children” witch’s Jezebel Babylonian Atlantis Satanism doctrines. They teach Satan’s white magic of human will-power to generate their own strong faith, in order to force God to act and be their servant to do whatever they believe will happen, such as making them rich, just like a demonic genie of the Islamic Mystery Babylon religion is a servant of the human master. They deny dependence and trust in God, and letting God allow persecution upon us to build faith in us, and following and obeying God’s will, and us being the servants. These religious Christians are easily misled and deceived for they love Jezebel and her feminist witchcraft and Western self-righteous humanist values that are being taught as the Western Christian doctrines, and they do not have the Holy Spirit. These religious lukewarm Christians are religious people, just like the Muslims, Hindus, Buddhists, Druids, German paganism, Polynesian and American Indian occultists, Judaists, Freemasons, etc.; and they are all part of the Illuminati’s one-world religion of Mystery Babylon Church of Satan. They disguise themselves as Christians and Templar Knights and Crusaders and Muslim liberators by creating two opposing religions which they both control, in order to create war and terrorism to carry out Satan’s Illuminati’s depopulation program of the human race, and populate it with their half-reptilian hybrid Nephilim feminist witches and clones.

These Nephilim hybrid reptilian witch feminists still conduct Jezebel’s live sacrifice rituals of children in their satanic rituals, as well as kill fetuses, too, in their Illuminati abortion clinics. It is part of their Illuminati depopulation plan, genocide of the human race who are not descendents of the witch families of the reptilians, and the negative energy created through the shock and terror of the children and fetuses are food for the fallen angels and Satan, in order to unleash satanic demonic magical powers.

Do not trust the church ministers and pastors, for the day you trust them, you will be betrayed. They form churches and institutions, and take income from these religious people, and teach them Western values Jezebel doctrines. They do not go out to every corner of the earth to make disciples as Jesus commanded us. They stay in one place, and make a secular job out of ministry. If they tried to throw me and God’s prophets and apostles out to Satan and refuse to help us, in order to protect themselves and their religious carnal friends, then you can be sure they will try to turn you over to Satan, in order to save themselves, their genetic animalistic families and lukewarm church members. This is the extent of their Western Christianity religion and this is their religious Pharisee nature. They are afraid of Satan and the Illuminati. They believe in a different Jesus Christ than the Jesus Christ that we preach. This is why they go to witchcraft medical institutions and consume witchcraft medicine which doctors prescribe. This is why they teach everything that is Jezebel doctrine from women’s equality to tithing to rock music to ear piercing to women wearing trousers to patriotism to pastoral salaries to marriage animal genetic descendent reproduction to obesity tolerance to “Flower Children” Jesus love to Disney movies to women not wearing head coverings to denial of alien deception Illuminati organizations to medical treatments, and everything evil and satanic. They spread the spiritual leprosy of post-1960s “Flower Children” Western values of the devil into all the church institutions. They are ministers of darkness and death and sin. They speak the truth when they say that they cannot help God’s apostles from persecution, because they have to protect their own church flock, because God’s apostles and prophets are not part of their church flock, since they worship a different Christ, and they do not have the Holy Spirit like the apostles and prophets and God’s people have. If they did have God’s Spirit, would not they recognize us also who are from God.

There is a spiritual war going on between the Nephilim reptilian hybrids and God’s Bride (Church Saints). The only reason the religious Christians do not get attacked is because they are lukewarm and worshipping Western Jezebel Satanist values. These holographic disguised reptilian hybrid Nephilim or what humans call the feminist activists or witches or Satanists or sorceresses or occultists or half-breed monsters have been created to oppose the people of God and infiltrate the churches to warp the minds of the religious Western Christians. They use their Nephilim (or non-human soulless demonic spirits) powers to conduct their witchcraft spells to apostate the religious Christians. They are the enemy of the church, and they make the adulterous Western Christianity religious Christians worship their Jezebel Queen of Heaven. All these politicians, economic leaders, intelligence agency leaders, popes, Vatican leaders of the disguised Church of Satan, celebrities, office workers, students, school teachers of the Illuminati are reptilian hybrids or witches, whom Satan created, because when God started bringing back the Israelites to the Holy Land, again, Satan knew his time was short, and he had to get ready for his last battle of Armageddon. Since the 1960s “Flower Children” satanization period, he has used his Nephilim hybrid demon spirits in human bodies or feminists or witches to further the satanization of the humans through feminism, homosexuality, witchcraft, astrology, occult Eastern mysticism, paganism, tattooing, piercing, sex, drugs, and everything unholy and evil. They have turned the world totally against Christians and God and Christian values. They use their witchcraft to fight, but the gates of hell shall not prevail against God’s Bride, and they will be annihilated. When Christ returns, the world will be rid of these half-breed serpentine feminist witches, and their evil satanic practices of child live sacrifice and feminism and witchcraft and occultism and orgy and homosexuality and tattooing and drugs and hippy rock and roll music and Western Jezebel Christianity adultery. Christ and His Truth and Word will reign, and the world will once more belong to Him and his human race.

Nephilim will not receive judgment at the white throne like the heathen unbelievers, but these demonic spirits will be thrown straight into the Lake of Fire just like their father Satan and the fallen angels. These Nephilim who disguise as humans and have taken over our society and those disembodied Nephilim evil spirits that haunt the world will no longer exist, and their days of power, wealth, fame and pleasure will end. There are some Illuminati churches that claim that these Nephilim daughters of the Queen of England who have been used by the fallen angels in their Illuminati underground secret military bases to breed these Nephilim have been saved and are Christians, in order to make the religious Christians love and intermingle with them, but this is a deception for witches or feminists or Nephilim reptilians cannot be saved through Christ, since they are not humans but rather Satan’s genetic seed. Just like in their Illuminati movie, “Hansel and Gretel,” they try to deceive religious Christians into believing that there are good witches or Nephilim who use white magic and are friends of the Christians. All the Nephilim people of Atlantis were destroyed, and only Noah’s family who had God’s original human genes were saved.

These Satanist freemason and Illuminati believe that the only way their descendents can survive is to intermingle their genes with the genes of the aliens who they believe are more highly evolved than the human race, in order to create super humans or super soldiers, because when you do not believe in the Torah Truth or God’s Bible, then you are basically a slave to Satan’s deception of alien beings and evolution and genetic descendent survival. This is why these religious Western Christians are so animalistic and base in nature, as you can observe them searching around for reproductive marriage mates in church, forming families, trying to marry rich spouses to build a wealthy nest and home, working in female career jobs to gain more money, and living just like the Nephilim feminist witch hybrids whom they model their Western values and aspirations and worship after. This is why these religious lukewarm Christians will be thrown into the Tribulation Age fire by God. God will rapture only His true Bride or the Church Saints. It is like the Koreans trying to interbreed their genes with the Japanese Israelites they hate and have vowed to destroy, in order to destroy the descendents of the ten lost tribes of Israel in Japan, just like Satan created the Raphaim Nephilim in the holy land to try to destroy the Israelites when they had their exodus from Egypt and tried to enter the holy land, and the Edomites have disguised themselves as Jews in order to destroy the Jews in Israel.

A lot of the Japanese of Korean ancestry living in Japan have succeeded in mixing their blood genes with the Japanese so that they do not have the typical triangle eye Mongolian single eye-fold and high cheekbone appearance (which almost all Korean women have changed using facial plastic surgery, in so much as that the Koreans say plastic surgery is like going to a fast food restaurant), and now look more Japanese, and succeeded in disguising themselves by changing their names to Japanese names in the typical Korean ways, but their temperament, ethics and hatred is still Korean genes, and their sole goal to exterminate all Japanese is still the same after thousands of years of generations, just like the Edomites’ sole goal to exterminate all Jews. Now, all facets of Japan’s society have pretty much been taken over by the Koreans. It is hypocritical, since the Koreans like to live in a more peaceful, safe, less violent, polite and more ethical Japan, but they still want to destroy Japan and make it Korean. It is like Satan who wants all the riches and beauty of God’s creation, but he wants to take it over and corrupt everything to his evil ways of crime, killing, violence, hatred, stealing, witchcraft shamanism, fear and torment.

The Korean Japanese are surprised when they find out that I know they are disguised Koreans, because they think they have disguised themselves with Japanese names after many generations in Japan. Likewise, as the Bible says, not all who call themselves Jews in modern day Israel are Jews or God’s people. Many are Turkish descent and many others are Edomites (Esau’s descendents, not Jacob’s descendents) who are disguised as Jews. Only a portion of the population of modern day Israel is of Jacob’s descent, whose name was changed to Israel and whose twelve sons became the twelve tribes of real authentic Israelites. Zionism is not Jewish, but it is an Illuminati system which the Edomites created for their purpose, just like the Japanese yakuza are 90% Korean membership disguised as Japanese to carry out their agenda. Satan’s secrets and the hidden world situation comes together like perfectly fitting puzzle pieces as you find out why there are so many Koreans who are Illuminati, just like the Edomites own the Illuminati. Satan uses his people and nations to carry out his plans and work. For example, Satan had used the Raphaim giants to mine and booby trap the holy land, since he knew that God had promised His people to enter this land at a future date. This has been a recurring fact throughout the history of God’s plan and the battle between Satan and heaven. If I were not speaking the truth, these gangs and masses of Koreans and Edomites would not try to kill me to hide their sins; and if Jesus was not speaking the truth, the Edomite Pharisees would not have tried to kill Him to hide their sins. Satan’s people do not appreciate the truth and repent of their evil, but they try to kill and hide the truth. They are already guilty of their sins, but the Torah Truth brings their sins to light. Those who love the light come to the light, and though light comes to them, those who hate the light try to eliminate the light to continue hiding in their darkness; and so, the heart’s true nature is disclosed. The Freemason Satanist Korean politicians and Korean prime ministers of Japan have pretty much made Japan a slave state of the Western Illuminati, and have both stolen huge amounts of money from Japan and worked to destroy Japan, while they were pouring money and technology to South Korea and North Korea, and importing drugs and firearms from North Korea to support its economy. It is a very Korean thing to do. They will not repent. The Korean prime minister of Japan and his Korean politicians of Japan are sending tons of ammunition to Korea without talking to the Japanese parliament, even though the Korean government is publically denying ever requiring armament from Japan.

The Illuminati Satanists are kidnapping tens of thousands of human children every year to conduct their live child sacrifice rituals to Lucifer the devil, and replacing them with their Nephilim reptilian hybrid creatures who carry feminist and homosexual and witch genes. This world is becoming filled with these demonic spirits who have human bodies and have taken over all the major facets of our society including our schools, media, military, business and politics, just like it was in Noah’s Atlantis days. So, God will have to wipe out this world and clean it of all of Satan’s offspring, since they will end up killing all humans, just like it was in Noah’s Atlantis days. There are more hideous creatures who are not only half human and half animal chimeras on the inside and look human on the outside as those who walk amongst us now, but there are also those who look half human and half animal on the outside, too, who are hidden in the underground secret military bases of the Illuminati, who will be released after the Church Saints are raptured into heaven by God. These evil Nephilim assassins try to kill us who are God’s prophets and apostles, since they do not want their identity and presence on this earth disclosed to the human populace by us. Their entire secret of takeover of the human race is hidden in their secret societies and occult satanic organizations. They cause all the suffering, death, tragedies, terrorisms, assassinations, diseases, wars, famines, droughts, nuclear disasters, crime industries, organized crimes, etc. in the human world to unleash more horror and death and suffering among the humans: everything from the sinking of the Titanic to the bombing of the World Trade Center twin towers to World Wars to influenzas. It is just like it was in Noah’s Atlantis days.

You have to remember, dear brethren, that they are reptilian in nature and demonic spirits without human souls, though they act human and compassionate, so they have no ethics and they their true identity are feminists and witches who have been sent to destroy humankind. They try to keep their witch bloodlines pure. Their goal is Satan’s goal—that is, the destruction of all humans or God’s created beings or Adam’s genetic seed. It is the same as Noah’s Atlantis days. There are foolish human servants trying to assist them in silencing us. They are controlled mind and heart by these demonic entities, just like the vampire’s human servants. They are the emissaries of Satan’s Church. These demonic spirits slowly possess their bodies as they advance in rank through their satanic secret societies, such as the freemasons. These ignorant CIA and law enforcement people think they are obeying their human bosses, instead of these reptilian hybrid monsters, when they try to eliminate those who speak against their secret Illuminati organizations. They are just human pawns to be used by these reptilians and then to be eliminated themselves, sooner or later. When their families are being executed by these reptilian leaders, they will find out how foolish they were in trying to silence us—the very few who have the guts to speak up against these reptilian hybrids who rule our earth. They are accelerating their own destruction. To the religious carnal Christians, the Torah Truth that we teach is only foolishness, because they are fools themselves; if they were wise, they would understand what we teach and have wisdom.

Among some of the reasons why Satan creates these Western Christianity churches is to introduce Jezebel doctrines and take the church over from the real Christians and flood it with Satanist Western values doctrines; to find out who are prone to become Christians by having spies in each church with name lists, so that he can exterminate them when the New World Order is brought in; and to use the churches to persecute and drive out the real Christians as heretics and crazy people. You must know, my dear Jewish Brethren, that Satan is a master deceiver and plotter. However, of course, God is only using Satan for a time for His infinite wisdom and plan to glorify Himself.

Here is wisdom. The Africans try to always extort, steal and deceive money from innocent people, so they are continuously cursed and poor. If they would only give in Jesus’ love, then they would be blessed and wealthy. Those people who try to transmit disease and make people sick are cursed and become sick themselves. If they would only bring Jesus’ healing, then they would be healed and healthy. Those people who attack people will be attacked themselves and those who live by the sword will die by the sword like the mafia. If they would only help and support people, they would be blessed and be helped themselves.

Satan and his fallen angels are the extreme opposite of us the Church Saints or the Throne Elders. Satan was created good, powerful, beautiful, and with authority. However, his pride and evil made him fall, and he will be thrown into the Lake of Fire. Whereas, we the Church Saints or Throne Elders first fell to sin, and we experienced ourselves as being sinful and evil, weak, in humility being persecuted by greater powers, loving God who died for our sins on the cross, and learned dependence in God who is our power and provider and protector and Savior. As children of God, like any child that a loving father does, first educates the child to learn of who God is and His love and the child’s position. Satan never learned that, and he had power and authority from the beginning. Satan was good, but he fell to evil due to his pride. The Christian first experienced being evil, so he knows what being evil is, and is humbled by the fact that God loved him enough to die for him, in order to save him from his miserable evil predicament, and shall be made holy. This is the opposite of Satan, who was good and then became evil. Satan had power and authority, and he will lose all of it, when he is thrown into the Lake of Fire. The Christian first learns as a child of God to be weak and learns humility, and learns that God is the power and authority. We do not have power or authority ourselves, but it is God who works with power when we ask Him in prayer, and He gives us authority over serpents and sickness and all other things, and eventually over the angels in heaven to be co-rulers with Christ. When we learn this weakness and humility, and learn that it is God who is the power and authority, when we actually receive power and authority in heaven, we will not think of ourselves as great and powerful, like Satan did.

My dear 144,000 Jewish Remnant brethren, the same goes for you, as us the Throne Elders, for we are the children of God, and in order to be future princes and rulers in God’s eternal Kingdom, the loving Father first teaches His children to learn humility, servant heart, weakness, dependence on God, and God’s love through His sacrifice for us on the cross. Furthermore, this dependence on God through the war with Satan, and God’s salvation through Christ, creates love between us and God—an unbreakable love. There is no greater love than the bond that is created between the Savior and those who were saved by Him, and the love and bond that is created when two men fight alongside each other in battle, trusting in the fellow man for your very own life. This relationship that is forged in battle is as great a bond as mother and child. A child depends entirely on the mother and trusts her. Therefore, Satan and the fallen angels and evil is allowed to exist for a time by God for a purpose, and that purpose is for us His children to form an eternal bond with God, which consequently is for God’s glory and shows who He is. There is no room for pride or arrogance or rebellion, when a child is brought up and educated in that way first, before taking his position as prince and ruler with Christ. Satan first became prince and ruler, so he never learned humility or a servant heart or dependence in God or knew what it is to be hopelessly lost and evil, and to be saved from that situation by God’s love—His self-sacrificing blood on the cross. So, Satan in his arrogance and pride and evil was a spoiled brat, and he rebelled against God, believing God is weak and God is evil and God is unjust. This is Satan’s evil. This is ultimate lack of faith in God, doubting God, and though knowing God, he did not believe in faith in God as love and as good and as the true and Almighty God. This is like many lukewarm religious Christians of this End Times who claim to know God as their Savior and go through all the Christian motions and emotions, but they do not have faith and believe in Him. Therefore, they are afraid of the Illuminati and refuse to help us apostles and brothers in Christ who are persecuted, and they do not believe in God’s healing but they believe in their human medical institutions and witchcraft drugs and wimpy medical technology, and blaspheme God by reprimanding us apostles for teaching the Torah Truth.

Satan was created the most beautiful of creation, and this made him an arrogant brat, who thought of himself as better than he is, and consequently, he thought he could be equal with God. It’s like a spoiled prince trying to usurp the king’s throne. On the contrary, we Christians were created with physical bodies as seeds that are sown with all of our restrictions and weaknesses, and God will bud forth a beautiful flower, as we receive a future spiritual body that is both beautiful, powerful and reflect His glory. The key word here is “reflect” His glory, and not “have” our own glory. The potter and God receives the glory for the beautiful pots and Christians He makes. So you see, my dear 144,000 Jewish Remnant brethren, the predicament and suffering and weakness and trials that we go through right now are a necessary process as future heirs of Christ’s Kingdom, and God is treating us as His children, and it is because of His love. Satan was created already with power and authority and beauty, but he will lose it all; and, he chose to be what he is; and, he served his purpose for a short while as the adversary of God’s Christians or children, in order to nurture and discipline and educate and humble and sanctify and instill in us who are God’s children the very nature of God, which is love, humility, respect, holiness, godliness, true faith in God, and knowing God’s love.

What blessed creatures we are as Christians and future princes and future Throne Elders. Satan and his fallen angels are cursed creatures for they are the extreme opposite of us. They are the first creation, and we are the second creation. They rebelled and tried to make man fall, too, due to their hatred and jealousy, but we have been saved and will be elevated to take over Satan’s former authority and even greater inheritance as God’s children. This is the story and purpose that God has written before time for His glory, and because of this story and process, there will be unexplainable joy, thankfulness, praise, love, and an unbreakable bond between God and us His children. It is an amazing story that only God can design in His infinite wisdom and goodness, and through the blood of Christ on the cross shed for us out of God’s love, it will bring glory to God forever and ever. When you think about it and try to grasp the concept, it is amazing, and you see how God is awesome beyond description, my brothers. He is God. He is God.

The Illuminati Satanists are just like their father Satan. They know God exists, but they do not have faith in God as being good and love and the Almighty God of heaven and earth, so that is why evil makes them stupid enough to attack God’s children and apostles. Evil makes one stupid, and faith and love for God provides wisdom and true intelligence. Intelligence is not Satan’s human IQ, but true intelligence is the spiritual wisdom that only comes from God, of which you are partakers, for you understand what we teach and you embrace the Torah Truth who is Christ. You are one with Him. The lukewarm Jezebelist religious Western Christians believe in intelligence, so they worship their careers, for they believe that God provides through jobs and bosses and companies and this world’s economy and money. They do not believe that God can pay the bills, or not require any bills to be paid, or make money appear from thin air, or even give us the ability to not require food, or even have an angel appear to provide us water and bread, or provide us a self-generating income, or send mana bread from heaven, if that happens to be His will. I say, “Do not belittle my God.”

They are foolish for they worship human intelligence and concepts and restrictions and traditions and Illuminati pastors’ brainwashing and Jezebel’s doctrines. They do not have God’s wisdom and Holy Spirit and understanding of the Torah Truth. They live in a whole different world and understanding from what we live. They live in a religious world, and we live in spiritual world established on the firm foundation of the rock or Torah Truth. It is an unmoving rock, so we do not panic or get depressed or take medical witchcraft drugs like the religious Christians and pastors do, when situations overtake them. The reason why they reject our Torah Truth and Christ is because they embrace the post 1960s and ancient Babylonian “Flower Children” Jezebel doctrines of the devil and their Western values of Hellenism or Satanism. You cannot embrace two masters for you will love one and hate the other. This is why they despise us and ridicule and scorn us. You can know who a person is by the person that he follows.

The foolishness of the religious Christians is that they trust in themselves, so they are stocking supplies for themselves for the coming crisis, because they plan on God leaving them here on the earth. Our hope and trust is in God, for He is our protector and provider, and He will take us out before the crisis begins. Those religious lukewarm carnal Christians who have been marrying and giving in marriage and breeding like the heathens will be caught off guard, and sudden destruction will come upon them. A nation such as the U.S. where the major Illuminati corporations’ human resources departments talk about legal issues and lawsuits all day long, in order to hide the illegal things that they are doing internally, is a very satanic nation. Even in the family, they are creating marriage contracts, and landlords do evil things and threaten legal action, if they risk being uncovered.

Everyone is always talking about contracts and legal suit all the time in the U.S., in the last couple of decades, because it is now a very Illuminati minded nation. This is why such a nation is ripe for judgment, just like Rome and Persia and Babylon and Greece fell. The Illuminati lawyers have made their own empire of the United States, and made it so that they can become billionaires, by sucking all the money from this corrupt business of attorney parasitic work of Illuminati society. Whenever a society becomes more Satanist Illuminati, just like the ancient Atlantis civilization of Noah’s flood’s days, the Satanists introduce all these bankers and lawyers and CPAs and insurance people and stock brokers and every type of evil work to parasite and corrupt the entire society, just like in the typical Illuminati vampire reptilian hybrid way of sucking not only physical blood but also money from the humans. The ancient Nephilim giants ate all the human’s food, then ate the humans. Their Satanist ways have not changed at all from ancient days.

In a satanic society controlled by Satan’s Illuminati, the most evil jobs which are basically parasitic thieves disguised under honorary titles like lawyers, CPAs, doctors, stock brokers, insurance salespeople, and bankers get the highest salaries (people who in ancient days were doing business in God’s Temple and that is why Jesus chased them out with a rope), and those who are God’s real born-again spiritual Christians or missionaries get the lowest income, because they are not the fake missionaries who get paid every month by the Illuminati’s Christian churches and religious Christian supporters. The religious Christians do not buy God’s books written by the apostles, but they buy the books written by the Illuminati’s Satanists that have become million sellers like “Harry Potter” and “Lord of the Rings” and “Star Wars” and “Mary Poppins.” In whatever Illuminati company, the feminist human resources directors and managers who monopolize their departments with female managers, always force you to sign legal documents that you will not disclose any of the buying and selling of young female human slavery trade slaves their Illuminati executives are doing inside their companies when you report it to the Human Resources Department, if you want your salary paid, and threaten to sue you with legal action if you share anything negative about the company. The legal department lawyers from their companies doing the investigation will dismiss all the reports you make, since they conduct the same crimes themselves. They are the average people of these evil End Times who walk amongst us with fancy reputable titles and high salaries, because they have a lot of human IQ intelligence. If you are honest and stand for God’s righteousness, you will be silenced, kicked out, or killed. This is the world that we live in, and it is just like the evil Atlantis Satanist civilization during Noah’s flood days, and God sees this evil, and He will judge this evil satanized generation, once more, if they do not repent. They will call you evil, if you are righteous, for if the evil Pharisees called Jesus evil, then they will do the same thing to you, since this is the nature of evil. Satan and his children call God and His children evil, because to them, evil is good and good is evil. Everything is opposite of God in Satan’s kingdom.

These religious Christians get sick because they trust in their Babylonian witchcraft medical institutions and penicillin drugs and CT scans. They live and breathe like the heathen unbelievers. In a crisis, they turn into the animals that they really are and become selfish and violent. With all of their New World Order take over programs and new police state laws in place which the Anti-Christ put into effect, the Illuminati is now using their movies and television programs to sow fear and widespread sentiments for doomsday prepper rebellion, in order to feed the fire, so that the people will rebel and it would give Satan the excuse to destroy the populace and riot, and to put his Anti Christ into dictator power through martial law. The reason why these Nazi Aryan CIA and U.S. presidents and Western Illuminati are causing all these fake terrorist attacks in the U.S. and Europe is to create a police state and dictatorship and homeland security laws for them to come to power using force; and they do not like Americans; and they will cause a nationwide crisis and disaster in order to give themselves an excuse to move in with their Nazi Aryan forces to kill all law enforcement police officers and military officers and citizens who resist, and put into power their New World Order one-world government under Satan’s Luciferian Nazi Anti-Christ. Satan’s reptilian hybrids’ FEMA is not there for saving humans, but for exterminating humans. They are the Illuminati Nazi’s concentration camps within the United States. The human populace is playing right into their reptilian hybrid Nephilim plan for world dominance and extermination of all humans. In a crisis, their men become self-focused and use violence, and their women always scream and wail in terror “Oh, my God, Jesus Christ, holy _____!” but they use God’s name in vain even in their destruction for they do not believe in God, and they use God’s name in blasphemy—it is very sad to be a heathen unbeliever. Since the ancient times, it has always been the same as the evil people face their destruction, because they refuse to believe in the only true God. Dear 144,000 Jewish Remnant brothers, our faith is in Christ for He is our Groom and our God, and our peace and trust is in Him and Him only.

The Brotherhood of the Snake’s Illuminati Luciferian Satanists say that the devil Satan is God and that God YHWH is the devil, and deceive the evil hearted people who are blinded by their sins and disbelief. So, they are saying that it is better to follow and worship Satan who uses his reptilian Nephilim hybrid DNA witch feminist activists to sacrifice tens of thousands of children in their Satanist rituals and feed on the children’s flesh and drink their blood, instead of following and worshipping YHWH God Almighty the Creator of all creation who came in a humble human form as Christ Jesus to die on the cross to pay for our sins so that we may receive forgiveness and eternal life. Though the gospel of Jesus Christ is true, even if we assume if it was a deception, would it not be better to have the joy of being deceived by such a wonderful and noble and loving story of an Almighty God coming to give His life for us His Bride in order to save us from the certain death that comes from sin, even if it is for a brief moment that we have such a glorious dream. However, dear Jewish brethren, our gospel and Torah Truth of Christ Jesus is not a deception or a dream, but it is true and it is the faithful story of our God and Savior and soon coming King.

This is why I say to you, my dear 144,000 Jewish Remnant brothers and sisters, as well as declare openly and loudly to the Illuminati Satanists who are intercepting and eavesdropping and stealing information from these God’s letters to His beloved Jewish Remnant, that the fallen angels and Nephilim demons and evil have a lot of useless human and angelic IQ intelligence, but they have no true wisdom of God the omnipotent, omniscient, omnipresent Creator of heaven and earth, my daddy, and that is why they follow and worship Satan who hates them instead of YHWH God who loves us. A foolish person thinks he is independent and is slave to no one, but each person either submits to God who is God of even our every breath that we breathe by His grace and who created us to worship and love Him, or they are under slavery to the devil who holds in bondage all who deny God YHWH. Each person must decide who to follow, for if they do not follow God, they are under Satan’s power, deception, slavery, mind control, spiritual bondage, and sin. However, dear Jewish brothers and sisters, remember that you are free from bondage, for you serve the Lord our God, our hope and our joy and our peace and our Redeemer, and we rejoice in Christ who is our hope of glory and eternity in our hearts and spirits. Praise to the one who is the Great I Am! Hallelujah! I send you with His holy blessing.

The Lord your God watches over you, as He watched over the nation of Israel in ancient days with a pillar of fire at night and a cloud covering by day. He is the faithful One from the ancient of days. He protects you, heals you, and provides for you. Be encouraged that He has charged His holy angels to watch over us. Our brothers, the holy angels fight for you. I have met them. I have prayed that Michael and the holy angels will be made much, much more powerful than Satan and his fallen angels. Move forward diligently in your ministry for the Lord, possess and hold the ground, praying in all things at all times, honoring the One who has called you to service, serve the Lord and His people, and your joy will be complete.

These websites are not Christian sites, so there are errors concerning Christianity, but some of the information can be used as reference to learn about the Illuminati Satanists and organizations like the FBI and ATF which they control and use:

http://www.bibliotecapleyades.net/bloodlines/

http://www.bibliotecapleyades.net/biggestsecret/bigsec/biggestsecret.htm#contents

http://www.bibliotecapleyades.net/biggestsecret/bigsec/biggestsecret15.htm

秘密に人類を入れ替える秘密結社の陰謀 - 第一の手紙

親愛144000ユダヤ人のレムナント兄弟、

わたしたちの主イエス·キリストの名の栄光!あなたの名前はそれぞれ、神に知られており、心から彼の大臣に私たちを呼ばれるものに愛されている..

一日一日、私は地平線収集暗雲の知らせを聞いて、兄弟は自分たちの生活が後に求められ、それらの家が焼失したとイルミナティ悪魔主義者の宗教的キリスト教徒とイルミナティ悪魔主義者キリスト教会は、モックとキリストに仕える私たちを笑いもの。今まで、私は帝国の市民ですので、彼らは、裁判所の裁判なしで、私の信仰とキリストの福音のために私を迫害ことができませんでした。しかし、すぐにイルミナティトラッキング技術や教会やインターネットに送信されたスパイが、信仰を持つ人々を検索しますようにだれが安全でなくなる時間が来ている、と彼らは福音のために迫害されます。イ ルミナティクローン化されたハイブリッドボディネフィリム悪魔の精神の政治家、メディアの人々 、ハリウッドのプロデューサー、作家、活動家、教育者、およびそれらを制御する汚れた霊はから後彼らの心の制御プログラムを通して神とその民を軽蔑するた めにこの世界の人々を洗脳している1960 「フラワーチルドレン」 satanization時代、世界は神の忠実な残りの者に向けて、より敵対的になります。

唯一の肉欲の宗教的なキリスト教徒は迫害されませんし、皮肉にも、彼らは多くの場合、実際の新たに生まれた精神的なキリスト教徒を検索し、それらを迫害するのを助けるために、悪魔によって使用されていることである。教会の歴史は常に迫害してきや殉教者のキリスト教徒ましたしかし、これが、あなた、親愛なるユダヤ人の兄弟たちには驚くべきことではない。彼らは名前でキリスト教のですが、彼らは変装のサタンのシナゴーグあり、これは両方のカトリックとプロテスタント教会のために行く。それは確実に死刑宣告の名簿となりますため、お名前、教会の名簿に登録されていないことをお勧めします。彼らは私がに行ってきました全ての教会でイルミナティ牧師やスパイを持っていた。彼らはオフィスに選出されてきた帝国でさえ国民ではなく、彼はすでに元の個人の権利を否定し、彼自身と彼の新世界秩序の社会主義への権利を与えることを帝国のすべての法律が変更された反キリスト理由もなく逮捕し、裁判裁判なしの市民を投獄。神を否定し、それを嫌って反キリストを選出するように帝国の人々が悪と盲目であるならば、その国は、神の裁きのために熟している、と彼らのために彼らが選択した悪魔によって奴隷にされるように。

より多くの悪魔の社会はより多くの彼らは伝統、儀式やロボットの繰り返しが大好きです。彼らはあなたの代わりに他の文化を学ぶことを試みることの、彼らの文化に追従させるようにしてください。パリサイ人と西洋のキリスト教大臣は非常に宗教的、儀式的であるのはこのためです。彼らは毎週日曜日、同じサービスプログラムを実行するのが大好き。宗教は、クリエイティブな刺激的であり、新しいことを行い、神の性質、の悪魔のように反対である。悪魔の国や人が新しいことや偏差に反対し、あなたは彼らの伝統やルールやパリサイ人の法律や教会のプログラムや韓国語の精神的、宗教的な儀式に従うことを要求する。神は繰り返し何かを教えてくれるときに、それは彼の戒律を思い出させてくれるし、彼に集中する正当な理由のためである。彼らは肯定的であり、良い目的を持っている。何サタンは彼の宗教を通じて行うことは、再び神をコピーして、繰り返し、 、マインドコントロールを奴隷考えずに従うことに適合し、かつ、ロボットと制御可能とすることができ、予測可能なスレーブの人々を作るために多くの理解なしに伝統や法律や儀式を行うことです悪魔の霊が有していても。彼らは陰性である。サタンが行うすべては神のコピーですが、彼らは否定的な神の反対である。イルミナティは、予測可能なロボット、心制御可能なスレーブを作成したい、と彼らは予測不可能に起こることを恐れているので、誰もが自分のシステムとの視点に適合するようにしてみてください。サタンと爬虫類のイルミナティの血統は、すべての議題と最終新世界秩序の奴隷の目標に世界の制御についてです。

神はこれらのイルミナティ爬虫類ネフィリム同性愛乱交メンズギャングだけでソドミーとゴモラの男性のような人間の男性、ソドミーを行う方法私を示されたものであって、かつどのようにイルミナティフェミニストウィッカウィッチーズ人間の女性をレイプ。これらのフェミニスト活動家ウイッカ魔女で、魔女はネフィリムサタンの爬虫類の遺伝子の爬虫類のハイブリッド子孫である。彼らは堕天使の祖先によって受け継が魔法の悪魔的な力を持っている。フェミニストの考えや振る舞い、人間を食べたゴリアテのような彼らのネフィリム巨人の祖先のように殺す理由です、彼らは生きているスキンとその手足を食い物に、など、これらの現代では、これらのウイッカ魔女はまた彼らの悪魔的儀式に子供たちを犠牲にし、それらを食べる、彼らは爬虫類のハイブリッド生き物とされない人間なので。彼らはレズビアンや同性愛者であり、人間と神の創造の正反対ではない多くのことを行う。このため、これらのフェミニストは、神の聖なる戒律や価値観が全く逆になっている価値観や考え方や暴力行為を持っている、と彼らは悪魔の魔術を実施し、非常に多くの大人と幼児や胎児を殺す:それは彼らが人間ではないためですが、彼らはタルタロスに幽閉された堕天使のネフィリム倒錯蛇遺伝子の子孫であることから、自然の中でより多くの爬虫類である。これらの西洋のキリスト教の宗教の人々が礼拝イゼベルはフェミニストや魔女やネフィリム爬虫類だった。彼らはヘビのようなものですので、ネフィリムの吸血鬼は、牙を持っている。彼らは、超人的な能力を持っているが、魂を持っていないので、これらの悪魔の霊が徒歩死んでいる。

これらイルミナティ爬虫類フェミニスト活動家は、彼らが表面上の人間の女性の平等のために戦うようにそれが見えるように、彼らは人間の女性を殺し、奴隷として人間の女性を販売し、その悪魔の儀式で自分の血肉にごちそうすることにより、ヒトの若い女の子を食べる。これは神の聖なる怒りで私を怒らせる。女性は、大事に光栄、世界のすべての宝石よりも大切な、尊敬、保護され、世話をし、男は花嫁のために自らの命を犠牲にしている場合でも、弱い容器として、キリストの愛によって愛されるべきである。ただ、キリストのように新郎は彼の花嫁(クリスチャン信者)のために命を与えた。それは間違っていたものの、アダムはイブだけでは罪の結果に直面しましょう​​ではなく、なぜなら彼女のための彼のあふれる愛の前夜に参加するためのリンゴを食べることにしましたし、それによって、彼が持って系統を下に継続する人間の種に許可期限内に、わたしたちの主キリスト救い主とは、人類を生み出す。大規模な割合でこれらのフェミニスト活動家は、人間の女性を駆除しており、私たちの社会へのネフィリム爬虫類ハイブリッドメスクローン魔女フェミニストに置き換え、すぐにこの地球上に残された人間の女性は存在しません、彼らの悪魔の計画によれば、神がなかった場合介入する。ノアと彼の家族は、他のすべての人間が食べられたので、人間だけが、残っていたとき、人類のすべては、それがノアの洪水の日であったように、サタンの蛇の種と交換するだろう、悪魔の儀式は、リッピング、爬虫類のハイブリッドを負担するレイプ犠牲粉々に、生きているスキンや遺伝的に超自然的な悪魔の力を持っていたこれらの爬虫類の吸血鬼のレースでフランケンシュタインのモンスターに変更された。神はそれが原因でサタンの堕落した天使たちとそのネフィリムの子孫のこの世の地獄を住んでいたことを見たので、神はネフィリムとキメラモンスターを一掃する洪水を送り、ノアの人間の遺伝子と地球を再開しました。

れらの爬虫類のフェミニスト活動家は、ネフィリムは継続的にこれらの爬虫類のフェミニストがdismemberingとで胎児の何百万毎日を中断している ためだけでなく、 「男性は、理由テストステロンの暴力的しかし、サタンは最大の偽善者である、と言って、そのイルミナティ魔女女優でハリウッド映画を作る彼らのイルミナティ虐殺計画質量駆除中絶クリニックが、彼らは悪魔主義者の儀式は彼らのフェミニスト魔女に生き、人間の子供の遺体を共食いしている。これらの無知な人間の女性は、女性の平等のための戦闘機として、ヒラリー·クリントンのようなフェミニストリーダーを心酔が、彼女は子どもと女性のトンを犠牲にして食べるだけでシェイプシフトし、偽装した爬虫類の子孫魔女です。人間の男性は肌の人間が生きている、離れて人間の手足をリッピングし、人間を食べて、これらの爬虫類のフェミニスト首脳ネフィリム巨人の祖先に比べて、はるかに平和で敬意を他者へと紳士的なイエスのようであるである。サタンの人々は常に極端な方法で偽善者であり、イエスは偽善者のように、イスラエルのこれらのエドム人の偽ユダヤ人パリサイ人の指導者と呼ばれる理由です。私は妥協することなく、大胆に律法真実を話すので、私は、大統領や首相、さらには市長に選出されることはありません。また、イルミナティ悪魔主義者とネフィリム悪魔ではなく、私を殺すためにしてみてください。イルミナティハリウッド映画では、女性を打つ男は暴力と悪として描かれている、と男は悪と値するような暴力あるように描かれているので男を叩く女は、正当化とみなされます。これを実現しない西洋人洗脳とイルミナティメディアのマインドコントロールは本当に脳死であり、イルミナティによって絶滅されるに値する。爬 虫類の子孫フェミニスト魔女は、すべてのハリウッド女優やハリウッドの作家やハリウッドの生産者の仕事を引き継いで、そしてフェミニストオカルトモレクの プロパガンダマインドコントロールハリウッドやテレビの世界では、人間の女性を洗脳し、彼らと火の池にドラッグしを独占してきた。

お化け屋敷と呼ばれているこれらの場所は、悪魔の活動がたくさんある。以前のテナントはイルミナティ悪魔主義者の中絶クリニックの医師や自宅で中絶を行うために使用witchdoctors 、であるためには、前の入居者からこれらのアパートでモロクのスケッチを見つけるでしょう。爬虫類魔女であるフェミニストすることにより、これらの中絶は彼らの悪魔主義者の礼拝ライブ子の犠牲の儀式の形であり、それは彼らが狂信的なフェミニスト活動家である理由堕天使モレクの彼らの黒魔術崇拝の儀式を保護するために、であり、ではない女性のためのプロの選択の権利、彼らは殺すとその儀式に女性や少女を食べているので。サタンの人々は、人類のこのいわゆる悪魔の女性解放運動の詐欺を介して操作された無知な女性の最大の偽善者と詐欺師である。最も誇りと罪深い女性は、それらの心の誇りと悪の、悪魔や爬虫類のハイブリッドの魔術呪文のこれらの教義によって離れて導かれている。

人間の女性に置き換えられているより多くの爬虫類のハイブリッドネフィリム魔女と国では、フェミニスト、これらの国では、意図的なイルミナティメディアイゼベル爬虫類魔術スペル洗脳の直接比例数多くあります。幼児期から上昇し1 、すでに成熟した大人のように製造されている別:彼らは生産ネフィリム爬虫類クローンの2種類があります。西洋イルミナティの制御国は、これらの爬虫類魔女やフェミニスト活動家の数が増加している理由です。彼らは、より弱い国を植民地化し、シンガポールや新世界やアメリカなど世界中でそのイルミナティの力、 (多くの場合、先住民族のレースを一掃を犠牲にして、彼らが劣って着色された人々を考慮して)拡張しています。これは新しいものではありませんが、それは常に西洋イルミナティの議題となっている。そのため、ご注文後の、最初の色の人々の、この大量虐殺を実行し、するには、すべての人間の白人の人々は、彼らは爬虫類のエリートによって制御される警察国家を介して制御で反キリストと新世界秩序を作成する必要があります。彼らは狂信的なイスラム教徒のせいと世界征服の準備のために国土安全保障警察と戒厳令·システムを作成するために、無知な人間の大衆の間でパニックを作成するために9.11ツインタワーを爆破しなければならなかった理由です。彼らは日本人が自分のレースを根絶することを躊躇します知っているので、彼らは、そのような彼らの日本の傀儡韓首相とこの議題を促進するために、日本の韓国の政治家として、彼らのフリーメーソンの子分を使用します。これは、彼らが必死にエジプト、リビア、サウジアラビア、シリアなど、ムスリム同胞団のような彼らの西洋イルミナティオカルト団体を通じて、アジアやアフリカ、南米の他の国のような中東諸国の上、そのコントロールを拡張しようとしている理由である、この大虐殺の楽器を作成するために彼らの新世界秩序の警察国家と呼ばれる。こ れらの非新世界秩序の国を侵略またはこれらの独裁者を転倒することで、彼らはこれらの国々を支配する力でそれらたり、ムスリム同胞団フリーメーソンの人形 を制御するために、これらの国に彼らの北大西洋条約機構(NATO)西洋イルミナティ軍隊を配置し、東欧からの中性の国と地域を引き継ぐことができますイルミナティ。

これらの西洋イルミナティ世界の指導者たちは、人間の魂を持っていないが、彼らは爬虫類のDNAネフィリムであるので、それらは精神悪魔具現化されるので、地球上の悪魔の議題を行っている、と明らかに、これらのネフィリムの考え方や価値観があることを彼らの父の悪魔とその天使の涙。彼 らはより女性的であり、西洋男性がより女性らしい女性に惹かれているので、彼らは西洋加盟国の若者を洗脳するために、すべての昼と夜を洗脳するために、こ れらのイルミナティのハリウッド映画やテレビ番組のすべてをしなければならないので、彼らはアジア人の女性が好きではありません男の子と魅力的で、その、いわゆる、女性が弱い、劣った、人間の女性よりも引っ張りだこされるものとして、強く、フェミニスト、自己意志、アマゾネス、爬虫類の魔女を参照するには男児。イルミナティは、 「無知な大衆」は、彼らが聖霊を持っていないので、多くの点で、本当に愚かなので、容易に洗脳さと人間の女性の上に魅力的であり、好ましいように、これらの爬虫類のフェミニスト女性キャラクターとの考え方を見て心が制御されると呼ぶもの。これは、神の聖霊の保護下にない異教徒非信者に配置されている悪魔の魔法の呪文です。神は、彼らが律法真実であるキリスト·イエスを拒否しているため、彼は悪魔の強い妄想にそれらを引き渡したことを述べています。グローバル集団のこのマインドコントロールはメディアや学校や人間社会への爬虫類の浸透を通じて両方の物理であるが、それはまた、魔術黒魔術の呪文や悪魔の祈りと堕天使の助けを通して、超自然である。米国や西欧諸国がイルミナティのキリスト教の教会がイゼベルのフェミニストや爬虫類の魔女の教義とこれらの宗教的な肉欲生ぬるいクリスチャンを洗脳し、マインドコントロールで飽和しているのはこのためです。私は神の使徒は、神の民にこの律法の真実を教える場合には、サタンと彼の天使の涙は十CIAと悪魔主義者の何千ものとを動員フェミニストや魔女や同性愛乱交悪魔主義とフリーメーソンや韓国人とマフィアとストリートギャングやホームレス、すべてのヘリコプターや無人プレデター無人機とF- 15Sとギャングへのトラックの数十は私を殺そうとする私に茎。サタンと彼の天使の涙は、彼らが神の選民攻撃してくることができると考えるのはどのように愚かな。

こに最初にすべてのアジア人を駆除する西洋イルミナティの決定には多くの理由がありますが、それらの中の嫉妬は、 (彼らは東洋の女性の嫉妬ではないならば、彼らは西洋イルミナティ映画のため常に最も魅力のないとMongulそうな東洋の女優を見つけることはありませ んであるすべての時間がそれは人々が自己の美しさを意識しており、アーリアのは、それが知性や美容や若さや器用さであるかどうかをあらゆる側面で優れているいずれかのレースを持っていないので、彼らは、 、動物レベルのアクションを取るか脅威を感じたときのみですあるいは軍事力や経済力や人口数の優位性など、そのため、優れたレースの西洋イルミナティエドムアーリアナチスの考え方はアジア人が、多くの場合、白人より10歳若く見えるか細かい詳細な工芸品でより熟達している遺伝的な事実を憎まれる。そこ中国語優れた数値とシーンの下に密かに根絶される必要があるの軍事土地の軍の脅威としてのものもあり、生殖生殖能力のアジアの遺伝子を破壊し、増加させることによって、複数の石で2羽の鳥を殺すためにどのようなより良い方法そして若さと美しさの遺伝子のアジアの遺伝子を破壊するだけでなく、膨大な人口番号などの他のもの、兵役や地雷は敵軍にハンディキャップの負担を作成すると同じように、社会の負担の面で無駄になります将来の障害児の集団す べてのを利用して優位性は、アジア全域の放射線を拡散する原子力発電所のサボタージュ爆破など、可能なことを意味、 (放射線がDNAの破壊を引き起こす、細胞の劣化を作成し、老化や変形し、将来の世代以降)アジアのシーフードソースを汚染する水中津波核爆発の放射線分 散、中国の人口と軍の削減、核や津波、テロの脅威だけちょうど彼らの何百ものの少数を示すために、など、など、など、アジア系の遺伝子を持つ人々を殺すのSARSウイルスによる日本人のお金の強要大量虐殺へのアジアのレースを予定しています。ネフィリムと堕天使たちは、非常に知的で残忍な生き物です。

西洋イルミナティ犯罪者の世界のエリートシオニストナチスロスチャイルドエドムは3.11核爆弾津波だけでなく、アジアの他の地域での大量の災害殺人で16000日本人男性、女性、子供(イスラエルの10失われた部族)が実行され、同じように彼らは6を実行万 人のユダヤ人ナチスの強制収容所での(イスラエルの2部族) CIAでこれらのナチスの子孫は現在、彼らのNWOの準備のために近代的なFEMAナチ実行イルミナティの強制収容所の多くを作成している) 、彼らが支援するためのイースタンイルミナティで怒っているので、非西洋イルミナティ非新世界次の国。西洋イルミナティ陰謀のマフィアは、イラン·イラク戦争を引き起こした。イランは、イランから西イルミナティとその傀儡政権を蹴った。西洋イルミナティは今もそこに彼らの新世界秩序の傀儡政権を配置するために、シリア経由で取得しようとしている。西洋イルミナティは必死にすべての非爬虫類人間の質量の実行( 95%で、必要なステップである彼らの反キリスト(新ローマ帝国) 、下で、この新世界秩序1 – 世界政府戒厳独裁を作成しようとしています世界人口の)非アーリア人種、彼らはちょうどノアの洪水の時代のように、彼らの爬虫類魔女ハイブリッド人と半動物半人ネフィリムで世界を再シードできるようにする。彼らは、アトランティスは、彼らがこれらの日に再び確立しようとしている非常に高度な楽園だったとその父親が外国人(堕天使)は邪悪な生き物慈悲深いですし、しないことを彼らの秘密のオカルト結社での悪魔主義者イルミナティ人間の使用人にうそを教えるしかし、彼らはネフィリム爬虫類ハイブリッドは、拷問虐殺ときに、この地球上の地獄を生きていたという事実を隠して、アトランティスの時代に人間を食べたノアの洪水ひどい神が洪水でネフィリムを一掃しなければならなかったことは十分。

両方の連合軍とナチス政権がすべて同じで制御されて以来、 「招待され、欧米諸国に編入された子孫」の右第2次世界大戦後のパワーとリーダーシップの位置ナチスの科学者とナチスアーリア政治指導者の考え方は(変更されていない西洋イルミナティ陰謀暴力団組織、爬虫類ネフィリムの新世界秩序)に持って来る彼らの3度の世界大戦の第二を作成し、それはまだ同じオカルトミステリーバビロンの宗教哲学(蛇の才同胞の数千であるために宗教)と密接に爬虫類のアーリアの世代魔女数百守られ順守されている目標。これは、通常、アンダーカバーのままホワイトドラゴンソサエティ、 、などの最も秘密主義のアジアの組織は、彼らの60,000忍者暗殺者と西洋イルミナティのメンバーのすべてのトレースと子孫を駆除するように上昇している理由の一つである。多くの人々が無知であるが、トライアドのようなグループは、はるかに、はるかに強力なマフィアよりも。これは西洋イルミナティは、白い帽子派としてこれらの東部イルミナティの秘密結社とその西側連合が偽の平和のために訴えることで、彼らは彼らと平和と和解をしたいと考えているようにする方法を議論する密室会議や秘密主義協議会を持っている理由である、バックグラウンドで、彼らは、プロット大量虐殺への新しい創造的な秘密主義の方法を開発する間に検出か気づかれません。アジア人とスラヴ人やアフリカ人、南アメリカ人と東洋人など中東や東南アジア人とインド人と人、白人、シーンの下で、または、次回を追跡した。自分の目標と心は決して変わらない、と彼らは爬虫類やサタンの種子であるため、彼らは自分の罪を悔い改めません。彼らは、 3つのグループの虐殺退治の最終的な計画を実行するためには、裏切る、バック刺しを欺く非表示、操作、プロットに悪魔主義黒魔術の彼らの本の中であらゆる邪悪な戦術を使用します。最初のキリスト教徒とユダヤ人最終的には(しない宗教的なキリスト教徒が、本当のクリスチャン) 、同時に色の人々 、そして、自分自身のイルミナティのメンバー公務員と人間のフリーメーソンのメンバーを含むヒト非爬虫類のレースのもの。愚かな人々は騙されますが、神はすべてのものを見て、彼は悪魔とその競合派閥の秘密のプロットと計画を知っています。

これは、値とフェミニスト魔女ために、ネフィリムは心と人間の女性の心の中に洗脳したいオカルトという信念であるため、すべてのイルミナティのハリウッド映画では、あなたは常に、西洋人の女性、男性をぴしゃりと彼らに叫んでのシーンが表示されます彼らは完全にフェミニスト活動家や悪魔主義者ウィッカウィッチーズなるために悪魔の霊が保有することができ、現代の典型的な西洋の教会が女性に行くように、人間の女性は、神の精神的な保護を失うようにします。サタンの誘惑は常に誇り、パワー、平等、独立性と反乱、神の権威に服従を拒否している。サタンはこの西洋悪魔主義者バビロニアの値は、最終的に死と炎の湖と神の怒りをもたらすサタンはそれらを教えない、当てにならない女性の解放と女性の平等の形で、女性の心と独善誇りに訴えることを知っている彼らの上に。爬虫類のハイブリッドフェミニスト活動家が彼らと、可能な限り、火の池までのような多くのヒトの女性を利用したい。ボディネフィリムと肉体の悪魔は彼らが神によって火の池に投げ込まれようとしていることを知っているので、できる限り彼らと同じように多くの人間を利用したい。人間の魂のための精神的な戦争があります。サタンは離れて、可能な神からできるだけ多くの人間を描くように彼のフェミニストや魔女や爬虫類のネフィリム宣伝大臣を通じて、すべての詐欺を使用し、可能であるだろう。彼は人間と女性を嫌っので、当然、サタンは神を嫌って、一方、クリスチャンは神を愛するので、彼らは神の人間、女性が大好きです。神は倒錯フランケンシュタインのモンスターや悪魔を嫌っているためにクリスチャンは、ネフィリムクローンとその内部住む悪魔を憎む。悪魔と人間の形、強く、戦闘や自立した女性が原因でサタンと悪を行うすべての人が、自分の価値体系が聖なる神の完全な反対であると、美しく、悪が良いですし、良い悪である中で爬虫類のネフィリム悪魔へ彼らに。これらの堕天使はまた、人間の形をとる。セラフィムは蛇行天使の生き物です。

イルミナティの作品ネフィリム雑種の女優はいつも叫んや、彼らのハリウッド映画に叫んでフェミニスト魔女を洗脳私がしました」 「何が私のこと、どうやって!私が感じると思いますか」と「あなたは私が通って行かなければならなかったか知っている! 」とそれを持っていたここに、私の人生は!あなたのために混乱です」と「あなたは私に何も与えていない、私について!何をサタンと彼の娘が持っている「私、私、私、私、私、私、私の、私の、私の… ” …あなたの精神を叫ぶあなたに叫ぶあなたはあなたを非難批判する。これが悪の終了時刻西洋の女性、そして彼らの心と心、悪の悪魔の精神の所有を制御し、そのイゼベルの精神です。結果的にフェミニズムの実践イゼベルの魔術を実践し、人々は、悪魔が保有します。もっと罪深いは、より多くの悪魔の霊は自分の心と身体をコントロールし、悪魔の所持は悪化し、さらに彼らは悪魔の性質を示す。これとは対照的に、神の女性は「私たちの家のマスターとの主、私はより良いサービスを提供するために何ができるのでしょうか? 」と言うと、 「任意の間違ったが私の中にあった場合、私は後悔することができるように私の心を調べ、なけれ良いサーバントと妻、愛する夫私は、それは私の全体的なライフスタイル、利便性、キャリアと非常に息、私の最愛の新郎を犠牲にすることを意味していても、あなたに従います」と「あなたは私を心配する必要はありませんが、教えてください私は、あなたのために私の愛する夫を何ができるのでしょうか?それはあなたについてすべてですあなた、あなた、あなた、あなた、あなた、あなたの彼らは持っている」と私に向けて沈黙と尊敬に自分自身を犠牲にあなたを与えるあなたを提供しない私たちの家の主人のように···」的な態度。神の女性がほとんどサタンの洗脳とメディア/教育マインドコントロールによって教会から絶滅行われているので、そのような女性はもはや、どの西洋社会ではありません、私たちが神の裁きの怒りを注がれることにどれだけ近いかの指標を与えるこの全く邪悪な世界と反抗的な人類の際に不足しています。これは我々キリストの花嫁(実生まれ変わった教会の聖人)は、神に向かってどのように振る舞うべきかである。代わりに!神、どのようにあなたとあなたの男性は私を病気に、私が感じると思いますか」 、というのは、我々は、言っている必要があります「主よ、私はあなたが私のマスターであるため、サービスを提供し、喜ばせるために何ができるか、あなたのしもべだ!

魔女は、私を殺す神の使徒と預言者が、その代わりに、神は私を保護し、そしてそれらに疫病をもたらししようとまとめて出てきたし、彼らの邪悪な呪いを返され、戻って自分の頭に百倍以上の呪文。その前任者イゼベルがやったように、これらのネフィリムの子孫爬虫類魔女フェミニストは、自分たちの際、神のより多くの怒りを持ってきて、自分自身に依存に苦しんでいる。彼らは冷血なライブ子魔女の犠牲の儀式を行い、数百人の子供たちの何千ものを殺すことができる理由ですので、イルミナティのフェミニストは、より多くの冷血なヒト遺伝子よりも、父親サタンの爬虫類の遺伝子のようなものです。あなたはこれらのフェミニストの魔女の多くは彼らの行動、発言、物腰、顔や目には​​人間よりも爬虫類より悪魔であることがわかります。人はサタンの娘であるならば、当然、彼らはサタンの行動、発言、物腰、顔や目を持つことになります。これは、彼らが魔女と呼ばれる理由であり、神がエデンの園で作成されたオリジナルのアダムの遺伝子のものではない。これらの爬虫類の魔女は、彼らが呪文やテレパシーや魔法の力を呼び出し、その堕天使DNAを、から悪魔の力を受け継いでいる。

ルミナティ悪魔主義者のハリウッド映画では、これらの、傲慢な不快な、自己中心的、フェミニストネフィリム魔女の女性のキャラクターが男性キャラクターと して結局チェースは、それらに魅了され、魅力的で望ましい見えるように作られており、その許しを請う、彼らができるように、彼らとの関係を回復する。彼らは常に映画の中の男性キャラクターと私通や姦淫。一つ一つのイルミナティハリウッド映画やテレビプログラムでは、それは強力で、強い女性が良いものであり、弱い人を泣いては良いものであることを悪魔主義者ビューで視聴者を洗脳。これは悪魔でわずか物理マインドコントロールではありませんが、それは神業、働いている悪魔の魔法の呪文です。これは、常に彼らのハリウッド映画やテレビ番組や学校や大学、文学とメディアとオプラウィンフリーショーのホスト上で何度も何度も繰り返しと何度も彼らにこのイメージを供給することによりダウン易しく書き直さ民衆の悪魔の洗脳である。ナチスはあなたが何度も何度も人々に嘘を養う場合、彼らは遅かれ早かれ真実としてそれを信じるようになると述べた。あなたは、ポスト1960神の判断のために熟している「花の子供」世代の後、米国では非常に悪、洗脳、フェミニスト、 Jezebelian社会、民衆を参照してください。すべてのイルミナティムービーは神と彼は家族に対する権限に置かれている人を奪うためにダウン易しく書き直さ大衆を洗脳するために、サタンによって設計されています。すべてのイルミナティの映画では父親や夫は常に邪悪な父と夫であることのため妻や娘に謝罪し、これからも彼らの妻や娘に提出することを約束してください。それは愚かな人々は、弱い人の父と夫と男性のキャラクターに信じさせる、女性における倫理と権威の立場でより優れていると男性を支配する力を保持している感を植え付けるためのマインドコントロールである。それはサブリミナルですが、それは心が愚かな異教徒不信心者や宗教的な肉欲のキリスト教徒を制御する上で極めて有効である。これはサタンが社会や秩序や神の精神的な保護を破壊する方法です。彼らは異教徒のように考えると、イルミナティは、彼らが信じている、世界にイルミナティの見通しをする方法のでので、宗教的なキリスト教徒は、事故に入ると、経済的に苦労し、病気になる。何でもその人が考えていることは、それが神の真理やサタンの嘘であるかどうか、その人の現実との生活がどうなるかである。

イエスは彼の神聖な千年王国をセットアップするために返されるまでそう、あなたはネフィリム女性が神の与えられた権威と秩序のそれらに象徴される男性の性器を、蹴りでより多くのイルミナティのハリウッド映画を見ていきます、そしてあなたが西洋人の女性が表示されますぴしゃりと、彼らはより低いモラルと野蛮人であるブルート劣る動物だった、あなたは多くのヒトの女性が心のこの悪魔の思想によって制御されているし、彼らの死の後に地獄に送られて表示されますかのように、男性で叫んで。神は権威の彼のシステムのinsubordinationsを容認しない方法で、法王を表す彼の創造の冒涜、 。言い換えれば、あなたは平手打ちすることはできませんし、王があなたに対する権限を持って任命した知事で叫ぶと、男性のための信心深い敬意の欠如は、神に向かって無礼であることから、刑務所に投げ込まれるべきではない期待しています。すべての人間は、律法真実と神の言葉を理解できるように、私はいくつかの方法で話す。シンプルで神にのみ服従期待しています。すべての西洋の女性は、彼らが名誉神なる人や悪魔を決定する必要があります。彼らは永遠を過ごすことになります場所は、その依存します。サタンがバックアップチェインと奈落の底にスローされるまで、あなたに多くの人間の女性が、彼らができるともバビロンの悪魔主義イゼベルの教義を教える多くの西洋の教会やヒッピー不正牧師を見ていきますと、これらの宗教、キリスト教の女性の多くが破壊されます。彼らはだましている人だと思いますか?確かに、神は欺くことはできません。だから、彼らはサタンの西部の値と自分自身をだましている。悔い改め、主のまっすぐな道を作る!

これを使用すると、古代アトランティス悪魔主義者のノアの洪水の時代の文明やのような悪魔の社会の中で見るものである英語圏とゲルマン·北欧諸国の現代西洋社会のそれ(西洋イルミナティの爬虫類のネフィリムによって制御国とロスチャイルドファミリーロイヤルティ) :妻は、常に何をすべきか、夫に指示し、担当科のなので、子供たちも、父を軽蔑し、彼を軽視し始める。これは、家族から、神の霊的な祝福を奪う、あなたはサタンが精神的にその家族に移動している。その後、子どもたちは母親がもはやそれらを制御することができ、その反抗十代の年齢まで成長し、子供たちが麻薬やアルコールや犯罪やストリートギャングや十代の妊娠を実行します。子どもたちは堕落に育つ、と彼らは早い十代の年齢でも同様に堕落している孫を負うものとします。彼女はフルタイムのキャリアの仕事をしているので、妻がお金が大好き、そして彼女は、彼女はもう夫を必要としない感じなので、西洋の家族の60%が夫をダンプします。夫は彼らの男性的な、強い意志、アマゾネス西洋妻が好きではないので、より多くのよりよいである他の女性と浮気。その後、両親は離婚し、母親が生活のために仕事をしているし、常に放課後家からなくなっているので、子供たちは離婚し西の両親と二人きりの空の家に帰ってくる、またはそれらは他の問題を抱えたとたむろ、怒らせた機能不全家族を破った一味の子供たち。西洋ポスト1960 “フラワーチルドレン子孫文化では、これらのイルミナティ悪魔主義者爬虫類フェミニスト魔女はそれらの上、マリッジリングの棺、壊れた離婚のリング上で新郎の数字を故人きた離婚ケーキで、離婚を祝うために離婚パーティーと呼ばれるものを開始しました、トーストなど、非常に典型的なフェミニスト魔女イルミナティスタイルで。爬虫類に、動物的なセックスと繁殖(ロマンチックな愛の動物の本能は)ちょうど彼らの爬虫類の祖先のような愛の彼らの形態であり、神の結婚の組合と無条件の愛は嘲笑と軽蔑されるべきものです。

これはサタンが文明を破壊する方法であり、彼の爬虫類の魔女ではなく、夫が意思決定を行うと権威を維持する、女性の家族のリーダーまたは同等参加することで、家族を破るフェミニスト運動を開始している理由はここにあります。ただサタンと彼の天使の涙は、突然1日のすべての、彼らはもはや神の権威に服従したいか、大天使にしないと言った場合を想像し、そして、彼らは神と等しくなる、あるいは中に男のズボンを着用したい家や天に神の玉座に座る。それは混沌となり、世界で多くの悪魔の悪があるだろう。アダムとイブの日は、彼らが担当自身とエデンの園のようにしたいので、彼らは神と等しいこととなるためには、知識の木の実を食べることを決定したいと言った場合は、単に想像神自身。それは文明に何が苦しみ、罪と倒れた世界をもたらすでしょう。すべての兵士は、彼らが役員と等しくなるようにしたいので、彼らは突然1日のすべての軍隊を引き継ぐとしている、と誰も担当軍のではないと判断した場合だけで想像してみてください。軍のどのようなあなたが持っているとなり、それは敵では破壊されないのでしょうか?ただ、すべての従業員はもはや従業員になりたくないと言った場合を想像しますが、それらはすべての会社の社長、突然1日のすべてのことを決定しました。つまり、ビジネスの成功はどのようなを持って来るか、混乱のだろうか?すべての学校の子供たちは、彼らはすべての校長、教師になりたい、と彼らは今の教員と同等であることを1日に決めたので、彼らはこれから決定を行う場合、我々は文明のどのような種類を持っているでしょう?すべての人々が、彼らは大統領やキングまたは内閣総理大臣になりたいと思ったことを決めた、と誰もがもう市民になりたいと思っていませんが、誰が王になりたいと思ったら?あなたは、 70億人の王を持っているでしょうし、何が社会に起こるでしょうか?すべての犬は、彼らが家族のボス、突然になりたいことを1日に決定した場合、彼らは、彼らの主人をかむ離れて家具をリッピングして、人間に彼らの奴隷になるだろう。女性は、彼女が突然、 1日に男と同等であったか、担当家族のされ始めたことを決めた場合は、文明はどのような我々は持っているでしょうか?それは1の状況では許されないが、サタンは彼のメディアとプロパガンダとイルミナティ教育マインドコントロールを通じてそう言っているので、それは別の状況で許されると言うためには完全な偽善である。あなたは権威の家族の順序は文明の神を敬うと精神の核心であるため、家族単位で次世代のが作成されるため、神の家族単位と権限の順序はもはや存在悪魔異教の文明の愚かさを見ていますかとイルミナティのネフィリム爬虫類魔女フェミニストイゼベルの寿命に哲学、これらの爬虫類の魔女の子孫が政治家や教授やメディアリーダーやハリウッドの全てのキャリアのジョブを制御学会与えられ、善悪や社会における倫理的であるかを決定します人間、彼らの悪魔のイデオロギーで後1960人の息子の次の世代を繁殖されます、彼らは社会のすべてのこれらのポリシーを決めるのキャリア位置を追求するものであるため、それは悪魔主義フェミニスト値の爬虫類の吸血鬼の魔女社会が作成されます作家など我々は現代の西洋文明に見るように、それは判断や神が洪水と判断した古代アトランティス文明のそれのために熟している。そ れぞれの家族のそれぞれの人がキリストに提出し、各国の各王が神に提出し、説明責任を与えなければならないと同じように説明責任を与え、それぞれの女性が 男に提出しなければならず、それぞれの子は、女性に提出しなければならず、それぞれの犬が提出しなければならない必要があります子供に。すべての子が神の律法の真実を理解することができるように私が話す。あなたは神の会社に入社することを決定した場合、あなたが他の神の従業員規則に従うか、またはする必要があり、あなたが行くとサタンの会社に参加することができます。家族の中で権威のこの順序が軽視されると、精神的な機能不全家族がすさまじいし、それは、男性は露出度の高い女性の服でドレスアップしてパレードダウンの通りを、彼らは他の同性愛者の男性とセックスを持っているように、単にソドミーのようにして社会につながるゴモラ。問題の根本は、神の戒律と祝福に向かって無礼で始まり、サタンが社会に彼の魔女とその呪文によってフェミニズムを使用しています理由です。

これらすべてのフェミニストネフィリム爬虫類ハイブリッド魔女が社会の政策立案者としてのキャリアの仕事を追求している場合、あなたはネフィリム爬虫類魔女西価値社会に国家や文明と世界の迅速な終焉を持っている。これはちょうどノアの日で爬虫類のネフィリムの巨人は世界を引き継いだ、それ生き地獄作ったときと同じように、悪のすべての種類を繁殖。私たちも、教会員が刺青やロック音楽、ディズニーランドや教会の権威を取って、夫と女性と同等の妻に行くよう悪魔のことをやっている終わりの時の世界を参照してください。彼がダウンして見て、人々は心の制御のネフィリム違法な生物が地球上のすべてのこれらの邪悪なことをするという見たら神は何を思うだろう?この世界は、もはや正気の世界ではないが、それは政策立案やマインドコントロールスクール/メディア/映画の重要な位置にイルミナティネフィリムが経営するピエロのクレイジーサーカスです。もし144000ユダヤ人のレムナントとして、あなたは私はあなたが主イエスに従うための話を知っているが、これらの宗教的なキリスト教徒としてのタイトルにのみ、我々が教えることを律法真実は片方の耳に、そしてその他の外に出た。彼らは真実を聞いたことがあるが、それは彼らには影響しません、そして、彼らはそれを教えていない。彼らはキリストと誰言葉です律法真実のために死ぬために準備されないだけでは、主にはあまり気にしないので、彼らは、律法の真実にはあまり気にしない。むしろ神よりも、彼らはネフィリム魔女に同意する。神の律法真実の言葉は2つのいずれかが発生します。ぬるま湯偽のクリスチャンが真実とうなずきを聞き、実際の生まれ変わったクリスチャンはアクションを実行し、真実を教えている間。彼は群れを供給するように彼は、彼の人々を愛して彼を愛し、神の真のしもべは誰ですか?善き羊飼いのしもべであることを主張する人はイルミナティのオオカミに惑わさと律法の真実に飢えているの群れを見ることが、ただ律法の真実を無視して、いつものビジネスに取り掛かる?私はそのような人は雑草と風袋で焼かれるに値する悪い僕、あることを伝える。それが愛ってどんな?確かに神の愛。ただし、 144000ユダヤ人のレムナントは、神の霊に満ちされます、そしてあなたは私たち使徒たちはあなたが神の義を行うには作成前に選ばれた忠実なレムナントであるために、あなたを教えてきました、これらのことをお教えします。いつまでも住んでいる彼への栄光!

これらの宗教的なキリスト教徒は、非常に自己心と利己的であり、危機が、彼らは代わりに、神を信頼する自分の家族のためのスーパーマーケットのすべての食料品を、買収、存在する場合に、その良い例です。彼らは「ああ、私の神」と言うか「聖イエス·キリスト!」や「主よ、私を助けて!と、彼らは神を信じると言うが、彼らは別のキリスト、反キリストを信じている。兄は迫害されているとき、時間の百パーセントでは、これらの宗教的な肉欲生温いクリスチャンは聖霊が彼らイルミナティイゼベルの牧師に状況を引き渡すなどを別の人に引き継が兄と問題をダンプするように通知していることを言うだろうピラト、彼らは遺伝的子孫の家族はイルミナティ悪魔でも損なわれることを恐れているからです。その後、彼らは家に帰る、彼らのソファーに座ってドリンクをつかむ、彼らが関与してやったことがなかった安堵や迫害を受け兄弟、神の使徒に関わる彼らの教会のため息をつく。そして、次の日、彼らは医療の魔術を実践するか、人間の保険プログラムを販売したり、それらを快適に安定した生活費を稼ぐ彼らの宗教機関の秘書の仕事をしている彼らの日常的世俗の仕事に行き、すべてを忘れて、そしてより多くの遺伝的子孫を繁殖に喜びを取る人もうすぐ艱難時代に破壊されます。馬鹿はどのような怪我良きサマリア人を見て、ああ、それは我々が行うことができます何よりも最善のことですので、私はあなたのために祈る、と私は私たちのイルミナティスパイ牧師にあなたを参照します」 、彼に言う教会は、彼があなたのために何をすべきかを決定できるようにします。代わりに、この地球上で、あなたの兄弟を支援し、預言者や使徒としてそれらを教えることで、主に奉仕する、それはキリストと共に死ぬとする(推奨)か、心配して、発生する可能性があり、最悪のことは、あなたがキリストのために死ぬことができるではありません。それは特権です。神があなたの世話をする、私は知っている。 「何偽善者!これらの宗教的なキリスト教徒と彼らの宗教イルミナティスパイパリサイ人の牧師は、宗教的なキリスト教の形を持ってではなく、聖霊。私は、 (ガス代が上がったことを不平を言うと弟やいじめ/パワーハラスメント/虐待を攻撃し、良きサマリア人を迫害しない食品を提供し、それらを包帯、それらを収容するあなたのためになりました、怪我良きサマリア人や迫害されて弟を助けると言う彼はむしろwitchdoctorように祈るとの世話をするパリサイ人サンヘドリン委員大臣に犠牲者を参照するよりも、凍死した場合偽善者のように彼を支配する力を感じ、彼を飢えさせる) 、彼を着せ、ヒーターの電源を入れ状況。これらの宗教的なキリスト教徒はいいキリスト教の言葉、そして抱擁を話し、他の西洋人のような笑顔が、彼らはより多くの主よりも自分たちの生活が大好きです。彼らはイルミナティが偽の神と偽のキリストと、彼らは感情や魔術やマインドコントロールを通じて教会のイゼベルのキリスト教のロックコンサート悪魔礼拝を作成し、これらのイルミナティの1に会った偽キリスト教を、作成している。それは我々が説教し、ために迫害され、神と主イエス·キリストではありません。これらの宗教的な生温いクリスチャンは私がnauseas作り、嘔吐したいと思います。彼らは、何を考え、話すすべてが非常識それがあるイルミナティは、その邪悪な女はヘレニズムやバビロンのイゼベルの西部教義が存在し、支配することが可能になり、偽キリスト教の宗教を作成します。それは、キリスト教とイゼベルは常に爬虫類魔女とフェミニストだった魔法です。

私はあなたを教えてきたように、親愛なる144000ユダヤ人のレムナント兄弟たちは、サタンの王位はギリシャからバチカンまでは、ギリシャへのバビロンから移動します。あなたは私があなたに私の本に書いてきたように、カトリックの本部バチカン地下鉄や他の悪魔主義者の偶像でルシファーの像からわかるように、バチカンは、悪魔と大淫婦の本部である。現代のフェミニスト西洋値と西洋的思考のすべてのオリジネーターは、悪魔のミステリーバビロンの宗教の悪魔主義と魔術を行うために薬を使わ歳なアリストテレスやソクラテスなどのヘレニズムある蛇の兄弟、そしてプラトンの何千もの起源彼らは、ローマの神々と呼ばれるサタンの堕落した天使たちからの指導と教えを受ける。これは現代の西洋哲学、古代ギリシャや悪魔主義の西洋値、彼らが従っています。考え、イゼベル女性の平等と西洋医学の専門家と西洋の性的自由と偽装した奴隷制と西洋のウォール街の銀行業務の西洋フリーメーソン民主主義体制の西部の値によって生きるすべての西洋人は、実際には悪魔や悪魔崇拝の魔術を行っているのはこのためです。どのようにして西洋人は保存や東欧諸国の人は、典型的なイルミナティ指向階層指向、家族向け、グループ指向、伝統指向、律法のカスタム適合の韓国道教儒教爬虫類の社会の中で育ててエドム爬虫類ネフィリムの社会で育っでき培養は救われる?それは、悪からの自由人とこの世界の悪魔の力と罪の心を設定し、その唯一のキリストの律法真実を介して行われます。とんでもない事がある聖霊が教え、イルミナティの作成西洋のキリスト教の教会で実践これらの西洋の値を遵守していない宗教のぬるま湯キリスト教徒という。こ れらは、西洋社会のすべての主要な部分を引き継いでくれました両親や爬虫類のネフィリム国家指導者と地域社会のリーダーや学校の指導者や爬虫類のハイブ リッドネフィリムからこれらの邪悪な悪魔主義者の魔術値を教え、ハリウッド映画やテレビは、爬虫類のための偉大な魔術ツールですアール民衆に呪文をキャストする魔女。これは黒魔術や国民全体と公共の悪魔の制御である。悲しい事実は、彼らが神の律法真実と神の知恵は滅びと地獄に向かっている人々には愚かに聞こえるので、彼らは、私たちの神の使徒たちはナンセンスを教え、ちんぷんかんぷんを話すと思うことをサタンと彼のイルミナティに目がくらんで制御されているである。それが唯一の当選者は、いくつかの実生まれ変わった精神的な教会の聖人(キリストの真の花嫁)レムナントですし、 144000ユダヤ人レムナント誰グッドシェパードの声を認識し、彼に来て、来てトリビュレーションから保存されている神の群れです年齢。わたしたちの主で、そこから隠される人より来る反キリストの迫害に滅びる人以上があります。

教的な肉欲ぬるま湯イルミナティ潜入クリスチャンの牧師は、女性が男性と平等であることを教えるので、神の精神的な保護を失い、だから、彼らは惑わされて しまうこれらのイゼベルキリスト教というロックンロールキリスト教の悪魔の音楽は大丈夫です教えフェミニスト女々しい牧師を崇拝する、そ う、私たちの体は、電磁音で作られているので、サタンのミュージカル周波数波は自分の体の自然振動周波数を破壊し、それが病気のすべての種類とそれらが病 気になり、そのようにして、これらのポスト1960 」フラワーチルドレンの世代」 「聖書の回答マンヒッピー不正牧師とそのイルミナティスパイパリサイ人の牧師は、彼らが人間の医療や魔術、人間の医療薬のバビロニア魔術医療機関に行く必要があることを教えるので、薬物毒によって外科的に、より病気にカットアップされてしまうと、彼らは死ぬ。罪は連鎖反応であり、 1罪は別の罪、そして最終的には死に、私の愛する兄弟たちにつながる。医療従事者や医療業界では、これまでに人間の世界にサタンが開発した最大の詐欺詐欺の仕事の一つです。 (イ ゼベルの女々しい牧師は熱烈支持し、宣伝してみて嫌なイルミナティのスパイは、医療機関とそのバビロニアwitchdoctorsとその医薬品麻薬魔術は 西洋ぬるま湯宗教的な教会や教会の人々の健康における正当な地位を持っていることを宗教的なキリスト教徒を説得し、彼らは私たちを軽蔑神の使徒たちは、誰が彼らに対して律法の真実を教えています。

これは宗教的な肉欲ぬるい西洋イゼベル値悪魔ポスト1960の窮状ヘレニズム「フラワーチルドレン」ラオデキヤ終了時刻教会の年齢背教宗教的なキリスト教徒である。病気や死んでいる多くの人々がどのよう尋ねられたとき、教会員の50%は彼らの手を上げ、彼らは神の律法の真実を認めることを拒否するので、それは、次のとおりです。女性はヘッドカバーを着用することを拒否し、女性は頑固に男性のズボンを着用し続ける。男性はキリスト教の悪魔のロックコンサートに行き続けて、家族が治癒のために自分の医療機関に行くことを続けて、彼らは人間の健康保険と退職計画を購入し続ける、彼らは彼らの教会で愛国民族主義的スローガンを叫びと叫ぶし続け、彼らはし続け刺青や悪魔主義者の多神教徒を模倣彼らの耳に穴を開け、彼らは教会の権威の場所で女性を置くことによって、神の権威秩序を嘲笑、彼らは必死に教会で結婚相手を捜すと世俗の仕事に定住するようにそれらを教える代わりに、動物的本能の遺伝の子孫を繁殖し続ける全世界に大宣教命令を行う、彼らは彼らの牧師のオフィスや素敵な家庭やで自分の素敵な机の支払いにイルミナティの教会やイルミナティの牧師脂肪財布に法律の下で、旧約聖書の十分の一を収集するためのバッグを提供して周囲に渡す素敵車 でも牧師の給与、彼らは宗教的な墓地悪魔の嘘を教える人のキリスト教の神学校度を得るためにそれらを教え、彼らは人間のヘレニズム哲学西洋のキリスト教カ ウンセリングを取得するためにそれらを教え、彼らは彼らの子供たちがディズニーランドに行って、ディズニーの悪魔の映画を鑑賞すること、彼らは教えること裸体を見て欲望であり、彼らの自然な性欲は姦淫と姦通や結婚をコミットして構築解放するために試してオフに行くしまうので、彼らは苦しみと地獄で燃える、彼らは西洋料理のステーキやアイスクリームを食べて肥満になると見て水 牛のように、彼らはこれらのハグ笑顔イルミナティ悪魔主義者のスパイヒッピー不正牧師によって洗脳され続け、彼らは嘲笑し続け、神の使徒たち軽蔑」の教え を、彼らは神の使徒たち軽蔑し続ける「爬虫類のハイブリッドイルミナティフェミニスト魔女の吸血鬼についての律法真実の教えを血統とUFOの秘密基地ネフィリム遺伝実験やイルミナティ津波9.11同時多発テロと十神の狂気の使徒たちによる単なる陰謀説などイルミナティの子供のライブの犠牲の何千も毎年、彼らが考えてオフィスに反キリストネフィリムを選出、彼はカリスマ的であること彼らは対等あるいは部下であるかのように、その女性は男性と話を4,166,452に走り回って繁殖し、代わりに群れを供給し、真の精神的な家族に投資するそれらの遺伝的子孫を飼育忙しい利益のために米国経済を変更することができ、若い指導者世 界的に、彼らは反キリストのFEMAキャンプ実行チームのためにすべての個人情報を入力するにはFacebookのようなこれらの社会的なウェブサイトの 会員になるために彼らの教会員を奨励し続け、彼らは私たちが異端としての教会の外に使徒キックと助けることを拒否し続けて自 分の教会の信徒のための恐怖の中で、使徒たちを迫害し、彼らはイルミナティ韓国道教儒教文化の階層Nicholaiatansのキリスト教を広めるために 継続し、唯一の彼らの動物的遺伝エスニック教会の会衆のギャング内およびその無駄の狭い人間文化の思考に従って集まる、彼らは練習を続け、その彼 らはこれらのカトリックのミステリーバビロンの宗教悪魔主義者イルミナティが教会の礼拝者と異教のローマの神の儀式の人仲良くなるとその悪魔的異教西洋ク リスマスやハロウィーンやイースターを祝うために続けて、アフリカのビートwitchdoctorとの教会のゴスペルの歌とジャングル異教踏みこんだ中 ブードゥーアフリカカリスマキリスト教バ ビロニアアイシスアシラの儀式、彼らは環境保全教会のビニール袋のリサイクルプログラムや地球温暖化イルミナティ茶番キャンペーンを通じてサタンの天淫婦 母なる地球ガイアの彼らの女王を崇拝し、クジラの動きを保存し続け、彼らはとのドーナツやコーヒー教会の礼拝を持っている彼らのた だ仏教徒やヒンズー教徒とイスラム教徒とモルモン教徒やエホバの証人、その他オカルトイルミナティのミステリーバビロン宗教枝のよう西洋の宗教イルミナ ティが作成した疑似キリスト教の倫理的な教えは、持っている、彼らはサタンの宣伝ポスト試練歓喜理論とミッド試練の歓喜を広めるために継続理 論、彼らは教会やその宗教的な無駄イルミナティ教会活動への十分の一を払って続けることができるように自分の快適な世俗の仕事に定住するように彼らの西洋 のキリスト教教会員に教えたので、彼らは彼らの教会の牧師のタイトルやWestern法人キリスト教教会の継承豊富に渡す彼 らの動物的遺伝的子孫息子とさえ保存したり、新たに生まれただけの宗教、キリスト教徒でもない人の娘、彼らの教会の牧師は、これらすべての爬虫類の魔女 は、教会のスタッフとして働き、教会員として受け入れることができ、これらすべてのイルミナティ悪魔主義者は、チームの暗殺者とその家族を襲った、その生活の後に求められている神の使徒たちを助けることを拒否しながら、これらの宗教的なキリスト教徒は容易代わりにクリスチャンの兄弟と、彼らは何十年も知られている使徒を信じる、これらのイルミナティ教会のスパイわずか2ヶ月前にそれらを助けた悪魔に洗脳されて; これらの宗教的なキリスト教徒はとても無知であっても、他のビジネスの人々を満たすために彼らの近所サタンのフリーメーソンオカルト団体に参加するのに十 分な盲目であり、これらの宗教的なキリスト教徒は株式ブローカーになりつつを通じてお金を盗む、彼らは書いて販売キリスト教の本やテープやビデオをし、お 金のための神の言葉彼らは彼らの牧師の家で彼らのヒッピー不正牧師の教会会議ストリートギャング「豪華なパーティーを持っている、 、これらのかたくなな宗教的な西洋のクリスチャンはキリストと生命の贈り主である律法の真実に戻るには、執拗に拒否、さらに彼らの財布を太らせるために意思。だから、彼らは病気と病気に、イルミナティイゼベルの牧師に惑わされるに値する、と反キリストの迫害の艱難時代にスローされます。ぬるま湯で側溝に投げ出されるべきである。

フリップ側では、これらの肉欲ぬるま湯宗教的なキリスト教徒は非常に律法と儀式的である:彼らはあなたがスーツを着て、教会にネクタイを持っていることを教えて、彼らはあなたが大臣「先生」や「偉大な教師のコールを持っていると言う、彼らは言うあなたは臓器を除いて教会で楽器を使用することはできません、彼らはあなたが宗教団体にあなたの給料から10%の十分の一を与えなければならないと言う、あなたは別の意見を持っている場合、彼らはあなたが他の教会員と共有します恐れているので、彼 らは教会に来ていないことを伝える、彼らはあなたが人間の説明責任のために教会に登録する必要が言うので、イルミナティは、世界中のすべてのキリスト教徒 のリストを持つことができ、あなたは岩が好きで、キリスト教の音楽をロールバックしない場合、彼らは言う、することはできません教会に来て、彼らはあなたが、女性の平等を承認しない場合、あなたは教会に来ることができないと言う、彼らはイルミナティ悪魔主義者があなたの人生の後にしている場合は、教会に来ることができないと言う、彼らはあなたが雇われるべき神学校程度を必要とすると言う教会の大臣として、ただ世俗の仕事のような経験を持っている必要があり、彼らは祈りのために、フロント祭壇に上がるように強制4,166,452誰かが歩くときに立ち上がることを期待し、彼らはあなたが治癒のための医療機関に行く必要があると言うフロント祭壇まで、彼らは代わりにそれらに刺激的な律法の真実を教え、彼らにキリストと共に生きる喜びを示すと、退屈な宗教的な日曜学校聖書研究に行くために子供たちを強制的に、それらは彼らの同じ律法ルーチン日曜日のサービスプログラムを行い、その同じ順序、彼らは同じ繰り返しの祈りを持って、彼らは無意味な宗教儀式や華やかさを通過、彼らは神の恵みを必要としないことを神に彼らの傲慢な謙虚さを示すようにトゲに自分の膝の上にクロールしますが、彼らは神の慈悲を獲得することができますことを、彼ら波の煙コンテナと聖水を振りかけると同じ古代の賛美歌を持って、彼らはあなたが裸の人間を見てすることはできませんが、あなたがサルまたはあなたの性欲を解放するためにほうきを見なければならない、との修道院に身をロックして、あなたの頭を剃ると言うと、社会の酔っぱらいのための醸造のワインは、このために外部の人に救いの福音を共有するのに有効であることができないようにはサタンが望んでいるものであり、あなたは地獄にのろわれるため、確実に自慰行為をしない、彼らだけのような教会に似た人々を許可するヒッ ピーや信心深い人々の際に顔をしかめかのように、ハード平方正直な人々を率いている、彼らはあなたが牧師に話をできるようになる前に、コマンドの正しい韓 国語連鎖を経由しなければならないことを教えて、彼らはあなたが魚を食べることができないので、あなたが救世主であると言うまたは貝や豚肉、あるいは雷これは、キリストの仕事は何の意味もないサタンのイルミナティのキリスト教であるために、あなたは、恵みの下にはない、法律に拘束されており、上からあなたを打つと、そのう、彼らはあなたが自白をしなければならないと言う彼らはキリスト教の礼拝は日曜日の朝異教に行わなければならなく、土曜日に言って、 、彼らは熱烈にクリスマスを観察するために彼らの宗教のキリスト教徒を強制する代わりに神に話し、すべての近所の人々にインテリジェンスの情報を収集することがバチカンのスパイ司祭へとその教会で、バビロンの異教日にハロウィーンやイースターは、彼らは牧師に退職年金を与える政策を作る、 、彼らは説教彼らは最高の寄付者がどのくらいの教会に与えた人の記録を保持することにより、ヘッドテーブルやフロント信者席に座って行う禁欲それは罪とピューリタンの人々を守り、人々は、彼らは良い倫理的説教を聞いた気分にさせるとその宗教的なルーチンを行った一週間のために良い感じになりますことを考えて上の他の宗教倫理の教えと何度も繰り返し、少なくとも隔週、 、彼ら彼 らは教会の礼拝中にバスケットを通過しない場合は、彼らの宗教のキリスト教徒が得られませんのでregimentally 、与えていない人に罪悪トリップを配置し、その提供のバスケットの周りを通過、彼らは軍事的に憎悪を放送するために彼らの神聖な教会の国営ラジオ会社を使 用神の使徒と神の律法の真実に向かって嘲笑は、彼らはlegalistically他の教会に移し、そのパリサイ人のメンバーに何百もの「ゴールデンパラシュートお金の何千ドルものを配布するために彼らの教会会議にサンヘドリンギャングを集める。など

「秘密に人類を入れ替える秘密結社の陰謀 - 第二の手紙」に続きます。

秘密に人類を入れ替える秘密結社の陰謀 - 第二の手紙

 

「秘密に人類を入れ替える秘密結社の陰謀 - 第一の手紙」からの続きです。

サタンは常に肉欲生ぬるい宗教的なキリスト教徒は、彼らが家にゲストであるため、彼らの不信心な異教徒の友人があなたの家に滞在させ、それらに直面したり、損害を弁償持つように盗んだり、損傷のことをしないように教えてくれとなりますのはこのためですキリストのために良い証人でなければならない。サ タンはこれが物理的にあなたにとって最もダメージを与えるだけでなく、あなたの家の精神的な健康にすることができます知っている、そして、彼はそれをしな い方法は、あなたにこのイゼベル悪魔主義者の宗教的律法西洋キリスト教を強制するために、彼の宗教的なキリスト教徒を使用することです。あ なたは自分の罪と悔い改めにする彼らの必要性について、彼らはあなたに紹介し、それらの異教徒友人、そしてあなたの家に行って被害を弁償する彼らの必要性 に話す場合は、これらの宗教的なキリスト教徒は、あなたに謝罪の代わりに、非常に怒っていると動物的となって、あなたを攻撃するまたは項目についての彼らは盗んだ。兄弟は、あなたの家は神の神聖な聖域であり、あなたはそれを保護し、あなたの世帯の精神的な信心を管理する責任を持って、あなたはサタンがすべてを台無しにするには、ドメインを入力させてはならない。これはサタンの欺瞞であり、彼のイゼベル崇拝公務員の宗教ぬるま湯聖霊を持っていないキリスト教徒ので、彼らは善行、独善と偽物倒錯悪魔の宗教的な信心深さはなく、神聖の知恵によって生きるの欺瞞精神。私が前にあなたに教えてきたように、愛は、寛大なもてなし、親切、与え、収納ですが、それはあなたがサタンのスパイが虐待や嫌がらせや盗み、被害とあなたを攻撃することができていることを意味するものではありません

それを行うために信心深いことだためにサタンはいつも、彼らは彼がそれらを逮捕させなければならないと拷問され、殺されることを宗教的なキリスト教徒を教えてくれる、彼は現実とイルミナティ悪魔主義者の信念体系は、このフォームを信じるようにそれらを引っ張ってくる。あ なたはキリストのための証人である必要があるため、サタンはまた、パワーハラスメント、虐待、攻撃、侮辱を行って支配し、あなたを分解するために、サタン によって送信されてきた彼らの異教徒友達と関連付けを解除しないことを伝えるために彼の宗教的なキリスト教徒を使用します彼らは彼らのために保存されて取得します。あなたは聖霊を通して知っているように、再び、これはサタンがキリスト教徒であると公言する彼の宗教的肉欲ぬるいキリスト教徒を通して使用しています欺瞞である。彼らは、これらすべての不信心な、あなたを苦しめるために、サタンによって送信されてきた最悪の異教徒、あなたを乱用し、サタンが苦しみ、彼の否定的な低エネルギー振動にあなたを描くことができるように、あなたを虐待最悪、あなたが関連付けるようにしようとしますうつ病、悲しみ、恐怖、苦痛、絶望と怒り。彼はこのを通じて二つの目的を達成する。まず、ではオフに指定して、この負のエネルギーは、彼と彼の倒れた天使たちのための食品です。あなたは神が準備していると熱心に律法真実とキリストを求めている人々に、世界中に大宣教命令を実行できないように第二に、それは、彼の邪悪な人々にあなたをバインドします。どのようなサタンのこれらの宗教的なキリスト教徒とさせていただきますことは、神にはあまり気にしない、さらには神を行うには何もしたくない自分の不信心な異教徒の友人で虐待にあなたを縛ってみることです。彼らは救われるとすれば、宗教的なキリスト教徒は、あなたがそれを一定の会合を介して、これらの悪党とフェローシップあると信じさせるようにそれは、あなたの作品によるものですが、それは誰が、彼らの心を破る悔い改めに持参、彼らの心を変更します神である真実を信じるようにそれらをもたらす、と彼らの心に入る。私たちの仕事は、大胆にキリストの福音を共有することであり、彼らは喜んで受け取った場合は、神の言葉でそれらを供給し、それを弟子。彼らはあなたを送った信じることを拒否し、彼らは、あなたを悪用パワーがあなたに嫌がらせをし、あなたの周りを注文自分の不信心な方法で行動し続ける場合は、その後、それらをあなたのサンダルから砂を蹴り、それらを残し、主の律法真実と感謝の気持ちと敬意と真実への渇望と彼の愛を受け入れる人々にアクセスしてください。それはあなたにこれらの人々をもたらす、それはあなたを妨害するために彼の宗教的なキリスト教徒を介してユーザーにこれらの人々が送信されます誰サタンではなく、あなたの時間とエネルギーと労力とお金と精神的な健康を盗む人は神である。

これは彼らの偽の宗教的な信心深さを介してこれらの肉欲ぬるま湯宗教的なクリスチャンはこれらの囚人とネフィリムスパイのための聖書研究をし続ける、彼らは彼らにレイプや強盗を得る理由です。彼らは聖霊を持っていないので、聖霊有数のを聞くことができない、と彼らは聖霊の保護を持っていません。彼らはイゼベルの西洋のキリスト教と呼ばれる宗教団体のために独善的な宗教の仕事をしている宗教的な人々であり、彼らは熱心に主張するか、キリストを受け入れるために人を目撃することができたものであると信じているからである。そのような人がキリストを受け取ったと主張したとしても、彼らは律法真実の精神である聖霊を持っていないため、彼らはすぐに、離れてドリフトや他の宗教的なクリスチャンになるだろう。あ なたは、人々を送り、それらを包帯、ヘレニズム学術西洋の方法をカウンセリング人間のクリスチャンでそれらをカウンセリング、キリスト教の岩悪魔崇拝の魔 術はトランス感情的なコンサートを綴るやって、お金を調達教会のバザーで販売のような多くの善行をしている彼の西洋のキリスト教の教会のすべてを使って悪 魔を持っている環境保護など、サタンは、彼らが神のためにこれらの事のすべてをやっていると思って、彼の宗教的なキリスト教徒を維持するのが好き、それは神のために実際の作業をやってから夢中にそれらを保持し、それは彼らのお金がこれらの事に縛ら保持されるため、そしてそれは、同じことを行うために、多くの他の宗教のキリスト教徒を欺くのに役立つだろう。それは、貧しい人々を養うと病人を癒すために行うには信心深いものですが、聖霊はあなたがそうするように導くように、それはケースバイケースで行う必要があり、それはサタンの西洋のキリスト教によって制度化や体系化すべきではありません。そして、何よりもまず、何が良いのは、プロセスでこれらの異教徒非信者に律法の真実を導入しない場合には、これらすべての善行であり、彼らはキリストが見つからない場合は、誰が通って食品や癒しを提供します神との真の関係は?サタンはあなたがダムや学校を建設し、アフリカの村にお粥を供給することができ、かつ、すべてのキリストのためにすべての人の弟子を行わない場合、あなたは彼の西洋のキリスト教のためにこれらの宗教的なことをやって一生を過ごすが、それは何が良いを行います状況や、すべての機会。あなたの仕事とあなたの宗教はサタンは宗教的なクリスチャンは何にしようとしていると同じように、無駄および他のすべての宗教のような意味がありません。これらの西洋の宗教のキリスト教徒のようにだまされますが、真のキリストとつながったと聖霊に含まないことされている律法真実の真の人生をたどることはありません。 Iと昔の使徒と預言者たちが生きてきたように生きて、その代わりに、これらの宗教の人々の無駄な宗教的な作品や機関のプログラムや非救い関連の善行を、以下に、あなたの例私たちの生活をする。

あなたは144000ユダヤ人のレムナントが聖霊によって導かれているので、あなたは何をすべきか、誰に行く場所を確認するとするには、聖霊のために一日にあなたの日をリードする知っているだろう、と彼は、人々と場所を開くことができますあなた何言ってや何をすべきかを教えてください。これらの宗教的なキリスト教徒敬虔と素敵な響きの欺瞞宗教活動と、あなたの貴重な人生の無意味な支出にあなたを欺くために偽の倫理/道徳、罪悪アクション作成にだまさが、その代わりに、聖なる律法の真実を持っていてはいけない精神、そしてあなたが知っている深い直感が健全な精神の聖霊である、右、真の、純粋であることをやる。宗教的なクリスチャンは聖霊を持っていないので、健全な精神を持っていない、と彼らはいつも、常に四肢のサタンの2辺に行くのはこのためです:宗教クリスチャンは暗記することを言っているので、あなたはストレスがたまって得ている場合は、 50聖書は毎週詩、毎日20聖書の節をお読みしてからちょうどそれらに別れを告げる、 6時間のために祈り、ボーリングや釣りに行くかでいくつかの楽しみを持っている韓国の教会に行くために午前4時目を覚ます生活と神との本当の時間を過ごす、そしてあなたが、怠け者またはアイドル忙しい体である場合、あなたはあなたが歩いている間に、イエスと話をより多くの時間を費やすか、彼の言葉を研究し、彼の律法の真実を調査し、より多くの人々のために祈る必要があります。神はバランスと秩序と論理と知恵と愛とリーズナブルな心の神である。サタンは常に彼が他の極端でミスした場合1極端であなたをキャッチします2欺瞞両極端を与えるものです。これは、ラジカル、人々はあなたが狂っていると思うことが、キリストのためにすべての方法であると良いですが、それはサタンの狂信や四肢にあることが良くありません。それは律法真実の聖霊を持つことが重要である理由、これが何であるかは神からのものであり、どのようなサタンのものと区別するために。あなたは神の知恵が必要な場合はあなたが彼を美化したことを行うことができるように、単に、知恵のために彼を尋ねる。あなたは聖霊によって導かれている場合は、サタンがあなたを誤解することは不可能です。あなたが行うすべてのものは神の意志だったし、彼は彼の意志と彼の意志を行う意欲を行うためにあなたをもたらすでしょう、彼は中に、あなたを通して彼の意志を行いますと、彼はあなたの良いとのためにあなたが行うすべてを向けるだろう彼の目的。これは神であり、これは律法の真実である。

ここに律法真実は:聖書アンサーマン」と彼のヒッピー不正牧師のギャングのメンバーは、彼らが知識の「聖書の回答偉大な教師であると主張するように彼らの心の中に律法真実であるキリストを持っていた場合、彼らは私たちに感謝されることになる私たちの教えと律法真実に喜びのために、しかし、彼らは私が非難西洋大臣として自分自身を識別しているので、それらを批判するために私を軽蔑するという事実は、彼らが私が発見した罪で有罪であることを証拠として証明している彼らとそのイルミナティ偽の教義は、ただ、パリサイ人のように、キリストは戒めと批判した宗教指導者として自分自身を識別さなので、彼らは自分自身の個人攻撃としてそれを検討し、そのせいで、キリストを軽蔑。彼らは私がそれらについて明らかに罪を犯していないならば、彼らは私が言うことで腹をする理由がないでしょう、しかも、彼らは私の言うことに同意する必要があります。しかし、彼らは私がそれらについて開示する悪の有罪であることを知っているので、彼らのプライドを傷つけているため、彼らは彼らの心に憎しみを持っているし、ハムはノアを嘲笑と同じように彼らは私を嘲笑。これはイルミナティ支配パリサイ人の典型的な動作であり、キリストがあなたを通して話す場合は、パリサイ人のヒッピー不正ポスト1960 “フラワーチルドレン母親の女々しい牧師や宗教指導者に嫌わと軽蔑されます。彼らは、聖霊のサタンとしない律法真実の神学校知識を崇拝。

これらの女装の男性は女性の売春婦、麻薬愚かな犠牲者として自分自身を偽装し、それらをソドミーを行う。聖書は預言したように、これらの終了時間は正確にソドムとゴモラのようなものであり、ノアの洪水の時代。イルミナティ悪魔主義者は、野蛮人や異教徒であるちょうど彼らの先祖のようにマヤ人とポリネシア人とドルイドは、ライブの人々の心と飲み込ま人間を切り出し、先祖の人々は離れて生きてリッピングネフィリム巨人をし、それらを食べました。原因ネフィリムとインテリジェントキメラモンスターこの邪悪に、神は世界的な洪水で、古代世界を判断し、神の最初に作成されたヒト遺伝子を持っていた神のノアの箱舟に保護されたものを除き、倒錯再設計の遺伝子を持っていたすべての人を、一掃。これらの現代のネフィリム爬虫類のハイブリッドは、見て、人間のように振る舞い、私たちのオフィスや学校や街の中を歩くが、彼らはちょうど彼らの祖先、ネフィリム巨人とノアの時代のキメラモンスターのような悪である。彼らは外部の人間、そして内側の悪魔の霊である。彼らは、サタンに自分のジャングル異教のヒップホップとロックンロールトランスのダンスを行うには、人間をリードし、自分の体を刺青して穿刺する。サタンのイルミナティしもべは彼らと同性愛遺伝子やフェミニストの遺伝子とクローン化されたネフィリムハイブリッドモンスターのトン、洪水社会を製造している、そしてそれだけでソドムとゴモラやノアの洪水のアトランティスの時代のようになってきている理由です。世界はこれらのネフィリムの非ヒトフェミニスト魔女、それらは人間の誕生を通して正常に再生されませんでしたので、人間の魂を持っていない同性愛乱交人々によって満たされますが、サタンの堕天使のエイリアンによってクローン化されつつある。

イルミナティミステリーバビロンの宗教のスカルアンドボーンズの分岐は秘密同性愛乱交の儀式を実施し、彼らはこれらの同性愛乱交の儀式を行っていない限り、彼らは米軍にあるランクの上に昇格することはできません。これらのファシストナチスアーリアCIAと西洋イルミナティ暴力団と戦っているCIAの派閥があります。米第七艦隊の半分は彼らの給料を払う中国人が所有し、残りの半分は、東イルミナティの側にあるされている。日本人が日本を支配し、米国の第7艦隊を雇う西洋イルミナティのこれらの韓国の政治家の子分を追い出すならば、彼らは西洋イルミナティの津波と原子力災害、テロ攻撃に対するボディーガードを持っており、しようとしている西洋イルミナティを停止するアジア諸国間の戦争を作成します。世界を制御するために、西洋イルミナティは世界的な競合を作成します。日本はこれを実行するためのイニシアチブを持っている場合、それらは西洋イルミナティグローバル暴力団犯罪組織に対する187国民連合に戻ってくる。日本と日本の韓首相の韓国政治家は彼らから賄賂を受け取っ西洋イルミナティ暴力団のほんの子分である。彼らは、バチカン銀行に賄賂のお金を明らかにする必要があります。愚かなことは、これらの宗教的な肉欲生ぬるいクリスチャンは被災者に災害が起こるたびに、サポートを提供しますが、彼らは地球をポピュレート解除するためにすべてのこれらの災害を引き起こしているイルミナティマス殺人者に対して祈っていないということです。これは宗教の愚かさである。韓国の祖先のこれらの日本の首相は、日本が嫌い、と西洋イルミナティのしもべであり、彼らは核爆弾津波や放射線の分散で日本を殺すために日本に核爆弾を密輸理由です。

イルミナティは、子どもたちの数十万人を誘拐し、その悪魔的なライブの犠牲の儀式でそれらを犠牲にし、イルミナティの人類の過疎化プログラムの彼らの絶滅の一環として、胎児の数十万を中止し、すべてのこれらのフェミニストや同性愛でそれらを交換するネフィリム爬虫類の子供たちは、人間から社会や世界を引き継ぐために、その社会は、神がそれを作成したとして、サタンは、男性的なリーダーの男性と女性のヘルパーの女性の神の正常な作成を嘲笑できるのと同じように、性的にノアの日のように逆になってきている。ネフィリムに、創造のこの神の概念は悪であり、サタンの男性的なフェミニスト女性ソーサレスと女々しい男性の魔女に交換する必要があります。すべて神が美しく作成し、サタンは遺伝子を再設計し、作成を曲解しようとします。あなたはケンタウロスとfawnsとミノタウロスとキメラとフェミニストや魔女や同性愛乱交人々とこれらの堕天使と悪魔の爬虫類の自然の性質を持っている邪悪な生き物のすべての種類を取得するのはこのためです。彼は、ポスト1960 “フラワーチルドレン」 satanization時代の彼の西部の値を信じて、これらのぬるま湯宗教的なクリスチャンを洗脳しているのはこのためです。サタンは神が聖書の預言を満たすために聖地に戻ってすべてのユダヤ人をもたらしたのを見て、彼は彼の終わりが近いことを知っていたので、彼はハルマゲドンで神と戦うために、これらのネフィリムハイブリッド軍隊とキメラ半分動物半分人間のハイブリッドの生産を開始しました。イルミナティ「スター·ウォーズ」の映画は「クローン化された軍隊は、彼らが実際の生活の中で何をしているかの良い描写である。これは、これらの現在の近代的な終了時刻がちょうど人類が肌の、引き裂かとネフィリムで生きて食べて、ネフィリム巨人と名声の偉大なスーパーヒーローの男性が絶滅したノアの洪水のアトランティスオカルト文明の時代のようになることを、なぜ聖書の予言であるそしてフェミニスト魔女悪魔主義者の活動家、そして人間だけ左はノアと彼の家族だった。神は見返りにサタンのフリークフェミニストや同性愛ネフィリム爬虫類ヒューマノイドのすべてを根絶し、純粋なアダムのヒト遺伝子を持っていたノアの子孫の遺伝的にすべての上に再び世界を始めたのはこのためです。神はノアの洪水でそれらを破壊しよう​​サタンの堕落した天使たちは、神の人類を食べるすべてのこれらの半鳥半爬虫類の恐竜モンスターを作成した。

タンはゆっくりために、彼はファッションデザインやアパレル業界管理の位置のフェミニストや同性愛サタンの爬虫類の遺伝子やイルミナティ悪魔主義者の家族 のを運ぶとその悪魔のファッションは有名に彼のすべてのネフィリムハイブリッド爬虫類ウィッカ魔女フェミニストを、場所を詐欺のマスターである検出されないように、少しずつ女性のファッションを変更してください。こ れは、人間の女性がサタンのイルミナティフェミニストメディア、女性の男性的なファッション、偽の理想的な女性のライフスタイル、フェミニスト映画、フェ ミニスト新聞や本や雑誌のライター、フェミニスト小学校や大学の先生、フェミニスト爬虫類で制御を念頭になるまで、彼によって使用される洗脳テクニックで すエッチな女性のイゼベルのファッションなど(自分のポスターの中のこれらのファッションモデルが自分の手で自分の顔の上にピラミッドの三角形を作り、イルミナティのシンボルである「すべて見る目」のように、自分の手で片目を覆っているのはこのためです。 )いったん彼はこの罪モードにそれらを取得し、彼はそれを持って悪魔、それらに地獄にそれらを引っ張って心と身体と魂を制御できるように、彼は、彼が神からこれらのヒトの女性を疎外している知っている。これらのエンド·タイムズでは、それだけでノアの古代アトランティス時代のようなもので、サタンはそうこれらのヒトの女性は律法真実を話す神の使徒たちのいずれかを軽蔑という彼の悪魔の霊に満たされ、邪悪な神の善良な人々を呼び出し、女性を得ており、良いとして悪。聖書は、呪われたが良いと言う人は悪であり、悪が良いと言う。この終わりの時悪魔の年齢、フェミニズム、男性と女性の平等では良いと考えられており、権限の神のためには悪と見なされます。これは、社会の最も堕落した状態である。ここからは、神の権威や倫理はもはや存在するのでヒッピー反乱や堕天使や動物の遺伝子と混合するヒト遺伝子を操作するの解放は、開始されず、モレクの火の像、中絶クリニックに胎児を犠牲にする女性解放ところ数十万の赤ちゃんはスターゲートを介してより多くの悪魔の霊を発揮する彼らの魔女フェミニスト悪魔の儀式の一環として、イルミナティによる虐殺である。

ちょうどノアの日のように、爬虫類の遺伝子を持つフェミニスト魔女は社会を引き継いでくれましたし、彼らは彼らの虐殺計画のを実行するために彼らのプロパガンダとして女性の解放と女性の平等を使うように彼らは、殺し、犠牲と奴隷貿易、何百万もの女性に販売する人間。彼らは心の制御のロボットのテープレコーダーであるかのように、彼らは神の秩序に提出しないからで愚かな人間の女性が、彼らは異教徒であり、聖霊を持っていないため、だまされ、そして彼らはイルミナティのフェミニストイデオロギーを繰り返し唱えている権威のではなく、生活し、罪と誇りと反乱と独立と不敬西洋値を受け入れるだろう。彼らは呪われているため、この終わりの時悪魔主義社会の女性に災い。それは、これらの有名なファッションデザイナーやファッション業界のフェミニストや同性愛ネフィリムハイブリッドと悪魔主義者イルミナティの家族がそう、傲慢悪とみだらな理由理にかなっている、とサタンの文字と性質を例示する。あなたは神の目を通して律法の真実と聖霊を見たとき、すべてがパズルのようにフィットします。人間は彼に来てして保存するためには、このフェミニズムと権限の神の秩序の奪うの最初の悔い改めなければなりません。宗教的な肉欲生温いクリスチャンはこのフェミニズムや強奪やイゼベルを悔い改めることを拒否し、彼の権威と律法の真実を認めることはありません。イゼベルは反乱と神と魔術の否定の精神である。彼らは露骨に神の教会にサタンのフェミニストの服を着て、彼の前に無意味な宗教活動を通過します。どのように無駄と愚か。神の戒律を愛していない人は、神を愛していない。神の使徒たちを軽蔑これらの言語の教授は神を軽蔑。しかし、あなた、私の愛する144000ユダヤ人のレムナント兄弟たちは、詐欺と悪の精神を与えられていないが、あなたは健全な精神、愛と律法真理の御霊を与えられている。

あなたはイルミナティのこれらのクローニングのプログラムの話なら、そのハイブリッド爬虫類フェミニストやオカルト悪魔主義者は、あなたをストーキングEMP電磁兵器であなたを撮影し、あなたを中毒ギャングを開始し、あなたを殺すためにしようとします。しかし、私たちは、神の聖霊はサタンが私たちに不利奮い起こすことができることをすべての力よりも大きい。これらのネフィリムは表面に素敵に動作しますが、その性質はより彼らの悪魔のような、むしろヒト以外である。彼らは、爬虫類の蛇は、マウスを押した狩りのように私を追い詰めるしようとしていた。彼らは神たちの父を過小評価しています。古代のノアの日のアトランティス文明では、ネフィリムは人間を飲み込まれ、再び、これらの近代的な終了時刻に、爬虫類のネフィリムは彼らの悪魔のライブ人間の犠牲に人間を食べている。古代アメリカインディアンの伝説はちょうどチュパカブラと同様に、これらの円錐ヘッドビッグフットやサスカッチ巨人ネフィリムhumanzeeの生き物が人間を食べるように指示します。すぐに、この世界は神が再び介入しない限り、半分動物のヒューマノイドやフェミニストや同性愛魔術の人々で満たされ、これらのネフィリム生き物絶滅から人類を保存します。これらのネフィリム女性はズボンを着用し、人間の女性は心と行動でそれらを模倣している。これらは、ノアの悪魔社会のオカルト古代技術的に高度な日のように、邪悪な日です。これらの宗教的な肉欲のキリスト教徒の大半は、神の使徒と預言者である私たちのように律法の真実を教えていないが、その代わりに、彼らは私たちに反対している。それは彼らが、その辺、彼らがオンになっているかを決定するための時間です。神は雑草から小麦を分離することです。彼らは神からのものである場合、それらは律法の真実を認識し、従う、と理解し、サタンの西洋イゼベル値やライフスタイルから自分自身を浄化します。問題は、彼らが神聖な嘘から真実を区別し、父を知っており、真の信仰を持っている真理の御霊である御霊ではなく、宗教的な信仰を持っているんです。でも、悪魔とその使いたちは神を信じているが、彼らは信仰を持っていない、と彼らは律法の真実を信じるかは受け付けておりません。それは、神を知っていると公言宗教的なキリスト教徒と同じですが、彼らは彼を受け入れるか、彼を愛するか、彼をフォローしません。証拠は、彼らが我々を拒否し、神が送られた私たちを、軽蔑という点である。彼らは代わりに、神の預言者たちの律法真実を信じるのネフィリムの子孫の嘘を信じています。彼はそれを拒否した場合、それらがどのように、神を責めることができますか?これは、我々は悪魔の生き物で暮らす悪魔社会です。それは日々悪化しています。私は何日も私の愛する144000ユダヤ人のレムナントの兄弟が暗い、あなたが知恵を受け取ることを祈っています。しかし、光が来ていると彼は私たちにあります。

界のこれらのネフィリム爬虫類のハイブリッド王室の家族は、ネフィリムイルミナティの血統の家族、ネフィリム魔女とウィザードが(魔女とウォーロックは、 これらのネフィリムの爬虫類の子孫である) 、再び(ハイブリッド遺伝的クローン化されたモンスターフリークヒューマノイド)その種の多くを作成するためにもう一度しようとしています、神がすべてのこれらのネフィリムの遺伝フリークモンスターや異教徒不信心者を一掃するために、代わりに洪水、火災による判断について、この時間を持ち込む予定なぜ、これは。神は愛し、患者が、彼は悪魔が邪悪なサタンの性質を持つフリークモンスターを作成することで、再び彼の作成を曲解することはできませんされている。ネフィリム神が殺され、彼らの肉体霊が(ネフィリムハイブリッドは、人間の魂を持っていない)天国を入力するか、地獄に行くことができなかった古代アトランティス時代にノアの洪水を使用して絶滅ので、自分の体から切り離され、悪として私達の世界を歩き回るされたことスピリッツ、幽霊。それらは天使落ちますが、されていない堕天使の子。イルミナティは、これらのネフィリム悪霊のために体を復活させるために、イルミナティは保存古代ネフィリムのミイラを使って体のクローンを作成しようとしています。彼 らは、これらのミイラから、古代のファラオネフィリムの遺伝子を用いて、米国の大統領のクローンを作成し、これらの米国の大統領は、彼らは外科的には、こ れらの古代のネフィリムの頭蓋骨の化石や象形文字で見るより大きな脳の容量を持つ典型的な細長いネフィリムコーンヘッドを短縮し、頭に傷を持っている理由 です、彼らは顔の特徴でこれらのエジプトのファラオの顔の彫像と同じに見える。それらはクローンであるからである。これらの魔女やフェミニストの生き物は、私たちの社会に大混乱を実行するために、これらのクローン化された体に、これらの悪霊を戻すために悪魔に祈るために黒魔術を使用しています。反キリストは人間ではないですが、彼はネフィリム爬虫類です。だから、私たちの社会はますます邪悪になってきており、より多くの悪魔の人々で満たされている。政府は、学校などのメディア、軍事、秘密諜報機関、法執行機関は、人間のクローン化された身体のすべてのこれらのインテリジェントネフィリムの霊によって引き継がれてきた。彼らの目標は、神のすべての人間と作品を殺すことです。

これらの現代のネフィリムハイブリッド魂クリーチャーは、彼らの祖先が堕天使であるという理由だけで素敵な家、スイミングプール、贅沢なライフスタイル、料理、性別、名声、そして、彼らは人間の民衆から盗んだ世界のすべての金員を、持っている間、彼ら人類が悪いと自分の仕事の昼と夜の労苦奴隷にする。彼らは、秘密結社イルミナティとを通じて今日の我々の世界を支配する。彼らは、社会のあらゆる側面を独占。あなたが彼らの秘密やサタンの子供たちの小さな秘密を開示した場合、彼らはギャングあなたを茎と電磁兵器を使用して、あなたを暗殺しようとすると、毒は、自殺と意図的な自動車事故を偽造。彼らはより多くの人間よりも爬虫類の蛇のように動作します。これらイルミナティ爬虫類ハイブリッドは、彼らが戻って中世の時代でのテンプル騎士団を介して作成銀行·金融システムを介して盗まれている、世界の金の90%を所有しています。彼らは人間の民衆をオフに寄生虫、彼らのために働くためにそれらを奴隷、彼らは王と王妃や経済界の大物のように生きることができることができるように、彼らは、順番にこの世界の銀行システムと経済システムや偽のデジタル光子お金を、作成しました。彼らはまた、世界の犯罪産業のすべてを組織犯罪だけでなく、これらのCIASと戦争のオフお金を稼ぐ他の政府を所有し、軍備、麻薬の密輸、児童奴隷、 HAARPの天気を使用して穀物価格を操作し、原子力災害を使用して国の強要、およびあなたも信じてショックを受けるだろう、考えられるあらゆるとは考えられない悪悪魔の活動、

イルミナティのハーバード大学教授は、 LSDを作成し、薬が魔法であるため、イルミナティのナチスアーリアCIAは、すべてのアメリカ人が魔術を行うようにするために、ポスト1960年代の「フラワーチルドレン」ヒッピーに広がった。サタンの医療機関やイルミナティ製薬業界は、病院や診療所に多くのバビロニア魔法の薬を導入しており、米国は、ポスト1960年代から、薬や魔法の国です。ほとんどの犯罪は関連薬や魔術関連している。神は米国を判断しないのだろうか?でも、宗教的な肉欲ぬるま湯不義クリスチャンは処方薬や麻薬を使用して、毎日魔術を行っています。 「フラワーチルドレン」イゼベルは女々しいヒッピー不正牧師を崇拝ポスト1960は、魔術と人間の医学的治療と宗教的なキリスト教徒を伝播し、洗脳。ヒト免疫系と食料源の栄養素を損なうためにすべてをしながらイルミナティは、ウイルスや細菌や毒素多くの人々を殺し、イルミナティの過疎化プログラムの一環として、彼らは不妊にする放射線を製造している、とイルミナティの製薬会社は、魔術薬を販売しているイルミナティ爬虫類の指導者たちは、人間の苦しみと死を通して、お金の十億を作ることができるように。どのようにヒッピー不正不倫牧師を崇拝するこれらのイゼベルの偽のキリストをあえてすることは、彼らが人間の医学的治療はバビロニア魔法であることを人々に教えるための、神の愛する治癒を促進するための神の使徒と預言者たちに怒っていると言う。これらのポスト1960 “フラワーチルドレン女々しいヒッピー不正牧師やパリサイ人たちはただイルミナティとして悪化したようである。これらカルバリチャペルやその他のヒッピーの教会会議閣僚はヒッピーや悪魔主義者フラワーチルドレンポスト1960世代西洋人のように振る舞う。彼らは考え、欧米人とギリシャ学者イゼベル崇拝者のように呼吸する。

西洋イルミナティは、連邦準備銀行を設立イルミナティに反対したタイタニック号に600のトップ金融業者を殺害した。これらイルミナティ爬虫類が世界の人口をオフに寄生虫いなかった場合は、この地球上のすべての人間は非常に豊かで裕福になります。これらイルミナティ政府が巨大なイルミナティ企業に配るお金の想像を絶する巨額と高度な堕天使テクノロジーはばかげている。これらのイルミナティのメンバーは、その能力に基づいて、裕福で強力なイルミナティ企業経営者になるために選ばれたのではなく、フリーメーソンやイルミナティや他の悪魔主義者の組織の忠誠心やメンバーシップに基づいていない。これらは、これらの堕天使の子孫である爬虫類のハイブリッドイルミナティ悪魔主義者によって制御され、所有されています。これらの吸血鬼とその悪魔主義者の人間の公務員は、彼らが権力と富とセックスと名声との接続をすべて受信し、彼らはルシファーが彼らの世界を提供するつもりであると考えているため、彼らは、世界の頂点にあると感じ、彼らは知らないので、そのサタンは彼の子孫とそれらを置き換えるために、後で、それらをすべて殺すために計画して、ちょうどノアの洪水の時代のように、これらすべてのネフィリム巨人はあまりにも離れてリッピングやスキニングと生きている人間を食べていた。これらの冷血な爬虫類のネフィリムでも放射線のすべての証拠を隠すために、人間の数千人を殺すために津波を引き起こすことが、核兵器を持つ海の下で地震が発生し、核爆弾と原子力発電所の妨害を気にしないのはこのためです核爆弾から、彼らは、地震を作成するために海の下で爆発した。あなたは寒いの体を持っているこれらの爬虫類を見に赤外線熱カメラを使用することができます。そ してそれは駆除することであり、彼らはイルミナティの指導者は、最終的に、あまりにも、彼らとその家族にやろうとしているかについてのそれらに警告しよう としている神の預言者たちを殺害しようとしているため、イルミナティのこれらのフリーメーソン人間暗殺者の使用人は、完全な愚か者である彼らも。

あなたはナチスの旗にイルミナティ鷲のシンボルを見つける、愛国映画「キャプテンアメリカ」スーパーヒーローキャプテンアメリカのTシャツ、米国大統領シール、米軍シール、オーストリア旗、古代シュメールバビロニアの岩の彫刻、およびすべてのサタンのイルミナティ組織。堕天使、人間は爬虫類のように彼らの写真にそれらを描写したくなかったので、彼らはボヘミアの森悪魔人間の犠牲の儀式や「ハリー·ポッター」の映画でのフクロウの像のように、ワシやフクロウとしてそれらを描いた。フクロウはいつもペットの魔女として作品爬虫類の魔女に表示されます。ナチスは、 CIA 、英国王室、ハリウッドセレブ、魔女、バチカン、ムスリム同胞団は、国の政府の指導者たちは、国際連合、大企業、マフィアなどはすべてに属しているからであるサタンやルシファーの蛇ミステリーバビロンの宗教の同じ古代の同胞団。

私は人間の人口に「ネフィリム交換計画に、人間の「彼らの全体を明らかにした場合、それは彼らの全体計画を爆破するためのも不思議ではサタンのこうしたイルミナティ爬虫類の子孫が必死に、私を殺そうとされていない。世界の人口は、彼らはすべての人間の男、女性と子供を駆除する西洋イルミナティの計画で非常に怒って、そしてハイブリッドのモンスターに子供たちをリエンジニアリングなり、真実を見つけた。イルミナティの最大の恐怖は、人間の儀式への進行中のプロジェクトは、彼らが実行する、戒厳令を作成し、経済がクラッシュする前に、人口の95%が、人間の兵士や警察官によって発見され、数百人や大量虐殺の何千ものを犠牲にすることである人間のモブを飢え、そして核戦争後に地下の軍事シェルターから出てくる爬虫類のエリートが大多数の人口となるように、人間を一掃するために第二次世界大戦3核戦争を作成し、彼らはイルミナティ爬虫類で地球を再作成することができます遺伝子。今のところ、彼らはホモ汎発が大幅に神の作成、人類ホモサピエンスで劣勢されています。人間は、彼らが排除されることをダウンしてそのダムになるようにすべてのイルミナティハリウッド映画は、彼らの世界観と彼らの計画に、人間を脱感作するように設計されています。良い例は、子どもたちのアニメーション映画、人間の見て、彼らは愛を持っているように行動これらのモンスターと交配人間の考えを販売している「モンスターホテル」です。世界の人間の子供たちは、心制御および許容され、通常どおり、この世界観に洗脳されています。悪魔サタンは、マスター詐欺師やペテン師です。

それは、偽の西洋キリスト教イゼベルの神学とキリスト教の生活様式へのイルミナティスパイ大臣やスパイ伝道者別にダムのみ肉欲の宗教ぬるいキリスト教徒です。これらの宗教死んぬるま湯イゼベル西洋のキリスト教の女性は、頭の覆いを着用し、短い彼らの毛をカットし、彼らの耳に穴を開け、ズボンを着用し、キャリアの指導的な立場、仕事を取る、遺伝的子孫と結婚し、繁殖回る、タイトなエッチな服を着用しないのはこのためであり、彼 らはこれらの堕天使が教え、正確にこれらの爬虫類のサタンの彼らのヒロインである遺伝シードフェミニスト魔女イルミナティハイブリッドの女性、およびロー ルモデルと心のような生活をしていることを、化粧品の変装で身を飾る、彼らの対等であるかのように人と話す、男性のように歩く·コントローラと教師や隣人や女優や社会の侵入者は、マインドコントロール人間の女性に送った。ぬるま湯肉欲の宗教的なクリスチャンは、神の律法真実の上のプライドを愛するとき、彼らは生き、話し、ちょうどサタンのモンスターのように考え始める。

韓国の祖先のイルミナティの日本のほとんどは西日本に住んでいるので、彼らは私を暗殺しようと東日本に送信する必要があります。東日本日本人として自分自身を偽装している少数の韓国人を持っているので、西日本は、東日本に比べ、犯罪やみだらと暴力をたくさん持っている。日本人はもっと遵法は、優しく、そして倫理的なので、イルミナティは、神の預言者や使徒たちを殺すだけでなく、 10失われた部族がユダヤ人である日本人を殺そうとしようとするために、これらの韓国と日本に頼る必要があります。と同じようにエドムはユダヤ人が世界に嫌われるように、ユダヤ人が虐殺イスラエルのユダヤ人にシオニズムを作成して、ユダヤ人のための悪評を作成するように偽装するサタンから送られてきてきた、そして、まさに日本社会に浸透してきた韓国人のようにして日本人は世界が日本を憎むように歴史の中の残虐行為や暴力的なことを行っているとして自分自身を装った。サタンは詐欺や浸潤のマスターであり、彼はこれが彼の敵を破壊するための最良の方法であることを知っているため、それらを殺すためにしようとする彼らの中に神の民のように見える彼の人々や国々を送っている、彼は神の教会に潜入同じようにバビロンから悪魔主義のカトリックバチカン教会、イルミナティ悪魔主義者とプロテスタント教会にパストリス。サ タンは世界の憎悪キリスト教徒を作るために、世界でクレイジーなことを行うためにキリスト教徒として偽装する偽の狂信的な暴力的なカルト·グループを作成 し同じように、サタンがキリスト教徒に悪名を与えるために彼の悪魔主義者のイスラム教徒に聖戦を戦うために彼の悪魔主義者カトリック教会を使用。サタンは人類の歴史の中で何をするかと同じであり、彼の戦略は変わっていない:両極端の彼の2本柱の戦略を。彼は民主主義と共産主義を作成し、共和党と民主党、左翼狂信者と右翼の狂信れたものであって、かつ二つの極端を作成することによって、彼のイルミナティは武装産業や大量虐殺人間集団から戦争や利益を作成することができますし、苦しみからのネガティブなエネルギーを作成した堕天使はオフフィード。それは彼らにエネルギーである。彼と彼のイルミナティは、社会と歴史のあらゆる面でこれを行っている。

彼らは人間ではないので、これらのエドムはとても知的であり、経済とハリウッドを制御する理由は、彼らはネフィリム爬虫類ハイブリッドのモンスターである。エサウのこのエドムの子孫はユダヤ人に変装し、彼らは力のすべての主要な位置を保持し、シオニストアールアール:これは、なぜこれほど多くの人々であるなどロスチャイルド、ヒットラー、 Marxs 、ロックフェラー、オバマ、 Bushs 、私たちの世界は、政府がそれを気にしていることをしないことを感じて、意図的に戦争はすべき二重の人間を殺すために発生し、人間が戦争を切りに行く代わりに行うので、政治家の間でお互いを殺し、他の何百万人を殺し爬虫類政治家仲間の人間。これらの場合、どのようなイルミナティは私たちの政治家や社会に問題があると変な議題があるに気付いていない「愚かで無知な人間の家畜民衆」と呼んで、それらは本当に無知で愚かであり、戦争に送られるに値する大量虐殺に各爬虫類ハイブリッド過疎化と人間の絶滅計画のための爬虫類による他、および、それらが半人キメラを作成する上で実験しているように助けを泣いて彼らの秘密の地下軍事基地のレベル7での堕天使外国人ケージ内であることに値するハーフ動物は遺伝的にモンスターをクローン化した。彼らは、放棄されたとキリストである神の律法の真実を軽蔑し、それによって、神の際、背を向けてきました。

良い例は、西洋イルミナティの米軍の悪である:まず、昔、彼らはアメリカインディアンは彼らの土地を奪うように退治してから、近代的な時代に、彼らは没収と考古学者「化石のすべてのすべての証拠を消去すること彼らはアメリカを保つことができるように、アボリジニとポリネシア人が(遺伝子や顔の復元が完全に嘘のようにそれを証明するのに化石が、神聖なアメリカインディアンの祖先の化石であることをアメリカのインディアンによる苦情で)最初に米国にあったことを証明するアメリカの先住民族としてのインディアン」の状態、彼らが仕事をしなければならないので、 、怠惰酔って、貧しい人々 、失業、政府配布資料に依存して、アメリカインディアンを維持する先住民政府の福祉分布を与え続けるために、しかし、彼らはただ納税者のお金のオフを生きることができます。年齢や時代の変化が、イルミナティの政府は同じ邪悪なことをし続ける、彼らは変化しません。彼らはすべての年齢で、真実を殺し、抑制。

中国語、日本語、韓国人のような目的のためには、領土問題に関するお互いの国に対して暴動に不正な金銭を愛する裏切り者を雇用された3つの百の西洋イルミナティ陰謀マフィア委員会がお互いに戦争に強制できるほど愚かではなかったアジアのレースのかなりの大部分を全滅させることを試みる。西洋イルミナティ秘密結社マフィアだけで、シリア、リビア、エジプトのように、このアジアの戦争をもたらすと東イルミナティ当局の転倒に成功していたら、彼らは自分の人形、アジアの首相を設定することができただろう、と彼らはあったであろうその数の、おそらく端数中国の13億人の人口を削減し、大幅に東部イルミナティ(ホワイトドラゴン協会、グリーンドラゴン学会、ロシアグノーシスイルミナティ、ウエスタンホワイトハット派、および指導者の力を弱めることができる80カ国の)その資金力と西洋イルミナティは大規模で取り除くたかっ東イルミナティ忍者暗殺者の数を奪う類、残りを一掃する、SARSなどの対象と疫病や流行のデザイン、よりアジアの遺伝子を広がりながら残りのアジアの人口の。西洋イルミナティは東洋イルミナティの弱点は、その弱い同盟関係と近隣諸国間の長い歴史の矛盾している知っている。西洋イルミナティは、あまりにも、ロシアとアジアの関係を分解したいと思います。彼らはアーリア人ナチス西洋イルミナティ新世界秩序の世界征服と他のすべての人種の絶滅大量虐殺の計画への最大の脅威は、巨大なアジアの人口と経済力と軍事力でよく知っているだけでなく、ナチスアーリアが劣るを考えた人動物スラヴ人。

西洋イルミナティは福島と他のアジア諸国でのその原子力発電所を爆撃によってアジアの中での放射線の驚異的なレベルを広げることができれば、彼らは将来のアジアの集団が死滅または物理的に変形し、その軍事、経済力をサポートする立場であることを知っている、および個体数。アー リア西洋イルミナティは、彼らが劣って肌色の人々を考慮して、すべての人間とが死亡し、遺伝的に修飾されたヒューマノイドの彼らのアーリア人のエイリアン ハイブリッドネフィリムのスーパー兵士レースで人類に取って代わる歳の唯一の目的の彼らの数千人をあきらめることはありません、ただ、アトランティスのよ うにノアの時代に。それは常に、サタンの計画されているので、これは、古代の前に試みられてきた、と彼は彼の当初の計画から全く損なっていません。ナチスは突然ポップアップしませんでしたが、彼らは常にサタンのミステリーバビロンの宗教、イルミナティの形で、古代人類の歴史を通じて出回っており、全体でこのようなナチスのような異なるオカルト名に撮影した歴史、ちょうどナチス· CIAの統合プロセスに移住し、帰化してきた。ナチスVrilのオカルトはイルミナティ悪魔主義者であり、イルミナティ悪魔主義者はナチスVrilです。彼らはただ第2次世界大戦後の米国のCIAにナチス·ドイツからの本部を移動しました。

彼らはこれらのナチスのアーリア人の資金調達のために奴隷の昼と夜のように動作し、納税者の​​奴隷から自分自身のためのブラックオプスの予算の数十億ドルと数十億を作ったので、 CIAと世界中のイルミナティの秘密諜報機関は、すべてのものと悪と刑事何でもできるそして、彼らはほとんど彼らがお金を稼ぐとそのイルミナティ悪魔主義的な原因を促進するためにやりたいことを何でも違法なことを行うための秘密と行動する自由があって、 、すべてが殺人から、 、医薬品事業を盗んで作成任意の説明責任を要求しない子孫、世界貿易センターの建物や五角形(国防長官ラムズフェルドが言っているのため消失し、説明することができなかった予算の数兆ドルのレコードが欠落しているペンタゴンの建物の面積)を爆撃することによって、戦争やテロ。あなたが彼らの秘密を開示した場合、彼らはマフィア犯罪組織よりも悪化していることから、彼らはという理由だけで彼らに、あなたを殺すだろう、殺人と虐殺や薬物や窃盗やレイプや略奪は、彼らは通常、それが正常なナチ活動であるに過ぎない、と彼らは劣る人類の世界の支配と駆除のための彼らの新しい世界秩序悪魔主義者の計画の利益のためにそれをやっているので、彼らはそれを行うには正当化されると思います。悪は、彼らが邪悪なものとは考えていませんが、彼らは彼らが優れていると信じて、彼らは良いが悪であると考えています。彼らが何であるかとは正反対である:彼らは虐殺するためには、彼らの国土安全保障法執行警察国家システムを構築し、すぐに来てイルミナティ新世界秩序に民衆を奴隷にするために、偽のテロ攻撃を作成する必要がありましたのはこのためですそれは彼らがテロや悪から人間を守るために、これらのシステムを作成しているような、つまり見せる。悪魔主義者は、サタンによって制御ので、当然、嘘不正行為、窃盗、殺人と虐殺の悪全力を尽くすしている。

最も邪悪な人々と悪魔の議題に最も忠実にサタンに権力の座に入れ、人間は税金を払い、これらの邪悪な悪魔主義者やハイブリッド爬虫類ネフィリムの資金を調達するために、毎日奴隷のように働くされています。イルミナティは、世界の金の90%を盗んでいない場合、世界の人々は、非常に豊かで、王のように生きているだろう。イエスはハルマゲドンで返すまでこれは、悪魔によって制御の世界です。サタンは詐欺のマスターである、カバーする、と聖書のために、偽の口実の下に非表示にすると、悪魔が光の天使としての地位を変装と言います。彼らは真のインテリジェンスの法執行の人々ではないため、CIAナチアーリア白の質量は、ギャング彼らのヘリコプターで私をストーカーと白のトラックがまっすぐ刑務所から囚人のように見えたし、彼らの行動は非常に傲慢な犯罪者性格を有していた分隊を打つのはこのためですが、実際に、彼らはあなたが刑務所で見つける人々とまったく同じタイプである。唯一の違いは、彼らは彼らの犯罪のために投獄されていないことであり、イルミナティはちょうど密かにそれに反対し、法執行機関のすべてのトップ上層部が制御されている人を排除するため、警察は、彼らの犯罪や殺人と悪のためにそれらをキャッチしませんイルミナティ悪魔主義による。この世界は民衆がそれであると信じるように導かれている義人、遵法、倫理的、文明世界の全く逆である。国境や偽の国々で構成、この世界は本物ではない、それは本当に世界を実行する悪魔主義者に属します。それは無知の宗教キリスト教徒と現実には、これらすべての国々は蛇のナチスオカルト悪魔主義者イルミナティ同胞団が所有しているので、欺くとドイツにアメリカに愛国心や愛国心を説くイルミナティ所有教会の牧師である。彼らはアメリカ人やドイツ人であるかどうか、双方が同じことをして、国籍や愛国心に誇りを持っています。どのように意味のない空のイゼベルを崇拝これらの宗教的なキリスト教徒である。彼らは真の生ける神、わたしたちの主イエス·キリストを知らない。

現在の日、CIAとその親組織NSAはすべての子供や孫ナチス大量殺人戦争犯罪者の両親の人種差別主義者とVrilオカルト悪魔主義者だったとWHOが世界大戦2の終了後にCIANSAに招待されたから成りNSACIAイルミナティオカルト悪魔主義者、彼らは悪魔主義者組織のエリート何千年もの間、この地を支配しているヘビ組織の同胞のための別の名前で同じイルミナティミステリーバビロンの宗教の一部であるからです。ナチスVril 、ウイッカ魔女、好き秘密、エドム人シオニスト、モルモン教、フリーメーソン、ドルイド、イスラム教徒の兄弟会、創価学会、共産党、バチカンのカトリック教徒、騎士騎士団、マルタ、三極委員会の騎士、ビルダーバーグ学会、世界の王族、国連、 ヒンドゥーThagi 、エホバの証人、 Theosophists CIAのオカルト、 NSAのオカルト、薔薇十字、世界のカルトとoccultsは、ニューエイジは、グノーシス派、錬金術師などフリーメーソンの象徴でグノーシス主義や遺伝 Gは、すべてのバックグラウンドで相互に接続され、上部に、彼らはすべてイルミナティルシファー新世界秩序と呼ばれているサタンの蛇組織の同胞団の一部であるため。それは、このことを認識していないだけ下位のメンバーです。トップの人々も、人間ではないですが、彼らは先祖の古代文明における神と考えられていた爬虫類の遺伝子ネフィリムのエリートであり、彼らはサタンの爬虫類の遺伝種を運ぶ。ネフィリムの巨人は人間を奴隷にし、王と王妃とのファラオや皇帝になった非常に邪悪な生き物だった、と彼らは爬虫類の吸血鬼であるため、ちょうど私たちの現代の世界のエリートのような飲み込ま人間が人間を食べて、そしてこれらのネフィリム巨人が殺されたとき、彼らはやったその精神は今のように邪悪な悪魔の霊を、地球を歩き回るように、人間の魂を持っていない。これらの肉体の悪魔の霊が内復活させるためのイルミナティの爬虫類と堕天使は、古代の半人半落ち天使ネフィリム巨人の子孫が誰であるか、クローン体を作成している。これらは、これらのナチスのCIAオカルト悪魔主義者とその堕天使外国人グレイは、彼らが納税者から盗んでいるブラックオプスの予算の十億を使って、彼らの地下基地で作成しようとするだけでなく、経由していることを、スーパー兵士アーリア人種であるイルミナティの銀行や経済システム。私たちの世界のこれらの爬虫類のエリートは、何百万人もの人々を暗殺し、世界のすべての苦しみの原因となって、悪と犯罪の世界であり、これらの爬虫類はすべて、まだ彼らの秘密結社を通して世界を支配している。

CIAナチの派閥はブラックオプスの納税者からお金を盗み、民衆を殺す薬からお金を稼ぐ、そして納税者茎ギャングにそのお金を使って、納税者を暗殺する納税者のお金を使用しており、彼らは納税者を使用する生計を立てると、その食べ物とセックスを買うお金。言い換えれば、ナチスCIAは分隊とコンピュータハッカーをヒットし、フィールドの労働者は犠牲者を存続し、それらの後に狩りをして殺すために、被害者から血液を吸う人型寄生虫や悪魔吸血鬼である。これは地球上で彼らの到着のための社会と目的への貢献であり、最終的には、モンスターやプロの殺人者の彼らのハイブリッド爬虫類ネフィリムスーパー兵士アーリアスーパーレースでそれらを置き換えるために地球上のすべての人間を殺すために彼らのイルミナティの目標。悪魔主義者とネフィリムは、彼らが生きて異教の儀式に人間を犠牲にし、それらを食べるようにそれらを離れて引き裂いたノアの洪水」アトランティス文明時代、中に地球を支配してきた古代の前任者から全く変わっていません。現代のCIAのアーリア人ナチスはまだほんのネフィリムハイブリッド爬虫類ウイッカ魔女のフェミニストはまだ彼らの現代の中絶クリニックで、古代の日のようにモレクの彼らの燃える彫像にライブ乳児を犠牲にして魔女の子供が悪魔主義者の儀式を犠牲ように、同じことをする。これらの子の犠牲の儀式は、異教徒とオカルト悪魔主義者のヘビや謎の宗教のサタンの同胞の創業以来、何千年もの間行われてきた。悪魔主義、異教人の犠牲が18世紀にイルミナティのアダム·ヴァイスハウプトで起動しませんでしたまた彼らは、現代ではこれらのヒトの犠牲をして停止した。

すべてのトップ世界の指導者は、彼らだけでなく、小児性愛の拷問、児童虐待や児童犠牲の儀式を行っています。テンプル騎士団は、血液の犠牲のために胎児を中止する方法を女性に教えてくれました。ケルトイルミナティの血統はドルイドの犠牲システムを使用しながら、以前はゲルマン異教のオカルト家族ロスチャイルドは、 Bauersは、カナン悪魔の儀式を使用しています。悪魔の神、アシュトレテは、イルミナティの血統ファミリーアスターの名前に影響を与えた、と彼らはただWindsors 、他のすべてのイルミナティの血統のような儀式の犠牲を実施しています。いわゆる悪魔は爬虫類の指揮下にヘビピラミッド組織の同胞の支配階層です。子供がイルミナティ上位階層の高い尼僧と闇の城の中の女王の母やベルギーのシャトーデAmeroisとして知られているフェミニストリーダーリリスとして知られているフェミニスト悪魔の女神に毎日犠牲にされている。シュメール文明では、爬虫類の血統は、女性を通して一緒に渡され、この遺伝子は、ユリに象徴されたので、彼らの主なキメラ爬虫類遺伝子キャリアはリリス、 Lillette Lilutuやリリーのような名前を与えられたが、これはここで名前エリザベス女王彼女はメインのフェミニスト爬虫類魔女遺伝子キャリアであることから、由来している。

イルミナティの血統は、ベルギーとフランスから来て、彼らは世界のすべての人間の個人情報をデータベース聖書の預言のような「獣」と呼ばれる大規模なコンピュータシステムを準備している。また、イルミナティの軍事腕NATOと政治腕の欧州連合(EU)の本部である。最初の反キリストネフィリムニムロッドがヤヌスのようにローマ人に知られていたので、彼らのマインドコントロール操作は、ヤヌス·グループと呼ばれるNATO本部、拠点としています。イルミナティは、 1831年にベルギーと呼ばれる国家を作成し、そこにパワーで自分英国爬虫類王室の血統を置いた。 1996年に発見され、ベルギーの小児性愛者の殺人リングは、その国からの悪魔的なネットワークの一部でしかありません。裁判官、トップの政治指導者、トップ警察の指導者、欧州連合の元委員、イルミナティ職業弁護士、および他の多くの有名で強力な悪魔主義者は、ベルギーのシャトーでの魔女乱交パーティーを持っている。これらはすべて、ドイツ、アメリカ、オランダのような他の国の子どもたち、被害者とこれらの世界の指導を提供する児童誘拐犯と子の犠牲の提供や犯罪イルミナティリングに接続されている。悪魔は、犯罪の国際的企業です。爬虫類の遺伝的キャリアフェミニストは、この悪魔の組織のほんの一部であり、これらの爬虫類の魔女は、何千と何千年ものパワーにされている、と古代のイゼベルがやったことと同じことをやっている。ネフィリムは常に人間の肉で腹いっぱいており、これは彼らのために食品である世界全体で毎年誘拐の子供の異常な何百万によって証明することができます。ネフィリム爬虫類は、人間を憎み、それらのような愚かな家畜を参照してください。

魔は、ドルイド教やヒンドゥー教や多神教またはアメリカンインディアン異教やゲルマン北欧VrilナチスアーリアCIAのオカルトやフリーメーソンやマヤ 人またはアフリカブードゥーやイルミナティポリネシアに固有ではありませんが、蛇のブラザーフッド(サタン)ミステリーバビロンの宗教は、すべての年の支 店を持っている国ごとの歴史的な時間帯。多くのキリスト教の聖職者は、この悪魔的なネットワークの一部であり、同性愛者のセックス、拷問と殺人の悪魔の儀式の多くは英国の首相や有名人など、世界の大虐殺の子供たちの多くの有名な有名な人として、教会で行われている。アレイスタークロウリーは黒魔術を行ったネス湖、に家を持っていた。アメリカインディアンのシャーマンは、ビッグフットとして知られている同じクリーチャーが水生モンスターやヒョウのような他のモンスターにシフトを形作ることができると信じている。これらの悪魔的儀式は大英博物館やその他の政府機関の建物の地下を含め、あらゆる場所に行われる。英国王室や他のイルミナティの血統のための犠牲の儀式を行う仕事のために飼育された「大地の女神」と呼ばれる人がいる。ヨーゼフメンゲレによって訓練されていると主張する(悪名高いナチス遺伝マニピュレータ、戦争犯罪者と人間の実験拷問を生きる)母女神爬虫類、イギリスとアメリカの諜報機関の助けを借りて、戦争の後脱出し、に沿ってあります他のすべてのナチスとし、イルミナティのための恐怖と、米国、英国、南米の遺伝実験の彼の作品を続けた。

これらの悪魔主義者の指導者は、いつかそのような教会のように、大きな米国の儀式が行われているカリフォルニアにヨーロッパから飛んで、警察のメンバーはすべての通りを閉鎖。 「コード·ホワイト」は、全ての警察や裁判官と無視し、特定の人を起訴しない軍事にイルミナティによって使用されるコードです。軍事警備員は教会の施設を保護するために機関銃を携帯し、任意の侵入者は、儀式に殺害し、通りを霊安室に配置されている。サイトに渡って泳ぐことができない犠牲のために子供たちは沿岸警備隊の船で船外に投げられ、自分の体は、後のケージに飢えてサメに供給される。被害者の血液が酔っていると、肝臓と目を食べており、その腸から脂肪は、参加者に塗抹している。参加者は、彼らの血でアクセス可能なシャワーのハングしたボディの下に立って、彼らは興奮のような高いレベルにあるため、彼らは爬虫類の形態へのシフトを形作る。このような妊娠中の女性が溺死し、彼女の赤ちゃんが削除され、他の多くの儀式があります。で、 このようなロスチャイルド、ヘンリー·キッシンジャー、英国王室、ビルとヒラリー·クリントン、ロナルドとナンシーレーガン、ブッシュ、ジェラルド· フォード、ニュート·ギングリッチ、ルパート·マードックのような多くの著名人が出席し、「大地の女神」 、「フェミニストアトランティス巫女の儀式、 、などハプスブルク家、女性は彼らの悪魔の子の犠牲の儀式のために赤ちゃんを飼育するフェミニストによって使用され、それらが登録されることはありませんので、これらの子供たちが、レコードに存在しない。

「秘密に人類を入れ替える秘密結社の陰謀 - 第三の手紙」に続きます。

秘密に人類を入れ替える秘密結社の陰謀 - 第三の手紙

 

「秘密に人類を入れ替える秘密結社の陰謀 - 第二の手紙」からの続きです。

警視庁、反テロチーム、詐欺の分隊は、苦情の調査ブランチはすべてフリーメーソンのメンバーとイルミナティのメンバーが主導しているため、被害者は、警察に行くことを恐れている。悪魔主義者アルバート·パイクによって作成されたクー·クラックス·クラン内のアーリア人ナチスはちょうど犠牲子どもの育種女性囚人を保つこれらのフェミニストイルミナティの多くのグループの一つであり、彼らは自分の助産師や病院のスタッフを持っている。低所得の親や麻薬中毒者の幼児は彼らの子供が死亡しており、これらの裁判官やソーシャルワーカーはフリーメーソンや悪魔主義者であるため、これらは、犠牲やマインドコントロールプログラムのために飼育されるように連れ去られていると言われています。爬虫類は、パワーと秘密を使用して、ちょうど彼らのネフィリムの祖先のように、非常に知的で秘密主義であるが、時には、これらのカルトと殺人が露出し、明るみに出ている。ほとんどは政治的、司法当局、メディアによってカバーされている。すべての出版社、検視官、ジャーナリスト、医師、裁判官、政治家、編集者、銀行家、弁護士、ビジネスリーダー、政府関係者、警察や法執行機関のトップの人々は悪魔主義者であり、以降では、ピラミッド階層を上がる、より多くの悪魔主義者が存在する。非悪魔主義者のほとんどは、彼らがそれらのトップレベルに達するまでに除外されます。彼らは、それらの各々の下で、自分の忠実なグループがあり、あなたが実行し、これらの儀式や犯罪行為を隠蔽するために必要なすべての人々は、数年のこれらの何千もの後に所定の位置にある。外向きに、彼らは普通の人のように振る舞う。悪魔主義者のネットワークでは、システムを制御します。彼らはすべての悪魔主義者によって消去されているので、イゼベルとフェミニストに対して発言するより多くの異教徒の人々は、全くありません。それは、家族単位や基本的な基盤から社会を破壊し、神の精神的な保護と律法真実からsatanized社会を疎外するサタンのスキームの一部である。すべてのこれらの新しい改宗がこれらの制御人形牧師や閣僚に行くようにイルミナティは、すべてのこれらの教会が作成されます。彼らは忙しいし、彼らの宗教の教会に縛らそれらを維持するだけの十分な真実を取得し、彼らは自分たちの生活の中で神を持っていると思うけれども、イルミナティはまだイゼベルとの心と心を制御します。

彼らは西洋のキリスト教は、子供が、人間の奴隷イルミナティ悪魔主義を犠牲にすることによって経営されていることに気づいていません。彼らはCIAのとイルミナティのハリウッドのマインドコントロールの独占のようなものです。彼らは、社会のあらゆる面での独占を作成し、これはキリスト教と同じです。彼らは、私たちの主キリスト·イエスである神の律法の真実を教える私のような神の使徒と預言者たちを殺そうとすることで任意の競争を破壊してみてください。フェミニストイゼベルは弟エリヤを憎んだと同じように、サタンは私たちを好きではないし、当然のことながら、サタンのイルミナティ爬虫類は、どちらかお好きではありません。教会は別の精神、悪魔の霊、イゼベルスピリット、マインドコントロールや呪文のフェミニスト魔女の精神を持っているので、彼らは神の使徒と預言者である私たちを拒否します。彼らは全能の神である私たちのキリストとは異なる悪魔キリストを持っています。

イルミナティとCIAは、オカルトとフェミニズムと、これらの宗教のキリスト教徒を制御する気にディズニー家族のようにイルミナティファミリを使用しています。ディズニーを公開しようとした人は、イルミナティが公開されてから、私の神の本を止めようとしたと同じように彼らの本は、出版から停止していたしました。キリスト教の出版社は、悪名高いと刑事であり、唯一のイルミナティの有名なキリスト教の人形牧師」の本を出版。真実について書くことができた任意の作成者は、ディズニーに雇われ人々によって彼らの整合性とキャラクターへの攻撃に直面してきたので、誰もがそれについて書くことを恐れている。彼らはクリスマスの悪魔お祝いの背景を知らないと同じように、ウォルト·ディズニーの邪悪な背景や悪魔主義者接続のか分からない。ディズニーはこれらの子供たちがメリー·ポピンズ、ちょうどハリー·ポッターと黄金の羅針盤魔女のような幸せなアニメーションと幻想の物語とキュートなキャラクター、とサタンのミッキーマウスファンタジア魔術のような爬虫類の魔女心酔します。彼らはイルミナティイゼベルの崇拝者であるため、彼らは神の使徒と預言者たちを軽蔑し、拒絶しながら、イルミナティのマインドコントロールの教会に行って、これらの肉欲ぬるま湯宗教的なキリスト教徒は、子どもが犠牲にし、その肉を食べ王子と王女の爬虫類を心酔。こ れらの肉欲の宗教のクリスチャンは「マリー·アントワネット」のような映画を見て、王家追いかけて、代わりに迫害されるべき神のしもべたちと自分たちの生 活を目指すの、爬虫類の小児性愛者大量殺人のギャングのボスの王子と結婚し、宮殿の豪華さとロイヤリティの名声に住む夢見るなぜなら、キリストの愛の悪魔主義者の暗殺者によって求められ、そして、神が彼の口からそれらを吐くでしょう理由です。彼らは、表面上のキリスト教の形態を有していないが、その心内には、聖霊や律法真実。彼らはイゼベル、フェミニスト魔女を崇拝し、男性のズボンを着用してください。彼らは悪魔のダゴンの魚の神の大尖った魚の帽子を着用してバチカンの司祭によってネフィリムの巨大な脳尖頭王室の王冠で飾られているのが夢。これは霊的に死ん宗教的なキリスト教徒の条件である。彼らはこの世界に来ているライト、私たちの救い主と生活イエス·キリストを理解するために、聖霊を持っていないためにそれらのために、キリストの律法真実はナンセンスと不可解ちんぷんかんぷんの言葉だけです。彼らはむしろ、ポスト1960イルミナティは私たちの主イエス·キリストを置き換えるために作成した「フラワーチルドレン」女々しいヒッピーイエス·キリストを崇拝でしょう。

人間の数千は、イルミナティの指導者と、これらの爬虫類の堕天使の吸血鬼のしもべである爬虫類のエリート、毎年屠殺する。堕天使には憎しみ、恐怖、抑うつや恐怖の負のエネルギーをオフにフィード。それは彼らのために食品です。人間はこれらの異教の儀式の際に犠牲にされたときに作成された負のエネルギーがたくさんある。ヒトで作成されたアドレナリンの量」の撮影を拷問し、殺害される前に、血液右、これはフェミニスト魔女爬虫類の子孫と堕天使、彼らはこれらの人間飲む自然陶酔高与えるものである」の血をし、その肉を食べて。彼らは、ネフィリム爬虫類ハイブリッド巨人は、彼らが離れて人間を引き裂いた、それらを食べたノアの洪水のアトランティス時代にやった同じことをする。この人間の血液は、堕天使がこの物理的な次元で形状を維持することができます。したがって、これらのヒト犠牲と共食いは、これらの悪魔主義者の異教の子孫アメリカインディアン、ポリネシア人、ゲルマン異教徒、ケルトのドルイド、アジアの宗教、韓国のシャーマン、マヤ、アステカ、インカ、世界中によるによって何千年もの間行われてきた異教徒。戦争は大量殺人、憎悪、恐怖、痛み、苦しみ、恐怖、苦しみ、飢餓、 maiming 、壊滅、屈辱、怒り、悲しみなどを通じて多大な負のエネルギーを作成するためイルミナティは、人類の歴史の中ですべての戦争を始めたのはこのためですつまり、イルミナティが作成戦争は大きなイルミナティ悪魔主義者はのための途方もない悪魔の力と活動や魔術を解放途方もない負のエネルギー、とのエイリアン堕天使の父親や神々を養うれ、彼らのために何百万人もの人々の人間の犠牲を生きている彼ら。それは愚かな人間のイルミナティの公務員や法執行機関の職員にも人類を全滅させる基本的にこれらの堕天使」の仕事を遂行し、自ら韓国人である。彼らはイルミナティの過疎計画と呼んでいますが、基本的には、神が作成した人類の完全な大量虐殺のための計画である。イルミナティ悪霊につか人間の公務員は、ちょうど彼らがまた殺され、絶滅される人間の一部であることを知らされていない。それらはイルミナティの新世界秩序で一緒に支配することが通知されます。

拷問の瞬間とイルミナティ悪魔主義者の子に殺されては愛なしでは生きて犠牲とセックスは、これらの堕天使のための最大の負のエネルギーを作成します。人間の犠牲や性的乱交パーティーは、それがウイッカ爬虫類魔女やポリネシアマナの儀式やドルイドケルトの儀式や異教​​ゲルマン儀式やマヤのアメリカインディアンの儀式になるかどうか、すべての悪魔主義者の儀式の親密な一部となっているのはこのためです。汚れた霊は、ネフィリム爬虫類雑種と一緒に人間を餌にするために、これらの生きた人間の犠牲の間に実体化。この負のエネルギーやあまりに根深い国家憎悪、狂った怒りと激怒、神とイスラエルを取り巻くエドムアラブ諸国で観察することができる彼の人々 (に復讐するためにサタンの極端な独善で、韓国の「漢」 ·国)の悪魔の所持は、韓国のシャーマンの悪魔所持中に展示されています。それはこの地球上でサタンの使命を達成し、この人間の領域にスターゲートポータルを悪魔の活動や汚れた霊の放出を増加させるためにこの地球の負のエネルギーを供給するために、サタンによって、人々の精神の所有から出てくる性質である。ハンは韓国のハートを説明し、それが国家の文字として大事にされており、それが韓国の文化や韓国語の考え方への元であると言われているが、それは、その文化の人々がシャーマニズム、どこに行って、そのすべての文化で流行している悪魔このようなポリネシアやアメリカインディアンやマヤ文化など、持っていた。サタンが所有し、彼と彼の倒れた天使たちは、より積極的に動作することを可能にするより多くの殺害やシャーマニズムと復讐と暴力を引き起こすために、この憎悪、復讐、苦味、悪意、激怒、流行、そして野蛮で国を引き継ぐことを選択した人間社会と地球上の出来事。

サタンは戦争や癌や津波を作成するために、この世界の彼の爬虫類のハイブリッドイルミナティ血統のエリートを使用している理由です。 600万人のユダヤ人のナチスの虐殺のホロコーストはユダヤ人に対するエドム人の人々の深い沸点憎しみと激怒され、この韓国代表「漢」文化的価値によって推進され、 600万人の大量虐殺は彼らの悪魔主義者は、人間の犠牲の儀式をライブであるた彼らは、サタンと彼の堕天使の爬虫類に力を与える。ナチスは彼らのナチSSのユニットはそのようではないの意図的な拷問や傷や実行などの野蛮で暴力的な行為を、やったので、悪魔は、この韓国の「漢」の精神を持っていたし、所有したVrilスーリー悪魔主義者(イルミナティミステリーバビロンの宗教の分岐)となりましたユダヤ人だけでなく、アメリカ人、イギリス、ロシア、ポーランド、イタリア、カナダ、オランダ語、フランス語、ノルウェーなどが、より悪魔の国が、それが持っているより多くのの文化であり、よりギャング指向レースです保有志向、家族向け、遺伝子指向彼らがあります。これとは対照的に、キリストの千年王国は彼と彼の人々の愛、平和、喜び、優しさ、優しさ、忍耐、勤勉さ、敬意、謙虚さ、与えることによって満たされる、神の他のすべての文字の自然私たちの主であるイエス·キリスト、精神の肉体の自然とは対照的に自然。肉動物的悪魔の性質は、ナショナリズム、遺伝的な接続、家族やギャング精神、人種、年齢、古い家族の確執に終始されている。神の霊があなたの家族の前に見知らぬ人の世話をし、ちょうど良いサマリア人(ユダヤ人の敵)のように自分の国の前にあなたの敵の国を癒し、そして人々に向かって許しを神に求め、自分の敵への愛と懸念しているイエスが天の父は彼を十字架れたそれらのローマの兵士を許してくれることを祈ったと同じように、誰が悔い改めもあなたを殺すためにしようとしている。精神的には肉欲の肉の反対です。

悪魔主義者の人間とネフィリム爬虫類のハイブリッドは、彼らの悪や行動に全く変化していない、彼らは現代の衣服にそのメソッドとその服を変更しました。ネフィリムが死ぬとき、彼らはどちらも完全にヒトでも完全に堕天使であるため、彼らは地獄に行くことができないため、彼らは、悪霊や肉体の霊である幽霊となっている理由ですので、イルミナティは、クローンを作成するまで彼らの精神はちょうど、地球を歩き回る彼らが入って彼らの秘密の地下軍事CIAの基地に復活させるための団体。通常、人々は非常に頻繁にそう若く死ぬことはないが、彼らはただ死んでされていないのではなく、イルミナティによって殺されているので、イルミナティセレブやロックスターや政治家は、そう頻繁に死ぬ。唯一の心の制御のイルミナティのメディアとナチスのプロパガンダである世間知らずの人々はこれを知らないと、これを信じていない。ごまかしが自然ではないので、彼らは、非常に愚かな人々であるが、それは世界を支配悪霊による超自然的であり、彼らは知恵と光と真理の聖霊を持っていない。彼らは無知、闇、そして欺瞞に住んでいます。

西洋イルミナティは、日本が自給自足の原子力エネルギーに関するになりたい、と日本は福島原発テロ攻撃に関与していたすべての人々はすべての証拠を消去するためにCIAの暗殺によって殺害されている米国に再び依存すると思っていませんでした。ほとんどすべての日本の政治家は日本を装った韓国人の祖先であり、彼らはイスラエルの10部族失っているすべての日本人を殺すことを試みる。サタンは神の民のすべてを根絶しようとする韓国のレースを使用しており、彼らはエドムはイスラエルを引き継いでいると同じように、すべての政治、メディア、有名人、暴力団と日本のすべての主要機関を引き継ぐことに成功した。西洋イルミナティ悪魔主義者のための暗殺や犯罪に関わる人々のほとんどが韓国人である。ユダヤ人を装っているエドムは、米国を引き継ぐ、とお金を通じて人口の他の99パーセントを奴隷に殺人、麻薬、サボタージュ、窃盗、恐喝、すべての悪を使用していました。エドムと韓国人は世界のヤクザのレースです。エドムと韓国人が行っているところ、殺人、暴力、ギャンブル、恐喝、独占、暗殺など、盗み、そして悪の遺産があります。神はこのようなサタンの人を判断します。彼らは韓国の暴力団を保護するために一緒に集まる。そのイルミナティは第2次世界大戦以来、 5000万人が死亡している。日本とアメリカの民衆の生活水準があるため、これらの人々減少している。アメリカと日本の韓国指導者のエドムの指導者は、試してみました逮捕され、その暴力団の犯罪行為のために、人々から盗み、すべきであり、その悪を発見する人々の大量殺人と暗殺。

エドムレースと韓国のレースは本質的に非常に類似しており、これらの国や民族が神の国を攻撃するサタンによって使用され、キリスト教のサタンの欺瞞偽イゼベルフォームを広めるためにはこのためです。彼らは儒教とユダヤ主義バビロニアが悪魔主義それだけでエドムユダヤ教パリサイ人とバチカンキリスト教のような宗教的なキリスト教ですから派生したキリスト教の悪魔の魔術のシャーマン形態である。敵を破壊するための最良の方法は、あなたの人々と偽の教義で敵の教会をあふれさせることです。これはサタンが設定されていることを罠である。聖霊を持っていない人は、それによってわなされる。サタンは日本社会に彼の韓国語の種を植え、彼のエドム種子イスラエル社会へき、彼は彼らに金と権力とセックスと犯罪行為のすべての種類、津波や放射線の分散と神の国の場合でも大量殺人を与えます。神の民に向かって彼らの憎しみは、神に向かってサタンの憎しみを反映している。神はこのような邪悪な国や人々を破壊するために誓ったのはこのためです。彼らは、破損して、それによって彼の創造と人間の遺伝子と自然、そして、神を冒涜。彼らは神の民と神の創造に対して戦争を行うとき、彼らは神に対して戦争を行う。日本と世界のすべての残酷な、凶悪な犯罪が韓国の祖先の日本人によって行われ、民衆の間で空気中にサリン神経ガスや疫病や毒素を広め、すべてのカルトとオカルトのグループリーダーおよび教祖は韓国であり、人々をエドムている。テロリストや独裁者のすべてが他の国籍のように見えるが、あなたは彼らの家系を追跡する場合は、韓国語とエドム背景を下る。エドム人シオニスト(シオニズムはミステリーバビロンの宗教悪魔の分岐である)と、韓国人は神の使徒と預言者たちを殺そうとする大衆と無人機で出てくるのはこのためであり、彼らはすべての悪の人々やネフィリム(フェミニスト、同性愛乱交人を雇う、魔女は、オカルト、悪魔主義、マフィア、暴力団、 CIAMI6アーリアネオナチは、分隊をヒットカルトグループは、フリーメーソンルシフェリアン、ゲルマンpaganistsなど)神の使徒と預言者たちを暗殺しようとする際に彼らを助けるために。これらは、サタンが保有している。これは差別や特定の人種の偏見の根拠であってはならないが、それはこれらの人々が悔い改めますとNinevitesは脇に置いてあったように、キリストに救われることを期待して、神の律法の真実を認識することが重要であり、それは注意することが重要であること、各個人は、国籍や人種によって、自分の心で判断し、しないことでしょう。しかし、国や民族は彼らの悪行のために審査されます。

実際のところ、それは邪悪な国や偏見や差別と民族主義だけアーリアナチスのように、特定の国籍や民族や人種の一部として自らを定義しようとている韓国人のような人々であり、韓国人だけ雇う理由です自らの民族性や、自分の国籍の人々 、あるいは買収を優先し、歴史的、政治や有名人世界中で日本の首相のポジションを独占し、詐欺や非倫理的な方法を通じて豊かになる。韓国人はその家族に取りつかれて、ただイルミナティ爬虫類の家族の印税血統とマフィアのギャング家族やクー·クラックス·クランネオナチス白人至上主義者の家族や異教のように、独自の遺伝的血統や近親者や民族や国籍に優遇して優先順位を与えている野蛮な、堕落した遺伝形質と他の家族、および他の悪魔の人を首狩り食べ部族の家族の人食い人種の族長。これはサタンの性質であり、より多くの邪悪な国家は、より多くの彼らはシャーマニズムや儒教やゲルマン異教やナチズムや異教​​やニューエイジやミステリーバビロンの宗教悪魔主義の他の形態によって制御されている。彼らは代わりに愛し、あなた自身の国籍や家族や自分自身の前に、最初の敵や見知らぬ人やサマリア人の女性や他の国籍や他の家族を助けに、自分の遺伝家族やマフィアの家族や国籍やストリートギャングの世話。あなたは、国家が彼らの文化、考え方、価値観、思考、行動、倫理的な行動、残虐、犯罪率、異教、シャーマニズム、利己主義、貪欲、弁護士、ギャングや家族の確執の考え方の数、国家主義の添付ファイル、家族がどのように邪悪な証拠ができる指向儒教、近隣諸国や国籍、偏見や差別、愛国心、非倫理的なビジネスマン、ストリートギャング、ホワイトカラー犯罪、残忍で暴力的な民族の遺伝子、盗み、企業およびその他の国などからの経済に向けた憎悪

これらは、非常に邪悪な国とその遺伝子野蛮なレースを開始したその国の遺伝的先祖の兆候である。韓国やマフィアやエドム(などロスチャイルドやロックフェラーとRooseveltsのような偽の偽装ユダヤ人、そしてエサウの子孫「アラブ諸国、 )のようなそのような国は、その遺伝的暴力気性、遺伝惑わし、遺伝的憎悪、漢を悔い改めする必要があります「世界的な憎悪と復讐、差別、人種的優越の信念、自分のレースや家族の子孫と動物的血縁、家族の確執、他の民族に向かって偏見と憎悪に向けて優先的に優先し、野蛮を作成、またはそれらがによって破壊されるの怨霊神人種や遺伝悪の罪のために。黙示録209に、エドムエサウの子孫とユダヤ人を駆除しようとイルミナティの悪魔主義者である韓国人の祖先の日本人のように、これらの人々に対する神の預言:私は、彼らはユダヤ人であり、ないと言う人の中傷について知っているが、サタンのシナゴーグ」 (黙示録209分)である。サ タンはユダヤ人のイスラエルの2部族に対するナチスのホロコースト虐殺を行い、誤って製造されたでそれらを一掃しようとエドムイルミナティ血統の家族やエ ドムエサウの子孫「アラブ諸国のように、神の選ばれた人々を駆除しようとするために、これらの野蛮な国や野蛮人々を使用していますパレスチナ解放戦争、そして彼らの国民の憎悪の文化が継続的に浸透させ、破損やミックスの繁殖を虐殺彼らにユダヤ人の日本の10失われた部族を妨害している、原子力発電所の災害放射線分散と放射線の遺伝的汚染、および大規模な密輸した韓国人日本の沿岸オフ核爆弾津波。これらの野蛮な遺伝家族の国や民族やマフィアの国に恥、彼らは神の民とユダヤ人のレムナントを扱ってきたように、神は、彼らと判断の百倍を扱うことが!

私たちは、聖書に預言された第七エドム王、ヒトラーを、見ている、と我々はまた、聖書に預言された別の第八の王、エドムアンチキリストを、表示されます。彼らはユダヤ人として自分自身を偽装しており、実際のユダヤ人や神の民を破壊する何千年もの間誓っているエドム血統(エサウの子孫)のものであり、イスラエル(のファシストシオニストのユダヤ人の人口の多くのアシュケナージトルコであると主張するエサウの子孫本当の平和を愛するユダヤ人(ヤコブの子孫)とイスラエル国家に混入している暴力的な政治家やラビ宗教指導者やパリサイ人とイスラエルの残虐王とイスラエルの経済的指導者)であり、ユダヤ人は、将来的に欺くますそのイルミナティの作成シオニズムの反キリスト(シオニズムはユダヤ人ではありませんが、イルミナティの悪魔主義の別のブランチ) 、イスラエルのこれらの偽のユダヤ人が虐殺に真のユダヤ人の全人口を尽くす(イスラエルのヤコブの子孫)すぐに来て、次の中にイスラエル人大きな試練の時代、まさに日本人として自分自身を偽装して、しようとした偽の日本にあるすべての日本の首相や政治家や有名人やヤクザ日本のヤクザとイルミナティ日本でチームの暗殺者の仕事やポジションをヒットし、を独占してきた韓国人のように原子力発電所を妨害し、津波や台風や中毒食料源/環境や暗殺や他の多くの凶悪な言いようの犯罪を引き起こして本当の日本の(日本でのヤコブの子孫)を退治。彼らは、イスラエル人と日本人を欺くことがありますが、これらの偽のユダヤ人は神と神の次期と彼の使徒たちを欺くことはできません。これらエドムまたは偽ユダヤ人が世界の富のほとんどを大群、そしてイルミナティ悪魔主義者やシオニストである。これらの2民族や国家にも彼らの出生前に戦っていたので、双子エサウとヤコブが胎児として母親の胎内にいた時以来、彼らは蹴ったと子宮の中でお互いに戦って。ハルマゲドンはヤコブの子孫のユダヤ人への最終的な勝利をもたらす、とエサウの最終的な敗北はエドムを子孫。神はヤコブを愛し、エサウは悪だったので、彼は、エサウを憎んだ。エサウは赤い生まれ、流血の彼の色が赤であるされたため、エサウの子孫は、名前のロスチャイルドのような「赤」 (赤い盾)やルーズベルト(赤·ワールド)を運ぶ。 1776年にイルミナティの国、米国を作成し、トーマス·ジェファーソンのようにすべてのこれらの創立祖先はエドムようで、彼らは自分の遺伝子の遺伝トレースを行うと、彼らは彼の祖先が中東からのものであった見つける。世界を支配するこれらのシオニストエドム「イルミナティ血統は今エサウの非常に邪悪な、偽り、 SLY 、憎悪、復讐、の精神、暴力的な残忍な、大量虐殺、野蛮な遺伝子を運ぶ。サタンは変装と詐欺と裏切りのマスターです。

密かに変装し韓国人は日本の人々は通常行わない、贈収賄、不正行為、不正行為、犯罪、物事を恐喝、窃盗、詐欺、差別を介して電力や名声や日本社会の性犯罪とお金のすべての位置を盗まれました。彼らは、促進し、彼らがギャング指向と家族向けと民族志向だけでサタンの自然などがあるため、これらの位置に自分の民族性を置く。結婚の世代を通して日本を見て、日本人の名前で撮影していても、これらの日本の有名人が密かに韓国人を装ったされています。彼らは人の目を欺くことが、彼らは聖霊を欺くことはできません。日本のテレビでは、女性の服を着て、同性愛者である女装の有名人がいっぱいです、あなたは子供たちが毎日テレビで見る番組にそれらを参照してください。他の男性は、不信心なぬるい宗教的な西洋のキリスト教の教会の会衆のメンバーから人気を得るためには、ヒッピー不正牧師がクリスマスの教会のドラマの間に、女性の服を着て同じように、笑いを得るために、日本のテレビでは毎日の女性の服を着用してください。これらイルミナティ教会の牧師は、便利婦人服を着用していない男性に命令すること、神の聖書を無視し、女性は男性のズボンを着用していない。

韓国人は密かにダムダウン日本国民にするために、日本のすべての政治とメディアやテレビの有名人の地位を引き継ぎ、イルミナティのマインドコントロールにそれらを導くサタンの人々である。彼らは騙されと根絶殺害を通じて、繁殖を混在させる彼らの奴隷、セックスのオブジェクト、人として日本語を参照してください。外側に、彼らは笑顔があり、文明人のように振る舞うものの韓国心と心は極端なサタンの憎しみと苦味と悪魔野蛮、文化の上に構築されています。表面挙動は、心臓や遺伝子や人々をコントロール家族悪魔の霊を変更することはありません。無学日本人はこのことを認識していないが、日本のヤクザは、ほぼすべての韓国人であり、明らかに、彼らはイルミナティに接続されているので、日本で日本人を装った、これらすべての朝鮮人が原因のため、富裕層と日本のビジネスの世界で金持ちになる彼らのイルミナティの犯罪組織と結びつける。彼らは長期に渡って日本の芸能界を独占し、日本の刑事下層社会を独占韓国ヤクザ暴力団との密接な接続を持つようになった日本のアンダーカバー韓国の有名人であるかどうか、彼らは日本のトップビジネスの世界で裕福な指導者であるかどうか彼 らは、日本の政治の世界を独占し、日本に対する韓国人暴徒ヤクザ暴力団との接続を持っているイルミナティ悪魔主義者の韓国の政治家であるかどうかを誰が韓 国人の祖先のものであり、韓国人である日本の暴力団とイルミナティ日本の警察に接続されている、または、それらはすべてであるこれらの韓国人は悪魔主義者であるため、互いにイルミナティ悪魔主義者に接続されている。

彼らは、日本でのキリスト教の世界に浸透しており、韓国のシャーマンの精神の悪魔教の彼ら道教儒教の形式を導入しています。イルミナティの人々は、有名人の世界、政治の世界では、銀行業界、メディアの世界では、諜報機関の世界、マフィアの世界では、犯罪者の世界、教育の世界では、軍事の世界、音楽界、教会の世界を、独占してきたなどの法執行の世界、子供の奴隷の世界では、石油の世界では、武装の販売の世界では、麻薬産業の世界では、食品産業界、製薬世界、そして唯一の世話をして、これらの位置に自国民を促進社会。韓国人は巨大な予算とEMP電磁武器は律法の真実を開示神のスピーカーを殺そうとして神の使徒たちを撮影し、巨大なグループで、神の使徒たちに従うための時間を受け取るのはこのためです。食品のチャネルであってもホストが自分の仕事を得るためにイルミナティでなければならない。あなたは神の使徒である場合は、イルミナティは、すべてのジョブおよび収入を遮断しようとします。これはサタンの性質である。

あなたはイルミナティ悪魔主義者であり、本を書く場合、彼らはあなたのフードネットワークの有名なテレビ司会者や富豪や著名な料理評論家や金持ちプロレスラー、俳優を作るしますが、あなたは神の使徒であり、上の本を書く場合には律法真実は、彼らはギャングあなたが住んでいるどこに茎とあなたを殺すし、あなたの収入をカットして、ホームレスにしようとします。あ なたはイルミナティ悪魔主義者の家族である場合、それらはあなたの家族のビジネスについての彼らのディスカバリーチャンネルのリアリティテレビ番組にあな たが普及したようになり、そして、あなたのイルミナティのテレビ視聴者にテレビで、これらすべての秘密の悪魔の手のサインを行います。そして、これらすべ てのイルミナティの企業は意志あなたのビジネスを与え、あなたは大富豪になります。あなたはイルミナティのメンバーであれば、彼らはあなたの宇宙飛行士とアイドル歌手と軍の将軍や大学の学部長になります。あなたは神の使徒たちであれば、彼らはあなたがすべてのレベルで嫌われ差別されるように、あなたの収入と貯蓄と普及宣伝を破壊しようとします。彼らはあなたの主をキリストに実行しようとしました同じことをしようとします。

韓国の先祖の日本人であれば、西洋イルミナティ犯罪組織はあなた、日本と億万長者の韓国傀儡首相の長蛇の列の1にするしますが、あなたは愛で世界を警告するために送信され、神の預言者、ある場合西洋イルミナティ犯罪組織はあなたを殺すためにしようとする彼らのエドムと韓国人の何百をお送りします。パワーを持つ日本ではこれらのフェミニストの女性政治家のすべては、日本を装った韓国人ですが、研究を行う人々は、彼らがすべての韓国人の祖先と悪魔主義者ウィッチーズであるという証拠を見つける。西洋イルミナティ犯罪組織のこれらの東部悪魔主義者の奴隷はまさに西洋のエドム人の魔女の爬虫類のようなものです。これらの韓国人と日本に対する韓国人の政治家は、このような日本の大衆を殺すだけでなく、数百放射線テロとアジアの将来の子供たちの何百万ものを汚染するために日本に核爆弾を密輸、日本における西洋イルミナティのためのすべての違法行為を行うこと。彼らが日本を支配これらの韓国の政治家だけの奴隷であるため、日本の警察は、何もしませんし、これは、なぜ東部イルミナティ(ホワイトドラゴン学会、黒龍会、グノーシス主義のイルミナティ、 87の国家首脳の提携、白い帽子派、など)は、世界の大国からこれらの韓国のイルミナティのメンバーを解任しようとしている。親愛なる兄弟は、私たちは国境と国益の観点から、この世界を見て停止しなければなりませんが、我々はそれがある – として東西 – そこのイルミナティ秘密結社のライバル派閥間のパワープレーと闘争、それを見る必要がある戦争は下に起こっている。

ただユダヤ人がホロコースト虐殺ユダヤ人、ホロコースト虐殺日本人に日本のTRY装っこれらの韓国の政治家、首相にしようとして偽装されてエドムのような。 (イスラエルと日本は神の民とイスラエルの子孫であり、サタンがサタンは悪魔主義者は、同じ戦術を使用していますので、サタンと彼の子供を破壊するために彼のヒッピーパリサイ人とキリスト教の教会に浸透同じように、潜入し、駆除するために彼の悪魔主義者の人々を送る女王卑弥呼爬虫類魔女(中東フェミニスト爬虫類魔術イゼベルと西洋爬虫類魔女悪魔主義者の王室の女王へのサタンの東部の対応)は古代日に日本を率い年齢が潜入して破壊する光の天使として偽装する全体。 )同じように韓 国のシャーマニズム、現代の韓国人キリスト教の女性の牧師のこれらのトンは、キリスト教を装った韓国のシャーマニズムに日本をリードし、日本に送られてき たが、彼らは韓国の儒教、キリスト教や道教、儒教サタンのマインドコントロールの同期化されたダンスの崇拝を教えるだけ北朝鮮の軍隊のようなロボット同期化されたマスゲームや質量体操のマインドコントロールのスタイル。このような国家と人々はNinevahがしたように全国的に後悔する必要がある(儒教や道教が。ミステリーバビロン1世界の宗教の両方の分岐である) 、または彼らは神によって国や民族であると判断されます。

ア フリカ系アメリカ人のキリスト教の教会’の異教悪魔の黒い福音マインドコントロールのトランスダンスやジャングル歌やジャングルサタンがすべてイルミナ ティの宗教のキリスト教徒が一斉に移動させると、彼らの精神的な破壊へのグループで動作するように使用していることを破ったとして、それは同じです。韓国キリスト教会「幼稚園のスタイルは、ダンスの崇拝を同期化され、黒のアフリカ系アメリカ人のキリスト教の教会’ジャングルの異教の福音トランスダンススペル崇拝は両方2異なる文化で表し、同じことである同じ人サタン、によって作成されます。イ ンドネシアのケチャとインドの詠唱や仏教詠唱やロック音楽のビートと韓国幼稚園スタイル同期化された教会の礼拝のダンスやアフリカ系アメリカ人のゴスペル ジャングルブードゥーwitchdoctorヒップアメリカが同期踊りホップとユーロは、クラブ、ダンス、その他のすべての異教の悪魔的なビートを破っ て、リズミカルなトランスミュージックを同期化すべての同じ人、悪魔サタンと発信踊る。それは、それぞれの異教文化が同じことの違う表情を持っているだけのことである。繰り返しの振動周波数は、悪魔の魔法の呪文やマインドコントロールであるトランスを作成し、それが聖霊のではなく、感情に食料調達する。イルミナティの牧師がイゼベルのすべての西のキリスト教の教会にこの悪魔の制御音楽を導入しているのはこのためです。彼らは神の使徒たちの律法真実の教えを軽蔑するように西洋の宗教ぬるいキリスト教徒がそのように、イゼベルの魔女精神によって制御されている理由です。

あなたは、東アジアの秘密結社イルミナティと整列される東のものキングス対西洋イルミナティ秘密結社のマフィアの犯罪組織の子分であるそれらのアジアの指導者間の生存のための闘争が表示されます。そして、あなたはアジアの秘密結社イルミナティ東洋と西洋イルミナティの白い帽子派や他の脱却の派閥間の連携の強化が表示されます。 1が賢明であれば、 1はすぐにサタンのCIAナチアーリアネフィリムモンスタースーパーレースプロットの背後にある誤謬を実現するだろう、なぜならブロンド青目と白い肌ではなく、優れたレースの変異型劣った遺伝子であり、サングラス、日焼け止めローションを必要とし、皮膚が日焼けしたときに赤色に点灯し、黒色腫皮膚癌に大きな脆弱性を持つことになりますので。それは、神のアダムとイブのオリジナルの遺伝子ではありません。日光の堕落により約来た。 Vril CIAとMI6と王室三百西洋イルミナティの委員会は、アーリア人ナチスの超レースを作成したい場合は、そうではありませ彼らが退治しようとしているオリジナルの色の人々とより多くのアジア人とユダヤ人を増やして支援する必要があるアーリア白人。西洋イルミナティは第2次世界大戦中の人間に及ぼす原爆のためのテストケースとして、日本ではイスラエルの10部族失っを使用していました。これは人類の絶滅とその爬虫類ハイブリッドネフィリム新世界秩序の確立に備えていた。

西洋イルミナティはグルジアを引き継ぐことで、ロシア経済を引き継ぐようにしようとしたが、東部イルミナティグルジア蜂起を砕いた。西洋イルミナティは、ロシアであらゆる種類のものを行うにはジョージアンマフィアを使用しています。西洋イルミナティ陰謀マフィア犯罪組織三百の委員会は、内側と外側からロシアとスラヴ人を破壊しようとしてきた。彼らの目標はされており、常にアフリカと中東を引き継ぐために、ロシアとアジアを破壊することになります。あなたはハルマゲドンに聖書の預言からわかるように、それは、最後に苦い戦争になります。

もし144000ユダヤ人のレムナント兄弟たちと神の民の忠実な教会の聖人(キリストの花嫁)がこのことを知っていて、聖霊によって、これを見て、それは盲目であり、これのいずれかを認識していないだけ肉欲宗教的なぬるいキリスト教徒です。すべての暗殺、すべての有名人の自殺は、すべてのタイタニックの沈没:サタン悪魔とそのイルミナティハイブリッド爬虫類ネフィリムとその人の公務員は、すべての悪の世界で苦しんでいるだけでなく、世界で信心深い価値観や倫理観の低下の背後にあった、 9.11世界貿易センター、歴史の中ですべての戦争のすべての爆撃は、すべて死亡した兵士は、すべての飢饉、あらゆる製造さペスト流行は、すべての経済恐慌、あらゆるジョブの損失と社会的貧困、すべての児童奴隷業界、あらゆる組織犯罪とマフィア、すべてのフェミニストや同性愛活動、など彼らは彼らの秘密の地下軍事基地で、社会の価値観、社会と制御を引き継ぐために社会にそれらを解放するフェミニストや同性愛の遺伝子を持っているネフィリムハイブリッド子供のトンのトンを作成するため、社会され、すぐになりますソドムゴモラ、最終的に神の裁きをもたらすノアの洪水の時代にアトランティス文明、のような。公 正で、アトランティスの古代文明の高度な堕天使技術は彼らの罪と神による差し迫った裁きを彼らに警告するために行ってきました、神の預言者たちを殺そうと したと同じように、ソドムとゴモラの人々は、神が彼らの都市を破壊するために送られた二人の天使をソドミーを行うことを試みた私は私の人々に私にこれらのエンドタイムズ144000ユダヤ人のレムナントを使徒を殺すためにしようとする後にサタンのイルミナティ爬虫類のハイブリッドが出ているような。兄弟ソロモンは言ったように、歴史は繰り返す、とそこに太陽の下に新しいものは何もサタンのために、ではないし、彼の人々は最終的には、歴史の中で何度も何度も同じことを行って、神の裁きを受けています。

神の怒りや判断に非常に、非常に近い米国などの国の符号は、ちょうどレズビアンはボクシングのリングで戦って高慢な女性をサポートする主要な大学で教授になるアトランティスのような悪魔主義社会のようなものです。 Ngyurev 、ハンガリーでは、町の女性はちょうど彼らが人を殺すとパワーオーバーの女性を置くように設計されて作成したすべての戦争のような家族を(破壊するイルミナティの作成次世界大戦1によってうつやアルコールを作った50人を殺さ男性が戻って戦争から帰ってきた後に、彼らは、家族のお金、家族の権威、家族の土地、および彼らのキャリアの彼らの制御を放棄したくなかったので、家族や社会が)魔女として、彼らに毒を可決した。こ の現代の終了時刻悪魔主義、異教フェミニスト西洋社会では、我々は離れて、人間の手足をリッピングし、それらをスキン生きていると、それらを食べ、悪魔主 義者を犠牲に生きた子の数十万人を実施ネフィリム爬虫類巨人の子孫であるフェミニスト魔女や魔法使いを参照してください。魔女の儀式、彼らが子供を誘拐し、彼らは事実上彼らの魔術悪魔の呪いとイルミナティ電磁兵器を使用して、フェミニズム直面して話を聞いたすべての人々をオフに死亡したとして。あなたはこのような我々の社会を支配するこれらのフェミニスト魔女や大量殺人者とサタンの子を心酔に転じている米国として、神が国を判断しないと思いますし、その悪魔主義後の1960年代のヒッピー「フラワーチルドレン」の値に人間を洗脳しているJezebelismの?私たちは、価値や考え方と実践の両方でフェミニスト魔女ネフィリムによって支配このsatanized国に当たる神の怒りに非常に近い。彼らだけでなく、古代からネフィリム堕天使ハイブリッドの子孫であるフェミニストリーダーである魔女であるが、彼らはまた、フェミニストや同性愛者やネフィリム超能力の遺伝子が組み込まれてこれらのネフィリム魔女クローンの塊を作成し、されているネフィリム西洋悪魔主義者の値を使用して、この終わりの時の社会の洪水に、人間社会にそれらを解放する。これらのネフィリム爬虫類のハイブリッド魔女は文学、メディア、教育、教育、宣伝、秘密諜報機関のマインドコントロールプログラム、イルミナティ政府フェミニズム、同性愛、他の値と悪魔と悪魔主義社会の魔術の動きに対抗すべての人の公認暗殺を制御それはイルミナティ悪魔とサタンのネフィリムによって支配されている。

ただノアと彼の家族以外のすべての人間を殺さネフィリムのハイブリッドに引き継がノアの洪水のアトランティス悪魔主義社会のように、私たちの社会は、ネフィリム暗殺者によって満たされ、オーバーランされています。これらのフェミニスト魔女は、人間の見て、外側の非常に素晴らしい働きますが、内部では、彼らは魂であり、人間の魂を持っていない、と彼らは同じように悪と暴力と、その巨大な化石を通じて発掘されている古代のネフィリム巨人として殺人です世界(とイルミナティによって隠さ)父親サタンは、と。そして、ちょうどノアの洪水のように神はこの地球上のすべての生命を破壊し、神はすぐに来て大艱難時代に、これらすべてのフェミニストや同性愛の異教の悪魔主義者ネフィリムとその洗脳satanized人間信者のもう一度世界を取り除くために準備をしています。私達はちょうど古代アトランティス時代のように、非常に邪悪な日に入ると危険な時間です。この世界の人間の民衆は、それらが解体のための牛や家畜などの準備を整えてからされる彼らも、彼らに何が起こっているかが表示されない程度にイルミナティ爬虫類のマインドコントロールメディアとHAARPの周波数によってそのダムがなされている彼らは、オフィスとそのFEMA実行陣営に選出爬虫類ネフィリム米国大統領や反キリストによって、この地球上の人間の大量虐殺。彼らは神の律法の真実を拒否し、イエス·キリスト、私たちの主であり救い主とき、彼らは非常にダムとなり、サタンの嘘とマインドコントロールを受けやすく作られています。彼らは、差し迫った裁きを彼らに警告するために送られた、私たちの神の使徒と預言者の警告に耳を傾けることを拒否する。

あまりにも、彼らはまた、それを停止しようとしているようにそれが見えるように、その法執行機関を使用しながら、西洋イルミナティ秘密結社のマフィアの犯罪組織は、コカインのビジネスを制御し、そこから驚異的な利益になります。判断があるため、社会の寄生虫とその数​​は国の悪さに比例していているすべての悪の弁護士、公認会計士、および株式ブローカーだけでなく、米国の際に来ています。だけでなく、 4人に1人のアメリカ人がコカインを取ることによって、魔術を行っているため、薬以来魔法です。彼らは意図的にイルミナティによってはまって、イルミナティ後の1960年代のロックスターは、悪魔崇拝のリーダーはコカインの使用状況を伝播されるようにアメリカ人は、コカイン魔術業界をサポートしています。これらのすべての弁護士、公認会計士、株式ブローカー、宗教ヒッピー不正牧師は毎日、通常の投資家や市民からの数十億ドルを盗むし、コカインを購入し、魔術を行うために集団から盗まれたこと途方もない富を使用しています。魔術は神への醜態である。彼らの祖先は、ネフィリムだったと信じてアメリカインディアンの子孫やインディオは、世界のコカイン製造と流通をリードしています。彼らのギャングは、膨大な番号を持つ米国の刑務所を制御します。彼らは、ポリネシア人が記入し、膨大な数で刑務所を制御するのと同様、最高の犯罪国家を作成します。彼らは他の国に入り、他の国は、高い犯罪率を持たせる。あなたは自分の罪とその人の罪とその国の悔い改めの必要性について律法真実を話す場合、彼らは律法の真実を話した方イエスに実行しようとしましたと同じように、あなたを軽蔑し、あなたを黙らしようとします。邪悪な人々が悔い改めていないが、彼らは彼らの邪悪な罪を開示し、それらの正義の人々を殺すためにしようと、神は彼らの邪悪な作品を見ている。これは倒れた男と悪の性質である。彼らは、神の愛を望んでいないが、彼らは、盗み殺し、彼らの父サタンのように横にしたいと思います。彼らは偽の人間の家族のギャング動物的本能の愛を持っているが、彼らは大声で叫ぶとその家族を破った。

彼らは悔い改めることができるように、これらの邪悪な人々に彼らの邪悪な罪についての律法真実を話す神の真の愛を持っていません。キリスト教が自分たちの社会に入る前、彼らは今日もそうであるように、戦争と略奪を行い、 、虐殺を盗む残し、拷問を殺すライブ悪魔の儀式の犠牲を行い、人々の心をカット、使用薬は異教の魔術を行うために、これらのコカインでかむために使用お互い、ヘッドハントライバル家族、人間を共食い。それは一種の生きた人間の犠牲を実践ドルイドとゲルマンオカルト異教徒やニューギニア異教徒やハリウッドセレブの異教のオカルト魔女の女優のような他のすべての異教の悪魔主義者の人々 、のようなものです。表面には、それらは偽キリスト教とちょうどプロテスタントヒッピー不正牧師のように、その悪魔主義者カトリックの宗教的な動きを、練習しますが、秘密裏に、彼らはまだ、拷問されている彼等の異教の祖先がいたのと同じものを、行って殺し、盗み、家族やギャング確執。

私はあなたに、前の手紙で教えられてきたように、最も邪悪な人々は、家族向けのとギャング指向、国籍指向であり、彼らは家族の犯罪組織を作成。これらイルミナティファミリーのテレビ番組は、父親が自分の家族を愛するかについて、家族は彼らにすべてのものであることを話しているので、家族向けのギャング指向の確執型社会の悪魔主義者の世界の偉大な例ですが、彼らはに対して法的訴訟を提出息子は、自分の会社の所有権の20%をバック盗むために、彼らはお互いに物事を叫ぶと投げる。それはまさに、より不信心な人々は、彼らが家族や動物的繁殖を有し、代わりに神のことで、この世界での遺伝的子孫を残すことに取りつかれて、あるされていますが、その家族が、同じを運ぶので、彼らは通常、彼らの家族から最も心痛を持っているこのような家族の中で、敵や気高さを愛し平和や真信心深い愛(唯一の動物の本能人間家族愛)が存在せず、彼らが邪悪な罪深い遺伝子。危機があった場合にこれを証明するために、彼らはより平和な遺伝子を持っている人は、まずよりよい見知らぬ人を入れる前に、最初にその遺伝悪家族を配置しようとします。これらイゼベル崇拝牧師は、彼らが神の民の寄付で作られ、その教会や富の彼らの遺伝的子孫の継承をするのはこのためです。またはことを誓っている韓国人、良い例では、最初に、自分の民族性、家族の遺伝的血統、暴徒ギャング、自分の国、と自己を入れながら、神の民(イスラエルのイスラエル人の2部族)を破壊することを誓ったしているエドムですまず、自分の民族性、家族の遺伝的血統、暴徒ギャング、自分の国、と自己を入れながら、神の民(日本ではイスラエル人の10失われた部族)を破壊、または、自分の息子や遺伝的子孫を置く西洋キリスト教の主要閣僚が継承する代わりに、神の使徒と預言者と人々の彼らの数十億ドル規模の教会の組織の幹部と所有権、 。キリスト教徒の通常敬虔な非家族向けのファミリーは、関連して、家族に対処し、そして自分自身の上にそれらを尊重し、与えるのではなく、訴えを考えるだろう。米国のような合法的志向、契約ベース、訴訟のビジネス国民は非常に悪魔的な社会である。愛や与えるか、サタンの世界では信頼するがありません。

イルミナティのアメリカのエンジニアはどのように薬を密輸するために潜水艦を構築するために、これらの薬物の組織を教える。イルミナティとCIAは、これらの薬剤の産業を所有し、実行します。神の裁きは、これらの破損している国々に応じてくるのはこのためです。お金は彼らの神である。イルミナティ爬虫類ハイブリッドネフィリム世界の指導者たちは、それらが人間のオフお金を稼ぐと、薬物を使用してより多くの人間を殺すことができるように、人間が死んでやコカインや苦しみや解体家族に過剰摂取を気にしないでください。彼らの目標は、無知な大衆人間民衆の根絶であり、彼らはイルミナティの地下の秘密の軍事基地(サタンの遺伝種子)で作成している彼らのスーパーアーリアネフィリム爬虫類のハイブリッド車に置き換える。彼らは、彼らの秘密の議題を開示する人々を殺すためにしようとする彼らの人間の使用人を使用しています。宗教的なキリスト教徒は、彼らは悪魔を恐れているので、あなたにこの律法の真実を教え、イルミナティ、これらの国は、これらの犯罪の政府とギャングあなたをストーカーしますイルミナティ爬虫類秘密情報機関、およびこれらの麻薬カルテル。はありません彼らは聖霊を持っていないので、彼らは、霊的に盲目である。彼らは、神の子供たちや、キリストの花嫁(教会の聖人)または実新たに生まれた精神的なキリスト教徒ではありません。

あなたはサタンの邪悪な仕事をしている邪悪な実体を見ると、あなたはそれらすべてを(相互にバックグラウンドで相互に接続された参照例えば北朝鮮政府、買収、日本、フリーメーソンと韓国人と創価学会への韓国のプロットカルト接続、創価学会のカルト形成、韓国人、充填され、韓国人、これらすべてによって引き継がれ、日本の政治とメディアと暴徒による日本人犠牲者の数が増加のストーカー、日本、増加ギャングを装った日本の創価学会カルト韓国教祖池田大作韓 国の政治家と韓国の著名人と韓国のビジネスリーダーと日本の朝鮮暴徒のリーダーはフリーメーソン、イルミナティ悪魔主義者のメンバーで、イスラエル人のす べてのイスラエルの2部族を殺すためだけサタンのエドム計画のように、イスラエル人のすべての日本の10失われた部族を殺すためにサタンの韓国人の計画 は、すべてです密接に)表面のシーンの背後に互いに同じと相互接続。サタンのプロットは唯一の聖霊とダムダウンしイルミナティのメディアや教育、宣伝とHAARPの電磁マインドコントロールであった無知な大衆を持っていない人に隠されています。あなたは邪悪な人々 、悪のグループ、悪の活動の軌跡をたどる場合は、最終的には、相互に収束し、イルミナティと悪魔。

イルミナティの管理下に行かない、インターネットおよびブログやラジオ番組のこの情報化時代におけるイルミナティの戦略は、意図的な虚偽の偽情報の膨大な量を広めることです。数十年前、彼らは秘密の彼らの秘密結社とその邪悪な犯罪活動を維持するのには問題ありませんでした。しかし、彼らは大きく、大きな困難の人間に向けて、過去の歴史的犯罪を含め、彼らの悪魔主義者の活動を隠しをしているので、イルミナティについて出ている真実で嘲笑を広めるために、そのイルミナティの家族を使って必死にこれを戦って、ブランディングされた「陰謀説。 「真実を見つけようと、研究を行う際に勤勉であるすべてのスマートな人々 、このような解体の専門家の目から9.11ツインタワーの芽細胞と崩壊を調査するか、クロールペンタゴンの従業員へのインタビューと同じくらいの真実イルミナティミサイルによって行われた穴から、すべてはイルミナティと私たちの世界の現実についての真実を発見する。動物的であり、視力の日の動物的本能シンプルな五感、日常のルーチン、彼らの家庭生活と仕事の生活の中で快適に一日でちょうど生き、真実を見つけることを気にし、誰がしていないすべての愚かな人々は正確に似ています肉屋の食肉処理工場のために並んでいる、と怠惰な結論に到達する前に任意の研究や調査をやってみたいしない程度にアイドル状態になっている人々の愚かな牛は、イルミナティの活動が単なる陰謀説やデマであると言うものです。それが嘘の本を書き、陰謀説を補うために、読者から盗むためには、お金のために彼らの本を販売する国民を欺くことでお金を稼ぐことがいくつかの著者のために意味があるか。イルミナティによって殺される危険にさらしている間しかし、それは、ブロガーの何百万人が匿名でイルミナティについて書くことには意味があり、一日中、これらの途方もなく創造的で驚くべき物語を構成しているすべての時間とお金と労力を費やすことはありません。私は全体のすべての144000ユダヤ人のレムナント普及するために、インターネット経由で律法の真実を教え、イルミナティによって、EMP兵器の昼と夜に撮影され、無料でインターネットのブログ上で、真実を教え、私のすべての時間を過ごすためには何の利点があります世界では、私の収入ではなく、仕事を得ると私は愛していない場合には、生活視点の財務的な観点と快適さから、私にとってより有益であろう、これらの宗教的なぬるいキリスト教徒ようにお金を稼ぐよりも、次の中で来ることを行っているところを知らず神の民と神福音の助成のために自分の人生を犠牲にする?どのような利点は、イルミナティ悪魔主義者についての情報を開示しているブロガーのすべてのこれらの何百万人のためにあるのでしょうか?

ゆっくりと、人間を駆除し、そのネフィリム爬虫類の雑種でそれらを交換するイルミナティ爬虫類ハイブリッドは、彼ら自身が「イルミネーションワンズや真実を開催啓発1」であると考えている理由は、非常に理由ですし、人間が劣る猿生き物であること誰が爬虫類のエリートの無知奴隷であり、これらの人間は愚かで無知であり、任意のは、イルミナティのメディアや指導者たちは彼らを養うにあると考えていますことと、人間は彼らの悪魔主義者の儀式で食べおよびセットアップする前に、完全に根絶される牛は何もしていないことネフィリムハイブリッド爬虫類の彼らの新世界秩序。こうして、神は彼らが嘘の最もばかげてサタンにだまされを可能にしたので、人間の大多数は、キリストの真実を信じていないので、イルミナティの人々は、右であり、彼らは愚かで無知な大衆の両方であるイルミナティの主張として。これらの愚かな異教徒非信者に、律法真実は単に「陰謀説」であり、彼らは信じて偽の生活や社会が真実である。愚かな人々のために、真実は愚かに聞こえる、と嘘をスマートに聞こえるのはこのためです。しかし、神の人々は真実の聖霊を持っているので、真実は、彼らが賢明なり、サタンの欺瞞嘘は愚か者であると考えている人。神は彼が賢い愚かと愚か賢明を行っていると言っているのはこのためです。彼らは多くの場合、イルミナティについてだけで陰謀説として真実を嘲笑し、信じているからこのような理由から、このような医師や教育者や科学者や企業幹部などの高IQのインテリジェンスと学問的背景を持つ人間の多くは、最も愚かな人々である全体の心を込めて、イルミナティによって広がる欺瞞偽情報。滅びる愚かな人々に、彼らは神愚か者考慮し、彼ら自身がなどのインテリジェント検討してください。彼らは、高い知能指数を持っており、学術的な知識を詰めていると、彼らはだまさすることはできません合理的な思想家であると思うので、神は、天から見下ろすと、彼らがスマートだと思うこれらの愚か者で笑うのはこのためです。彼らは怠惰と愚か商標です。

の UFOと宇宙人を参照してそれらの人々が見てのUFOや宇宙人を認めたくないのはこのためであるため、イルミナティのメディアとイルミナティのブロガーや イルミナティの電話の発信者にそれらを嘲笑し、それらに嘘つきを呼び出し、 hoaxersとしてそれらをブランディングとすることにより、これらの証人のすべてのギャングアップ彼らは狂っていると彼らに言って。イルミナティは、彼らの仕事からそれらを発射噂や冷やかしのすべての種類を広がっていくので、そのように、 UFO目撃とイルミナティの内部知識を持つ人の目撃者は、イルミナティはイルミナティが何をしているかであり、何についての真実を話すことを恐れている無知な大衆に彼らとそのイルミナティメディアに関するテレビ番組や新聞記事でそれらを嘲笑し、それらを殺すか、実際にそれらを殺すと脅迫する黒でその人を送ってください。それが出てくるとのUFOを見て認めるか、イルミナティについての情報を開示氷山の先端が誰であるか、ごく少数です。彼らは彼らだけがからかわれるのでしょうし、その評判はイルミナティによって台無しにするか、それらがどのようにによって彼らの会社や大学から解雇されるかを考えているので、律法の真実を共有していないこれらの人々は、利己的で、愛を持っていないイ ルミナティは、またはどのように彼らの収入は、イルミナティによって遮断されるか、彼らの友人や家族がイルミナティによって洗脳されますどのようにそれら をからかったり、嘲笑または完全にそれらを避けるために、またはどのように彼らはイルミナティの男性が殺される可能性が黒で。彼らは神を信じていない、と彼らは彼らの収入と貯蓄を失ったり、友人や家族を失ったり、イルミナティがそれらを殺すために試してみるには十分、神と神の律法の真実とその民を愛していない。これはあなただけで毎週日曜日イゼベルの教会に行き、イルミナティの教会によって作成され、心の制御イルミナティ悪魔主義者であり、偽キリスト教を生きるキリストや偽の宗教的な西洋のキリスト教の真の弟子であるかどうかリトマス試験である。

神はフリーメーソンとすべてイルミナティの謎は、バビロンの宗教の枝オカルト結社「悪魔主義者がゆっくりとエイリアンと科学と宇宙の驚異の秘密を開示することを私に示しました(堕天使が人間を作るためにノアの洪水のアトランティスの古代文明時代に行ったようにメンバーはより多くの忠誠心を示し、それらは悪魔主義者の社会内のより高いランクに開始されたように、彼らのメンバーに) 、それらを崇拝する。これはサタンが彼らに落ちた天使たちが持っている宇宙の豊富な知識を示すことによって、彼の嘘と欺瞞との弱い心にこれらの人々を魅了する方法です。それは彼らが、彼らは特別で選ばれていると思うことは、これらの邪悪な人々の誇りに食料調達する。だから、弱い心と古代から家族をコントロールしてきた邪悪な家族の精神を持っている異教のポリネシア人とシャーマン朝鮮人のような邪悪な遺伝子を持つもの国とこれらの人々は、これらのいわゆる「照明」の知識や謎、全体に魅了される心を込めこれらの悪魔主義者団体と悪魔の秘密結社に参加。これらの爬虫類の吸血鬼は、これらの最も邪悪で愚かな人間の公務員や国家を使用しています。秘密結社は彼らの採用局である。サタンの教会のこれらの人々は、彼らがため、その爬虫類の魔女の魔法のサタンと悪霊につかによって制御されているので、神と神の人々を抑圧し、戦うためにしてみてください。サタンは彼の爬虫類のハイブリッド子供たちにネフィリム魔女イルミナティの悪魔主義者の核ホロコーストの後、彼は世界をシードできるように、人類を駆除する堕天使のすべてのこれらの高度な技術(疾患、軍事兵器、遺伝子操作など)を提供します彼は、核戦争を作成するために高度な技術を与えたノアの洪水のアトランティス文明の古代日の間に行ったように吸血鬼のモンスターや半人半動物キメラ、彼の爬虫類のレースに。

「秘密に人類を入れ替える秘密結社の陰謀 - 第四の手紙」に続きます。

秘密に人類を入れ替える秘密結社の陰謀 - 第四の手紙

 

「秘密に人類を入れ替える秘密結社の陰謀 - 第三の手紙」からの続きです。

これらのイルミナティのハリウッド映画やテレビシリーズのすべてが、具体的マインドコントロールするように設計されています。こ れらのすべての吸血鬼の映画、ホラー映画、ハリー·ポッターの魔法の映画やディズニーオカルト悪魔の映画は、これらの堕天使としてのオフを供給することが できます負のエネルギーを作成するサタンが殺し傷つけるあなたを、そして純粋な恐怖ができることの恐怖、無力感を作り出す食べ物。彼らは拷問や痴漢や屠殺する際に子どもたちが多大な負のエネルギーを放つことから、彼らは、子供たちを犠牲には、このためです。それは神を知り、殺されたり不具に取得するためにオフに行っていない人のための憎悪、恐怖、怒り、絶望と負のエネルギーのすべての種類の多くを放つので、彼らは、歴史の中ですべての戦争を作成した理由です。あなたが本当の新生し、精神的、キリスト教(キリストの花嫁)している場合は、安全である。私はクリスチャンが安全であることを言うとき、彼らは私を信じていないので、西洋のキリスト教肉欲ヒッピー不正牧師の宗教のクリスチャンは、私はそれらを教えていても、安全ではない。彼らは我々が説教し、住んでいる律法の真実を信じていないので、彼らは、医療専門家の魔術を実践し、このためです。彼らは、薬はそれらを保護することを考えています。しかし、医学は悪魔であり、それは堕天使によって作成された、バビロンからのものである。聖書の薬は魔法に相当しますので、これらの医師が患者に処方する薬は、基本的にwitchdoctors ‘魔術薬です。サタンは恐れと神への信仰の欠如の究極のショーである負のエネルギーにあなたを描くことができれば、彼はあなたが病気になると、傷つけや抑うつ、最終的に死んだことができます。あなたは神のための信仰と愛によって生きるならば、彼はあなたが聖霊に満ちているために、あなたに触れることができません。

だ から、すべてのイルミナティのハリウッド映画がイルミナティ爬虫類共食いハイブリッドネフィリム吸血鬼が圧倒し、あなたを殺すことができるという信念にあ なたを描画するために設計されており、あなたがそのようなことを見続けるときは、最終的には自分の信念や不安と心を成形する。サタンの恐怖と爬虫類の吸血鬼映画はその好例である。今イルミナティはあなたがそれらの制御および彼らの世界に持っているため、これは、マインドコントロールとトラップの状態です。彼らはそれであなたを捕捉する虚偽の現実を作成します。新たに生まれた本当の精神的なキリスト教徒は、制御されたか、傷つけるか、このネガティブマインドコントロールや悪魔手に描画することはできません。私たちは、律法真実ではまったく違う現実と信念によって住んでおり、そのことはキリストであり、信仰と信頼、私たちの神へのアンブレイカブル愛の生活である。あなたが愛を持っていないとき、あなたは神への信仰を持っていないし、その後、神の保護カバーを持っていないし、その後、サタンの現実や信念または値に開放されています。これは、これらの宗教的な肉欲のキリスト教徒は常に殺されている理由であり、痛い、 、落ち込んで離婚し、肥満で、入れ墨、貧しい、ちょうど彼らが後に、ではないキリストに従う異教徒のように。あなたのそれらは、 144000ユダヤ人のレムナントは、私はあなたが律法真実の精神を持ってために話す何を知っているが、宗教的なヒッピー不正牧師やパリサイ人たちは私を聞くと、私を軽蔑し、彼らは律法の真実を持っていないために私を軽蔑する。神の言葉であるキリストは聖霊を持っている人に命ですが、彼はまた、律法の真実を持っていない人のためのつまずきの石である。

サタンは堕天使と人間とゴリラの間ネフィリムビッグフットhumanzeeハイブリッドを作成しています。彼らは、クマよりもはるかに強く、人食い人種である。彼らはイルミナティのUFOのから表示されます。彼らが我々の次元の領域外に存在するハイブリッドネフィリム悪魔の霊であるため、弾丸はちょうどそれらを押すことなく、それらを通過します。彼らは長いだけでエジプトネフィリムハイブリッドファラオからクローン化されたバラク·オバマ大統領のような人間よりもはるかに脳の能力を有するヘッドを皿しているので、彼はあまりにも、円錐頭を持っていたが、彼らは再編どこに彼の頭の上に手術跡を見ることができますより人間を見て彼の体。それは彼らがドイツのメルケル首相を作成するためにヒトラーの凍結精子を使って同じようである。彼らはただの名声の古代人のように、これらのモンスターネフィリムハイブリッドを再作成しているので、西洋イルミナティが保存ミイラ化した遺体からネフィリムの遺伝子を取得するためにイラクを侵略したのはこのためです。彼らは1日、彼らは体のクローンを作成するために、再度アトランティス技術を持って、バックネフィリムの体内に悪魔の精神をコールバックすることを知っていたので、彼らは、遺体をミイラ化。彼らに必要なのは、自分の体をクローニングする遺伝子であり、そして、イスラエル人が殺害されネフィリム巨人悪魔が天国か地獄に行っていないので、戻って自分の体に悪魔の死者肉体ネフィリム悪霊をもたらしますが、地球の周りをローミング以来彼らは魂を持っていない。

フェミニスト魔女は堕天使の子孫であり、彼らは人間の魂を持っていないネフィリムハイブリッド爬虫類の子孫であり;ので、非常に暴力的な利己的な、誇りに思って、殺人、裏切り、傲慢、憎むべきとわいせつあるだけそれらを食べると生きている、それらをスキンする離れて人間をリッピング古代、彼らのネフィリム巨人先祖様。そこに神の民とサタンの遺伝子操作のモンスターとの間に戦争が常にで、ノアと彼の家族だけが唯一の人間は、神が世界を一掃しなければならなかった、残っていたことがノアの洪水の時代に古代アトランティス文明が世界を引き継いだ洪水。この場合も、これらの終わりの時に、神はすべての人間がサタンの蛇遺伝子にそのDNAを変革し、ネフィリムとなり獣666マイクロチップのマークを講ずるよう要求されるので、火の中を地球に住む人々を一掃しなければ、これはある理由聖書は、神がこの終わりの時に介入しなかった場合は、すべての人間が自分の遺伝子を含め、サタンによって破壊されることを述べています。あなたは神の目を通して精神的な領域が表示されたら、あなたは神秘的なパズルが一緒に来て、フェミニストは隠し魔女である理由を理解していなくても、人間の見始める。人間は彼のイメージの中で神によって作成されたので、魔女は蛇の種子やサタンの遺伝子 – イルミナティ爬虫類血統を運ぶ直接の子孫であるのに対し、これらのフェミニスト活動家のリーダーやウイッカ魔女は、彼らに劣るように人間を考えてみましょう。

彼らはネフィリム血統祖先の魔法の悪魔の力を運ぶことから、彼らは、優れていると信じている理由です。彼らは呪文やエンチャントと呪いを使用しています。あなたは、ハル·ベリーとマリリン·モンローや手術によってその余分な足の指を削除し、他の多くのような6ユビクローン化された女優を根はしている。サタンや爬虫類のこれらの子供たちは密かに、ハリウッドからの諜報機関への経済への大学への政治、社会のあらゆる側面を引き継いでくれました。あなたが精神的な領域を見ることができた場合は、非常に驚くだろう。ネフィリムは悪魔の遺伝子を運ぶので、自然に彼の邪悪な性質を持っている:フェミニスト、乱交人、ソドミーの人々、同性愛者、殺人者、児童犠牲の人々 、薬物魔術人、入れ墨の人々 、ヒッピー”フラワーチルドレン”魔法の人々、そして極端な活動家。ネ フィリムハイブリッドは臨時知性と超自然的な力を持っているので、ネフィリムを考慮したとき、彼らはちょうどノアの洪水の時代に古代アトランティス文明の スーパーヒーローのようなスーパーマン、バットマン、スパイダーマン、ハルク、キャプテン·アメリカ、気に入りましたミュータントのスーパーヒーロー、と 見なされます名声とアトランティスの悪人々の驚くべき力とみなさ偉大な英雄を持っていたスーパーヒーローの偉人。神はそれらのすべてが悪魔の邪悪な遺伝子を持っていた、破損した悪魔の遺伝子であった​​ことから、人々によって英雄と考えられていたこれらの邪悪なスーパーヒーローを一掃したのはこのためです。もっと愛され崇拝の人々は、反キリストネフィリム、彼らはより多くの邪悪な、そしてより嫌われ、神の預言者や使徒たちのように暗殺しようと、より多くの正義の彼らはのようなものです。世界はあなたを愛しているなら、悪の世界があなたを愛しているならないため、あなたはあなたが悪であり、神に反対を意味し、心配して心配する必要があります。あなたが神に従うならば、悪の世界があなたを憎むだろう。

イルミナティによる世界の心の制御をヒトに、より多くの悪魔がスーパーヒーローとみなされ、多くの敬虔なは邪悪な狂人とみなされます。サタンの人々が甘いと苦いように甘いとして苦い、善と悪のように良いように悪を参照しているためです。サ タンのイルミナティの映画「アベンジャーズ」と「 X-メンは、 「彼はハルマゲドンに戻ったときに、イルミナティの下、神とキリストと戦うために、スーパー兵士としての地下の秘密の軍事基地に作成しているネフィリムハ イブリッド悪魔の変異遺伝子のスーパーヒーローのグループについてです彼らは邪悪なエイリアンの侵略から地球を保護するために作成され欺瞞。映画「アベンジャーズ」とは、モーションの写真の歴史の中で三番目に高い販売、映画であり、この地球の人々は、神と驚異漫画偶像としてこれらのネフィリム悪魔スーパーヒーローを崇拝する。イ ルミナティ悪魔主義者は、エイリアンの侵略から人類の生存のための唯一のチャンスはただの繰り返しで驚くべき超自然的な力でヒューマノイドを作るために、 堕天使’の遺伝子と動物の遺伝子および植物遺伝子からハイブリッドネフィリムを作るために彼らの遺伝子を操作することであると考えていサタンはネフィリムを作成するためにノアの洪水のアトランティス悪魔主義社会の古代日で戻って使用詐欺の。ヒューマノイドの体に悪魔の霊であるスーパーヒーローフリークのこの製造された軍隊は悪魔の軍隊はハルマゲドンで神と戦うために堕天使と合体し、キリストによって一掃された人になります。聖 書はノアの洪水の時代にアトランティスの古代の人々は、これらのネフィリムと考えていることを教えてくれると同じように、彼の映画や漫画でのマーベルコ ミックのスーパーヒーローのキャラクターは、彼らの神としてこれらのネフィリムを受け入れるように、これらの非信じる異教徒の悪魔の洗脳の準備であるその名声やスーパーヒーローの偉人。これらのネフィリムは彼らの神とその王や皇帝や王族になった。イングランド自身の女王は北欧神話の神オーディンの直接ネフィリム爬虫類の子孫である。

これらサタンの子孫またはヒト以外の爬虫類のハイブリッドは、ヒト由来のすべてのお金を盗むのを犠牲にして、すべての名声、お金、贅沢な贅沢なライフスタイル、パワー、人間と性別、おいしい料理とこれらのエンドタイムズ干し草の日を持っている人口や人間に彼らのしもべと奴隷となっています。ちょうどノアの洪水の際に破壊されたネフィリムのように日々苦労貧しい人の住民から税金を絞りながら、これらのネフィリムハイブリッド爬虫類王室イルミナティ血統は、ダンスのボールと豪華な宮殿や王室の宴会·エンターテイメントと王座と贅沢ぜいたくに暮らしてきた彼らは贅沢なホームパーティーやプライベートジェットや悪魔人間の犠牲の儀式をしていたよう現代の英国女王とロスチャイルドやロックフェラーネフィリム爬虫類の子孫の魔女ファミリーは、人間の集団から、世界の金の90%を盗んで同じことを同じようにレイプや人間の肉に峡谷。彼らはただ彼らの遺伝的祖先のように落ちた天使たちが地球外のエイリアンとして自分自身を偽装、自身が人間に見えるように彼らのホロ人間突起自分自身を偽装。これらの外国人は、銀河はありませんが、相互次元の堕天使である。これは人類に来ている偉大な詐欺であり、神は約預言しました。

彼らは、彼らが人間と結婚する場合には、それらの遺伝子を迅速に放散するので、純粋な彼らの爬虫類ネフィリム遺伝子を維持するために、他の国の同じ王家の血統の中に結婚すると、彼らは彼らの悪魔の魔法の力を失い、そう、これは、なぜ、すべての米国大統領すべてのイギリスの女王との血統によって互いに関連している。イ ルミナティファミリー爬虫類血統はブッシュ、オバマ、チェイニー、クリントン、ヒラリークリントン、ジャクリーン·ケネディ·オナシス、ディズニー、マク ドナルドのハンバーガーチェーン店「マクドナルド、メロヴィングマフィアファミリー、エリザベス女王、ロスチャイルド、オランダ王室、スウェーデン王室な どが含ま彼らこれらの爬虫類の堕天使のグレーが実行彼らの秘密の地下イルミナティ拠点に、人間の奴隷の子供たちの多くを使用しています。彼らは典型的な無感情、ない愛、冷血な自然、儀式や階層の天使爬虫類の特徴を下落している。すべての無知質量は偶像こと(王、女王、王子、王女、公爵、男爵、カウント、米国大統領、学長、首相、皇帝など)とが関連しているこれらの王室の血統は、湖に直接スローされます火の彼らは堕天使の父親の爬虫類ネフィリムのハイブリッドである、と彼らは人間ではないも、彼らは人間の魂を持っていないので、神のグレートホワイトスローン判決を受けることなく。これらの冷血な爬虫類のローマシーザーズや王や皇帝は、ちょうど彼らの現在の日のように、悪魔主義者は、彼らがボヘミアの森とクローニングセンターに持っている人間の犠牲の儀式を生き、彼らの楽しみのために、これらすべての拷問機器と実行アリーナを作成します。

アメリカインディアンやポリネシア人のような異教の人々は、彼らが龍エイリアン神の先祖を呼び出す爬虫類の堕天使由来すると主張している。これらの魔女は、神によって作成された劣った生き物としての人間を軽蔑。これらイルミナティ爬虫類ネフィリムは実際に彼らの新世界秩序を作成し、彼らの父サタンで世界を支配すると考えています。彼らが持っていないため、これらの秘密イルミナティの血統の家族、王族、将来のスーパーヒーロー、私たちの社会は、有名なネフィリムハリウッドセレブ、そしてネフィリムフェミニスト魔女の高い尊敬知的な強力なネフィリム人は、判決なしで火の池に投げ込まれる人間の魂は判断し、それらがするサタン倒錯だけで悪のハイブリッド悪魔の霊の被造物である。いいえ半蛇半人や彼らが魔女やイルミナティ家族自称ブラザーエノクが言っているようには、このような非人間はキリストを通して保存できませんのために天に取得するつもりはありません。彼らは、ハイブリッド遺伝子を操作しており、それらの父と、彼らは彼らが神によって作成されていないため、永遠を過ごすが、あるでしょう、彼の落ちた天使たちと火の池に投げ込まれる運命されたアーリア人の呪われた種族である蛇サタンによる倒錯遺伝子操作。

これらのフェミニストや同性愛爬虫類ネフィリムの生き物や魔女、すべての不信心な価値と神に対して自分自身を称揚すべての悪魔の思想を表して嫌ネフィリムのレースです。そのため、神は彼らを裁きますと、彼らは火の池に投げ込まれます。いいえ堕天使やそのネフィリムの子孫またはそれらのキメラモンスター子孫が今までに救いを受けることができないか、その運命に端から配信される。あなたはそれらのナチス祖先symbolismsとその新しいデンバー空港の壁画やアメリカで4番目に帝国のシンボルで、地球からすべての色のレースの未来撲滅のメッセージの多くが表示されます。秘密の地下堕天使拠点のレベル7で、泣いて助けを呼ん薬漬けの人間の何千ものですが、これは多くの科学者や軍人が殺された人間と宇宙人の間ダルシー戦争につながった。レベル6は、半分人間の多くのグロテスクな生き物と(そのような半人半タコのような)の半分の動物だけでなく、ケージ内の爬虫類のハイブリッドやコウモリのようなヒューマノイドがある「ナイトメア·ホール」と呼ばれています。それは、ネフィリムとハルマゲドンで神とサタンの戦争のために準備されてキメラのいっぱいです。核爆弾のテストは、この次元に悪魔の霊をできるようにポータルやスターゲートを開いて、堕天使は、原子力エネルギーを餌。バイエルンのイルミナティ条約は宇宙人の技術と実験と遺伝子のリエンジニアリングのための人間、アメリカインディアンの祖先や爬虫類の血統で、通常はそれらを誘拐する堕天使の権利と引き換え